By- og Boligudvikling

Forslag til Kommuneplantillæg 4B4-1 og 4E1-1, Sprængstofdeponi og et offentligt deponi

7 år tilbage

Økonomiudvalget besluttede den 19.01.2017, at fremlægge forslaget til Kommuneplantillæg 4B4-1 og 4E1-1 i offentlig høring.

Formål

Baggrunden for kommuneplantillægget er en generel mangel på arealer til offentlige funktioner i form af kommunale virksomheder samt behovet for en permanent placering af sprængstofsmagasinet.

Delområderne i forslaget til kommuneplantillægget 4B4 og 4E1 er i kommuneplanen udlagt til henholdsvis et erhvervs og havn og et sprængstofmagasin. På den måde er dette forslag i overensstemmelse med kommuneplanen.

Der er i kommuneplantillægget taget højde for rekreative stier og offentlige p-pladser i planområdet og på denne måde sikrer tilgængeligheden til Nuuks rekreative bagland. Kommuneplantillægget har respekteret afstandskravene til anstalten, klausulerede zoner til lufthavnen samt har defineret sikkerhedszoner omkring sprængstofsdepotet.

Offentlig debat
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 01.02.2017 – 29.03.2017.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 29.03.2017 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: sai@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

Retslige forhold
Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.