Formål

Formålet med kulturpolitikken er:

 • Give svar på, hvad kommunen vil indenfor kulturområdet
 • Være et overordnet grundlag for prioriteringer
 • Danne udgangspunkt for udformningen af strategier og handleplaner, der skal sikre forankrin- gen af kulturpolitikken
 • Sikre sammenhæng mellem politikernes målsætninger, kulturudbydernes aktiviteter og forvalt- ningens indsatser
 • Understøtte eksternt samarbejde
 • Satse på kulturel udvikling, kvalitetssikring, innovation og aktivitet
 • Bygge bro mellem kommunens 13 bosteder samt mellem lokal indsigt og globalt udsyn
 • Sørge for kulturel interaktion lokalt, regionalt, nationalt samt internationalt

Kulturbegrebet

Kulturelle mønstre spænder over et stort område fra hverdagens vaner til abstrakte og symbolske ud- tryk som religion, kunst, filosofi og videnskab. I Kommuneqarfik Sermersooq fremtræder kulturen i en mangfoldighed af udtryk og understreger derved spændvidden af de kulturelle formuleringer.

Kulturelt værdigrundlag

Kultur bidrager med nogle grundlæggende værdier for vores liv og vores kommune. Kulturlivet er med- virkende til meningsdannelse gennem vores opvækst og vores voksenliv. Derfor er fundamentet for det gode liv i høj grad forankret i kultur, som bidrager til forståelse af os selv og hinanden.

Kultur må gerne være innovativ og udfordre os, så den skærper vores nysgerrighed og bidrager til vores udvikling.

Kommunalbestyrelsens Kulturpolitik bygger på en række kulturelle og menneskelige grundværdier der tilsammen er forudsætningen for, at kulturlivet i Kommuneqarfik Sermersooq blomstrer nu og i fremti- den:

 • Samhørighed

  Følelsen af samhørighed og fællesskab blandt alle kommunens borgere skal bygges op med respekt for den lokale kultur og egenart. Denne vigtige proces skal katalyseres af en aktiv og le- vende kulturpolitik, således at kulturen kan fungere som bindeled mellem lokalområderne

 • Respekt

  Den kulturelle mangfoldighed i Kommuneqarfik Sermersooq opfattes og behandles som en gevinst og et stort aktiv, en styrke der medvirker til at sikre en helhedsorienteret kulturpolitik med af- sæt i den grønlandske folkesjæl og med respekt for de forskelligartede indgangsvinkler til kulturen, så- ledes skal traditionelle og moderne udtryksformer respektere og inspirere hinanden

 • Engagement

  borgerne skal opleve at kommunen engagerer sig i bestræbelsen på at arbejde målrettet og resultatorienteret hen imod opnåelsen af de kulturelle målsætninger. Det er implicit at de udøvende kulturaktører er engagerede. Samtidig sættes der stor pris på, at borgerne ligeledes engagerer sig i pro- cessen med ideer og initiativer, der kan understøtte den samlede indsats

 • Tillid og anerkendelse

  kulturaktører, politikere og forvaltningen er samarbejdspartnere i udmøntnin- gen af kulturpolitikken. Samarbejdet er baseret på tillid og anerkendelse som forudsætning for, at kul- turlivet kan blomstre

 • Underholdning og berigelse

  kulturpolitikken skal medvirke til, at borgerne oplever kulturelle aktivite- ter og kulturtilbud, der beriger livet og skaber livskvalitet, glæde, viden, provokation, indsigt, dannelse og stærke identiteter. Samtidig skal kulturen underholde og give kommunens borgere store oplevelser, og det er hensigten at alle skal opnå en fælles oplevelse af Kommuneqarfik Sermersooq som en kreativ kommune

Vision

Kommuneqarfik Sermersooq er kendt som en markant kulturel kommune, med et innovativt kulturliv, der bygger bro mellem tradition og fornyelse og mellem kommunens borgere på tværs af indlandsisen.

Det betyder at:

 • visionens tidshorisont rækker ind i fremtiden og ser således udover indeværende valgperiode

 • kulturpolitikken som ligger til grund for forankringen af kulturen, skal være levende og afspejle nytænkning, så den til stadighed har aktualitet i et moderne samfund i udvikling.

 • kommunen bliver et kulturelt vækstcenter og fremmer derved sin attraktivitet og tiltræknings- kraft både internt og eksternt

 • Kommuneqarfik Sermersooq markedsføres nationalt og internationalt som en kulturstærk kommune, via formidling af kommunens kulturelle aktiviteter og engagement

 • den lokale kultur respekteres og udvikles, samtidig med at der udvises åbenhed og nysgerrighed overfor udefrakommende påvirkning, som bydes velkommen

 • kulturelle aktiviteter og arrangementer i videst mulig omfang gøres tilgængelige for alle i kom- munen

 • antallet af frivillige kulturaktører øges

 • kvaliteten på kulturprodukterne højnes

 • der til stadighed sikres tilgang af nye fagligt kompetente kulturaktører qua talentudvikling fra det kulturelle vækstlag

 • alle borgere uanset alder, køn, etnicitet, nationalitet og funktionsniveau skal have mulighed for et godt fritidsliv præget af aktive og kulturelle indslag

Realisering af visionen for Kulturpolitikken opnås ved:

 • At forny de anvendte arbejdsmetoder qua udvikling gennem de ansattes og frivilliges erfaringsudveks- ling og vidensdeling, således at de bedste erfaringer fra alle lokalsamfund bliver til nytte og inspiration. Netværksopbygning og faglig udveksling med kolleger i andre lande skal styrke motivationen og kvalite- ten af arbejdet med at implementere kulturpolitikken

 • At forenkle og målrette tilskudsordninger og finansieringsmuligheder

 • At forankre kulturen i borgernes bevidsthed som en vigtig brik i opnåelsen af at skabe fælles identitet med respekt for den mangfoldighed som forekommer i Kommuneqarfik Sermersooq. Mangfoldigheden er en styrke som bruges aktivt og fremadrettet, og som medvirker til at sikre og gennemføre forankrin- gen og udmøntningen af politikken

Kulturpolitikkens hovedtemaer

Den skitserede vision for kulturpolitikken er ambitiøs og kræver store satsninger og investeringer på det kulturelle område. Kommunen har ikke ubegrænsede økonomiske midler, men må prioritere indsatser- ne, og det er denne prioritering, der afspejles i de udvalgte hovedtemaer, som er:

 • Kunstnerisk kvalitet
 • Kulturel mangfoldighed
 • Kultur i børnehøjde
 • Kultur i det offentlige rum
 • Hovedstaden som kulturelt centrum

Kunstnerisk kvalitet

Kvaliteten i kulturlivet i Kommuneqarfik Sermersooq skal sikre, at der opnås synlighed i det nationale og internationale kulturelle forum, og at publikum oplever et berigende og fascinerende kulturliv. Kvali- tetsbegrebet kan tendere det subjektive, derfor er det væsentligt, at den kunstneriske kvalitet bedøm- mes af fagkyndige.

Mål

Udbuddet af kunst og kultur i Kommuneqarfik Sermersooq er kendetegnet ved høj kunstnerisk kvalitet

Det betyder at:

 • publikum skal have mulighed for at opleve kunst og kultur af højeste kunstneriske kvalitet
 • der stiles mod at oprette fagkyndige råd, indenfor de forskellige grene af kulturen, til evaluering af kommunale kulturindsatser
 • kulturlivet i kommunen er kendetegnet ved stort engagement og en høj grad af faglighed
 • kulturlivet baseres ligeledes på udfoldet kunstnerisk talent og særlige kunstneriske evner
 • de kulturelle tilbud berører samtidens mennesker og problemstillinger
 • der stiles mod et aktivt og berigende kulturliv og kommunen opstiller rammer for udvikling og nytænkning
 • i vækstlaget gøres en særlig indsats for at udvikle nye talenter, som sikres muligheder og albue- rum
 • der lægges vægt på kommunens kulturelle kvalitet i alt materiale, hvor kommunen markedsfø- res for omverdenen

Kulturel mangfoldighed

Kulturel mangfoldighed er en værdi i sig selv. Den skaber en forskelligartet kommune, der giver valgmu- ligheder og beriger borgernes liv. Kulturel mangfoldighed er en kilde til kreativitet og inspiration og skaber potentiale for kunstnerisk fremskridt, nytænkning og kulturel udvikling. Kommuneqarfik Ser- mersooq er mangfoldighedens kommune, der strækker sig fra øst til vest, og som omkranser 13 unikke bosteder.

Det er en styrke, at der i kommunen findes forskellige sproglige dialekter og lokale særegne kulturer.

Det giver mange muligheder for at videreføre traditioner og udtryksformer fra den kulturelle arv ind i det moderne samfund, som basis for udvikling af nye kulturelle tiltag med rødder i fortiden. På den må- de bygges broer mellem fortid og nutid og på sigt ind i fremtiden samt mellem alle kommunens borgere uanset bosted og kulturel baggrund.

Mangfoldigheden betyder tilsvarende kulturel ytringsfrihed, kulturelt demokrati og værdien af den en- keltes stemme i fællesskabet. På den måde skabes rum for variation og forskellige udtryk og således også gensidig respekt.

Mål

Kommuneqarfik Sermersooq er kendetegnet ved kulturel mangfoldighed

Det betyder at:

 • der er diversitet blandt de udøvende kunstnere og kulturaktører, som har forskellige værdier, forskellige faglige kodeks og forskellige faglige baggrunde
 • der ligeledes er variation hos kulturaktørerne hvad angår alder, køn, socioøkonomiske forhold, etnicitet, nationalitet, kulturel baggrund og funktionsniveau fysisk og psykisk
 • kulturaktørerne kan være amatører, fra vækstlaget eller professionelle
 • der gøres en indsats for at tiltrække og fastholde kreative mennesker og virksomheder
 • mennesker udefra integreres, så de med deres kultur styrker og beriger vores samfund med ny indsigt og globalt udsyn
 • Kommuneqarfik Sermersooq rummer en bred vifte af tilbud indenfor forskellige kunstgenrer, stilarter og i forhold til emner og indhold
 • der forekommer kulturtilbud som har både smal såvel som bred appel til publikum
 • både store begivenheder og små eksperimenter ser dagens lys
 • borgerne har mulighed for at opleve kunst og kultur som er kulturhistorisk, traditionel eller ny- tænkende og fremadrettet
 • kulturhistoriske indsatser er bevarende, men samtidig nytænkende og medvirker til udvikling af moderne udtryksformer
 • der tilbydes kulturelle aktiviteter overalt i kommunen
 • der findes aktive kulturbrugere blandt alle kommunens grupper af borgere, på tværs af alder, køn, etnicitet, nationalitet, socioøkonomiske forhold, kulturel baggrund og funktionsniveau fy- sisk og psykisk
 • den samlede publikumsgruppe er mangfoldig og rummer også kommunens turister
 • alle kan finde kulturelle tilbud, som interesserer den enkelte, selv om ikke alle kulturelle tilbud appellerer til hele den samlede publikumsskare
 • kultur er for alle; alle skal have mulighed for at føle ejerskab til den fælles kultur og kulturarv

Kultur i børnehøjde

Det første møde, børn og unge har med kunst, kultur og kulturarv, har stor betydning. Det er her, inte- ressen for kulturtilbud vækkes. Derfor er det vigtigt, at dette første møde er spændende, og at formid- lingen foregår med engagement og dygtighed. På den måde sikres, at den unge og barnet fremover får et nært forhold til kunst og kultur. Således kræver det særlig opmærksomhed fra kulturaktørerne i for- hold til den måde hvormed børn og unge bliver introduceret til kunst, kultur og kulturarv.

De kulturelle initiativer kan favne både børn og unge; men det er vigtigt at huske på, at unge er en mål- gruppe for sig, og at de ofte har nogle andre ønsker og behov end børn. Familien og de nære relationer spiller en vigtig rolle i den kulturelle dannelse, og derfor bør der også sættes fokus på familien som kul- turbruger.

Det er vigtigt, at daginstitutionen og skolen udvikler børn og unge kreativt, fysisk og musisk. For at blive hele mennesker, skal alle intelligenser udfoldes og udfordres. Kreativitet og skabertrang skal fremelskes og understøttes på linje med den boglige læring. Kulturelle tiltag medvirker til at styrke livslyst og selv- værd hos børn og unge.

Mål

Børn og unges kreative evner og deres interesse for kunst og kultur skal til stadighed stimuleres, aner- kendes og være en naturlig del af deres udvikling

Det betyder at:

 • der skal ofte være et tilbud af kunstneriske og kulturelle aktiviteter for, med og af børn og unge, alene og i familiær sammenhæng, så deres møde med kunsten i dagligdagen fremmes
 • børn og unge skal inddrages som kulturbrugere, men også som kulturaktører
 • kulturtilbud stilles til rådighed for familien som én samlet kulturbruger, hvorved kulturen appel- lerer til flere generationer på en gang, og derved sikrer familien fælles kulturelle oplevelser, som kan fremme samvær og fællesskabsfølelse
 • kulturaktører skal have både børn og unge som fokusområder, hvor der præsenteres særlige tilbud, som henvender sig direkte til børnene og de unge
 • der skal sikres særlige kulturudbud til de unge, da deres behov adskiller sig fra børnenes
 • internettet skal medregnes som en mulighed for at vække og fastholde de unges interesse for kunst, kultur og kulturarv, idet det er en hel naturlig og fast bestanddel af unges hverdag
 • børn og unge skal, eventuelt sammen med deres familier, introduceres til kulturtilbud i deres lo- kalområde
 • både store begivenheder og små eksperimenter ser dagens lys
 • børn og unge skal have mulighed for undervisning i kreative fag (musik, dans, teater, film og medie, billedkunst, litteratur) både i og efter skole eller daginstitution og i deres nærområde
 • etablerede kunstnere i Kommuneqarfik Sermersooq bør inviteres ind i skole og daginstitution for at undervise, inspirere og formidle skaberglæden i de kreative og musiske fag
 • skole og daginstitution skal fremstå som kulturbærende institutioner

Kultur i det offentlige rum

Der eksisterer allerede en del kunst i det offentlige rum; men kunst og kultur skal være til stede i endnu højere grad, derved mødes såvel kulturbrugere som ikke-brugere af det kulturelle, hvor de er. Kunst og kultur har den styrke, at kunne indgå som dele af borgernes hverdag, f. eks. på gaden, på arbejdsplad- sen, i skolen og daginstitutionen, på aktivitetssteder og i naturen, og det vil uvilkårligt og umiddelbart sætte følelser og debat i gang.

Kunst og kultur i det offentlige rum kan også være med til at skabe interesse for det, der gemmer sig bag forskellige institutioners vægge. Ligeledes kan nye brugergrupper tiltrækkes, fordi de inspireres, ved at blive præsenteret for kunst og kultur på nye måder.

Ved at inddrage et kulturelt aspekt i byudvikling bliver kunst, kultur og kulturarv i højere grad synlig der, hvor vi bor og færdes. Kunst, arkitektur og design medvirker til udsmykning af byrummet, til glæde for såvel borgere, som gæster og turister, som skal sikres en mangfoldighed af oplevelser.

Mål

Det skal være en kulturel oplevelse at bo i og besøge Kommuneqarfik Sermersooq, og kommunens kul- turliv er synligt i det offentlige rum

Det betyder at:

 • kulturen er synlig i det offentlige rum
 • kvaliteten af kultur og kunst i det offentlige rum er høj
 • det fremviste giver borgere og gæster lyst til at opsøge mere kunst og kultur på egen hånd
 • kulturtilbud skabes på utraditionelle steder, så publikum kan beriges med en kulturel oplevelse, hvor de mindst venter det
 • lokale kulturaktører indbydes til at udvikle initiativer, der har særlig fokus på at tilbyde kultur på utraditionelle steder i det offentlige rum
 • kommunens fantastiske natur er en oplagt kulisse for kulturel udfoldelse, og medregnes ved planlægningen af kulturelle aktiviteter
 • projekter der har fokus på at formidle kultur og kulturarv i byer og lokalområder støttes
 • lokale museer opfordres til at have vedvarende fokus på formidling til borgerne omkring kulturarven
 • byplanlæggere samarbejder i højere grad med kulturområdet, for at sikre at kunst og kultur træder mere markant frem i byerne, så de fremtræder mere levende og spændende
 • kultur skal være en integreret del af kommunens udvikling, derved får Kommuneqarfik Sermer- sooq kulturel puls overalt i byrum, bygninger og udendørsfaciliteter, som således bliver attrakti- ve platforme for kulturel udfoldelse og nye kulturelle samarbejder

Hovedstaden som kulturelt centrum

Kulturlivet i Kommuneqarfik Sermersooq har et naturligt centrum i hovedstaden, samtidig med at der er respekt for de kulturelle kvaliteter i alle dele af kommunen, hvor borgerne og kommunens gæster bor og færdes.

Fra hovedstaden skabes rammerne for et attraktivt kulturelt miljø, der tiltrækker gæster, turister, pro- fessionelle kulturaktører og kunstnere fra nær og fjern. Netværksopbygning med udenlandske kunstne- re og kulturaktører har sit naturlige udgangspunkt fra metropolen, og kan skabe grobund for faglig ud- veksling og udvikling, samt for at Grønlandske kunstnere profileres og udfolder sig i udlandet.

Hovedstaden skal være kendetegnet ved kunstnerisk udsmykning, og den omfattende byudvikling med nybyggeri og modernisering skal foregå med inddragelse af det kulturelle aspekt, så metropolen frem- står kulturelt dragende og dynamisk, hvor den storslåede natur er baggrund for byens scene.

Mål

Hovedstaden skal være kendt lokalt, regionalt, nationalt og internationalt som en attraktiv kulturby med et mangfoldigt kunst- og kulturmiljø og med markante kulturelle satsninger indenfor en bred vifte af kulturdiversiteter

Det betyder at:

 • de kulturelle miljøer i hovedstaden skal udvikle byens lokale talenter og knytte dem til byen, og- så når de for en stund indtager den nationale og internationale scene
 • hovedstadens borgere og byens gæster får kendskab til de kulturtilbud, der findes i byen, og vi- den om, hvor de kan finde information om kommende kulturbegivenheder og events
 • der arbejdes hen imod at oprette en kulturportal, der skal sikre øget synlighed af kulturtilbud- dene i hovedstaden såvel som i hele Kommuneqarfik Sermersooq
 • nationalt og internationalt skal hovedstaden fremstå med en unik og markant kulturel profil, og markedsføres som sådan
 • hovedstaden skal være en ambitiøs, kulturbærende by i Arktis, med mod til at skille sig ud
 • kunstnerisk udsmykning i byens rum, institutioner og andre bygninger er med til at accentuere og synliggøre hovedstadens kunstneriske status og profil

Overordnede regler

Kulturpolitikken udstikker de rammer, som skal udfyldes og konkretiseres i den strategi og handleplan, som er næste skridt i udmøntningen af kulturpolitikken. De generelle områder, der skal overvejes i stra- tegi og handleplanen kan rubriceres indenfor fem indsatsområder, som er:

 • Økonomi
 • Organisation
 • Lokaleforhold
 • Samarbejde
 • Styrkelse af diverse områder indenfor kulturlivet

Du kan downloade kulturpolitikken her.

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?