Koncernservice

Affald og bygning af affaldshytter

Thiiooq Knudsen

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Thiiooq Knudsen.

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 13. november 2019 indsendte du spørgsmål til administrationen omhandlende affald og bygning af affaldshytter. Forvaltningen For Anlæg og Miljø har modtaget spørgsmålene som er følgende:

  • Hvor mange fritidshuse er der i Sermersooq?
  • Hvor mange er blevet bygget?
  • Får folk en introduktion til proceduren for sådanne?

Baggrunden for dine spørgsmål er, at du ved at mange bygger fritidshuse, ikke mindst i omegnen af Nuuk. I forbindelse med bygning af fritidshusene opstår almindeligt affald og natligt affald, der skal bortskaffes. Man bør begrænse problematikken med eksempelvis rensdyrskind og toiletsække mv.

Vi bør opstramme retningslinjer omkring affaldstyper, der kan være til fare for fartøjer.  Vi i Kommuneqarfik Sermersooq bør begynde at være mere påpasselige med hensyn til affald og oprydning bl.a. gennem oprettelse af affaldsskure. Håber at forslaget bliver forstået og støttes.

K

The administration's answer

Forvaltningen for Anlæg og Miljø svarer således:

Kære Thiiooq,

Tak for dit spørgsmål.

Vedlagt oversigt over registrerede fritidshytter i Kommuneqarfik Sermersooq.

Håndtering af affald fra fritidshytter følger retningslinjerne i det affaldsregulativ som kommunalbestyrelsen har vedtaget i 2018. Affaldshåndteringen er afhængig af om fritidshytten er beliggende i det åbne land, eller inden for et etableret bosted.

For hytter beliggende i det åbne land:

Affald produceret i det åbne land skal transporteres tilbage til et af kommunens bosteder og bortskaffes til modtagefaciliteter på havnen, til de kommunale affaldsanlæg eller ved producentens (borgerens) egen bolig. Har man en hytte i det åbne land, skal man således selv sørge for at transportere sit affald tilbage til byen eller bygden, hvor det kan blive håndteret miljømæssigt forsvarligt.

Det er ikke tilladt at afbrænde affald ved åben afbrænding i det åbne land, smide det i havet eller at grave det ned.

For hytter beliggende i et af kommunens bosteder:

Hvis fritidshytten er beliggende i et af kommunens bosteder, skal de almindelige affaldsordninger i det pågældende bosted benyttes – de er beskrevet i affaldsregulativet. Som hytteejer kan man tilmelde sig den almindelige indsamlingsordning for dag- og natrenovation, og benytte de ordninger der i øvrigt er gældende i det pågældende bosted til aflevering af f.eks. miljøfarligt affald.

Affald til fare for fartøjer

Der findes allerede klare regler som forbyder udsmidning af affald i havet.

Forvaltningen er opmærksom på problemet med, at plastaffald og andet i havet kan udgøre en fare for fartøjer ved f.eks. at blive viklet ind i skruen på skibe. En mulig løsning på problemet med natrenovationsposer som smides ulovligt i vandet, kunne være at man vedtog regler som forbyder brug af toiletter med poser i hytter i det åbne land. Bortskaffelsen af natrenovationsposer er generelt et stort problem, som forvaltningen arbejder målrettet på at løse, bl.a. ved at lave forsøg med poseløse toiletter.

Etablering af affaldsskure i hytteområder

Etablering af affaldsskure i hytteområder i det åbne land vil kræve opbygningen af en omfattende og meget omkostningstung logistik til vedligehold, tilsyn og tømning af skurene, da kommunen ikke råder over egnet materiel til indsamling og transport af affald i det åbne land.

Der vil være stor risiko for at der opstår lugtgener og uhygiejniske forhold i- og omkring skurene. Affaldsskure i områder langt fra bymæssig bebyggelse uden løbende opsyn vil være udsat for hærværk og der vil være risiko for at dyr ”bryder ind” og spreder affaldet.

Kommunen har i de senere år arbejdet ud fra et grundprincip om at ”forureneren betaler”. Det betyder, at affaldsgebyrer i stigende grad skal afspejle kommunes faktiske omkostninger ved de ordninger borgerne benytter til håndtering af affald. Såfremt dette princip skulle anvendes på en ordning som inkluderede afhentning af affald fra hytteområder i kommunen, vil gebyret blive uforholdsmæssigt højt. Forvaltningen frygter, at dette enten vil medføre at ordningen ikke benyttes, eller at hytteejere efterlader affald i skurene uden at betale for ordningen. Alternativt skulle kommunen yde et stort økonomisk bidrag til drift af ordningen. Uanset hvilket scenarie der realiseres, vil det påføre kommunen store omkostninger, uden nogen sikkerhed for at problemet løses.

Information om ordninger

Der er ikke gennemført informationskampagner, eller udarbejdet særligt informationsmateriale vedr. affaldshåndtering målrettet direkte til ejere af fritidshytter. I sejlerhåndbogen, som mange hytteejere vil få udleveret gratis, hvis de er medlemmer af Bådeforeningen i Nuuk, indrykker Kommunens Affaldscenter én gang årligt en generel informationsside med retningslinjer for håndtering af affald i det åbne land. På baggrund af spørgsmålet, vil forvaltningen overveje at udarbejde et egentlig informationsmateriale, som kan udleveres til ejere af fritidshytter, med en vejledning om de regler der gælder og hvordan man som ejer af en fritidshytte skal håndtere sit affald.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Med venlig hilsen

Hans Henrik Winther Johannsen

Direktør for Forvaltningen for Anlæg og Miljø