Anlæg og Miljø

Hvordan står det til med status på alle slags planlagte anlægs- boligbyggerier udenfor Nuuk?

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Dorthe-Marie Mogensen-Fontain (S)

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.
Den 16. oktober 2022 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ” Hvordan står det til med status på alle slags planlagte anlægs- boligbyggerier udenfor Nuuk?”.

Koncernservice har modtaget dit spørgsmål som er følgende:” Hvordan står det til med status på alle slags planlagte anlægs- boligbyggerier udenfor Nuuk?”.

AM

The administration's answer

Følgende status omkring planlagte anlægs- og boligbyggerier udenfor Nuuk. Der nævnes flere gange et rejsehold i svaret nedenfor. Rejseholdet består af håndværkere og maskinel, der rejser ud med ESANIs skib, hvis muligt for at gennemføre opgaver i bygderne, da hverken de menneskelige eller materielle ressourcer til gennemførsel af projekterne som udgangspunkt findes i bygderne. Begrænset kapacitet ved rejseholdet er ofte en begrænsende faktor.

 

Bygdeudviklingsplan – Sektorplan

Projektet omhandler drifts- og anlægsrelaterede opgaver i Kommuneqarfik Sermersooqs bygder på både øst- og vestkysten iht. den politisk godkendte bygdeudviklingsplan.

Arbejdsopgaver listes op for overslags årende med detaljeret opgave liste for hvert år for hver bygd og godkendes af arbejdsgruppen inden for det godkendte budget i puljen. Projekterne er som nye veje, oprydning, nedrivning af tomme bygninger og erhvervsfremmende samt kulturelle byggerier.

Godkendte projekter for 2022 pågår.

 • Arsuk Reparation af veje. Afventer rejseholdets tilbagemelding.
 • Arsuk Renovering af forsamlingshus B-891. Mangler registrering af opgaven for udbud. Opgaven overgår til Periodisk Planlagte Vedligehold og udbydes i 2023.
 • Qeqertarsuatsiaat Multibane. Mangler tilbudsgivere til budgettet. Montage pågår og forventes færdig i 2022
 • Qeqertarsuatsiaat Udvidelse af fodboldbane. Kunstgræstæppe forventes udført i 2023, hvor bevillingen er.
 • Kapisillit Reparation af veje. Afventer rejseholdets tilbagemelding.
 • Isortoq renovering af forsamlingshus. Opgaven pågår, men er blevet noget større på grund af skimmel samt frost i varmeanlæg. Forventes afsluttet ultimo 2022
 • Kulusuk Reparation af veje. Afventer rejseholdets tilbagemelding.
 • Tiilerilaaq Reparation af veje. Afventer rejseholdets tilbagemelding.
 • Kuummiut Værested for ældre. Afventer tilbagemelding på hvilket bygning og registrering for udbud. Forventes udført i 2023
 • Sermiligaaq Reparation af veje. Afventer rejseholdets tilbagemelding.
 • Sermiligaaq Etablering af hegn til kirkegård. Pågår. Den nye kirkegård er færdig, og den gamle kirkegård mangler stolper.

 

Sektorplan for kystnært fiskeri
Kommuneqarfik Sermersooq har i samarbejde med fisker- og fangerforeninger samt lokalbefolkningen i byer og bygder udarbejdet ”Sektorplan for det kystnære fiskeri – Basisfaciliteter for jollefiskeriet”.
Ovennævnte sektorplan tager udgangspunkt i optimering af fiskeriet i kommunens byer og bygder til gavn for erhvervslivet. Projekter der igangsættes fra nærværende anlægskonto opstartes på baggrund af de oplistede tiltag, som er angivet i sektorplanen.
Der oprettes en arbejdsgruppe ultimo 2022, hvor kommunalpolitikker, repræsentation fra Selvstyret samt lokale foreninger derltager.
Godkendte projekter for 2022 pågår.

 • Alle bosteder: Oprensning af fiskepladser (Udføres af fiskerne selv)
 • Alle bosteder: Renovering af hytter, 2 stk. i 2022
 • Paamiut: Reparation af kongebroen er afsluttet.
 • Paamiut: Etablering af 2 stk. pontonbro pågår
 • Nuuk: Etablering af 2 stk. pontonbro i Vester Vig pågår.
 • Sermiligaaq: Etablering af 1 stk. pontonbro. Placering er uaflaret.
 • Ittoqqortoormiit: Levering og montering af ny kran pågår. Udskudt til 2023, da fundamentkrans ikke er leveret.
 • Ittoqqortoormiit: Etablering af Bådværksted. Projekteres i 2022. Der afventes samfinasiering/tilskud fra Selvstyret.

 

Nyt agn- og vodbinderværksted i Paamiut
Nærværende anlægsprojekt omhandler etablering af et nyt agn- og vodbinderværksted med tilhørende jolleværksted i Paamiut, som søges udført i én bygning. Der foreligger allerede et dispositionsforslag på en mulig løsning.
Der er igangsat forundersøgelse og midlerne til udførelse er disponeret i 2023.

 

Nyt plejehjem i Tasiilaq
Nærværende anlægsprojekt omhandler etablering af et nyt plejehjem i Tasiilaq. Projektet vil forventeligt blive sammenbygget med byens sygehus, dermed at kunne opnå synergieffekter med Sundhedsvæsnet. Der foreligger et første udkast til programoplæg dateret juni 2021.
Projektet gennemføres i samarbejde med Selvstyret der forventes at bidrage med 50 % i medfinansiering.
Der igangsættes forundersøgelse i 2023 og midlerne til udførelse er disponeret i 2026.

 

Ældrekollektiv i Ittoqqortoormiit
Nærværende anlægsprojekt omhandler udvidelse af den eksisterende ældrekollektivbygning. Der foreligger et projektforslag på udvidelsesprojektet.

Projektering pågår og projektet forventes udbudt i 2023.

 

Helhedsplan Paamiut

Nærværende projekt omhandler byforbedringer af Paamiut med afsæt i den politisk godkendte ”Helhedsplan for Paamiut – Pillugit Pilersaarut Tamakkiisoq”.

Helhedsplanen er blevet til ved inddragelse af lokalbefolkningen i Paamiut, som er kommet med input i forbindelse med ønske lige tiltag, der har til hensigt at forskønne bymiljøet.

Uforbrugte midler fra 2022 søges overført til 2023 for gennemførelse af udskudte projekter.

Efter budgetår 2023 kan helhedsplanen revurderes eller opdateres.

Projekter for 2022:

 • Etablering af stigebelysning. Projektet er udbudt og udføres til 2023
 • Etablering af banebelysning. Projektet er udbudt i 2022 uden indkomne bud. Genudbydes i 2023.
 • Etablering af andedam. FBC er rekvireret til udførelse i 2022.
 • Der er bestilt belægning til 600 m2
 • Mobillift Alpen. Indkøbes i 2022 og montage udføres i 2023.
 • Der er rekvireret montage af legeplads.

 

Pulje til infrastruktur og byggemodning
Byggemodning i 30A11 Tasiilaq område pågår og forventes afsluttet i 2022.

Følgende projekter forventes at blive udført i 2023 og i de efterfølgende overslagsår udenfor Nuuk område:

 • Asfaltering i Tasiilaq. Opgaven forskydes til 2023 pga. anstillingsomkostningerne for asfaltering i Tasiilaq er ganske høje, hvorfor der ikke vil opnås tilfredsstillende resultat ved asfaltering for kommende udgifter budgetteret i 2022.
 • Ny vej langs elven i Tasiilaq.
 • Kloakering i område Naasuliartarpimmut (delområde 30A4), Tasiilaq.

 

Spildevandsplan, Fælles
Nærværende projekt omhandler projekter, der skal sikre målsætningerne i spildevandsplanen. Målsætningerne er at spildevand kan bortledes på en hygiejnisk og miljøforsvarlig måde.

Følgende projekter forventes at blive udført i 2023 og i de efterfølgende overslagsår udenfor Nuuk område.:

 • Tiltag for at minimere natrenovation i Tasiilaq og Paamiut
 • Udbredning af spandesystem i kommunen, hvis forsøgene viser gode resultater, først i Kapisillit.

 

Sanering og oprydning Kangilinnguit/Grønnedal
Følgende projekter er planlagt til gennemførelse.

Nedrivning af 1 kommunal bygning.

Den eksisterende forbrændingsanlæggets hal i Grønnedal flyttes til Arsuk. Der er udarbejdet projekt på opgaven.

Følgende projekter forventes udført, når der foreligger politisk beslutning på, hvor meget der skal opryddes.

 

Sanering/nedrivning i 5 bygder på østkysten
Nærværende anlægsprojekt omhandler sanering af forladte huse i Tasiilaqs fem bygder i Østgrønland; Kulusuk, Kuummiit, Isertoq, Sermiligaaq og Tiilerilaaq. Nedrivninger 1 fase i Kulusuk er færdiggjort, næste fase 2025. Selvstyret har ønsket at være inddraget i udbud af tilbagetaget BSU-huse i bygder. 3 Huse saneret i Sermiligaaq, 1 privat, 1 BSU og 1 Kommunal i 2023.

Afklaring af retmæssige ejere af saneringsmodne bygninger pågår i Tiilerilaaq, Isertoq og Sermiligaaq. De pågår i samarbejder med myndigheder, samt tilpasning af udbudsmaterialer.

 

Oprydning af bygder inkl. Ittoqqortoormiit
Projektet hænger sammen med nedrivning af bygninger i østkysten. Projektet skal sikre, at affaldet fra de sanerede bygninger i østkysten håndteres miljømæssigt korrekt, og sejles til Nuuk til korrekt håndtering af affald, herunder forbrænding og afskibning. Udført i Ittoqqortoormiit, Sermiligaaq og Kulusuk i 2022.

 

Sanering af tomter i Tasiilaq
Nærværende projekt omhandler nedrivningsmodne kommunale bygninger i Tasiilaq. På nuværende tidspunkt udarbejdes udbudsmaterialer til B-1000 Tasiilaq.

Udbudsmateriale pågår og forventes udbudt primo 2023.

 

Modtagerstation og materialegård, Paamiut
Nærværende anlægsprojekt omhandler optimering af Kommuneqarfik Sermersooqs modtagerstation samt materialegård i Paamiut. Der er udarbejdet dispositionsforslag med C-overslag. Udarbejdelse af projektering og udbudsmaterialer pågår.

Projektet forventes udbudt primo 2023

 

Multihal til kommunens maskiner i Arsuk
Nærværende projekt omhandler opførelse af en ny hal til kommunens entreprenørmaskiner og maskinel i Arsuk.

Projektet er til forundersøgelse og midlerne til projektet er disponeret i 2023.

 

Fodboldbane i Fiskenæsset
Nærværende omhandler færdiggørelse af fodboldbanen i Fiskenæsset med afsluttende belægning af stenmel samt efterfølgende montering af kunstgræs på fodboldbanen. Første afretning er afsluttet med lokale entreprenør.

Midler til kunstgræstæppet er disponeret i 2023.

 

Bedre Internet på Østkysten
Nærværende anlægsprojekt omhandler etablering af bedre internet i Østgrønland, hvilket tilvejebringes i samarbejde med Tusass. Tusass forestår projektledelse og koordinering af forbedringsprojekter.

 

Uddybning af inderhavn i Tasiilaq
Rådgiveren er i gang med at færdiggøre projektbeskrivelsen og lave udbudsmaterialet. Afklaring pågår med Grønlands Selvstyret om der skal foretages VVM-forundersøgelse.

 

3 nye pontonbroer til Tasiilaq
3 nye pontonbroer er købt og de er ankommet til Tasiilaq.

Afventer uddybning af inderhavn og bølgeværn på Nordsiden.

Dette forventes udført i 2023.

 

Anlæggelse af betonveje og afvandingsgrøfter i Ittoqqortoormiit
Projektet omhandler forbedringer af infrastrukturen i Ittoqqortoormiit med etablering af betonveje på eksisterende vejnet samt etablering af afvandingsgrøfter i forbindelse med vejanlæg.

Arbejdet pågår etapevis iht. årlige bevilling.

 

Renovering af eksist. bro i Paamiut
Udbudsskrivelse til indhentning af underhåndsbud pågår. Indkomne overslagspris er noget over budget. Der foretages midlertidig sikring i 2022

Renoveringen er udskudt til 2023, da broen er mere medtaget end forventet

 

Pulje til kloakrenovering 2019-2023
Igangværende projekt udenfor Nuuk område i Paamiut udføres i samarbejder med Nukissiorfiit. Kloakudskiftning ved Herlevvej Paamiut er annulleret pga. prisen er over Nukissiorfiits bevilling. Opgaven genudbydes i ultimo 2022 til udførelse i 2023, hvor andre strækninger inkluderes.

 

Etablering af nyt bådoplag med opfyld
Der er sammenhængende med følgende projekter: uddybning af inderhavn i Tasiilaq og 3 nye pontonbroer i Tasiilaq. Nuværende status henvises til uddybning af inderhavns status.

 

Ny kirkegård samt ny vej til kirkegård i Kulusuk
Nærværende anlægsprojekt er et bygdeønske, som er blevet indarbejdet i anlægsbudget. Der etableres en ny kirkegård i Kulusuk med tilhørende vejforbindelse til det eksisterende vejnet i bygden.

Midler til projektet er disponeret i 2023.

 

Boligbyggeri Tasiilaq og Paamiut
Projektet afventer politisk stillingtagen efterår 2022.

 

Forsøgshus byggeri
Anlægsprojektet afventer 2. behandling af budget 2023.

 

Modernisering af boliger i Ittoqqortoormiit
Der skal udarbejdes en undersøgelse i samarbejde med Iserit A/S, der afklarer, hvilke tiltag der kan begås for at modernisere Kommuneqarfik Sermersooqs boliger i Ittoqqortoormiit. Planen udarbejdes i 2022 og præsenteres for Udvalg for Anlæg og Miljø i 2022.

På baggrund af ovenstående indarbejdes planen med tilhørende økonomi i Anlægsbudgettet for 2023, når budgetprocessen opstartes medio 2022.

 

Sektorplan for beredskabet

Budgettet for 2021 forventes overholdt med sammenholdt med ændringerne i TB1.

Udrulningen af sektorplan for Beredskabet forløber planmæssigt herunder udskiftning af materiel og køretøjsparken. Indeværende år er der leveret Indsatslederbil og stationsbil til Paamiut. Der er bestilt 1 stk. Tankvogn og 2 stk. autosprøjter til Nuuk for levering i 2022. Bæltekøretøj til Kulusuk er leveret.

 

Brandstation Paamiut
Anlægsprojektet afventer 2. behandling af budget 2023.

 

Brandstation Tasiilaq
Anlægsprojektet afventer 2. behandling af budget 2023.

Projektet er til forundersøgelse og midlerne til gennemførelse er disponeret i 2023/2024.

 

Sektorplan bygninger (Vedligeholdelse af adm. Bygninger)
Disponeret og godkendte vedligeholdelsesprojekter for 2022 pågår iht. planen.

Disponering af midler til 2023 pågår. Følgende disponeringer fremlægges til 1. behandling af budget 2023.

Hovedprojekter i PPV 2023 udenfor Nuuk område:

 • Tiilioq Paamiut: Indvendig og udvendig vedligeholdelse
 • Qeqertarsuatsiaat alderdomshjem. Klimaskærmsrenovering
 • Kommunekontoret i Tasiilaq: Tagreparation
 • Skole i Kulusuk: Indvendig og udvendig vedligeholdelse
 • Ittoqqortoormiit renovering af skole

Der er disponeret midler til Ad hoc til 2023 indenfor vedligeholdelsesbevillingen. Disponeret midler dækker pludselig opstået vedligehold (Ad hoc), udbedring af hærværk og mislighold etc.

Der kan forekomme ændringer af prioriteterne efter gennemgang sammen med hele administrationen.

 

Med venlig hilsen

Hans Ulrik Skifte
Direktør for Forvaltning for Anlæg og Miljø