Koncernservice

Forslag til tidsbegrænset forsøgsfiskeri med garn af hellefisk ved Paamiut

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Dorthe-Marie Mogensen-Fontain (S)

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 28. november 2022 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ”forslag til tidsbegrænset forsøgsfiskeri med garn af hellefisk ved Paamiut”. Koncernservice har modtaget dit spørgsmål som er følgende:

Ved Kommunalbestyrelsesmøde den 05/10-2021 havde jeg et forslag til beslutning med følgende overskrift: Forslag til tidsbegrænset forsøgsfiskeri med garn af hellefisk ved Paamiut. Her blev beslutningen:

“Kommunalbestyrelsen beslutter, at forslaget sendes videre til udvalget med henblik på at hente yderligere information.”

Forslaget sendes videre til udvalget med henblik på at hente yderligere information.

For det første står det ikke klart noteret, til hvilket udvalg forslaget skulle videresendes. Derfor vil jeg gerne have, at der står et tydeligt noteret udvalg, hvor sagen skal videresendes til, så sagen ikke henstår uberørt i lang tid, selvom vi ved, at det skal sendes til fiskeriudvalget under Anlæg og Miljø udvalget. Jeg vil derfor have, at det skal noteres i mødereferatet, da det jo er yderst vigtigt, at det står tydeligt.

For det andet, hvor langt er man kommet med sagen? Nu er der jo gået over et år, siden det blev vedtaget, og jeg vil gerne vide noget om sagens status.”

 

K

The administration's answer

Koncernservice og Forvaltning for Anlæg og Miljø har modtaget dit spørgsmål og svarer således:

 

Koncernservice har svaret:

Tak for dit spørgsmål omkring hvorvidt det kan noteres tydeligt i mødereferat fra d. 5. oktober 2021, hvilket udvalg sagen skal sendes til.

Der er ikke lovhjemmel for, at ændre i et underskrevet referat. Ifølge Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse, § 16, fremgår at

Kommunalbestyrelsens beslutninger nedfældes i et beslutningsreferat, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening

kort tilført referatet, og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at myndigheden samtidig gøres bekendt med referatet. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

Ledelsessekretariatet vil dog gerne tage din bemærkning til efterretning, og sørge for at beslutninger af lignende art bliver tydeligt ført i referater fremadrettet.

 

Forvaltning for Anlæg og Miljø har svaret således:

Tak for dit spørgsmål til sagen om forsøgsfiskeri efter hellefisk ved Paamiut.

Forvaltningen har undersøgt sagen. Der vil i løbet af 2023 komme en sagsfremstilling til Udvalg for Anlæg og Miljø og videre til kommunalbestyrelsen i henhold til beslutningen under pkt. 14 fra kommunalbestyrelsesmødet d. 5. oktober 2021.

Ifølge Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri § 23 kan kommunerne med tilladelse for Naalakkersuisut fastsætte regler om fiskeri. Hjemlet heri har Kommuneqarfik Sermersooq i 2014 vedtaget vedtægter om hellefiskeri i Vedtægt vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk i Kommuneqarfik Sermersooq.

Vedtægten omfatter erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk med garn i Kommuneqarfik Sermersooq, hvor der ved ”garn” forstås: Sænkegarn og øvrige garn, dog ikke bundgarn. Erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk med garn er ikke tilladt i Kommuneqarfik Sermersooq. Kommunens østvendte kyst er dog undtaget fra dette forbud.

Der er ikke dispensationsmuligheder i denne vedtægt.

I Selvstyrets bekendtgørelse nr. 46 af 14. december 2020 om kystnært fiskeri efter hellefisk § 8 forbydes fiskeri efter hellefisk med garn og trawl dog gives kommunerne en hjemmel til i vedtægter at tillade midlertidigt fiskeri med garn efter hellefisk i et nærmere afgrænset område.

Forvaltningen vurderer ikke at undtagelsen af bundgarn i kommunens vedtægt kan tolkes som en eksplicit tilladelse i et nærmere afgrænset geografisk område i en tidsbegrænset periode efter § 8 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 46 af 14. december 2020 om kystnært fiskeri efter hellefisk.

For at tillade forsøgsfiskeri skal kommunens vedtægt altså laves om.

Hellefisk i Paamiut kvoteres sammen med Sydgrønland. I 2022 var den biologisk rådgivning en kvote på 222 tons. I 2020, hvor man har seneste fangstdata, var fangsten 391 tons. Dermed vurderes fiskeriet efter hellefisk ikke at være biologisk bæredygtigt.

Forvaltningen takker for opfølgningen.

Med venlig hilsen

Marie Fleischer
Fungerende kommunaldirektør

Hans Ulrik Skifte
Direktør for Forvaltning for Anlæg og Miljø