Koncernservice

Ansøgning om boligbyggeri

Laura Taunâjik Uitsatikitseq

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Laura Táunâjik Uitsatikitseq (S)
Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.
Den 30. august 2022 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ”Ansøgning om boligbyggeri”.

Koncernservice har modtaget dit spørgsmål som er følgende:
” Borgerne efterlyser flere selvbyggerhuse i byer og bygder uden for Nuuk, hvor der er behov for boliger, i takt med boligmanglen bliver større. Det kan mærkes at borgerne efterlyser mulighed for selvbyggerhuse, hvor de selv kan bygge sammen med entreprenører. Borgerne viser interesse for, at der er mulighed for 20-20-60 lån, men der gøres ikke reklame for det og der sendes heller ikke informationer ud til borgerne om det. Det er ærgerligt, at sådanne muligheder ikke bliver synliggjort, når man nu forsøger at bekæmpe boligmanglen.
På baggrund af ovenstående har jeg følgende spørgsmål:

 • Hvis borgerne skal sende en ansøgning om boligbyggeri, hvor skal de have fat i en blanket?
 • Hvis ansøgningen kun foregår digitalt, hvordan kan folk uden internet hente ansøgningsblanketten?
 • Hvad har man gjort for, at oplysninger og regler er forståelige for borgerne?
 • Kan linket til ansøgningsblanketten i besvarelsen af mine spørgsmål vedlægges?”
K

The administration's answer

Koncernservice svarer således:

Kære Laura Táunâjik Uitsatikitseq,

Tak for dit spørgsmål omkring ansøgning til boligbyggeri.

I forhold til ansøgning om lånetilsagn til bolig bygger, følger kommunen hovedloven for dette; Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering.

Dog skal man være opmærksom på, at denne er ændret ved:

a) Inatsisartutlov nr. 36 af 28. november 2019 om ændring af inatsisartutlov om boligfinansiering (Lån og tilskud til istandsættelse, forbedring og udvidelse af boligstøttehuse)

b) Selvstyrets (LOV)bekendtgørelse nr. 5 af 7. februar 2020 af Inatsisartutlov om boligfinansiering (sammenskriver 2017 og 2019), herefter benævnt LBK 2020

c) Inatsisartutlov nr. 19 af 30. november 2020 om ændring af inatsisartutlov om boligfinansiering (Lån til opførelse af nye boliger ydes alene til fysiske personer og fysiske personer kan alene opnå lån til 1 bolig)

Hertil kommer:

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 42 af 11. november 2020 om tilskud til istandsættelse, forbedring og udvidelse af boligstøttehuse.

Når man som borger ønsker at ansøge om lånetilsagn til boligbyggeri, er der ikke en ansøgningsblanket men nærmere en række krav, jf. lovgivningen. Disse er som følger:
1) Beskrivelse af den ønskede istandsættelse, forbedring eller udvidelses
2) Beskrivelse af boligen, herunder alder, størrelse og stand
3) Overslag over de samlede udgifter ved arbejdet
4) Arealtildeling eller arealreservation fra kommunen, såfremt de pågældende arbejder kræver arealtildeling
5) Dokumentation på at egenfinansiering kan tilvejebringes
6) Ansøgers CPR-nummer og bopælsattest
7) Dokumentation for ejerforhold til boligen
8) Erklæring fra Inddrivelsesmyndigheden om, at du som ansøger ikke har forfalden gæld til det offentlige.

Ovenstående skal vedlægges ansøgningen, der kan sendes både via. mail og ved brev.

Ydermere skal man være opmærksom på, at for at kunne opnå renoveringslån skal følgende betingelser imødekommes:

 • Boligen tjener som bolig for boligejer, dennes ægtefælle eller mindreårige børn.
 • Boligen er ældre end 20 år på ansøgningstidspunktet.
 • Boligen er brand- og bygningsskadeforsikret, og der ikke er præmierestancer.
 • Istandsættelsen eller forbedringen ikke har karakter af luksus f.eks. spabad

For pensionistlån skal følgende betingelser imødekommes:

 • Der skal være meddelt afslag på lån i bank eller realkreditinstitut på almindelige vilkår til finansiering af istandsættelse
 • Boligen skal være brand- og bygningsskadeforsikret, og der må ikke bestå præmierestance
 • Hvis din ægtefælle er medejer skal han/hun have accepteret istandsættelsen og ansøgningen om lånet

Det fremgår i øvrigt af LBK 2020, § 29, at “Kommunalbestyrelsen kan ikke meddele lånetilsagn til en ansøger, der har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr. 25.000.” og af § 30, at “Godkender kommunalbestyrelsen en ansøgning om lån, udstedes et lånetilsagn, hvoraf lånets foreløbige størrelse og vilkårene for lånet fremgår.”

Yderligere fremgår det af LBK 2020, § 7, at “I Maniitsoq, Aasiaat og Tasiilaq kan kommunalbestyrelsen yde lån op til 35 % af de samlede udgifter, dog maksimalt som beregnet efter § 4, stk. 2, svarende til maksimalt lån på kr. 770.000.” og af § 8 fremgår, at “I byer og bygder, der ikke er omfattet af §§ 6-7 kan kommunalbestyrelsen yde lån op til 40 % af de samlede udgifter, dog maksimalt som beregnet efter § 4, stk. 2, svarende til maksimalt lån på kr. 880.000.”

Endeligt fremgår det af LBK 2020 § 9, at “Lån efter §§ 5-8 kan kun ydes, såfremt låntager selv finansierer de resterende samlede opførelsesudgifter.”, hvilket jf. §§ 27 og 28 skal dokumenteres sammen med ansøgningen.

Information om de forskellige låntyper, betingelser, ansøgningskrav, mv. står i detaljer i Sullissivik. Det er også muligt at henvende sig til sin lokale kommune filial for at få informationer om lån og hjælp til ansøgning.

Inde på Sullisivik står betingelser og krav klart formuleret. Dog skal det gøres klart, at det er Inatsisartut som den lovgivende forsamling der laver lovgivningen, og det er Naalakkersuisut der udfærdiger og udsteder bekendtgørelser iht. bemyndigelser i lovgivningen. Det er disse regler som kommunen må følge, ift. udstedelse af lån.

Linket til den side på Sullissivik, hvor regler om boligfinansiering findes:
https://www.sullissivik.gl/Emner/B_Bolig_og_flytning/Boligfinansiering/Renoveringslaan_efter_boligfinansieringsloven_nyt_design?sc_lang=da-DK

Med venlig hilsen

Ole Jakobsen

Kommunaldirektør
Kommuneqarfik Sermersooq