Ledelseskompetencer i Kommuneqarfik Sermersooq

Direktionen har udpeget syv kompetencer, som er særligt vigtige for ledere i vores organisation. Det betyder ikke, at det er det eneste man skal kunne som leder i Kommuneqarfik Sermersooq, men blot at det er det vigtigste at fokusere på. En kompetence er en persons evne til eller færdighed i at udføre handlinger, der fører til ønskede resultater.

Begå sig i en politisk styret organisation

Denne kompetence omhandler evnen til at samarbejde med og understøtte det politiske system, det vil sige udvalgene og kommunalbestyrelsen. Det handler også om at kunne håndtere offentlig opmærksomhed på en fornuftig måde og at kunne samarbejde med eksterne aktører som for eksempel departementer eller medier.

 • Afdelingsleder
  • Du sørger for, at de politiske beslutninger bliver til virkelighed i din afdeling
  • Du sikrer at alt, der foregår i afdelingen kan tåle at komme i medierne
  • Du opfører dig loyalt i forhold til den politiske organisation
  • Du er bevidst om, hvordan du bruger sociale medier som platform for personlige holdninger
  • Du medvirker til at formidle og skabe positive historier om arbejdspladsen
 • Fagchef
  • Du ved, hvordan det politiske system fungerer, herunder hvad der skal til politisk beslutning, og hvad der kan besluttes i forvaltningen
  • Du oversætter politiske udmeldinger til fagsprog og omvendt
  • Du har indsigt i politiske beslutninger og retningsgivende dokumenter på dit ansvarsområde, og du sikrer, at afdelingslederne følger disse
  • Du handler rettidigt og informerer de rette i forbindelse med pressesager og forhandlinger med eksterne interessenter
  • Du indfrier politisk vedtagne mål og Direktionens forventninger til dit ansvarsområde
 • Direktør
  • Du kender til og er loyal overfor det politiske system, og kan vurdere hvor, hvordan og hvornår der rettidigt skal handles og kommunikeres
  • Du giver politikerne kvalificeret med- og modspil på politiske emner, herunder rådgive om udfordringer og muligheder på dit forvaltningsområde
  • Du kan formulere tydelige forventninger, der knytter sig til mål og politiske hensigter, så disse kan blive til virkelighed
  • Du kvalificerer de politiske ønsker ud fra økonomiske og strategiske hensyn
  • Du kan troværdigt fremlægge og deltage i forhandlinger med alle politiske grupperinger, idet du opfattes som professionel

Skabe ledelsesrum

Denne kompetence omhandler de muligheder en leder har for at udøve ledelse. Det kræver en aktiv indsats at skabe et stærkt ledelsesrum med mulighed for at udøve ledelse mellem den fagprofessionelle organisation og det politiske niveau. Det omhandler også det at prioritere tid til ledelse og det at respektere og understøtte øvrige lederes ledelsesrum.

 • Afdelingsleder
  • Du er tydelig i forhold til din egen og medarbejdernes roller og ansvar
  • Du er god til at uddelegere, og du sikrer, at opgaverne bliver gennemført
  • Du har overblik over afdelingens kompetencer og ressourcer
  • Du prioriterer tid til ledelse, både opad og nedad i organisationen
  • Du yder sparring og vejledning, mens arbejdsopgaverne udføres, så de bliver løst med tilstrækkelig kvalitet
 • Fagchef
  • Du har blik for din egen rolle og kan begå dig i et samarbejde, som går både opad, nedad og til siden i organisationen
  • Du støtter dine afdelingsledere, og du formår at uddelegere ansvar og beslutningskompetence til dem
  • Du er tydelig i dine krav, og du sætter retning og rammer for afdelingslederne. Du viser tillid ved at give frihed under ansvar
  • Du giver plads til dialog og respekterer, at der er flere veje til målet
  • Du yder sparring og giver feedback i forhold til ledelsesopgaver, så de bliver løst med tilstrækkelig kvalitet
 • Direktør
  • Du skaber et stærkt ledelsesrum i et samarbejde, som går både opad, nedad og til siden i organisationen
  • Du sætter retning og klare rammer for fagcheferne og udviser tillid til dem
  • Du kan lede en stærk chefgruppe med plads til forskelligheder og til at lære af sine fejl
  • Du skal bringe klarhed over ledelsesmandat, kommandoveje og beslutningskompetence for underliggende niveauer

Faglig ledelse

Denne kompetence omhandler ledelse af de faglige aspekter af organisationens opgaver. Det handler om at foretage faglige valg for organisationen, og det handler om metoder, strukturer og systemer, som understøtter en høj faglighed. Fagligt tilsyn og kontrol hører også under denne kompetence. Endelig handler det om sparring, coaching og andre tiltag, som sikrer faglig udvikling og kvalitet.

 • Afdelingsleder
  • Du sikrer høj faglighed, og du har øje for, hvilke udviklingsmuligheder der er for den enkelte og for gruppen
  • Du sikrer, at dine medarbejdere har de rette ressourcer, rammer og redskaber til at udføre deres opgaver
  • Du har faglig indsigt og kan udvikle andres faglighed gennem sparring, coaching og feedback
  • Du skaber en balance mellem dyb fagfaglighed og tværfagligt samarbejde på tværs af afdelingen og mellem forvaltningsenheder
  • Du inddrager medarbejdere i centrale faglige drøftelser og beslutninger om opgaveløsningen
 • Fagchef
  • Du formår at lede gennem dine afdelings ledere og er en kvali-ficeret faglig sparringspartner for dem
  • Du sikrer, at fagligheden er høj samt at lovgivningen overholdes
  • Du sikrer, at afdelingslederne både har tilstrækkelig fagfaglig- og ledelsesfaglig kompetence
  • Du giver feedback på afdelingsledernes ledelsesfaglighed og understøtter deres udvikling
  • Du sætter faglig retning og inddrager dine afdelingsledere i centrale faglige beslutninger
 • Direktør
  • Du bevarer det store overblik »i helikopteren« og lader fagche-ferne sikre den faglige kvalitet
  • Du er generalist, men har en tilstrækkelig god forståelse af fagområderne i din forvaltning til at kunne sætte retning samt deltage i en faglig dialog
  • Du formår at formidle de faglige sammenhænge til det politiske niveau
  • Du kan fremlægge og forklare beslutningsoplæg for det politiske niveau
  • Du har fokus på, at driftsoptimering og ansvarlig økono-mistyring skal gå hånd i hånd med høj faglighed

Tværgående ledelse

Denne kompetence omhandler det at kunne skabe en helhedsorienteret og effektiv opgaveløsning på tværs af organisationen og i organisationen.

 • Afdelingsleder
  • Du formår at se ud over dit eget ansvarsområde og indgå i samarbejde med andre om opgaver, som berører andre fagområder
  • Du bringer klarhed over samarbejdsflader og skaber gode samarbejdsrelationer på tværs af faglige, geografiske og organisatoriske skel
  • Du skal kunne skabe kontakt mellem relevante afdelinger og skabe respekt om forskellige fagligheder
  • Du er klar til at bistå dine lederkolleger i andre afdelinger, og du udviser interesse for deres arbejde
  • Du deler viden og medvirker aktivt til de opgaver, som bedst løses gennem tværgående samarbejde
 • Fagchef
  • Du evner at se det samlede billede og bistår afdelingslederne i at finde løsninger, som tilgodeser hele forvaltningens og borgernes behov
  • Du koordinerer og sikrer, at din afdeling/område handler rettidigt i tværgående projekter
  • Du er rollemodel for tværfagligt samarbejde så det smitter af på afdelingslederniveau
  • Du har overblik over mål og ansvarsfordeling i projekter og processer, der går på tværs af enheder
  • Du har en god og åben dialog med andre fagchefer og viderebringer relevante budskaber
 • Direktør
  • Du formår at se på tværs af kommunens forvaltninger og geografiske lokaliteter, og du træffer beslutninger, som er til gavn for hele kommunen
  • Du spiller en central og aktiv rolle i styrkelsen af det tværgå-ende samarbejde og i gennemførelsen af de fælles, overordne-de beslutninger og aftaler
  • Du sikrer, at der aldrig på chefniveau tales negativt om andre forvaltninger, og at fagcheferne bidrager aktivt til at sager løses på tværs
  • Du deltager aktivt i Direktionens arbejde, og du skaber »holdånd« og ejerskab til kerneopgaven i hele organisationen
  • Du udvikler procedurer og arbejdsgange, der styrker det tværgående samarbejde om den fælles kerneopgave

Strategisk ledelse

Denne kompetence omhandler det, at alle ledelseslag kan skabe ejerskab og løbende kan udvikle og implementere strategi. Strategi handler om, hvordan enheden eller organisationen kan flytte sig fra nusituationen til en ønsket fremtid. Det handler også om det at kunne koordinere og styre samarbejdsprocesser og projekter, internt og eksternt. Fokus på at anvise retning, skabe resultater og drive proces.

 • Afdelingsleder
  • Du oversætter strategierne til meningsfulde og praksisnære mål for medarbejderne
  • Du sikrer følgeskab og ejerskab til strategierne gennem relevant involvering af medarbejderne
  • Du gør strategierne hverdagsnære, så nytteværdien for borgerne er tydelig
  • Du synliggør successer, når delmål er nået, så medarbejderne føler sig anerkendte og motiverede
  • Du følger op på implementering af strategier og giver tydelige og klare tilbagemeldinger til såvel medarbejderne som til fagchefen
 • Fagchef
  • Du gør den overordnede stra-tegi »levende« for den enkelte afdeling. Du inddrager dine afdelinger for at skabe ansvarlighed og ejerskab.
  • Du evner at udarbejde og sikre implementering af strategier med borgeren i fokus indenfor din forvaltning og dit fagområde
  • Du sikrer medinddragelse af afdelingslederne i strategiarbejdet på dit område
  • Du gør løbende status og for-midler til direktionsniveauet hvilke processer og projekter, der pågår samt graden af opnåelse
 • Direktør
  • Du sikrer, at de politiske beslutninger oversættes til operationelle strategier
  • Du formår at sætte retning, give ansvar og sætte borgeren i fokus, ikke blot for egen forvaltning, men for hele kommunen
  • Du kan sætte klare og tydelige strategiske mål og drive implementeringen frem gennem dine fagchefer
  • Du besidder den nødvendige vedholdenhed, idet du erkender, at strategiudarbejdelse og implementering er en længerevarende proces
  • Du vurderer løbende i samarbejde med fagcheferne, om midlerne og ressourcerne skal justeres for at nå de strategiske mål

Kommunikative kompetencer

Denne kompetence omhandler det at kunne formidle relevante budskaber, både opad, nedad, udad og til siden i organisationen, herunder at »oversætte« mellem den fagprofessionelle organisation og det politiske niveau. Det handler kort sagt om at kunne vurdere, hvilken information der skal videregives til hvem og om at kunne levere den information på en måde, så den bliver forstået og giver mening for modtageren. Kommunikation handler også om at kunne gå i dialog med andre.

 • Afdelingsleder
  • Du følger op på om medarbejderne overholder de aftaler, som er indgået
  • Du opsøger relevant information fra fagchefer
  • Du kommunikerer forståeligt og differentieret til ansatte, borgere og samarbejdspartnere
  • Du videreformidler informationer og budskaber til og fra medarbejderne
  • Du inviterer til dialog med medarbejderne og lytter til deres synspunkter og erfaringer
 • Fagchef
  • Du kommunikerer vision, mål og opgaver på en måde, der er forståelig og klar for dine afdelingsledere og øvrige medarbejdere
  • Du sikrer rettidig og hyppig kommunikation med afdelingsledere, der har arbejdssted i andre byer
  • Du kommunikerer forståeligt og differentieret til borgere, ansatte og samarbejdspartnere
  • Du formår at kommunikere udfordringer og muligheder opad i organisationens hierarki
  • Du kommunikerer klart og tydeligt dine forventninger til afdelingslederne, og du lytter til deres bidrag
 • Direktør
  • Du kan fortælle historien om, hvorfor det er vigtigt at arbejde i kommunen på en måde, som giver stolthed og motiverer
  • Du er en synlig leder, og du kommunikerer visioner, mål, og opgaver på en måde, der er forståelig og klar, så hele organisationen føler et medansvar
  • Du oversætter politiske mål til strategi og handlinger for organisationen
  • Du kommunikerer letforståe-ligt og differentieret til politikere, borgere, presse og andre må lg rupper
  • Du indgår i dialog med politikere, fagchefer, borger og andre målgrupper

Rollemodel

Denne kompetence omhandler det at kunne levendegøre organisationens mål og værdier gennem personlig adfærd. Det handler om at gå foran med et godt eksempel.

 • Afdelingsleder
  • Du kan rumme forskellighed og udviser empati
  • Du bygger bro fremfor at grave grøfter
  • Du uddelegerer og har tillid til medarbejderne
  • Du kan adskille dine politiske holdninger fra din professionelle rolle
  • Du har ægte interesse for dit arbejde og for dine ansatte
 • Fagchef
  • Du er konstruktiv og anser »fejl« som en mulighed for læring
  • Du er professionel, stabil og i balance
  • Du gør som du siger og holder, hvad du lover
  • Du er bevidst om rolle og adfærd, også efter arbejdstid
  • Du udlever organisationsværdierne, respekt, ansvar og udvikling i praksis, også når du er under pres
 • Direktør
  • Din adfærd afspejler, at du er bevidst om at manges øjne hviler på dig, og at det forpligter
  • Du udlever bevidst og synligt organisationsværdierne, respekt, ansvar og udvikling
  • Du inspirerer ved at være ambitiøs og handlekraftig
  • Du tackler konflikter konstruktivt og sagligt