International strategi

Kommuneqarfik Sermersooq er med sine 635.200km2 verdens næststørste kommune. Kommunen har 13 bosteder og et befolkningstal på 21.232 (2010). Kommunens størrelse og afstandene mellem bostederne medfører naturligt forskellige behov i kommunen.

Kommuneqarfik Sermersooqs internationale strategi afspejler de divergerende behov der er i kommunen og er derfor fokuseret dels på faste venskabsbyaftaler, dels på geografiske områder der samarbejdes med og dels på samarbejder der er projektbaseret og tidsbegrænsede.

Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at yde både borgerne og erhvervslivet, service af høj kvalitet, være udviklings- og dialogorienteret samt have en fortsat stærk profil. Øget kvalitet og nytænkning forudsætter, at vi som kommune hele tiden udvikler os via samarbejde og inspiration fra byer og kommuner i hele verden.

Samarbejde og kontakt til den øvrige verden, er ikke blot med til at fremme forståelse og åbenhed mellem lande og kulturer, men kan også være løftestang inden for områder der prioriteres i Kommuneqarfik Sermersooq.

Et samarbejde internationalt vil bidrage med udvikling og inspiration. Målet med en international strategi er, at integrere et internationalt perspektiv i flere af kommunens ansvarsområder, såsom kultur, uddannelse og miljø.

Vision

Kommuneqarfik Sermersooq skal være en international orienteret kommune, hvor globale muligheder udnyttes til gavn for borgerne, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og andre offentlige instanser i øvrigt.

Den internationale dimension skal være et strategisk redskab til nytænkning og udvikling og et redskab til at sikre, at kommunen også i fremtiden bliver et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed i. Netværksopbygning og faglig udveksling med kolleger i andre lande skal styrke motivationen og kvaliteten for medarbejdere i Kommuneqarfik Sermersooq og være med til at gøre Kommuneqarfik Sermersooq til en attraktiv arbejdsplads.

Mål

Målet med denne strategi er at udvikle Kommuneqarfik Sermersooq overordnet og strategien er derfor målrettet et politisk administrativt niveau. Målet med denne strategi er endvidere at udvikle Kommuneqarfik Sermersooq ved at inddrage internationale erfaringer, hvor det er relevant for kommunen. Målet er endvidere, at Kommuneqarfik Sermersooq får delt de erfaringer der er gjort i kommunen med andre, så der sker vidensdeling og erfaringsudveksling på lige fod.

Strategien skal være med til at fremme og udvikle følgende områder:

 • Børn og unge
 • Erhvervslivet
 • Miljø og klima
 • Bolig- og byudvikling
 • Personaleudvikling

En vigtig forudsætning for udvikling og nytænkning, er inspiration ude fra, derfor er personaleudvikling via faglig udveksling med kolleger i andre lande i fokus i Kommuneqarfik Sermersooq.

Derfor er formålet med den internationale strategi:

 • At ruste og inspirere de unge til at drage ud i verden og få erfaring og ny viden
 • at sætte fokus på læring, udvikling og vækst via vidensdeling og erfaringsudvekslinger
 • at det internationale engagement og arbejde bidrager til at udvikle medarbejdernes faglige og personlige kompetencer, samtidig med at det skal bidrage til at gøre kommunen til en spændende og dynamisk arbejdsplads for kommende og nuværende medarbejdere
 • at skabe de bedste betingelser for Kommuneqarfik Sermersooqs virksomheder og dermed fremme grundlaget for erhvervsudvikling
 • at gøre Kommuneqarfik Sermersooq til et godt sted for borgere, kommunens medarbejdere, studerende og turister at bo, arbejde, studere og besøge
 • at synliggøre og markedsføre kommunens interesser, kommunens historie og baggrund nationalt og internationalt

Venskabsbyaftaler

Kommuneqarfik Sermersooq har aktive venskabsbyaftaler, der på konkrete områder er med til at udvikle og inspirere kommunen. Venskabsbyaftalerne er baseret på gensidighed og udveksling. Venskabsbyaftalerne er aftaler mellem Kommuneqarfik Sermersooq og andre kommuner samt mellem byer i Kommuneqarfik Sermersooq og byer andre steder i verden.

For øjeblikket har Kommuneqarfik Sermersooq seks venskabsbyer og et ønske om venskabsbysamarbejde med to andre. Samarbejdet med de seks venskabsbyer skal styrke målsætningerne for Kommuneqarfik Sermersooq.

Kommunen har følgende venskabsbyer:

AalborgGentofte
TromsøKopavogur

Kommuneqarfik Sermersooq ønsker et Vestnordisk hovedstadssamarbejde. Der er flere områder der kan samarbejdes på, for eksempel, indenfor kultur, erhverv og arbejdsmarked.

Strategisk samarbejde

Kommuneqarfik Sermersooq vil arbejde hen imod et strategisk samarbejde med Norden, Frankrig og ser gerne et samarbejde med inuitområder i Canada, eksempelvis Nunavut og Nunavik.

Et samarbejde med Norden er naturlig, da der er mange områder det giver mening at samarbejde omkring blandt andet på grund af de historiske bånd og fordi de administrative systemer ligner hinanden.

Kommuneqarfik Sermersooq anser inuitområder i Canada, eksempelvis Nunavut og Nunavik, som strategisk vigtige områder at samarbejde med, da der er flere områder der kan samarbejdes på, blandt andet indenfor det kulturelle og indenfor socialområdet.

Kommuneqarfik Sermersooq anser Frankrig som en vigtig forbindelse. En del af den forskning der historisk er foretaget i Østgrønland, specielt antropologisk og etnografisk forskning, er blevet foretaget af franskmænd. I dag er der fra fransk side også en interesse i Grønland og i Kommuneqarfik Sermersooq. Den franske ambassade i København har for eksempel en ansat på Ilisimatusarfik — Grønlands Universitet. Interessen fra fransk side går på styrkelse af de eksisterende bånd, indsamle viden om Grønland, bl.a. grønlandske visioner for fremtidens Grønland og for Arktis.

Projektbaseret samarbejde

I forhold til konkrete projekter i Kommuneqarfik Sermersooq, er der behov for forskellige typer af samarbejde. Det betyder, at der i Kommuneqarfik Sermersooq er behov for fleksibilitet og plads til strategisk samarbejde, der ikke er begrænset af faste venskabsbyaftaler. Derfor samarbejdes der også med landområder der er af strategisk interesse for Kommuneqarfik Sermersooq. Samtidig er det muligt for kommunens enkelte forvaltninger at lave tidsbegrænset samarbejde udenfor de områder nævnt i denne strategi.

Andre muligheder for internationalt samarbejde

EU

Grønland har adgang til en række EU programmer som Kommuneqarfik Sermersooq potentielt kunne gøre brug af. EU programmerne dækker særdeles bredt og handler om alt lige fra Informations- og Kommunikationsløsninger til projekter inden for: Energi, miljø, uddannelse, innovation, forskning, trafikplanlægning, sundhed m.m. Kigger man på de udfordringer Kommuneqarfik Sermersooq står overfor i en overskuelig fremtid, er det oplagt at kigge på områder såsom energirenovering/optimering, byplanlægning, affaldshåndtering, ligesom der kunne være relevante projektmuligheder omkring minedrift og offshoreteknologi.

En koordineret indsats på EU programområdet vil sikre en større tilgang af viden udefra, best practice og dermed sikre en større chance for at skabe langsigtede bæredygtige resultater. Som hovedregel vil man få hovedparten af løn- og rejseomkostninger dækket gennem EU projekterne.

Kommuneqarfik Sermersooq vil altid kunne få sparring og rådgivning i forhold til EU programregler, budgetter, afrapporteringer m.m. gennem GTE’s EU projektkontor.

NORA

NORA står for Nordisk Atlantsamarbejde og hører under Nordisk Ministerråd. NORA bevilger støtte til samarbejdsprojekter, som inddrager partnere fra mindst to af de fire NORA-lande (Grønland, Island, Færøerne og Kystnorge). NORA er blandt andet relevant i forhold til Kommuneqarfik Sermersooqs ønske om et Vestnordisk hovedstads samarbejde.

Kommuneqarfik Sermersooq vil benytte sig af NORA ved projekter hvor det skønnes relevant.

Finansiering

Kommuneqarfik Sermersooq afsætter hvert budgetår et beløb til internationalt samarbejde på politisk niveau. Derudover foregår finansiering af det internationale samarbejde via driftsbudgetter suppleret med fonds- og udviklingsmuligheder.

Du kan downloade strategien her.