Koncernservice

Nuuk City Development


Jeg har den 28/05-2019 henvendt mig til daværende borgmester, angående NCD (se vedhæftet mails) hvor jeg ønskede og stadig ønsker svar på de ubesvaret spørgsmål. Som I kan se, så har jeg fået oplyst, at udbuddene til den nye skole i bymidten skal gå om, her ønsker jeg en klarlæggelse af årsagen hertil, af hvad jeg ved, så er det fordi at udbudsmaterialet har været i al for dårligt kvalitet, dette ønsker jeg selvfølgelig og få af- eller bekræftet.

Ligeledes ønsker jeg at få svar på, om de ledelsesmæssige kræfter er nok til at løfte så stor en byudvilkingsprojekt, som vi i dag har gang i vores kommune – Som I kan se i min mail, så har jeg stillet akkurat samme spørgsmål.

Når man læser årsrapporten for NCD (https://ncd.gl/da/Om/Aarsrapporter) – så kan vi se, at der er personaleomkostninger altså lønninger på lige under 8,2 mio!! til 5 fuldtisansatte, på 15 måneder, her vil jeg gerne vide, hvad f.eks. direktøren tjener, så vi kan beregner om vi har value for money.

Henvendelsen drejer sig i princippet om NCD (https://ncd.gl/da/), som kommunalbestyrelsen heldigvis har bakket op om. Det har været vigtigt, også for Demokraatit at skille udviklingen af vores by, ud af den daglige kommunale drift, så udviklingen ikke bremses dagligdagens gøremål. Dette betyder dog ikke, at jeg som politiker lukker øjnene for hvad der sker. Selvom selskabet er udenfor kommunalbestyrelsen, så har vi stadig et ansvar, da vi stadig snakker om borgernes skattepenge.

Som jeg kan forstå, så skal udbuddene angående skolen gå om, dette kommer til at forsinke projektet og ikke mindst siger min logik også, at det kommer til at koste ekstra penge. Derfor ønsker jeg svar på, hvad årsagen er herfor.

Jeg ønsker ligeledes at stille spørgmål ved, om man har de rette ansat til at lede NCD – i mine øjne kræver dette erfaringer, kvalifikationer og kompetancer at lede sådan et projekt. Hvis vi skal nå i mål, er mine intentioner, at have de bedst mulige til at fører os til målet. Det er som sagt ikke for sjovt, at vi i kommunalbestyrelsen har fået NCD etableret.

Iht. Årsrapporten er opmærksomheden i mine øjne ledet til lønningerne, som også står som personaleomkostninger. Jeg syntes det er det rene vanvid, hvad der skydes i lønninger. Hvis der bliver leveret og vi kan se gode resultater har jeg intet imod, at folk tjener det de skal. Men jeg mangler at se, om vi får hvad borgerne betaler for, altså er der value for money? Jeg ved, at selvstyret har lavet retningslinjer for god selskabsledelse, som blandt andet skal sikre, at der er størrer åbenhed omkring ledelsen af de enkelte selskaber, så mytedannelsen i vort samfund minimeres og det har jeg selvfælgelig også stor interesse for, at vi følger i vores kommune, vi bør gå forrets når det handler om åbenhed og transperance også i vores aktieejet selskaber. Som sagt, så har jeg fuld forståelse for armslængdeprincippet, men ansvaret ligger stadig hos os, og vi bør vide om vi får det vi betaler for.

Ligedes undrer det mig, at dette punkt ikke er kommet ind under det lukket møde i går, som ellers var lovet af daværende borgmester, hvilket fører til, at jeg ønsker sagen bliver belyst, så vi alle har klarhed herom, daværende borgmester delte den bekymring jeg havde og stadig har. Jeg ønsker IKKE at bremse udviklingen i vores kommune, ej heller at stille spørgsmål til projekterne vi har igangsat, men jeg ønsker indsigt i tingene, idet vi som kommunalbestyrelsesmedlemmer også står med et stort ansvar herfor, som vi skal stå til mål for.

K

The administration's answer

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Randi Vestergaard Evaldsen (D) Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 12. juni 2019 indsendte du spørgsmål til administrationen angående NCD.

Koncernservice kan således oplyse følgende omkring hændelsesforløbet:

Lønninger

Da kommunalbestyrelsen i sin tid besluttede at etablere NCD var ønsket at der blev etableret en lille, men effektiv organisation til, at koordinere byggeprogrammerne. Den smalle organisering betyder at der er behov for højt kvalificerede ledere og medarbejdere. Dette er ensbetydende med en relativt høj omkostning pr. medarbejder, omvendt er vurderingen, at der på den baggrund er behov for færre ansatte.

De 8,2 mio. kr. til personaleomkostninger i 15 måneder indeholder ligeledes en aftrædelsesordning for den tidligere tekniske direktør i NCD, og er derfor ikke fuldstændig retvisende for de faktiske personaleomkostninger. NCD kommer de næste 10 år til at bygge for omkring 4 mia.kr. ud fra denne betragtning er personaleomkostninger acceptable.

I øvrigt aflønnes direktøren i selskabet med følgende:

 • Løn 1.320.000
 • En årlig ferie frirejse
 • Fri bil – bilen benyttes i dagtimerne som firmabil
 • Pension

Kvalifikationer

Udvalg for Økonomi og Erhverv tog i foråret stilling til sammensætningen af NCDs bestyrelse.

I den forbindelse blev følgende personer valgt:

 • Kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen (formand) (Genvalg)
 • Jess G. Berthelsen (Genvalg)
 • Peter Olsson (AP Pension) (Nyvalgt)
 • Inaluk Brandt (Genvalg)
 • Christian Bjerg (Aalborg Kommune) (Nyvalgt)
 • Direktør for anlæg og miljø Hans Henrik Winther Johansen (Genvalg)
 • Ulla Lynge (Genvalg)

Det er NCDs bestyrelses ansvar at sikre at direktionen besidder de rette kompetencer og kvalifikationer. Direktionen vurderes og evalueres en gang årligt med henblik på at sikre netop dette. Denne vurdering fandt sted på det seneste bestyrelsesmøde i juni 2019, hvor bestyrelsen fandt direktionens arbejde tilfredsstillende.

Resultater

Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S har 6 ansatte ca. 11⁄2 år efter stiftelsen af selskabet.

Selskabet aflagde første årsregnskab i starten af april 2019, hvor resultatet blev et lille minus eller et nul-resultat på baggrund af et forlænget regnskabsår, som strækker sig tilbage til stiftelsen af selskabet.

Ny skole i bymidten – To selskaber er prækvalificerede til opgaven og udbuddet er igangsat. Forventet ibrugtagning i 2023. Skolen indeholder endvidere en AKO og en integreret daginstitution. I forberedelserne er Forvaltningen for Børn og Skole inddraget med en brugergruppe med lærere og pædagoger. Dette har resulteret i et brugerprogram, der så vidt muligt fremtidssikrer skolen.

Udvidelse af Nuuk Center – Inkl. en integreret daginstitution, boliger og erhvervslokaler. Byggeriet starter omkring årsskiftet.

Integrerede daginstitutioner – tre daginstitutioner vil blive udbudt i efteråret i et format, som muliggør involvering af lokale entreprenører. Udgangspunktet er et brugerprogram udarbejdet i samarbejde med en brugergruppe bestående både af repræsentanter fra Forvaltningen for Børn og Skoler og aktive pædagoger fra byens institutioner.

Herudover etableres en integreret daginstitution ved svømmehallen, Malik.

Boliger – NCD fik sidste år overdraget 1006 boliger i finansierings øjemed. Bygning af boliger er programsat både i forbindelse med Nuuk Center-udvidelsen og deciderede boligprojekter i de kommende år.

Byggemodninger – flere projekter allerede iværksat og flere projekter programsat løbende i de kommende 5 år.

Kyststi – 1. etape færdig i 2019.

Tunnel eller vejløsning til Siorarsiorfik – Analysearbejdet forventes afsluttet i de kommende uger, hvorefter løsningsmodellen vil blive forelagt Kommuneqarfik Sermersooq til beslutning. Det forventes, at anlægsarbejdet kan påbegyndes i sommeren 2020, såfremt beslutningen bliver taget indenfor kort tid.

Finansieringen på de første projekter er på plads via Grønlandsbanken, Nykredit og BankNordik. Arbejdet med fremskaffelse af kapital for de kommende projekter er igangsat i samarbejde med Deloitte og sker i tæt dialog med bestyrelsen for selskabet og Kommuneqarfik Sermersooq.”

Udvælgelsesproces

Kommuneqarfik Sermersooq kører efter de samme retningslinjer for god selskabsledelse, som Selvstyret.

Kommuneqarfik Sermersooq har ligeledes høstet meget ros fra bl.a. Transparency Greenland for deres arbejde med, at sikre professionalisering af aktieselskabernes bestyrelser.

Indstillingen af bestyrelsesmedlemmer sker efter følgende procedure:

Kommunen har oprettet en CV-database med henblik på at finde de bedst egnede kandidater til bestyrelsesposterne. Kandidaterne er optaget i CV-databasen på baggrund af invitation fra administrationen, samt via annoncering og omtale i dagspressen. Databasen udbygges løbende så den fremadrettet også udgør et solidt rekrutteringsgrundlag. CV-databasen er senest annonceret i januar 2019. I forbindelse med optagelse i CV-databasen foretager administrationen en vurdering af den enkelte kandidats kompetencer med udgangspunkt i vedkommendes CV. For bestyrelserne i Iserit A/S, Nuup Bussii A/S og Siorarsiorfik – Nuuk City Development A/S er der udarbejdet et samlet kompetencehjul der med udgangspunkt i kompetenceprofilen for selskabet, vurderer henholdsvis kompetencebehovet og de indstillede kandidaters kompetencer. Der udarbejdes ikke kompetencehjul for Nuuk Imeq A/S, da kommunen er mindretalsaktionær.

Disse vurderinger udgør grundlaget for administrationens indstilling af kandidaterne.

Udover de foroven nævnte forhold kan kommunen oplyse, at der er en aftale mellem kommunen og NCD omkring status opdateringer til det politiske og den næste opdatering kommer på til Udvalg for Økonomi og Erhverv d. 27. juni 2019.

Med venlig hilsen, Lars Møller-Sørensen, Kommunaldirektør