Anlæg og Miljø

Etablering af trapper til vejkanten ved boligerne til de mere selvhjulpne ældre i Tasiilaq

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Efterhånden er det flere år i træk, at de ældre, der er mere selvhjulpne, hvor enkelte er gangbesværede, er blevet mundtligt lovet, at der skal etableres trapper ud til vejen. Dette er aldrig blevet indfriet og er forblevet en luftkastel. Beboerne er efterhånden blevet gangbesværede og bange for at gå ud mod vejen, især i vinterens glatte føre.

Der ses flere eksempler på dårlig service overfor de ældre borgere. Dette er både beklageligt og sørgeligt. Derfor må der sættes en grænse for de falske forhåbninger i form af tomme ord og kræve bedre service overfor de ældre borgere.

1. Såfremt der er planlagt at etablere en trappe ud til vejen fra de ældres bolig i så lang tid, hvornår kan

man så regne med at dette kan blive indfriet?

2. Hvad er det der har forhindret planen om at etablere trapperne? Og hvordan kan man løse det?

AM

The administration's answer

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Laura Táunâjik Uitsatikitseq (S)

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 18. januar 2022 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ” Etablering af trapper til

vejkanten ved boligerne til de mere selvhjulpne ældre i Tasiilaq”.

 

Forvaltningen for Anlæg og Miljø svarer således:

Kære Laura Táunâjik Uitsatikitseq,

Forvaltning for Anlæg og Miljø er ikke nærmere bekendt med, at der har været lovning på etablering af trapper ved boliger i Tasiilaq. Ligeledes har der ej heller været særskilt bevilget midler på det kommunale anlægsbudget til etablering af trapper i Tasiilaq.

Såfremt der er tale om etablering af trapper ved privatejede bygninger, som ikke ejes af Kommuneqarfik

Sermersooq, henledes opmærksomheden til Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om

boligfinansiering, hvori der er 3 muligheder.

Lån efter § 13 eller lån efter § 19 eller tilskud efter § 24a (alle markeret med fed tekst).

I § 13 er der ikke et krav om at huset har været et BSU hus.

I § 19 er det et krav, at huset ejes af en pensionist, som bebor boligen.

I § 24a er det et krav for at kunne yde tilskud, at der er tale om boliger med bestående boligstøttelån og

boliger, hvor der har været boligstøttelån med de nuværende ejere som låntagere

Følgende er uddrag for Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering:

§ 13. Kommunalbestyrelsen kan yde lån til istandsættelser, forbedringer og udvidelser af eksisterende

boliger med op til 40 % af de samlede udgifter hertil dog maksimalt kr. 300.000.

Stk.2. Der ydes kun ét lån til istandsættelser, forbedringer eller udvidelser til den samme bolig.

Stk. 3. Der kan ikke ydes lån til udvidelser, hvor boligarealet efter udvidelsen udgør mere end 110 m2.

§ 14. Lån efter § 13 er betinget af, at:

1) Boligen tjener som bolig for boligejer, dennes ægtefælle eller mindreårige børn.

2) Boligen er ældre end 20 år på ansøgningstidspunktet.

3) Boligen er brand- og bygningsskadeforsikret og der ikke består præmierestance.

Stk. 2. Lån kan kun ydes, såfremt låntager selv finansierer den resterende del af de samlede udgifter til

istandsættelse, forbedring og udvidelse.

Stk. 3. Med ægtefælle sidestilles registreret partner, eller ægteskabslignende samliv, når samlivet har

bestået i de seneste 2 år.

§ 15. Der kan ikke ydes lån til istandsættelser eller forbedringer, der har karakter af luksus.

§ 16. Lån ydes som et rente- og afdragsfrit lån, der sikres ved pant i boligen. Lånet respekterer eventuelle

andre lån, ydet mod sikkerhed i boligen.

§ 17. Kommunalbestyrelsens lån jf. § 13 forfalder til betaling ved ejerskifte, bortset fra ejerskifte mellem

ægtefæller og ejerskifte i forbindelse med separation eller skilsmisse eller kommunalbestyrelsen bestemmer

andet.

§ 19. Kommunalbestyrelsen kan yde lån med op til kr. 300.000 til istandsættelse af en eksisterende bolig,

der tjener som bolig for en pensionist og hvor pensionisten og dennes eventuelle ægtefælle sammen er

eneejere af boligen.

Stk. 2. Som pensionist anses personer, der er berettiget til alderspension, førtidspension eller som modtager

tjenestemandspension.

Stk. 3. Med ægtefælle sidestilles registreret partner, eller ægteskabslignende samliv, når samlivet har

bestået i de seneste 2 år.

Stk. 4. Der kan ikke samtidig ydes lån i medfør af bestemmelserne i kapitel 3.

§ 24 a. Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud på maksimalt 150.000 kr. til istandsættelse, forbedring eller

udvidelse af boliger, der tilhører personer, der i de 2 seneste slutlignede år har haft en skattepligtig årlig

husstandsindkomst under 300.000 kr. eller til personer, der i nærmeste fremtid forventes at få en

skattepligtig årlig husstandsindkomst på under 300.000 kr., uanset deres hidtidige indkomst.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan alene yde tilskud, såfremt der i boligen er et lån fra Grønlands Selvstyre,

eller såfremt der har været et lån fra Grønlands Selvstyre med de nuværende ejere som låntagere.

Stk. 3. For hvert hjemmeboende barn under 18 år, der er tilmeldt folkeregisteradressen, dog højst for 6

børn, forhøjes indkomstgrænsen med 4.000 kr. pr. barn.

§ 24 b. Kommunalbestyrelsen kan ikke yde tilskud, såfremt der inden for de seneste 60 måneder før

ansøgningstidspunktet er ydet tilskud fra det offentlige til istandsættelse, forbedring eller udvidelse af

boligen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan ikke yde tilskud til boliger, der er beliggende på lokaliteter, hvor der i

almindelighed kan opnås bank- eller realkreditlån med pant i boligen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal ved vurdering af ansøgning jf. § 24 a tage hensyn til:

1) omfanget af den ønskede renovering,

2) udvidelse eller forbedring i relation til ansøgerens formueforhold og forventede evne til selv at forestå

arbejdet, samt

3) boligens alder og markedsmæssige værdi.

Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om tilskud til istandsættelse, forbedring eller udvidelse af en

bolig og herunder om administration, udbetaling og tilskudsberettigede arbejde.

Såfremt borgere i Tasiilaq ønsker at ansøge om ovenstående, anbefales det, at borgerne rådfører sig på

rådhuset i Tasiilaq for nærmere vejledning.

Med venlig hilsen

Hans Ulrik Skifte

direktør for Forvaltning for Anlæg og Miljø