Anlæg og Miljø

Efterlysning af muligheder for ansøgning til renovering af eget hus

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Er der i kommunens regi mulighed for at søge tilskud til renovering af eget hus, og hvor kan man ansøge og udfylde ansøgningen til renovering, såfremt ejeren af huset bliver uarbejdsdygtig/handikappet?

Ovennævnte problemstilling møder man blandt kommunens borgere som har behov. Lån i bankerne er meget begrænsede når man har en lav indkomst. Derfor vil jeg vide hvor i kommunen man kan søge om udskiftning af eksempelvis varmeinstallation eller vinduer. I så fald, hvor kan man få det mere konkret

AM

The administration's answer

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Laura Táunâjik Uitsatikitseq (S)

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 10. oktober 2021 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ” Efterlysning af muligheder for ansøgning til renovering af eget hus”.

Kommunerne administrerer Inatsisartutlov nr. 39 af 23 november 2017 om boligfinansiering, som omfatter renoveringslån og pensionistlån

Renoveringslån

Kommunen kan give lån til istandsættelser, forbedringer og udvidelser af eksisterende boliger på op til 40 % af de samlede udgifter – dog højst 300.000 kr. Du skal selv kunne betale den resterende del på minimum 60 %.

For at kunne optage et lån er det en betingelse, at:

·         Boligen fungerer som bolig for boligejer, dennes ægtefælle eller mindreårige børn

·         Boligen er ældre end 20 år på ansøgningstidspunktet

·         Boligen er brand- og bygningsskadeforsikret, og der ikke består præmierestance

·         Istandsættelsen eller forbedringen ikke har karakter af luksus f.eks. spabad

 Ansøgningen skal sendes skriftligt til kommunen og skal indeholde:

 1. Beskrivelse af den ønskede istandsættelse, forbedring eller udvidelse
 2. Beskrivelse af boligen, herunder alder, størrelse og stand
 3. Overslag* over de samlede udgifter ved arbejdet
 4. Arealtildeling eller arealreservation* fra kommunen, hvis de pågældende arbejder kræver arealtildeling
 5. Dokumentation for, at du selv kan stå for delvis finansiering
 6. Ansøgers CPR-nummer og bopælsattest
 7. Dokumentation for ejerforhold til boligen
 8. Erklæring fra Inddrivelsesmyndigheden om, at du som ansøger ikke har gæld til det offentlige, som ikke er betalt

 

Pensionistlån

 

For pensionister eller førtidspensionister er der, i modsætning til renoveringslånene, ikke et krav om, at boligen skal have en bestemt alder eller størrelse.

Det er dog kun muligt at søge om lån til istandsættelse – det vil sige ikke til forbedringer eller udvidelser.

 Kommunen kan give lån på op til 300.000 kr. til istandsættelse af en eksisterende bolig. Boligen skal fungere som bolig for en pensionist og hvor pensionisten, og dennes eventuelle ægtefælle, sammen er eneejere af boligen.

 For at kunne optage lån er det en betingelse, at:

·         Du har fået afslag på lån fra en bank eller realkreditinstitut på almindelige vilkår til betaling af istandsættelse

·         Boligen er brand- og bygningsskadeforsikret, og der er ikke nogen præmierestance

·         At den (eventuelt) medejende ægtefælle har accepteret istandsættelsen og ansøgningen om lånet

 

Ansøgningen skal sendes skriftligt til kommunen og skal indeholde:

 1. Beskrivelse af den ønskede istandsættelse, forbedring eller udvidelse
 2. Beskrivelse af boligen, herunder alder, størrelse og stand
 3. Overslag* over de samlede udgifter ved arbejdet
 4. Arealtildeling eller arealreservation* fra kommunen, hvis de pågældende arbejder kræver arealtildeling
 5. Dokumentation for, at du selv kan stå for delvis finansiering
 6. Ansøgers CPR-nummer og bopælsattest
 7. Dokumentation for ejerforhold til boligen
 8. Erklæring fra Inddrivelsesmyndigheden om, at du som ansøger ikke har gæld til det offentlige, som ikke er betalt

Tilskud til istandsættelse, forbedring og udvidelse af boligstøttehuse

Den 1. januar 2020 trådte ændringen til Inatsisartutlov om boligfinansiering i kraft. Med denne lov har borgerne mulighed for at søge om tilskud til istandsættelse, forbedring eller udvidelse af sin bolig hos

kommunen.

Kommunen kan yde tilskud på maksimalt 150.000 kr.

 

For at kunne opnå tilskud, er det en betingelse at:

 • Boligen, der søges tilskud til, skal tilhøre personer, der i de 2 seneste slutlignede år har haft en årlig skattepligtig husstandsindkomst under 300.000 kr.

 

 • Indkomstgrænsen forhøjes med 4.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år, der er tilmeldt folkeregisteradressen. Det gælder dog højst for 6 børn. Indkomstgrænsen kan altså maksimalt forhøjes med 24.000 kr.

 

 • Det er en forudsætning for at få tilskuddet, at der er tale om en bolig, hvori der er, eller har været, et lån ydet af Grønlands Selvstyre med de nuværende ejere som låntagere.

Ansøgningen skal sendes skriftligt til kommunen og skal indeholde:

 1. Beskrivelse af den ønskede istandsættelse, forbedring eller udvidelse
 2. Beskrivelse af boligen, herunder B-nr., alder, størrelse og stand
 3. Overslag eller tilbud på de samlede udgifter ved arbejdet jf. § 7
 4. Arealreservation eller arealtildeling fra kommunalbestyrelsen, såfremt det pågældende arbejde

kræver en arealtildeling.

 1. Dokumentation for eventuel egenfinansiering
 2. Bopælsattest for ansøger og husstandens medlemmer
 3. Årsopgørelse for de to seneste slutlignede skatteår for ansøger og husstandens medlemmer
 4. Lønsedler for de seneste tre måneder for ansøger og husstandens medlemmer
 5. Dokumentation gældende forsikringspolice

Aktuel status på lån

Grundet den store byggeaktivitet de seneste par år, er midlerne til offentlige lån opbrugt for overslagsårene 2021 – 2024. Det betyder helt konkret at kommunen ikke behandler flere ansøgninger om offentlige lån, før der er afsat flere penge, hvilket tidligst kan blive i 2025.

Hvor store midler der bliver afsat ved vi endnu ikke, da disse skal fremgå af budgettet som skal politisk godkendes.

 Forvaltningen arbejder på at finde yderligere penge til at kunne genoptage sagsbehandlingen af renoveringslån og pensionistlånene.

 Sagsbehandlingen af tilskud til BSU-husene fortsætter, da pengene til dette formål er på en separat anlægskonto. Der er på nuværende tidspunkt 2.000.000 kr. på anlægskontoen.

 Med venlig hilsen

Alex Nørskov, Fungerende direktør for Forvaltningen for Anlæg og Miljø