By- og Boligudvikling

Projektansøgning Camp Kiattua, Amitsuarsuk, Nuuk

2 år tilbage

Kommunalbestyrelsen besluttede 22.02.2022 at fremsende projektansøgningen ”Camp Kiattua” i 8 ugers offentlig høring.

Formål

Forvaltningen for Anlæg og Miljø har modtaget en projektansøgning fra Nomad Greenland.

Projektområdet er beliggende i fjordarmen Amitsuarsuk, nord for Kapisillit.

Interessenten opererer allerede nu en teltlejr i området, der henvender sig til luksus-segmentet indenfor turisme. Konceptet er en vildmarksoplevelse, men med et højt komfortniveau samtidig med at være helt tæt på naturen. Dette koncept beskrives i projektmaterialet som også være fremtidsønskerne.

Projektejer ønsker dog at opføre mere permanente strukturer end tilfældet er i dag, herunder et hovedhus indeholdende restaurant og opholdsfaciliteter.

Der søges om i alt 6 strukturer til nye telte, hvilket omfatter et plateau inkl. terrasse med vildmarksbad, en permanent kerne til bad og toilet, hvori alt udstyr fra det enkelte telt kan opmagasineres over vinteren. Dertil søges om et areal til opførelse af hovedhus, areal til opstilling af solceller og en pontonbro. På sigt ønskes projektet potentielt udvidet med endnu 6 telte + dertilhørende strukturer.

Der søges om en arealreservation med henblik på senere arealtildeling, i henhold til, Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015.

Processen kan beskrives således:

  1. Investor/Firma indsender et projektansøgning til Kommunalbestyrelsen, og det forudsættes at investor selv udarbejder plangrundlaget og evt. en miljøvurdering eks. en VVM efterfølgende.
  2. Kommunalbestyrelsen godkender projektet, og sender det i høring i minimum 6 uger, med kommunalbestyrelsens saglige og objektive kriterier, som ansøgere skal opfylde.
  3. I høringen kan befolkningen indsende høringssvar, indsigelser eller alternative projekter.
  4. Med baggrund i ansøgninger skal kommunalbestyrelsen, ud fra en saglig vurdering vælge det bedste projekt.
  5. Investor får derefter en arealreservation i op til 2 år og kommuneplantillægget igangsættes. Inden for arealreservationens periode skal interessent selv udarbejde et kommuneplantillæg for området, og hvis projektet på grund af sin størrelse eller lign. kræver en miljøvurdering, skal interessent ligeledes udarbejde en SMV, strategisk miljøvurdering, eller en VVM, vurdering af virkningerne på miljøet.

Kommunalbestyrelsen kan til en hver tid afvise projekter, hvis de er i strid med kommuneplanen eller andre politiske visioner.

Offentlig debat

Projektansøgningen fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 02.03. – 27.04.2022.

Det er i høringsperioden muligt at fremsende alternative projekter, samt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Alternative projekter, bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 27.04.2022 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne projekter, bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af projektansøgningen.

Planen kan læses her

Projektansøgningen kan læses her, fås ved kommunens borgerservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.