Koncernservice

Tilkaldte pædagoger?

Peter Davidsen

Da vi har hørt rygter om, at der averteres efter pædagoger til Nuuk udefra, mener jeg det er på sin plads at spørge om, om dette har noget på sig.

Baggrunden for min forespørgsel er, at det i Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhvervs ledighedsstatistik for januar måned fremgår, at kommunen har ansat 2 udefrakommende pædagoger.

Forespørgsel:

  • Hvor mange udefrakommende pædagoger har man i sinde at ansætte og hvad er begrundelsen for dette?
  • Er tilbud om personalebolig med i stillingsopslaget vedrørende udefrakommende pædagoger og hvad kommer stillingsopslaget til at koste?
  • Bliver der tilbudt personalebolig, når der bliver opslået pædagogstillinger i Grønland?
  • Hvis der er mangel på pædagoger, har man så taget kontakt med henblik på tilkendegivelser fra  relevante aktører og organisationer?

Jeg vil gerne vide hvilke tiltag der er blevet foretaget for at forbedre pædagogernes vilkår før man  averterede efter udefrakommende pædagoger ligesom jeg også er interesseret i at vide, hvilke vilkår man tilbyder lokale pædagoger f.eks. omkring bolig mv.  i forbindelse med stillingsopslag i forhold til averteringer efter udefrakommende pædagoger.

Også vil jeg gerne vide om eventuelle lokale ansøgere til pædagogstillinger bliver tilbudt personalebolig, idet jeg er af den opfattelse, at dette vil være naturligt, hvis der hører bolig med til udefrakommende pædagoger.

K

The administration's answer

Ansættelser i vores institutioner foretages af den enkelte institutionsleder, i forvaltning har vi derfor ikke et register over ansatte pædagoger og herunder deres oprindelsesland. Men igennem ansættelsesprocessen i HR afdelingen, er det naturligvis sikret, at ansættelser lever op til de lovgivningsmæssige krav.

Der er ingen planer for at tiltrække et specifikt antal pædagoger, bosiddende uden for Grønland. I vores daginstitutioner har vi omkring 40 ubesatte pædagogstillinger. Der annonceres løbende på kommunens hjemmeside og i lokaleaviser efter pædagoger samt vi giver ledige tilbud om opkvalificering til, at kunne varetage stillinger i vores daginstitutioner. I forvaltning er vores målsætning af få besat de ledige stillinger med kvalificeret arbejdskraft, der kan bidrage til at styrke børnenes udvikling og her er dobbeltsprogede pædagoger bestemt at foretrække.

I vores stillingsoplag er det samme vilkår for alle ansøgere, uanset oprindelsesland. Der laves ikke stillingsoplag specifikt målrettet ansøgere fra bestemte bosteder eller lande. Spørgsmålet omkring prisen for stillingsoplag målrettet udefrakommende  kan derfor ikke besvares.

Ja. Siden september 2015 har det været muligt at tilbyde personalebolig i forbindelse med ansættelse af pædagoger i vores institutioner. Alle ansøgninger om personaleboliger til et specifikt stillingsopslag bliver behandlet i boliggruppen inden stillingsopslaget bliver offentliggjort.

Der er iværksat en række initiativer for at forsøge at imødekomme manglen på pædagoger (Jf. ’Handleplan på baggrund af forvaltningsrevision’ forelagt for kommunalbestyrelsen d. 15/11 2016 sag nr. 04p). Det er desværre en problematik, hvor forvaltningen har begrænsede muligheder for handling, da udfordringen er, at der generelt for få der søger pædagoguddannelsen på SPS i Ilulisat, hvilket medfører en generelle mangler på pædagoger, på landsplan. De seneste tal viser, at der er omkring 200 ubesatte pædagogstillinger i Grønland.

Men følgende handlinger er foretaget, for at forsøge at imødekomme ovenstående problemstillinger:

  • Vi har i flere omgange rettet henvendelse til Departement for Uddannelse om vores udfordringer med, at rekruttere pædagogisk uddannet personale. Forvaltning har her udtryk ønske om, at der oprettes en pædagoguddannelse i Nuuk, da det er forvaltningen bekendt, at pædagogseminariets placering i Ilulisat, afholder flere herboende fra at søge uddannelsen. Forvaltning afventer svar fra departementet.
  • I samarbejde med arbejdsmarkedsafdelingen i kommunen er ledige blevet tilbudt et forløb, hvor de opkvalificeres til at varetage arbejde i vores institutioner. Tiltaget har ikke resulteret i, at flere søger job i vores institutioner.
  • Vi tilbyder løbende barne- og socialhjælpere, ansat i kommunens institutioner mulighed for, at uddanne sig, på den decentrale pædagoguddannelse i Nuuk. Dette er ikke en løsning der bidrager til at øget arbejdskraft til vores institutioner, da det er allerede ansatte der opkvalificeres. Men det bidrager til at opkvalificere og dygtiggøre vores nuværende arbejdskraft.
  • Det er ikke lykkedes at tiltrække flere pædagoger til området og der er derfor fortsat en stor og akut mangel på pædagoger. Det svækker kvaliteten af kommunens dagtilbud og gør det vanskeligt at overholde de minimumsnormeringer der er fastsat i lovgivningen. Derfor overvejer forvaltningen at udarbejde en oplysningskampagne, der skal gøre studerende på pædagogseminarier i Danmark bevidste om muligheden for at søge job i Grønland. Dette grundet at manglen på pædagoger uddannet i Grønland vil være konstant de næste mange år.