Regulativer, lovgivning og pligter

Her kan du downloade og læse vores regulativer i deres helhed, læse om lovgivningen på affaldsområdet og få indblik i hvilke regler og pligter, der gælder for dig når det kommer til affald.

REGULATIVER

LOVGIVNING

Inastsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 2021 om affald

PLIGTER

Her finder du de pligter og regler du som affaldsproducent er underlagt i Kommuneqarfik Sermersooq.

Tryk på et af de nedenstående emner for at se, hvordan du skal forholde dig til de forskellige regler og pligter som privat eller erhverv.

Formål

Kommunalbestyrelsen har iværksat en række ordninger for bortskaffelse af affald fra private og erhverv.

Dette regulativ fastsætter regler for indsamlingsordninger og anvisningsordninger for affald fra affaldsproducenter, i alle Kommuneqarfik Sermersooqs bosteder. Reglerne skal sikre en effektiv sortering, håndtering og bortskaffelse af alle former for affald. Regulativet har til formål at forebygge forurening og uhygiejniske forhold samt at begrænse ressourceanvendelsen, ved at fremme nyttiggørelsen af affald.

Ordningerne er nærmere beskrevet i dette regulativ. Nogle ordninger er indsamlingsordninger, andre er anvisningsordninger og enkelte er begge dele.

Regulativet er udformet således, at kommunalbestyrelsen løbende kan foretage mindre justeringer af sorteringskravene for affaldsproducenter ved at etablere nye indsamlings- eller anvisningsordninger.

Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet med hjemmel i gældende miljølovgivning:

1. Inastsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet (med senere ændringer).

2. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 2021 om affald

Gyldighedsområde

Regulativet gælder for alle affaldsproducenter i alle bosteder i Kommuneqarfik Sermersooq. På grund af de store forskelle på forholdende og serviceniveauet i hovedstad, by og bygd skelnes der i regulativet mellem disse tre niveauer. På tværs af kommunen gælder altså ensartede regler for hvert af følgende niveauer.

• Hovedstad (Nuuk)

• Byer (Paamiut og Tasiilaq (og Ittoqqortoormiit))

• Bygder (og Ittoqqortoormiit)

På grund af sin størrelse og de specielle forhold i Ittoqqortoormiit, er byen i nogle tilfælde omfattet af reglerne for bygder, mens den i andre tilfælde er omfattet af reglerne for byer. Der vil under hver enkelt ordning fremgå hvilke regler, der gælder for Ittoqqortoormiit for den pågældende affaldstype.

Regulativet gælder for alt affald, der fremkommer i Kommuneqarfik Sermersooq, dog undtaget følgende fraktioner:

1. Natrenovation, der er reguleret efter Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og sanitært spildevand og Regulativ for natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq.

2. Radioaktivt affald.

3. Lægemidler, medicinrester, klinisk risikoaffald og vævrester, der skal afleveres til sundhedsvæsenet.

Affald fra efterforsknings- og råstofaktiviteter produceret i og uden for kommunen, er omfattet af reglerne i råstofloven.

Benyttelsespligt

Alle affaldsproducenter er omfattet af dette regulativ og har pligt til at benytte de ordninger, der er fastsat i regulativet.

For affald, der ikke er beskrevet i regulativet, skal den enkelte affaldsproducent rette henvendelse til Sermersooq Affaldscenter, som efter bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen, vil anvise en konkret bortskaffelsesmulighed.

Affaldsproducenter er i sådanne tilfælde pligtige til at følge Sermersooq Affaldscenters anvisninger og er selv ansvarlige for håndteringen af affaldet, herunder mulig kildesortering. Affaldsproducenten er ligeledes forpligtet til at afholde omkostningerne forbundet med bortskaffelse eller anden håndtering.

Affaldsproducentens ansvar ophører efter, at affaldet er afleveret til godkendt modtageanlæg, affaldsindsamler eller affaldsbehandler.

Hvis en affaldsproducent producerer affald, der på grund af mængden eller typen af affald, giver håndteringsproblemer på de kommunale modtageanlæg eller medfører arbejdsmiljøproblemer for kommunens medarbejdere, har Sermersooq Affaldscenter efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen ret til at anvise alternativ bortskaffelse og/eller stille særlige krav til forbehandling i form af f.eks. neddeling, emballering og lignende. Affaldsproducenter er selv ansvarlige for håndtering af affaldet, herunder mulig kildesortering, og for udgifterne til indsamling, bortskaffelse eller anden håndtering.

Affald produceret i det åbne land skal transporteres tilbage til et af kommunens bosteder og bortskaffes til modtagefaciliteter på havnen jf. punktet Modtageordninger i havne, til de kommunale affaldsanlæg eller ved producentens egen bolig. Affaldet skal håndteres i henhold til ordningsbeskrivelserne nærværende regulativ.

Åben afbrænding af affald er ikke tilladt.

Ved aflevering af affald til en kommunal modtagefacilitet skal den der afleverer affaldet altid rette henvendelse til en driftsmedarbejder, med henblik på visitering af affaldet. Driftsmedarbejderen anviser, hvor affaldet skal aflæsses. Den der afleverer affaldet har pligt til at følge driftsmedarbejderens anvisninger.

Fælles affaldsstationer i boligområder

Der kan efter dialog med Forvaltning for Anlæg og Miljø, samt ansøgning om arealtildeling hertil, oprettes fælles affaldsbeholdere og opsamlingssteder for affald fra flere enkeltboliger og boligejendomme. Det kan f.eks. være affalds-øer, miljøhuse eller fælles containere, hvor den enkelte affaldsproducent kan aflevere sit affald.

I forbindelse med fælles bortskaffelse af affald fra boligområderne til de kommunale modtageanlæg er det bygningsejerne, der holdes ansvarlige for ordningen.

Sorteringspligt

Kommunalbestyrelsen fastsætter hvilke fraktioner, der er omfattet af indsamlings- og anvisningsordningerne. Affaldsproducenten har pligt til at sortere affald i de fraktioner, der er angivet i beskrivelserne af de enkelte ordninger. Såfremt affaldet ikke er korrekt sorteret pålægges et fejlsorteringsgebyr i henhold til gældende takstblad. Hvis der er usikkerhed om, hvilken ordning en given affaldstype skal bortskaffes til, er det Sermersooq Affaldscenter, der efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen, træffer afgørelse i sagen.

Affaldstyper, som ikke er dækket af en af ordningerne i regulativet eller af anden lovgivning og regulering, skal som nævnt i afsnit 5. 1 Benyttelsespligt, anmeldes til Sermersooq Affaldscenter med henblik på klassificering og konkret anvisning. Sermersooq Affaldscenter træffer, efter bemyndigelse af Kommunalbestyrelsen, afgørelse om, hvordan affaldet skal håndteres og bortskaffes.

Registreringspligt

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Ved aflevering af affald skal alle former for affald registreres.

Alle erhvervsdrivende affaldsproducenter er pligtige til at lade sig registrere i kommunens affaldsregistreringssystem og benytte et affaldskort, såfremt vejeløsning findes i byen.

I byer hvor vejeløsninger ikke er til stede, skal der ske henvendelse til driftspersonalet, som sørger for registrering af indleverede mængder med henblik på fakturering.

Hovedstad

Erhvervsdrivende affaldsproducenter i Nuuk er pligtige til at lade sig registrere i kommunens affaldsregistreringssystem og benytte et affaldskort i forbindelse med indvejning og bortskaffelse af affald til det kommunal modtageanlæg. Affaldskortet udleveres ved henvendelse til Sermersooq Affaldscenter.

Ved bortkomne eller defekte affaldskort kan der, jf. gældende takstblad, udstedes et ny mod betaling, se gældende takstblad.

Betalingspligt

Alle affaldsproducenter er pligtige til at betale gebyr i henhold til takstkataloget.

Det er bygningsejer der er ansvarlig for tilmelding og afmelding af dagrenovation, som skal ske til Sermersooq Affaldscenter.

Affaldsproducenter i hovedstad og byer betaler gebyr for at være tilmeldt den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation. I Nuuk er det dog muligt at tilmelde sig en privat indsamlingsordning, hvor indsamling sker af en godkendt transportør.

Affaldsproducenter i bygderne og i Ittoqqortoormiit betaler basisgebyr for op til 2 afhentninger af dagrenovation pr. uge (og tømning af natrenovation/slamtank).

Affaldsproducenter er pligtige til at betale afhentningsgebyr for dagrenovation/ dagrenovationslignende affald eller basisgebyr, såfremt en husstand/virksomhed er tilmeldt folkeregisteradresse på ejendommens adresse, og så længe der ikke foreligger en afmelding til Sermersooq Affaldscenter.

Der opkræves gebyr for afhentning af dagrenovation og basisgebyr hvert kvartal.

Dog betales gebyr fra den dato en ordning tilmeldes frem til den dato ordning afmeldes i affaldssystemet.

SÆRLIGT FOR PRIVATE

For private affaldsproducenter dækker betaling af basisgebyr bortskaffelse af andre typer af affald. Se hvordan aflevering skal foregå under den enkelte affaldsordning. Dog er affaldstyper nævnt under Gyldighedsområde undtaget.

For alle fraktioner, undtaget forurenet jord, gælder, at private affaldsproducenter gratis kan aflevere op til 50 kg. affald til de kommunale modtageanlæg. Hvis mængderne overstiger 50 kg. ad gangen, betales der i hovedstaden og byer gebyr efter gældende takstblad. Forurenet jord skal håndteres efter reglerne i ordning for forurenet jord og der betales her gebyr også for aflevering af forurenet jord fra private affaldsproducenter.

Affaldsproducenter, der bortskaffer miljøfarligt affald, elektronikskrot og køle/frysemøbler fra private husstande i en firmabil med logo, bliver kategoriseret som erhvervskunder og dermed opkrævet gebyr i henhold til gældende taksblad, medmindre at affaldsproducenten kan godtgøre over for driftsmedarbejderen at affaldet kommer fra en privat husstand. Driftsmedarbejderen vurderer dette på baggrund af blandt andet affaldets karakter og mængde.

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Erhvervsdrivende affaldsproducenter er ikke forpligtet til at aflevere dagrenovationslignende affald via den kommunale indsamlingsordning, men kan i stedet vælge at benytte en privat godkendt affaldstransportør. Erhvervsdrivende er forpligtet til at indgå en aftale om afhentning af dagrenovationslignende affald og affaldsproducenten skal, på kommunalbestyrelsens forlangende, kunne godtgøre, at deres affald bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dette regulativ.

For alle fraktioner gælder, at erhvervsdrivende i hovedstaden og byer skal betale gebyr efter gældende takstblad.

Betalingspligt fritidshuse i by og bygd

Alle affaldsproducenter med fritidshuse er pligtige til at betale gebyr.

Affaldsproducenter er pligtige til at betale basisgebyr såfremt en husstand/virksomhed er registreret som ejer af fritidshuset, og så længe der ikke foreligger en afmelding til Sermersooq Affaldscenter.

Det er ejer der er ansvarlig for tilmelding og afmelding af dagrenovation. Se mere under Tilmeldingspligt.

Affaldsproducenter, der har fritidshuse i bygderne, betaler 50% af basisgebyr taksten på årsbasis. Det vil sige at der opkræves fuldt basisgebyr for 2 kvartaler, uanset hvor meget huset benyttes i perioden eller resten af året.

Gebyr betales fra den dato en ordning tilmeldes frem til den dato ordning afmeldes i affaldssystemet.

Andet affald, end dagrenovation og natrenovation, bortskaffes som anvist i dette regulativ.

Oplysningspligt

Sermersooq Affaldscenter, kan efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen, kræve at affaldsproducenter, på forlangende, skal kunne godtgøre, at deres affald bortskaffes i overensstemmelse med reglerne i dette regulativ.

Sermersooq Affaldscenter, har efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen, ret til at afkræve private affaldsindsamlere og affaldstransportører oplysninger om, hvilke affaldsproducenter, de bortskaffer affald for herunder oplysninger om tømningsfrekvens, affaldsmængder og affaldstyper.

Sermersooq Affaldscenter, har efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen, ret til at afkræve en affaldsproducent samtlige oplysninger om affaldets sammensætning, samt påbyde affaldsproducenten at foretage undersøgelser af affaldets miljøpåvirkning ved håndtering og bortskaffelse.

Hovedstad

Benyttes der en anden affaldsindsamler til indsamling af dagrenovation/dagrenovationslignende affald, end den af kommunen valgte, skal dokumentation for tilmelding kunne fremvises på Sermersooq Affaldscenters forlangende.

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Alle affaldsproducenter har pligt til på anmodning at oplyse Sermersooq Affaldscenter om deres estimerede affaldsmængder og sammensætning af deres affald og bortskaffelsesmetode. Sermersooq Affaldscenter vil på dette grundlag anvise hvilken bortskaffelsesmulighed der skal benyttes og på hvilke vilkår.

For bygdernes vedkommende vil mange fraktioner skulle afleveres i nærmeste by. Affaldsproducenten er i disse tilfælde selv ansvarlig for transporten af affaldet til den anviste bortskaffelsesmulighed og afholder selv alle udgifter forbundet hermed. Det er således affaldsproducentens ansvar at transporten sker efter forskrifterne hos transportøren. Affaldsproducenten har desuden pligt til på forhånd at varsle hver enkelt forsendelse til det affaldsanlæg, som skal modtage den. Se hvilke fraktioner dette gælder for under de enkelte ordninger.

Ved væsentlige ændringer i sammensætning, mængde eller egenskaber skal affaldsproducenten straks give Sermersooq Affaldscenter besked herom.

Tilmeldingspligt til dagrenovationsordningen

Alle affaldsproducenter der producerer dagrenovation eller dagrenovationslignende affald, er forpligtet til at være tilmeldt en renovationsordning i henhold til dette regulativ.

SÆRLIGT FOR PRIVATE

Private affaldsproducenter er forpligtet til at være tilmeldt afhentning af dagrenovation minimum én gang ugentligt. Tilmeldingspligt til afhentning af dagrenovation og evt. natrenovation gælder såfremt en husstand er tilmeldt folkeregisteradresse på ejendommens adresse og så længe der ikke foreligger en afmelding til Sermersooq Affaldscenter.

Det er bygningsejers pligt at sikre, at adressen er tilmeldt ordning for dagrenovation (og evt. natrenovation).

Tilmelding og afmelding kan ske digitalt i alle kommunens bosteder på Sullissivik.gl med brug af NemID.

Der betales gebyr fra den dato en ordning tilmeldes og frem til den dato ordning afmeldes i affaldssystemet.

Hovedstad

I hovedstaden kan tilmelding også ske ved udfyldelse og fremsendelse af en til- eller afmeldingsblanket til Sermersooq Affaldscenter, på affald@sermersooq.gl.

Der kan også ske tilmelding ved borgerservice kontoret.

By, Ittoqqortoormiit og bygd

I byer og bygder kan tilmelding ske ved udfyldelse og fremsendelse af en til- eller afmeldingsblanket til Sermersooq Affaldscenter, på affald@sermersooq.gl.

Der kan også ske tilmelding ved det lokale borgerservicekontor i byerne eller ved filialkontoret i den enkelte bygd.

Private affaldsproducenter, der har fritidshuse i bygderne, er forpligtet til at være tilmeldt dagrenovation. Det er ejer der er ansvarlig for tilmelding og afmelding af dagrenovation som skal ske i henhold til ovenstående retningslinjer. Se mere om Fritidshuse under Betalingspligt: Fritidshuse

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Affaldsproducenter fra erhverv, som har dagrenovationslignende affald, kan bortskaffe affaldet på en af følgende måder:

• Opsamles det dagrenovationslignende affald i et stativ kan bortskaffelse ske ved tilmelding til den kommunale indsamlingsordning. Se tilmeldingsprocedure under Særligt for private her under tilmeldingspligt.

• Dagrenovationslignende affald kan også bortskaffes via en godkendt privat affaldstransportør.

Vælges den sidste løsninger kan Sermersooq Affaldscenter, på forlangende, bede om dokumentation for afhentning via privat affaldstransportør eller dokumentation for modtagelse af affald på modtageanlæg jf. Betalingspligt.

Anmeldepligt

Alle affaldsproducenter har pligt til at anmelde situationer, hvor nedenstående affaldstyper indgår eller der er tale om miljøforurening. Der kan være andre typer af affald som skal anmeldes. Dette fremgår under de enkelte ordningsbeskrivelse under Affalds ABC. Anmeldelsen skal ske til Sermersooq Affaldscenter.

Byggeaffald

Byggeaffald, der opstår i forbindelse med nybygning, opbygning og renovering samt nedrivning, skal anmeldes til Sermersooq Affaldscenter, når mængden af bygningsaffald overstiger 50m3 pr. uge. Desuden skal der foretages anmeldelse, når den samlede mængde affald overstiger 100m3 for hele byggeperioden for det enkelte projekt, uanset den ugentlige produktion af affald.

Kontakt Sermersooq Affaldscenter på tlf. 36 74 11 eller affald@sermersooq.gl for nærmere oplysning om, hvordan anmeldelsen skal udformes.

Forurenet jord

Flytning af forurenet jord skal anmeldes til Sermersooq Affaldscenter for anvisning af bortskaffelsesmetode. Mistanke om forurenet jord skal ligeledes anmeldes. Det kan eksempelvis være i følgende tilfælde:

• Flytning af forurenet jord bort fra det areal, hvor jorden er opgravet.

• Flytning af jord bort fra hotspot-registreret areal, hvor den er opgravet.

• Flytning af jord fra et areal, hvor den er opgravet, som er tilknyttet en Kap. 5-virksomhed.

• Flytning af jord bort fra et areal, hvor den er opgravet, som erfaringsmæssigt kan udgøre en risiko (kontakt Affaldscenteret for vejledning herom).

• Flytning af jord bort fra et areal, hvor den er opgravet, der anvendes som offentlig vej.

• Pludseligt opståede, eller konstaterede forureninger, som indebærer afgravning og flytning af jord, eksempelvis spild, eller lækage fra en olietank, som udgør en risiko for arealanvendelsen, indeklimaet ect. hvorfor der er behov for at agere herpå hurtigt.

Kontakt Sermersooq Affaldscenter på tlf. 36 74 11 eller affald@sermersooq.gl for nærmere oplysning om hvordan anmeldelsen skal udformes.

Den forurenede jord må ikke bortskaffes, førend Sermersooq Affaldscenter har anvist bortskaffelsesmetode.

I alle bosteder skal der betales gebyr ved aflevering af forurenet jord klasse 2-4, jf. gældende takstblad.

Ren jord, klasse 1, kan i alle kommunens bosteder afleveres gratis på kommunens modtagefaciliteter.

Ved akut opstået miljøforurening kontaktes Sermersooq Affaldscenter med henblik på anmeldelse, på tlf. 36 74 11 eller affald@sermersooq.gl

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Affaldsproducenter, der producerer miljøfarligt affald, skal anmelde dette til Kommunalbestyrelsen. Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om de forventede affaldstyper, emballagetyper samt årlige mængder og skal være Kommunalbestyrelsen i hænde senest ved årsskiftet.

Indførsel af miljøfarligt affald fra områder uden for kommunen skal anmeldes senest 8 uger før den påtænkte indførsel. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om de forventede affaldstyper, emballagetyper og årlig mængde. Sermersooq Affaldscenter vil derefter anvise en bortskaffelsesmulighed.

Kontakt Sermersooq Affaldscenter på tlf. 36 74 11 eller affald@sermersooq.gl for nærmere oplysning om, hvordan anmeldelsen skal udformes.

Opbevaring af affald

Bygningsejeren skal sikre, at der altid forefindes tilstrækkeligt antal beholdere til dagrenovation eller dagrenovationslignende affald på adressen samt at disse tømmes tilstrækkeligt ofte. Det er bygningsejerens ansvar at sikre, at beholderne ikke overfyldes mellem to tømninger.

Affaldsproducenten er forpligtet til at sikre, at der ikke sker sammenblanding eller kvalitetsforringelse af affaldet under opbevaring, således at efterfølgende behandling vanskeliggøres unødvendigt.

Affaldet skal opbevares forsvarligt, således at forurening og uhygiejniske forhold forebygges. Affaldsproducenten er således pligtig til at sikre, at affaldet ikke spredes med vinden, og at opbevaringsformen minimerer risikoen for tilhold af skadedyr, hunde, isbjørne og fugle.

Affaldsproducenten har pligt til jævnligt at rengøre beholdere, således at der ikke opstår lugtgener i forbindelse med opbevaring eller efterfølgende transport af affaldet.

Hvis der opstår forurening i forbindelse med opbevaring af miljøfarligt affald, skal dette straks anmeldes til Sermersooq Affaldscenter. Se Anmeldepligt.

Sermersooq Affaldscenter kan, efter bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen bestemme, at oplagret affald straks skal bortskaffes, hvis affaldet giver anledning til forurening uhygiejniske forhold eller andre former for gener.

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt noget betragtes som affald eller ej jf. §36 i Inatsisartutlov nr. 9 ad 22 november 2011 om beskyttelse af miljøet.

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Bygningsejer skal sikre, at der altid forefindes faciliteter til opsamling af alle de affaldsfraktioner, som virksomheden producerer.

Krav til beholdere

Den enkelte affaldsproducents affald skal opsamles i beholdere anbragt i umiddelbar nærhed af den enkelte ejendom, og på et for brugerne og renovationsfolk let tilgængeligt sted med fri adgangsvej hele året.

Kommunalbestyrelsen kan stille krav om, at beholdere placeres i nærheden af offentlig vej, og kan fastsætte en maksimumafstand for affaldsbeholderen placering fra offentlig vej eller sti. Se under dagrenovation i Affalds ABC.

Beholdere skal være udformet således og være i en sådan stand, der gør at indholdet er utilgængeligt for skadedyr, hunde, isbjørne og fugle.

Kommunalbestyrelsen har ret til at påbyde brugen af en eller flere bestemte typer af beholdere. Hvis brug af posestativer påbydes, må der kun benyttes de af kommunen udleverede eller godkendte sække/poser. Det påhviler bygningsejeren for egen regning af anskaffe og vedligeholde det fornødne antal beholdere.

Renholdelse

Der må ikke henstilles eller henkastes nogen form for affald på privat eller offentligt område.

Bygningsejere har pligt til jævnligt at rengøre ved og omkring deres ejendom i en afstand af 25 meter målt vandret fra ejendommes ydergrænse eller til midterlinjen til naboejendommens. Ved ejendomme med legepladser, parkeringspladser og lignende anlæg skal disse også rengøres af ejendommens ejer.

Kommunalbestyrelsen har ret til at påbyde en bygningsejer at fjerne affald der ligger på ejendommens areal.

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Havnemyndigheden er pligtig til at renholde ved havnearealet.

Alle erhvervsdrivende er forpligtet til at holde rent ved deres bygning og på tildelte arealer.

Ved forretninger, restauranter, værtshuse, kiosker og lignende, hvor der sælges mad og drikke, er affaldsproducenten pligtig til at opstille affaldsbeholdere og tømme dem efter behov samt i forbindelse med lukketid at renholde omkringliggende arealer for affald, der er fremkommet ved salg i forretningen. Omkringliggende arealer dækker over det nære bybillede og adgangsvej til forretningen.

Affaldstransport

Opbevaring og transport af affald skal ske på en sundheds- og miljømæssig forsvarlig måde og i henhold til reglerne i dette regulativ.

Afflad skal transporteres i beholdere og køretøjer, der sikrer, at affaldet ikke blæser væk, og at væsker ikke løber ud på vejen under opsamling og transport. Såfremt der i forbindelse med transporten opstår forurening med fast affald eller væske, er affaldstransportøren pligtig til straks at indsamle og/eller oprense dette, samt underrette Sermersooq Affaldscenter om forureningen.

Underretning skal ske til Sermersooq Affaldscenter på tlf. 36 74 11 eller på affald@sermersooq.gl

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Særligt i forbindelse med transport af mad- og slagteriaffald, dagrenovation og dagrenovationslignende affald skal transportøren/-indsamleren sikre sig, at der ikke løber spildevand ud af køretøjet i forbindelse med presning af affaldet.

Indsamlingsordning

En indsamlingsordning er en regulativbestemt ordning, hvor affaldsproducenten overdrager sit affald til kommunen eller en af kommunen godkendt affaldsindsamler, der overtager det fulde ansvar for affaldets videre håndtering.

Hvis driften af en kommunal indsamlingsordning er udliciteret til en privat virksomhed, påser kommunalbestyrelsen, at bortskaffelsen sker i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens anvisninger.

Kommunalbestyrelsen kan pålægge virksomheder, der varetager ikke-kommunalt drevne ordninger, at afgive alle oplysninger vedrørende indsamling og bortskaffelse herunder om typer og mængder af affald fra enkelte husstande, boligejendomme, virksomheder eller affaldsordninger mm. Se Oplysningspligt.

Indsamlingsordninger kan være pligtige eller frivillige.

Eksempler på indsamlingsordninger er: dagrenovation og storskrald.

Anvisningsordning

En anvisningsordning er en regulativbestemt ordning, hvor affaldsproducenten er ansvarlig for, at affaldet håndteres efter bestemmelserne i det kommunale regulativ. Det praktiske såvel som det økonomiske ansvar for at affaldet håndteres i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens anvisninger, påhviler affaldsproducenten.

Konkret anvisning

Såfremt affald ikke er omfattet af en etableret indsamlings- eller anvisningsordning eller affaldet skal anmeldes, skal affaldsproducenten rette henvendelse til Sermersooq Affaldscenter med henblik på en konkret anvisning. Se mere under gyldighedsområde nr. 1 og 3.

Henvendelse til Affaldscenteret skal ske på tlf. 36 74 11 eller på affald@sermersooq.gl

Modtageordninger i havne

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Havne er pligtige til at etablere en modtageordning for affald fra skibe, anlæg og boreplatforme i overensstemmelse med reglerne i dette regulativ. Der skal etableres modtagefaciliteter med henblik på efterfølgende bortskaffelse til de kommunale ordninger, der er beskrevet i regulativet.

I forbindelse med bortskaffelsen af affald fra modtageordningen på havnen til de kommunale modtageanlæg, er det havnen, der er affaldsproducent og dermed pligtig til at overholde reglerne i dette regulativ.

Tilsyn og administration

Kommunalbestyrelsen administrerer og fører tilsyn med, at affald håndteres og opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning og dette regulativs bestemmelser.

Kommunalbestyrelsen kan udstede påbud og forbud vedrørende forhold omfattet af regulativet i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 2021 om affald, kap. 16.

Hvis et påbud eller forbud ikke efterkommes inden for den fastsatte frist, kan kommunalbestyrelsen lade foranstaltningen udføre for den ansvarliges regning. Hvis øjeblikkelig indgriben er nødvendig for at afværge væsentlig forurening eller dennes yderligere udbredelse, foretager kommunalbestyrelsen de nødvendige tiltag uden påbud og på den ansvarliges regning. Denne øjeblikkelige indgriben efterfølges altid af en skriftlig afgørelse, jf. §58 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.

Affaldsproducenter har pligt til at give kommunens tilsynsfolk adgang til at kontrollere bygningens affaldshåndtering, mod behørig legitimation jf. § 47 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.

Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter affaldsgebyrer i henhold til § 39 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet. Gebyrernes størrelse vedtages en gang årligt.

Affaldsgebyrerne fremgår af kommunens takstblad.

Ud over ordningsspecifikke gebyrer, som f.eks. gebyr for indsamling af dagrenovation, kan kommunalbestyrelsen fastsætte et administrativt gebyr til dækning af kommunens udgifter til planlægning, administration, mm.

For affaldsproducenter i kommunens bygder og Ittoqqortoormiit gælder, at kommunalbestyrelsen har fastsat et pligtigt basisgebyr der dækker samtlige udgifter til affaldshåndtering for private affaldsproducenter. Se Betalingspligt.

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Affaldsproducenter, der er omfattet af dette regulativ, skal meddele kommunen ændringer, der kan påvirke fastsættelsen af de kommunale affaldsgebyrer. Det kan f.eks. være markante ændringer i affaldsmængder og – typer fra den pågældende virksomheds, institutions eller havns virke.

Dispensationer

Det er ikke mulighed for at dispensere fra ordningerne i dette regulativ.

Henvendelser og klager

Henvendelser og klager vedrørende regulativets bestemmelser og udmøntning af disse, skal stiles til kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse i sagen.

Kommunalbestyrelsens afgørelser kan indbringes for klageudvalget vedrørende Miljøbeskyttelse, c/o Fællessekretariatet, Imaneq 27, 1. sal, Postboks 689, 3900 Nuuk. Klagefristen er 6 uger fra den dag, hvor kommunalbestyrelsen har meddelt sin beslutning til den, der har indgivet klage.

Spørgsmål omkring brugen af ordningerne rettes til Sermersooq Affaldscenter på telefon 36 74 11 eller på affald@sermersooq.gl

Overtrædelse og straf

Overtrædelse af reglerne i dette regulativ eller undladelse af at efterkomme påbud eller forbud vedrørende dette regulativ, straffes med bøde, jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 2021 om affald, kap. 16 og kap. 15 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.

Definitioner

Affald

Ved affald forstås ethvert stof eller enhver genstand som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med.

Affaldsbehandler

En affaldsbehandler er en aktør, der gør mere end blot at transportere affaldet fra producenten til det kommunale affaldsanlæg. Der kan f.eks. være tale om en eftersortering, knusning, sammenpresning, tørring, neddeling, adskillelse, demontering eller ompakning af affald. I forbindelse med behandlingen af affaldet påhviler ansvaret for sundheds- og miljømæssig forsvarlig håndtering af affaldet affaldsbehandleren.

Affaldsbeholder

Beholder hvori affald placeres, førend det bliver indsamlet ved en kommunal- eller privat indsamlingsordning. I den kommunale indsamlingsordning i Kommuneqarfik Sermersooq anvendes udelukkende stativer til opbevaring af affald.

Affald fra private husstande

Affald som er frembragt i private husstande, herunder dagrenovation, storskrald, miljøfarligt affald og kildesorterede affaldsfraktioner til genanvendelse.

Affald fra erhverv/Erhvervsaffald

Affald, som er frembrag af offentlige eller private virksomheder, institutioner og havne.

Affaldsfraktion

En underopdeling af affald efter materiale, sammensætning og oprindelse. Eksempler på forskellige affaldsfraktioner kan være metal, glas og pap.

Affaldsindsamler

En affaldsindsamler indsamler affald for fremmed regning hos en eller flere affaldsproducenter og kører dette til et behandlingsanlægget. I forbindelse med indsamlingen overdrages ansvaret for sorteringen af affaldet fra affaldsproducenten til affaldsindsamleren. Se også affaldstransportør og affaldsbehandler.

Affaldsproducent

Enhver, hvis aktivitet frembringer affald, det vil sige den oprindelige affaldsproducent, eller enhver, der foretager en forbehandling, blanding eller andet, som medfører en ændring af dette affalds karakter eller sammensætning.

Affaldstransportør

Enhver som i erhvervsmæssigt øjemed affaldstransportør transporterer affald for fremmed regning. Affaldstransportøren kører affald fra affaldsproducenten til behandlingsanlægget uden at overtage ansvaret for, om affaldet er korrekt sorteret. Se også affaldsindsamler og affaldsbehandler.

Anmeldelse

Beskrivelse af affaldstyper og mængder som forventes ved større anlægsarbejder.

Anvisningsordning

En ordning, hvor kommunalbestyrelsen i et regulativ har fastlagt på hvilken måde og eventuelt på hvilket anlæg, affaldsproducenten skal sikre, at affaldet bliver håndteret.

Basisgebyr (bygder og Ittoqqortoormiit)

I kommunens bygder og Ittoqqortoormiit opkræves samtlige husstande et pligtigt basisgebyr, der dækker udgifter til afhentning af dagrenovation og latrinært affald. Der kan foretages afhentning af op til 2 sække dagrenovation pr. uge og op til 3 afhentninger af natrenovation pr. uge pr. enhed (bygning tilmeldt basisgebyr).

Bortskaffelse

Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse.

Deponeringsegnet affald

Affald, som ikke er egnet til materialeudnyttelse eller til forbrænding.

Dump

Område, hvor affald placeres permanent hvor der ikke er opnået miljøgodkendelse efter miljølovens kapitel 5.

Emballage

Alle produkter af en hvilken som helst art og materiale, som anvendes til pakning, beskyttelse, håndtering, levering fra producent til brugeren eller forbrugeren, præsentation af varer, det være sig råvarer eller forarbejdede vare. Alle engangsartikler, der anvendes til samme formål, skal tilsvarende betragtes som emballage.

Genanvendeligt affald

Affald der er teknisk egnet til sortering med henblik på genanvendelse (herunder fremsendelse til genanvendelse) inden for de ordninger, der er etableret i Grønland eller i Danmark/udlandet. Genanvendelse er en proces, hvorved reststoffer bruges som råstoffer ved fremstilling af nye produkter m.v.

Husstand

Ved husstande forstås ejere, lejere og brugere af lejligheder og huse til beboelse. En husstand defineres som en enhed, der omfatter samtlige personer i sammen bo-enhed/på samme adresse uanset familiemæssig tilknytningsforhold.

Håndtering

Indsamling, transport, modtagelse, behandling, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald.

Indsamlingsmateriel

Enhver type af beholder og køretøj der anvendes til indsamling og transport af affald.

Indsamlingsordning

En regulativbestemt ordning. Hvor kommunalbestyrelsen overtager ansvaret for affaldets videre håndtering ved afleverings- eller opsamlingsstedet.

Kildesortering

At affaldet sorteres der, hvor det genereres (hos affaldsproducenten eller så tæt på denne som muligt og før modtageanlæg) i forskellige ensartede fraktioner, f.eks. metal, pap og glas.

Modtageanlæg/ Affaldsbehandlingsanlæg

Anlæg som nyttiggør eller bortskaffer affald, herunder anlæg som forbereder affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse.