Koncernservice

Vedrørende: Snerydning

Michael Rosing

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Michael Rosing.

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 25. januar 2019 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ”Snerydning”.  Koncernservice har modtaget spørgsmålene som er følgende:

  1. Er den rækkefølge sneen bliver ryddet udtryk for en prioritering eller er det op til dem der rydder sneen selv at prioritere rækkefølgen?
  2. I givet fald, hvordan bliver denne prioritering lavet?
  3. Hvordan prioriteres der imellem kørende trafik, gående trafik, og cyklende trafik?
  4. Findes der trafikmålinger som inkluderer den gående trafik og som kan bruges til at prioritere rækkefølgen?
  5. Findes der et sted hvor borgere kan henvende sig hvis de har forslag til en anderledes prioritering?

Begrundelse for dine spørgsmål er, hvis man for eksempel bor på Ole Brandtsvej i Nuussuaq og går enten imod byen eller Ilimmarfik, ker kan man hurtigt konstatere, at i det område bliver den gående trafik underprioriteret. Undtagelsen herfor er stien fra Manngua ned til Industrivej, som bliver ryddet som første gangsti i området. Her er så et andet problem i at krydse vejen fra tunnellen midt i morgentrafikken, men det problem vil vi tage op i en anden omgang.

Nuussuaq vejen mellem Manngua og Pisiffik er et andet godt eksempel. Den bliver typisk ryddet i hele sin bredde inklusiv den gangsti der er på øst siden, det er for så vidt udmærket. Men for gående trafik ville det være langt mere sikkert at benytte den vestlige gang/cykelsti, fordi den er adskilt fra vejen med en grøft, og risikoen er derfor langt mindre for at for at blive påkørt, end den er på østsiden.

Går man til Ilimmarfk sydfra har man et par valgmuligheder som gående. Enten følger man lufthavnsvejen op til hovedindgangen, eller også tager man bagvejen hvor der er en fin gangsti. Stien er også tilgængelig fra Mannguaraq (øst) siden, hvor man tilsvarende har mulighed for at tage omvejen til hovedindgangen. Men gangstien bliver ikke ryddet. Der er nu ca. 1 m. sne på den. Det kan man så tage som udtryk for, at den gående trafik bliver underprioriteret, eller at trafikmønsteret har ændret sig uden at snerydningen har fulgt med. Eller at der aldrig er blevet taget stilling til om man ønsker gående eller kørende trafik.

K

The administration's answer

Forvaltningen for Anlæg og Miljø svarer således:

Kære Michael,

Tak for din henvendelse.

Den overordnede målsætning for vintertjenesten er at sikre, at kørebaner og stier er farbare uden væsentlige gener. Rækkefølge for snerydning sker på baggrund af en overordnet prioritering.

1 – 3.

Snerydningen bliver prioriteret efter A, B og C veje.

Prioritet A. Primærveje, som har afgørende betydning for afviklingen af den kollektive trafik og redningsoperationer. Denne vejklasse sneryddes normalt i hverdage fra kl. 04.00 til kl. 24.00, dog hele døgnet i tilfælde af kraftig snefald eller snestorm.

Vejene i prioritet A skal til stadighed holdes farbare i alle ugens dage. Eksempler på A veje:  Aqqusinersuaq, Mestervej, H. J. Rinksvej, Gertrud Rasksvej, Nuussuaq, Eqalugalinnguit, Borgmester Anniitap Aqq. Qarsoq, Unaaq mm.

Prioritet B. Stamveje, fordelingsveje, primære stier, busstoppesteder. Snerydning udføres normalt hverdage fra kl. 04.00 til kl. 23.00, dog til kl. 24.00 ved kraftig snefald eller snestorm.

Vejene i prioritet B skal holdes farbare mellem kl. 05.30 og kl. 24.00 i alle ugens dage. Eksempler på B veje: Børnehjemsvej, C. E. Janssensvej, Inspektørbakken, Dæmning til Nuuk Imeq, Industrivej, Nigerleq, Manngua, Asiarpak, Igimaq mm.

Prioritet C. Alle andre veje, stier, offentlige parkeringspladser, parkeringspladser ved offentlige institutioner. Snerydning udføres normalt hverdage fra kl. 05.30 til kl. 22.00.

Vejene i prioritet C skal holdes farbare mellem kl. 06.30 og kl. 22.00 i alle ugens dage. Busstoppesteder, busperroner og fortovsarealer skal ryddes sammen med tilstødende veje. Fodgængerfelter/-overgange ryddes sammen med tilstødende stier/fortove.

P-pladser ved forretninger, institutioner, samt adgang til p-pladser ved boliger skal være ryddet for sne inden morgenparkeringen sætter ind, dvs. inden kl. 07.00.

Parkeringspladser ved boliger skal være fuldt ryddet for sne inden kl. 12.00.

  1. Findes der trafikmålinger som inkluderer den gående trafik, og som kan bruges til at prioritere rækkefølgen?

Der foretages regelmæssige trafiktællinger. Tællingerne danner grundlag for den overordnede trafikplanlægning, der pt. er under udarbejdelse. Den næste udbudsrunde/licitation for snerydning vil således støtte sig op af trafikplanlægningen. Se skema næste side

  1. Findes der et sted hvor borgere kan henvende sig hvis de har forslag til en anderledes prioritering?

Alle henvendelser er velkommende og kan rettes til SAI Drift og Miljøafdelingen Kuussuaq 2 3900 Nuuk eller sende mail til sai@sermersooq.gl

Med venlig hilsen

Hans Henrik Winther Hansen

Direktør for Forvaltning for Anlæg og Miljø

Kommuneqarfik Sermersooq