Koncernservice

Finansiering af NAIP’s bygning

Ane Egede Mathæussen

Hej Kommuneqarfik Sermersooq

Jeg vil hermed gerne anmode om uddybende oplysninger i forhold til en sag der er kommet frem i medierne samt vedlagte skrivelse, jeg er interesseret i at få helhedsorienterede oplysninger om finansieringen i forhold til N.A.I.P. ´ s bygning, vi har som opposition gentagne gange tilkendegivet, at vi ikke kan blande os i driften af en privat ejet bygning med egen bestyrelse alligevel har flertallet i Kommunalbestyrelsen gennemtrumfet en finansieringsmetode.

Jeg konstaterer at N.A.I.P. ´s bestyrelse ikke har godkendt finansieringen, jeg vil derfor gerne vide hvilken lovgivning kommunen har taget udgangspunkt i, i forhold til finansieringen?

Der må foretages en tilbundsgående undersøgelse af sagen, jeg vil derfor have adgang til alle sagens akter.

Jeg mener også, at hele sagen bør fremlægges i Kommunalbestyrelsen.

Jeg har vedlagt oplysninger fra N.A.I.P.

K

The administration's answer

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Ane Egede Mathæussen (S)

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.
Den 25. april 2019 indsendte du spørgsmål til administrationen angående finansiering af NAIP’s bygning.

Baggrunden for dit spørgsmål kommer på baggrund af mediedækningen og vedlagte pressemeddelelse fra NAIP. Du ønsker klarhed, og helhedsorienterende oplysninger omkring finansieringen af NAIP’s bygning, herunder hvilken lovgivning kommunen har taget udgangspunkt i, i forbindelsen med denne finansiering.

Forvaltningen for Anlæg og Miljø kan således oplyse følgende omkring hændelsesforløbet:

Kommunalbestyrelsen godkender på et ordinært kommunalbestyrelsesmøde den 5. juni 2018 et politisk stillet forslag fra Asii Chemnitz Narup (IA) om sanering, byggemodning og opførelse af et nyt hus for amatørteaterforeningen NAIP og sender sagen videre til behandling i Udvalg for Anlæg og Miljø.

Forvaltningen for Anlæg og Miljø udarbejder på baggrund af Kommunalbestyrelsens godkendelse af den 5. juni 2018 under overskriften ”Revitalisering af Kolonihavnen og Aqqaluks Plads”, et mulighedsforslag til budget behandlingen af Budget 2019.

Under budgetdrøftelserne i Udvalg for Økonomi og Erhverv samt i forbindelse med temadagen op til Kommunalbestyrelsens møde, blev det fra administrationens side understreget, at kommunalfuldmagten ikke tillader, at der bliver anvendt kommunale midler til istandsættelse af ikke-kommunalt ejet bygninger, og at en istandsættelse af bygningen for kommunale midler nødvendigvis måtte betyde, at NAIP måtte overdrage ejerskabet af bygningen til Kommuneqarfik Sermersooq før en eventuel renovering kunne finde sted.

På baggrund af dette vedtog først Udvalg for Økonomi og Erhverv, siden Kommunalbestyrelsen mulighedsforslaget af afsatte 3 mio. kr. i 2019 og 4,5 mio. kr. i 2020 til opgaven.

Den 29. januar 2019 afholder Forvaltningen for Anlæg og Miljø møde med repræsentanter fra NAIP med henblik på at starte dialogen med foreningen omkring mulighederne for en istandsættelse af bygningen. På mødet bliver følgende 3 mulige løsningsforslag bragt i spil:

  1. NAIP kan med egne midler istandsætte bygningen.
  2. NAIP kan sælge ejendommen og leje sig ind andre steder i byen.
  3. NAIP kan sælge/overdrage ejendommen til Kommuneqarfik Sermersooq, og foreningen kan så efterfølgende, for en rimelig husleje, få ret til at benytte lokaler i ejendommen.

På mødet blev det besluttet, at et udkast til betingelser for overdragelse af NAIP ejendommen til Kommuneqarfik Sermersooq samt NAIPs videre brug af lokaler i ejendommen, skulle udarbejdes således at bestyrelsen i NAIP havde noget at drøfte videre ud fra.

Som opfølgning på mødet anmoder Forvaltningen for Anlæg og Miljø Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm om at udfærdige et aftaleudkast indeholdende betingelserne for en mulig overdragelse/salg af ejendommen til Kommuneqarfik Sermersooq, samt betingelserne for NAIP’s efterfølgende brug af hele eller dele af ejendommen.

Forvaltningen modtager første udkast til aftale fra Advokatkontoret den 15. april 2019, og modtager efterfølgende den 24. april 2019, det endelige udkast til aftale fra Advokatkontoret.

Samme dag sender Forvaltningen for Anlæg og Miljø udkastet til en aftale afsted til NAIP’s bestyrelsen.

Aftalen skitserer en juridisk holdbar og samtidigt rimelig løsning, hvormed Kommuneqarfik Sermersooq kan overtage ejendommen og istandsætte den samt skitserer de betingelser hvormed NAIP fortsat benytte sig af lokalerne i ejendommen.

For fuldstændighedens skyld vedlægges såvel mit brev a den 24. april 2019 til bestyrelsen samt aftaleudkastet af samme dato.

Den 8. maj 2019 modtager forvaltningen en mail fra NAIP hvor de takker for aftaleudkastet, men afventer den videre politiske behandling før de svarer på aftaleudkastet.

Med venlig hilsen,

Hans Henrik Winther Johannsen Direktør i Forvaltning for Anlæg og Miljø