Koncernservice

Status vedrørende byggeri af ungdomsboliger i Tasiilaq og bygder

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Laura Táunâjik Uitsatikitseq.

Den 22. oktober 2020 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ”Status på forslag 04H godkendt af KB”. Koncernservice har modtaget spørgsmålene som er følgende:

1. Hvad er status for denne godkendte forslag?
2. Hvornår vil man påbegynde en konkret og synlig handling på sagen?
3. Er der allerede afsat nogen midler til det?
4. Hvornår vil anlægsfasen ift. forslaget blive påbegyndt også i bygderne?

Begrundelse for dine spørgsmål er, at under KB møde den 11. juni 2019 blev sagen godkendt og videresendt til Udvalget for Anlæg og Miljø. Siden godkendelsen foreligger der stadig ingen skriftlig status på sagen. Såfremt denne beslutning endnu ikke er blevet påbegyndt på en eller anden måde, vil jeg høre begrundelsen herom.

Der har i de seneste flere år ikke været bygget egnet ungdomsboliger i både bygder og byen Tasiilaq, nu er der gået langt over 1 år siden forslaget blev godkendt, uden at sagen er nået til eller blev behandlet hos fagudvalget. Hvilket er ærgerligt, når man tænker på unge, i sær i bygderne, som ønsker at bo for sig selv, men muligheden for det er ikke til stede, da man ikke tager hånd om det.

Det er ikke ensbetydende med unge har til hensigt at affolke bygder, når de flytter til andre steder, de ønsker ellers blot at finde egen bolig og derved tage skridt til at være selvforsørgende. Dette kan opfattes som ikke optimale engagement fra politikernes side. Når forslaget er allerede godkendt, er det ellers forventeligt at man afsætter midler til det, således man derefter tager hul på projektering. Af byerne er det f.eks. primært i Nuuk boligbyggerierne foregår, dette kan også siges at være på sin plads, dog skal man også nævne at andre steder i kommunen, er der byer ikke mindst også i bygderne, har der ikke været boligbyggeri i flere år nu. Hamre lyde er endda blevet til fremmede lyde, dette til trods for fiskeriudviklingsprojekt kun foregår i bygden, pga. manglende indhandlingssted i byen i Tasiilaq.

K

The administration's answer

1. Hvad er status for denne godkendte forslag?

Indenfor det eksisterende anlægsbudget er der godkendt og afsat midler til at bygge 10 boliger i Tasiilaq. Byggemodningen hertil har været i udbud i indeværende år og kontrahering med entreprenøren er i gang. Først når byggemodningen er tilendebragt vil selve byggeriet af 10 boliger gå i gang.

2. Hvornår vil man påbegynde en konkret og synlig handling på sagerne?

Det er forventningen, at kontraheringen med entreprenør er tilendebragt i indeværende år, og at selve byggemodningen i al væsentlighed kommer til at foregå i 2021. Sideløbende hermed er administrationen i gang med at undersøge mulige modulære boligløsninger med henblik på, at forkorte selve byggeperioden.

3. Er der allerede afsat nogen midler til det?

Det eksisterende anlægsbudget opererede med en forventet byggestart på boligerne i Tasiilaq i 2021, men denne tidsplan er ikke længere realistisk hvilket skyldes en senere opstart af byggemodningen. Som konsekvens heraf, er projektet i Forslag til Budget 2021-24 skubbet et enkelt år til 2022.

4. Hvornår vil anlægsfasen ift. forslaget blive påbegyndt også i bygderne?

Byggemodningen i Tasiilaq er planlagt til at køre i 2021, og byggeriet af selve boligerne forventes igangsat ultimo 2021 eller primo 2022. Bevillingen hertil løber fra 21 til 23 og er som udgangspunkt tiltænkt boligbyggeri i Tasiilaq. Der er afsat yderligere midler i anlægsbudgettet fra 24 og frem med henblik på yderligere boligbyggeri i Tasiilaq og muligvis også på kysten.

Med venlig hilsen
Hans Henrik Winther Hansen
Direktør for Forvaltning for Anlæg og Miljø
Kommuneqarfik Sermersooq