Børn og Familie

Vold blandt unge i Nuuk

Inga Dora G. Markussen

Volden blandt børn og unge i Nuuk er omfattende, når vi tager udgangspunkt i de mange opslag som postes i Facebook om voldsepisoder blandt børn og unge. Seneste opslag fra igår 13.oktober beskrives en voldsepisode som omfatter en gruppe 40 unge der enten var bystander (passiv tilskuer) eller var aktive til at en dreng blev tæsket udenfor kommunens fritidsklub, NUIF. Det er en alarmerende udvikling, som vi skal støtte stopper for.

Derfor ønsker jeg at få en samlet beskrivelse om hvad der konkret gøres for at komme vold blandt børn og unge til livs i vores kommune. Jeg er klar over at der kører kampagner på tv og SoME som blandt andet Nakuusa/UNICEF står for. Jeg er også klar over at organisationer kommer og holder workshop-shops såsom Igasa og såkaldte “sportskultur” arrangeres af idrætsorganisationerne.

Henvendelsen skal også bruges i forberedelsen af temadag om struktureret forebyggelse, hvilket jeg stadig ikke har fået konkret plan for hvornår den afholdes.

For at kunne igangsætte tiltag der skal dæmpe vold og mobning blandt unge, vil jeg bruge de svar fra kommunen til at forberede et konkrete tiltag i kampen mod vold.

BF

The administration's answer

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Inga Dora G. Markussen (S)

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 14. oktober 2021 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ” Vold blandt unge i Nuuk”

Forvaltning for Børn og Familie er bekendt med de alarmerende problematikker om vold blandt børn og unge i Nuuk. Jf. Politiets årsstatistik, som udkom i 2021, har man set en bekymrende stigning i antallet af voldssager blandt børn og unge i løbet af 2020, sammenlignet med året før. Forvaltningen har ligeledes, via indkomne underretninger, set en udvikling hvor unge drenge og piger organiserer sig i en form for bander, hvor der udøves kriminelle handlinger. Der er tale om en gruppe socialt, udsatte unge, som kommer fra udsatte familier med misbrugsproblematikker, psykisk og fysisk vold, og i nogle tilfælde seksuel vold. Der er i nogle tilfælde også tale om allerede anbragte unge, hvor døgninstitutionstilbuddene, udbudt af Socialstyrelsen, ikke matcher de unges behov for specialiseret støtte. I de kriminelle ungemiljøer, har man i foråret 2021 ligeledes set en selvmordsbølge, som har vakt stor bekymring hos forvaltningen.

På baggrund af denne udvikling har Forvaltning for Børn og Familie igangsat en lang række tiltag:

Oprettelse af Tryghedspatrulje:
Tryghedspatruljen blev oprettet i starten af 2021 som en forsøgsordning. Der ligges nu op til at det skal være en fast ordning. Tryghedspatruljen består af en gruppe opsøgende, ungerådgivere, som kører rundt i Nuuks aften- og natteliv og tilbyder de unge et lift hjem, eller til et andet sted hvor de kan føle sig sikre. Der opleves stor aktivitet hos Tryghedspatruljen, især i weekender og på lønningsdage. Tryghedspatruljen er ligeledes blevet så kendt, at de unge oftest selv ringer til patruljen med henblik på at få et lift hjem.

Oprettelse af værested i Nuuk:
I foråret 2021 oprettede Forvaltningen for Børn og Familie et værested for børn og unge i Nuuk. Værestedet blev oprettet på baggrund af forvaltningens viden om børn og unge, som opholder sig sent på gaden om aftenen, og unge som til tider sover rundt omkring i opgange i Nuuk. Et liv på gaden betyder at de unge i højere grad er i risiko for at blive udsat for overgreb eller for at påbegynde en kriminel løbebane. Værestedet er et fristed for de unge, hvor de kan føle sig trygge og tale med en voksen, socialfaglig medarbejder. Der er et tæt samarbejde mellem værestedet og tryghedspatruljen. Tryghedspatruljen kan lede de unge hen til værestedet, i tilfælde af at de ikke vil hjem. De unge har ligeledes mulighed for at overnatte på værestedet.

I et oplæg til kommunalpolitikerne (se afsnit om indsatskatalog), lægges der op til at man sætter penge af i budgettet for 2022 til oprettelse af endnu et børne- og ungeværested i Nuussuaq, som er et udsat boligområde, hvor mange af de unge er hjemmehørende.

Oprettelse af det Kriminalpræventive Børne- og Ungeforum i Nuuk:
Forvaltning for Børn og Familie har i sommeren 2021, officielt indgået et myndighedssamarbejde med Grønlands Politi. Det bagvedliggende formål er at forebygge at kriminalitetsmønstre hos børn og unge eskalerer. Dette ved hjælp af en kombination af socialfaglige støtteforanstaltninger og kriminalitetsforebyggende tiltag. I praksis foregår samarbejdet således at man mødes én gang månedligt, politi- og børnefamilieforvaltning i mellem. I forummet kan man udveksle og videregive oplysninger i konkrete personsager, inden for rammerne af den eksisterende lovgivning. Det kan her dreje sig om unge som allerede har begået kriminelle aktiviteter, eller unge hvor der er risiko for at de påbegynder en kriminel løbebane. Afhængig af den konkrete sag, kan repræsentanter fra barnets skole, barnets støtteforanstaltning, barnets døgninstitution (i tilfælde af at barnet er anbragt på sådan en) og sundhedsvæsenet, deltage. I forummet kan det besluttes at nedsætte en indsatsgruppe omkring barnet, hvor man i samarbejde med sagsbehandler og forældremyndighedsindehaver afholder en længere møderække omkring det enkelte barn. Vedlagt er en beskrivelse Det Kriminalpræventive Børne- og Ungeforums virke.

Nedsættelse af tværsektoriel arbejdsgruppe med fokus på kriminelle unge i Nuuk:
Grundet de stigende problematikker med kriminelle unge i Nuuk, nedsatte Kommuneqarfik Sermersooq, med Forvaltning for Børn og Familie i spidsen, en tværsektoriel samarbejdsgruppe i marts 2021. Gruppen bestod af relevante aktører fra det kommunale område, civilsamfundet og erhvervslivet. Målet var at udarbejde et indsatskatalog til kommunalpolitikerne med løsningsforslag til hvordan de kriminelle problematikker kan kommes til livs. Indsatserne kræver at der tænkes i tværfaglige løsninger og ud af boksen. I oplægget lægges der op til følgende løsninger, som politikerne kan tage stilling til:

• Oprettelsen af endnu et værested til børn og unge, denne gang lokalt i Nuussuaq.
• Bedre transportmuligheder, hvor der især skal kigges på busdriften.
• Generelt kvarterløft i Nuussuaq, hvor der især skal fokuseres på byplanlægning og inddragelse af det lokale erhvervsliv.
• Etablering af flere udendørs- og indendørs fritidsaktivitetssteder.
• Etablering af en åben rådgivning for børn og voksne i Nuussuaq.
• Etablering af Tryghedspatruljen som en fast ordning med fast finansiering.
• Bedre lønvilkår til opsøgende ungerådgivere på gaden.
• Oprettelse af udendørs aktivitetspladser for børn.

Oplægget er sendt til udvalgsbehandling af Forvaltning for Børn og Familie. For de initiativer, som kan igangsættes af Forvaltning for Børn og Familie alene, er der søgt om midler i budgettet for 2022.

Forslag til budget 2022: Ungecentrets kriminalpræventive indsatspakke:
De unge som volder vanskeligheder i gadebilledet, er oftest unge som kommer fra udsatte familier hvor misbrug, fysisk og psykisk vold, og i nogle tilfælde seksuel vold, er en del af hverdagen. Der er tale oftest tale om ensomme unge, som mangler psykisk og mental robusthed. Især unge i alderen 15-17 år volder vanskeligheder i gadebilledet. I Forvaltning for Børn og Familie, foregår indsatser for disse unge oftest i regi af Ungecentret.

Sammen med Grønlands Politi, har Ungecenter Nuuk udviklet en kriminalpræventiv indsatspakke. Formålet er at støtte flere unge i aften- og nattetimerne, samt at unge i risikogruppen udvikler emotionel kapacitet og får hjælp til at håndtere deres triggere. Samtidig skal indsatspakken facilitere at flere unge i risikogruppen bliver integreret i nye, sunde miljøer med ressourcestærke unge, som de kan spejle sig i. Dette skal ske gennem fire indsatser:

– Uddannelse af nøglemedarbejdere inden for “Agression Replacement Training”
– Etablering af værested og tryghedspatrulje som en fast ordning
– Reintegration i lokalsamfundet i form af deltagelse i fritidsaktiviteter hvor de unge kan spejle sig i ressourcestærke jævnaldrende.
– Længerevarende miljøterapeutiske forløb

Indsatserne kan blive til virkelighed, såfremt der bevilges penge til det i budgettet for 2022.

Forslag til budget 2022: Oprettelse af døgninstitution for rusmiddelafhængige:
Mange af de nævnte unge i risikogruppen lider også af en form for rusmiddelafhængighed. Erfaringen viser at rusmiddelafhængighed oftest fører kriminelle mønstre med sig. Der er tale om unge som oftest ikke kan rummes af det eksisterende sundhedssystem, politiet, plejefamilier eller de etablerede døgninstitutioner. Med oprettelse af en ny døgninstitution, placeret i Nuuk Fjorden, kan man udbyde et behandlingstilbud til netop denne gruppe af særligt udsatte unge.

Der er i budgetønsket tale om etableringen af en døgninstitution med plads til 8 unge mellem 9 og 18 år.
Døgninstitutionen kan blive til virkelighed, såfremt der bevilges penge til det i budgettet for 2022.

Konklusion:
Med ovenstående initiativer og forslag, håber Forvaltning for Børn og Familie at kunne se en effekt i form af unge der kommer ud af kriminelle miljøer, og et mindre antal unge som påbegynder en kriminel løbebane. Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på at nogle af de kriminelle unge har så massive udfordringer at de ikke kan hjælpes på vej med de eksisterende støtteforanstaltningstilbud og med andre forebyggende tiltag. Her er det især vigtigt at Naalakkersuisut fokuserer på oprettelsen af sikre døgninstitutioner med behandlingstilbud der matcher netop denne gruppe unges behov.

Kommuneqarfik Sermersooq har samtidig et ansvar for løbende at udtænke nye tilbud der kan gavne udsatte unge i en positiv retning.

Med venlig hilsen

Martha Lund Olsen
Direktør for Forvaltning for Børn og Familie