Koncernservice

Rengøringshjælp til ældre i deres eget hjem

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

I takt med at de ældres funktionsevne reduceres og når de ældre er syge, har kommunen pligt til at yde hjælp til de ældre. Hvis en ældre er for meget alene i hjemmet, er risikoen for demens større. Derfor har den ældre krav på at få hjælp med udgangspunkt i den ældres behov.

Enhver ældre i vores land, som har været på arbejdsmarkedet i mange år, skal have passende hjælp. Jeg vil derfor gerne, hvilke relevante retningslinier og hvilke passende regler der kan iværksættes i forhold til de ældre.

Når der indkommer klager til kommunen, hvem er det så, der skal sikre, at forbedringstiltag bliver iværksat? Hvad skal der til for at en ordning kan opdateres og tilpasses, så den passer til den ældres behov? Derudover vil jeg gerne have oplyst, hvad eventuelle forbedringer i forhold til ældre og forøgelse af hjemmehjælpstimer vil komme til at koste Kommuneqarfik Sermersooq?

K

The administration's answer

Tak for diverse spørgsmål vedrørende rengøringshjælp til ældre. Indledningsvist skal det kort præciseres, at rengøring blot er én af de mangeartede opgaver, der kan visiteres til.

Gældende for ældreområdet i kommunen, er der politisk godkendt en ældresektorplan som hele organisationen arbejder ud fra. Det vil sige, at de kvalitetsstandarder der er udstukket, er standarder der løbende undergår en udvikling og som går til politisk godkendelse hvert år.

Ved visitation af hjemmehjælp til blandt andet rengøring visiteres ydelsen ud fra de af kommunalbestyrelsen vedtagne kvalitetsstandarder, vedtagne politikker om rehabiliterende indsats om ”hjælp til selvhjælp” samt indsats om ”træning før pleje”.

Borgernes hjælp er individuel visiteret, og skal ses i forhold til det aktuelle funktionsniveau. Det er derfor ikke blot et spørgsmål om at borgeren har nået en vis alder og derfor er berettiget fuld rengøringshjælp.

På den baggrund er nogle borgere derfor visiteret til fx hjælp til delvis rengøring. Der er også situationer hvor borger deltager i rengøringen sammen med hjemmehjælpen, så borger på denne måde finder tilfredshed og glæde ved at gøre noget sammen med andre. På baggrund af strategien omkring ”træning før pleje” er det vigtigt at give borgerne redskaber til aktivt at deltage i eget liv, og derved så vidt muligt tage ansvar for sig selv og bevare både selvstændighed og integritet.

Borger som har besøg når hjemmehjælpen kommer i hjemmet, får altid tilbudt hjælp til rengøring, selvom der er gæster. Det er blot at lave en aftale med borger om hvilket rum hjemmehjælpen skal starte i, og så kan borger/pårørende efterfølgende bytte ”plads” så rengøringen kan foretages som visiteret. I nogle tilfælde oplever hjemmehjælpen når borger har besøg, at borger selv melder hjælpen fra.

Hvis borgers rengøringsbesøg aflyses den pågældende dag af borger eller af hjemmehjælpen, tilbydes der altid en ny tid dagen efter, eller som minimum indenfor samme uge.

Der er i hjemmehjælpen ikke faste tider for besøg eller tidsinterval på de visiteringer der er givet til borger. Så hvis hjemmehjælpen er gået før der er gået en time, skyldes dette formentligt at de er færdige med den visiterede opgave ude hos borger.

Hjemmehjælpen må ikke flytte tunge møbler eller f.eks. tømme soveværelset for at gøre rent.

I forhold til klager, er organisation forpligtet til at behandle sager så professionelt som muligt, og alt afhængig af hvad klagen går ud på, bliver den sendt til det område eller den instans som kan besvare klagen mest hensigtsmæssigt og retvisende. Hvis det handler om en klage indenfor ældreområdet, vil den som regel gå til enten fagchef Birtha Bianco eller fagchef Lise Lotte Have. Hvis der er brug for at fremsende en klage kan dette ske ved at benytte følgende offentlige mail: Isumaginninnermut Sulliffeqarnermut Inuutissarsiornermullu Ingerlatsivik: isi@sermersooq.gl

Da vi har med mennesker at gøre, er det en løbende og dynamisk proces. Så fordi en borger har fået visitering til en ydelse for et par mdr. siden, bliver denne ydelse løbende evalueret, bl.a. for at undersøge om borger med tiden kan klare nogle ting selv. Nogle borgere bliver ofte så gode, at de kan afslutte hjælpen, og igen klare sig selv i hverdagen.

Denne redegørelse er beskrevet ud fra en professionel dagsorden om brug af ældresektorplanen og kvalitetsstandarder som rammesættende for arbejdet i hjemmehjælpen. Vi er en stor organisation med mange samarbejdspartnere, der dagligt arbejder målrettet med, at tildele vore borgere den hjælp som borger konkret og efter en individuel vurdering har brug for.

Af nye forbedringstiltag er der netop ved indgåelse af den nye politiske aftale, besluttet at der skal arbejdes på at indføre døgnhjemmehjælp, som er en stor udvidelse af hjemmehjælpens arbejdsområde. Der er hertil udarbejdet sagsfremstilling, der vil blive behandlet i udvalget i august. Forvaltningen vurderer, at den døgndækkede hjemmehjælp årligt vil koste 2.5 mio. kr. Hertil må det anslåede årlige beløb forventes at stige i takt med den demografiske udvikling

Du er altid velkommen til at henvende dig for yderligere afklaring.

Med venlig hilsen

Birtha Bianco                                                                     Grethe H. Nielsen

Fagchef for Ældreområdet, juli 2017                            Direktør