By- og Boligudvikling

Forslag til KPT 1C14-4 NUUTOQAQ, NUUK

4 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 12. november 2020 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 1C14-4 i offentlig høring

Formål
Kommuneplantillægget fastslår at delområde 1C14 er et bevaringsværdigt område udlagt til centerformål (C), områder til fælles formål. Dermed kan det danne ramme om både kulturelle institutioner, erhverv, private boliger og rekreative formål.

Delområde 1C14 skal bibeholde sin nuværende bebyggelsesstruktur, hvor fritliggende bygninger danner både tætte strøgforløb og store åbne pladser. Delområdet skal fortsat bevare og styrke områdets bygnings- og byhistoriske træk, hvor klassiske ældre sadeltagshuse med malede træfacader er den typiske arkitektur.

Med nærværende plan udlægges fire detailområder. Detailområde D udlægges til rekreativt område med mulighed for at opføre legeredskaber, aktivitetsplads og opholdsareal. Detailområdet afspærres for bilkørsel. I delområde 1C14 udlægges en række udvidelsesmuligheder og byggefelter som beskrives nærmere i det følgende.
Hans Egedes vej spærres for bilkørsel fra B-75, men med mulighed for erhvervskørsel.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 25. november 2020 – 20. januar 2021.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 20. januar 2021 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på  mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00