Koncernservice

Til ansøgere om renovering af bolig og tilslutning til vandforsyning

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Laura Táunâjik Uitsatikitseq (S)
Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.
Den 30. august 2022 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ”Til ansøgere om renovering af bolig og tilslutning til vandforsyning”.

Koncernservice har modtaget dit spørgsmål som er følgende:
” Man ser igennem årene, at der altid er boliger, der har behov for renovering mere eller mindre i forskellige bosteder. Derfor er det interessant, at få svar på, hvordan vores kommune kan yde støtte ift. renovering af eksisterende huse. Det er vigtigt, at vægte renovering af boliger og derfor også vigtigt, at vide om vores kommune har en konto til specifikt ansøgere, der har behov for renovering af deres bolig eller tilslutning til vandforsyning. Her er der tale om boliger, der er skiftet fra lejer til ejer og selvbyggerhuse der skal tilsluttes til vandforsyning.
På baggrund af ovenstående har jeg følgende spørgsmål:

  • Boliger, hvor der er skiftet fra lejer til ejer, som også er forfaldne, eks. der har behov for udskiftning af vinduer eller døre eller andre ting, kan de ansøge om tilskud til Kommuneqarfik Sermersooq?
  • I forlængelse af førnævnte spørgsmål, vil jeg også spørge om, der er mulighed for at søge om tilslutning til vandforsyning?
  • Hvis det er tilfældet, hvor kan man hente ansøgningsblanketten?
  • For folk uden internetforbindelse, kan de hente blanketten hos kommunen lokalt?
  • Hvad gør kommunen for at synliggøre mulighed for ansøgning?
  • Hvis mulighed for at søge om midler eller en konto findes, hvor meget kan man søge om?”
K

The administration's answer

Koncernservice svarer således:

Kære Laura Táunâjik Uitsatikitseq

Tak for dit spørgsmål omkring ansøgning om renovering af bolig og tilslutning til vandforsyning.

Jf. lovgivningen om boligfinansiering Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering samt Inatsisartutlov nr. 36 af 28. november 2019 om ændring af inatsisartutlov om boligfinansiering (Lån og tilskud til istandsættelse, forbedring og udvidelse af boligstøttehuse), kan kommunen kun yde tilskud til istandsættelse, forbedring og udvidelse af boligstøttehuse (BSU-huse).

Ved ønske om renovering af anden hustype, henvises til muligheden om at søge enten renoveringslån eller pensionistlån, såfremt kan imødekomme kravene for disse. Det skal gøres klart, at der ikke findes et specifikt lån til tilslutning til vandforsyning, men de to førnævnte lånetyper kan anvendes til dette formål, da det kategoriseres som en ”istandsættelse, forbedring eller udvidelse”.

Når man som borger ønsker at ansøge om lånetilsagn, er der ikke en ansøgningsblanket men nærmere en række krav, jf. lovgivningen. Disse er som følger:
1) Beskrivelse af den ønskede istandsættelse, forbedring eller udvidelses
2) Beskrivelse af boligen, herunder alder, størrelse og stand
3) Overslag over de samlede udgifter ved arbejdet
4) Arealtildeling eller arealreservation fra kommunen, såfremt de pågældende arbejder kræver arealtildeling
5) Dokumentation på at egenfinansiering kan tilvejebringes
6) Ansøgers CPR-nummer og bopælsattest
7) Dokumentation for ejerforhold til boligen
8) Erklæring fra Inddrivelsesmyndigheden om, at du som ansøger ikke har forfalden gæld til det offentlige.

Ovenstående skal vedlægges ansøgningen, der kan sendes både via. mail og ved brev.

Ydermere skal man være opmærksom på, at for at kunne opnå renoveringslån skal følgende betingelser imødekommes:
Boligen tjener som bolig for boligejer, dennes ægtefælle eller mindreårige børn.
Boligen er ældre end 20 år på ansøgningstidspunktet.
Boligen er brand- og bygningsskadeforsikret, og der ikke er præmierestancer.
Istandsættelsen eller forbedringen ikke har karakter af luksus f.eks. spabad

For pensionistlån skal følgende betingelser imødekommes:
Der skal være meddelt afslag på lån i bank eller realkreditinstitut på almindelige vilkår til finansiering af istandsættelse
Boligen skal være brand- og bygningsskadeforsikret, og der må ikke bestå præmierestance
Hvis din ægtefælle er medejer skal han/hun have accepteret istandsættelsen og ansøgningen om lånet

Jf. Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering: Kapitel 4, Istandsættelser af eksisterende boliger tilhørende pensionister, § 19. Kommunalbestyrelsen kan yde lån med op til kr. 300.000 til istandsættelse af en eksisterende bolig, der tjener som bolig for en pensionist og hvor pensionisten og dennes eventuelle ægtefælle sammen er eneejere af boligen.
Når det drejer sig om tilskud til BSU-huse, gælder Inatsisartutlov nr. 36 af 28. november 2019 om ændring af inatsisartutlov om boligfinansiering (Lån og tilskud til istandsættelse, forbedring og udvidelse af boligstøttehuse), ”Kapitel 4 a, Tilskud til istandsættelse, forbedringer eller udvidelser:
§ 24 a. Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud på maksimalt 150.000 kr. til istandsættelse, forbedring eller udvidelse af boliger, der tilhører personer, der i de 2 seneste slutlignede år har haft en skattepligtig årlig husstandsindkomst under 300.000 kr. eller til personer, der i nærmeste fremtid forventes at få en skattepligtig årlig husstandsindkomst på under 300.000 kr., uanset deres hidtidige indkomst.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan alene yde tilskud, såfremt der i boligen er et lån fra Grønlands Selvstyre, eller såfremt der har været et lån fra Grønlands Selvstyre med de nuværende ejere som låntagere.
Stk. 3. For hvert hjemmeboende barn under 18 år, der er tilmeldt folkeregisteradressen, dog højst for 6 børn, forhøjes indkomstgrænsen med 4.000 kr. pr. barn.
Information om de forskellige låntyper, betingelser, ansøgningskrav, mv. står i detaljer i Sullissivik. Det er også muligt at henvende sig til sin lokale kommune filial for at få informationer om lån og hjælp til ansøgning.

Med venlig hilsen

Ole Jakobsen

Kommunaldirektør
Kommuneqarfik Sermersooq