Idrætspolitik

På denne side kan du læse om idrætspolitikken i Kommuneqarfik Sermersooq – Herunder visionen, missionen, strategien og konkrete tiltage på idrætsområdet.

Den vigtigste og største ambition for Kommuneqarfik Sermersooq på idrætsområdet er, at så mange som muligt skal dyrke idræt og bevæge sig. Det kan og skal kommunen bidrage til i tæt samarbejde med de mange frivillige ildsjæle, der allerede nu gør en uvurderlig indsats for idrætten.

Idrætspolitikken skal med sine værdier, sin mission og sine strategier være med til at udstikke sigtepunkterne for den fremtidige udvikling på dette vigtige område.

Idrætten byder på helt særlige muligheder for at slå Kommuneqarfik Sermersooqs navn fast i ind- og udland som kommunen, der er vært for spektakulære events i idrættens verden.

Idræt har appel til mange. Det er sjovt og spændende at dyrke idræt og bevægelse. Når vi bevæger os og tager del i idrætslivet, er vi alle lige uanset sociale forudsætninger. Idræt bringer mennesker sammen, skaber livskvalitet, sundhed, glæde og fællesskab for mennesker i alle aldre. Derfor er det vigtigt, at alle indbyggere har nem og god adgang til udfoldelser i idræt.

I Kommuneqarfik Sermersooq har vi såvel bredde- som eliteidræt, der giver borgerne gode oplevelser i hverdagen. Uanset om man er til oplevelser i naturen, som styrker krop og sjæl, om man er eliteudøver, som har kursen sat mod det næste mesterskab, eller om man som deltager blot ønsker, at være er en del af foreningslivet, hvor det sociale også har sin store betydning. Der skal være plads og rum til det hele, og det kan og skal Kommuneqarfik Sermersooq gøre en målrettet indsats for at leve op til.

Vi vil udvikle gode rammer for træning, motion og leg for alle aldersgrupper, og vi vil fastholde og udvikle faciliteter, der fremmer socialt samvær og bevægelse for alle borgere. Idrætspolitikken er en del af fundamentet for den fremtidige udvikling. Kommunalbestyrelsen har et særligt ansvar for, at vi kommer i mål, men det er karakteristisk for idrætten, at mange er involverede og bidrager i stort og småt med at skabe et levende og dynamisk idrætsliv og dermed at realisere politikken. Vi tager udfordringen op i fællesskab og videreudvikler Kommuneqarfik Sermersooqs idrætsliv til gavn for alle.

Vision

Visionen for Kommuneqarfik Sermersooqs idrætspolitik er, at alle borgere, der ønsker det, skal have gode betingelser for at dyrke idræt. Så mange som muligt skal involveres i idrætslivet, som det udfolder sig i foreningerne, eller de skal kunne dyrke deres idræt på egen hånd.

Kommuneqarfik Sermersooq har et særligt ønske om, at alle børn og unge kan opleve glæden ved et aktivt fritidsliv. Det er sundt, og det er med til at styrke børn og unges sociale netværk.

Kommuneqarfik Sermersooq vil tilbyde gode betingelser for, at de idrætsudøvere, der har særlige talenter, kan bringe dem i fuld udfoldelse og forhåbentlig nå vidt både på nationalt og internationalt plan. Grundholdningen er imidlertid, at vi satser på bredden i idræt ud fra den overbevisning, at eliten vokser frem af bredden.

Mission

Kommunen ser idrætten som et middel til styrke befolkningens livskvalitet og som en vigtig metode til at fremme den enkeltes personlige udvikling helbredsmæssigt og fysisk, og også med hensyn til samarbejdsevner, ansvarlighed og evnen til at sætte sig nogle mål og arbejde intenst for at realisere dem.

Strategi

Kommunen skal slå sit navn fast som et sted, hvor en mangfoldighed af idræt udfolder sig for det store flertal i befolkningen. Idrætten er kernen i de sundhedsfremmende samt forebyggende tiltag befolkningen selv tager ansvar i, derfor skal kommunen altid støtte idrætslivet.

Vejen til at realisere Kommuneqarfik Sermersooqs vision og mission på idrætsområdet rummer en lang række ingredienser:

 • Kommunen vil gøre en aktiv indsats for at øge synligheden af de mange idrætstilbud, og kommunen vil løbende følge udviklingen i antallet af aktive.
 • Kommuneqarfik Sermersooq vil være opmærksom på mulighederne for at tilbyde sig som vært for idrætsevents af national og international karakter. Det skal ske ved at tilvejebringe de nødvendige faciliteter og ved at opbygge en parathed til at stå for de administrative og organisatoriske opgaver ved sådanne events.
 • Kommuneqarfik Sermersooq vil bakke effektivt op om de frivilliges uvurderlige indsats i foreningslivet. Vi vil udvikle og tilbyde it-værktøjer, som gør det muligt at hjælpe de frivillige effektivt med at løse deres administrative opgaver.
 • Kommunen vil sikre den bedst mulige kommunikation mellem kommunen og foreningslivet og vil være katalysator for et stærkt netværk mellem foreningerne.
 • Kommunen vil tilbyde de frivillige en målrettet kompetenceudvikling, så de er forberedt så godt som overhovedet muligt på at løse deres opgaver i foreningerne.
 • Ved udviklingen af idrætstilbuddene vil Kommuneqarfik Sermersooq være bevidst om, at idrætsformerne udvikler sig dynamisk. Nye former opstår, og nye brugergrupper bliver involveret. Ved siden af det almindelige foreningsliv er der et øget behov for, at den enkelte selv organiserer sin idræt, som han eller hun foretrækker det.
 • Kommuneqarfik Sermersooq vil udarbejde en helhedsplan for videreudviklingen af de faciliteter, der stilles til rådighed for idrætsudøverne.
 • En særlig del af helhedsplanen består i renoveringen af de eksisterende faciliteter på en måde, der ligger bedst muligt i tråd med udviklingen af nye idrætsformer og det behov, der er for stor fleksibilitet i tilbuddene.
 • Særlig vægt vil Kommuneqarfik Sermersooq også lægge på udviklingen af tilbud til at benytte de fantastiske muligheder for at dyrke fritidslivet i kommunens natur.
 • Endelig vil etableringen af et stadion i kommunen være en afgørende del af helhedsplanen. Der skal være tale om et multifunktionelt stadion med faciliteter til ældreidræt, fitness, gymnastik for alle, atletik, klatring, crossfit og fodbold. Et nyt stadion skal også kunne anvendes til fx koncerter og messer. Stadionet skal være et overdækket stadion med kunstgræsbane, der lever op til internationale standarder.
 • Kommuneqarfik Sermersooq ser samarbejdet med idrætsfolk udefra som en faktor med væsentligt potentiale til at generere udviklingen af kommunens eget idrætsliv. Kommunen vil derfor udvikle et særligt serviceprogram, der har sigte på at gøre det så nemt og enkelt som muligt at tage imod gæster udefra og tilbyde dem facliteter til overnatning med videre.

Konkrete tiltag

Hjemmesiden sammisassat.gl/

Hjemmesiden kan bidrage til at minimere administration for foreningernes egne administration, gør det nemmere for arrangøren at finde frivillige, gør det nemmere for folk at blive frivillige.

Hjemmesiden henvender sig direkte til foreninger, frivillige og borgere. Hjemmesiden skaber mulighed for én adgang til kommunen – en-dørs-princippet. På hjemmesiden kan foreninger, frivillige og borgerne indhente alle informationer uden at henvende sig i borgerservice og uden at skulle ind på mange forskellige hjemmesider.

Hjemmesiden muliggør en digitalisering og forenkling af registrering, ansøgninger om tilskud, faciliteter og registrering af arrangementer med henblik på rekruttering af frivillige i Kommuneqarfik Sermersooq. Det betyder, at der bliver mere gennemsigtighed og åbenhed vedrørende foreninger og frivillighed.

Desuden kan hjemmesiden medvirke til, at Kommuneqarfik Sermersooq bedre end hidtil kan hjælpe foreningerne med markedsføring, planlægning, dialog med aktørerne og rekruttering af frivillige.

Kommunens hensigt er at udvikle hjemmesiden efter foreningernes behov samtidig med kommunens egen behov.

Lige adgang til fritidsaktiviteter

Fritidspas, gratis svømmehalsadgang og måske etablering af miniskilift i Nuussuaq m.m. skal bidrage til at give alle lige adgang til idrætsfaciliteter.

Flere aktive børn og unge

For at opnå at flere børn og unge bliver aktive i idræt skal der etableres en ordning, hvor børn og unge i aldersgruppen 6-17 år får mulighed for at prøve et medlemskab i en idrætsforening i op til et år uden kontingentbetaling. Ordningen etableres i dialog med kommunens foreninger og finansieres i en forsøgsperiode af midler fra Kommuneqarfik Sermersooq. Sideløbende skal der gennem forsøgsperioden findes nye modeller for inddragelse af børn og unge i organiserede fritidsaktiviteter. Ordningen er etableret medio 2016.

Ultimo 2016 skal minimum 100 – 200 børn og unge være kommet i gang med en fritidsaktivitet gennem ordningen. Det forventes at mindst 50 % fastholdes i aktivitet efter udløbet af fritidspasset.

Sport Event Nuuk

SPORT EVENT NUUK SKAL bygge bro mellem Kommuneqarfik Sermersooq og foreningslivet, være centrum for formidling og information, om udvikling og skabelsen af nye stævner i partnerskab med idrætsforeninger, institutioner og borgere, og derved skabe netværk mellem aktører, frivillige og ikke mindst idrætsudøvere.

Kommunen har i forvejen en rolle igennem tilskud og tildeling af timer til de kommunale anlæg mellem foreningerne, ligesom det nyetablerede idrætsråd også er kommet på banen.

SPORT EVENT NUUK SKAL samarbejde, rådgive og vejlede idrætsforeninger, sportsklubber og interessegrupper omkring deres sponsorkoncept, aktivering af deres sponsorer og optimering af deres salgsmuligheder. Med henblik på at udvikle og implementere unikke sponsorkoncepter til sportsklubber og foreninger, der skaber merværdi for både klubben og dens sponsorer.

SPORT EVENT NUUK SKAL strukturere arbejdsgange, udarbejde og udsende nyhedsmails- og information, oprettelse af produkter og events, ideudvikling, planlægge, afvikle og evaluering af sportsevents, samt diverse administrative opgaver.

Udvikling af faciliteter

Første prioritet bør være etablering af multifunktionelt stadion som Projekt Qulisaq.

Projekt Qulisaq

Projektet vil bidrage til mangfoldighed inden for idrætsmiljø, i den forstand at børn og unge vil få glæde af projektet, og det vil frigive meget tid i eksisterende idrætsfaciliteter. Det betyder, at breddeidrætten får bedre udviklingsbetingelser. Andre interessegrupper fx firmaer, andre institutioner, nye idrætsforeninger og nye idrætsgrene får nemmere ved at komme i betragtning til træningstid i faciliteterne.

Renovering af eksisterende faciliteter

Dette skal gennemføres i et samarbejde mellem Skoleforvaltningen og Afdelingen for Sundhed, Forebyggelse og Fritid. Kommunen vil bestræbe at udvikle og vedligeholde alle kunstgræs- eller grusfodboldbaner, udendørs fitness udstyr, skilift, indkvarteringer, multibaner samt andre steder med fritidsaktiviteter. Faciliteternes udvikling skal følge aktivisternes udvikling og behov.

Samarbejdsaftale med GIF

GIF og Kommuneqarfik Sermersooq indgår i 2016 en samarbejdsaftale om idrætten i Kommuneqarfik Sermersooq. Aftalen skal introducere de områder og opgaver, hvor det er hensigtsmæssigt at Kommuneqarfik Sermersooq og GIF samarbejder. Aftalen beskriver roller, mål, grænseflader, samt behovet for dokumentation og kommunikation.

Kommunerne spiller en central rolle i at implementere mere motion og bevægelse i kommunens lokale foreninger samt egne folkeskoleområde. Kommunen skal sikre kvaliteten og have visionerne for, hvordan kommunen vil udvikle idrætten. Kommunen skal sætte rammer for udviklingen gennem vedtagelsen af en idrætspolitik for kommunen.

Idrætsråd

Idrætsrådet skal fungere som talerør, idrætsforeninger og frivillige har forskellige ønsker, behov, idrætsfaciliteter, geografiske og kulturelle baggrunde og forskellige meninger om, hvordan idrætten skal implementeres i Kommuneqarfik Sermersooq.

Idrætsrådet skal derfor fungere som et talerør mellem kommunen og idrætten, hvor de ressourcestærke og aktive omkring idrætten for fremtiden får et fora. Der skal være lokale idrætsråd i alle byer for kommunen.

Download trykudgaven af idrætspolitikken her.