By- og Boligudvikling

Forslag til Kommuneplantillæg 4B4-2 Erhvervsområde nordøst for lufthavnen, Nuuk

11 måneder tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 8. november 2022 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 4B4-2 i offentlig høring

Formål

Forvaltningen for Anlæg og Miljø fremlægger hermed forslag til kommuneplantillæg 4B4-2. Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige- samt foreningsformål. Delområdet 4B4 udvides, hvilket påvirker delområde 4E2 og 4D9, der begge mindskes.

Der udlægges 10 byggefelter i delområde 4B4 hvoraf to af dem er forbeholdt foreningsformål. En eksisterende rekreativ sti sikres gennem området.

Delområdet opdeles i detailområde A og detailområde B. I detailområde A må bygningshøjden maksimalt være 12 meter, for ikke at tage for meget af Anstaltens udsyn. I detailområde B må bygningshøjden maksimalt være 15 meter.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 24. november 2022 – 19. januar 2023.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 19. januar 2023 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq på  mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses her på kommunens hjemmeside under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.