Koncernservice

Forespørgsel om flytning af medarbejdere internt i kommunen på centraladministrationens foranledning.

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Efter at kommunesammenlægningerne blev etableret har borgerne i Tasiilaq givet udtryk for klager vedrørende tydelige forringelser af servicen. Og vælgerne har især beklaget sig om interne flytninger af ansatte, som har betydet at borgerne var tvunget til at flytte.

Borgerne har efterfølgende indgivet klager over, at de er trætte af, at deres henvendelser til kommunen bare går frem og tilbage mellem administrationerne.

Tiden er derfor inde til, at få svar på, hvilke fordele og ulemper, der er på disse flytninger af ansatte har haft for kommunen?

Vi har endda erfaret, at ansatte med mange års acciennitet i kommunen, har valgt at opsige deres stillinger, for ikke at forlade familien i deres hjemby. Det er blandt andet sådanne spørgsmål jeg gerne vil have svar på i mit nærværende forespørgsel.

Hvad har den nødvendige flytning af personale kostet?

Hvilke fordele har besparelserne afstedkommet i kommunen?

Hvordan og på hvilke områder er servicen i kommunen blevet forbedret i forhold til Tasiilaq og dens bygder?

Hvad har ansatte indgivet af klager i forhold til deres flytning?

Hvor mange ansatte taler vi om her?

Hvor har ansatte som har besluttet at forblive i deres hjemby indgivet klage?

Hvilke klagemuligheder har disse ansatte haft?

K

The administration's answer

Jeg skal indledningsvis beklage, at vi først svarer på spørgsmålet nu. Dette skyldes, at flere af de medarbejdere der er nøglepersoner i forhold til udarbejdelse af dette svar, var på ferie på det tidspunkt hvor spørgsmålet blev stillet.

I forbindelse med den økonomiske genopretningsplan i 2014 blev det besluttet, at de interne økonomifunktioner skulle centraliseres. Dette skete med baggrund i, at det ved en undersøgelse af området viste sig, at den anvendte praksis var forskellig alt efter hvor man befandt sig i kommunen. Dette betød blandt andet, at der blev udbetalt for store beløber i forskellige situationer, og at kommunens borgere blev behandlet forskelligt alt efter hvor man boede i kommunen. Centraliseringen ville således – eksempelvis på ydelsesområdet – sikre borgernes retssikkerhed og en ensartet behandling af borgerne i Kommuneqarfik Sermersooq.

Der var herudover ikke tale om borgerrettede funktioner, men om interne regnskabs- og lønfunktioner. Hele spørgsmålet om centralisering og derved ensretning af opgaveløsningen blev forelagt det daværende HSU, der godkendte planen for centraliseringen, og derved behovet for at flytte medarbejdere blandt andet fra Tasiilaq til Nuuk.

Fordelingen mellem befolkning og alle kommunalt ansatte i Tasiilaq by så for perioden 2014 – 2016 således ud:

Årstal Antal indbyggere Antal KS ansatte % af befolkningen
2014 2062 574 27,84 %
2015 2093 575 27,47 %
2016 2018 575 28,49 %

Til sammenligning så tallene for Nuuk således ud:

Årstal Antal indbyggere Antal KS ansatte % af befolkningen
2014 16.818 2041 12,14 %
2015 16.992 2033 11,96 %
2016 17.316 2033 11,96 %

Der er således blevet etableret andre nye borgerrettede stillinger i Tasiilaq, og flytningen i forbindelse med centraliseringen af økonomifunktionerne og de internt rettede arbejdsfunktioner, har derved ikke bevirket, at der er færre ansatte ved Kommuneqarfik Sermersooq i Tasiilaq end tidligere.

I relation til de underliggende spørgsmål kan følgende oplyses:

  • Prisen for flybilletter og flytning af indbo beløber sig til omkring kr. 200.000,00 pr. flyttet medarbejder.
  • Som beskrevet har centraliseringen bevirket, at arbejdsgange er blevet standardiseret, hvorved borgernes retssikkerhed er tilgodeset ligesom borgerne får en ensartet behandling i Kommuneqarfik Sermersooq.
  • Der er ikke indgivet nogen klager til HR-afdelingen fra nogen af de medarbejdere der er flyttet.
  • Der var 3 medarbejdere der flyttede fra Tasiilaq til Nuuk.
  • De medarbejdere der ikke ønskede at flytte rettede korrekt henvendelse til deres ledelse og til deres fagforeninger.
  • I alle arbejdsrelaterede forhold kan klager indgives til nærmeste leder og til HR afdelingen, enten direkte eller via deres fagforeninger.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga /

Med venlig hilsen

Gerth Jakobsen

Facilitychef