Tilbud og støtte til børn og voksne med handicap

Her på siden finder du relevant information, om tilbud og støtte til børn og voksen med handicap – Herunder hvem du skal kontakte, samt hvilke støtte muligheder, der kan være aktuelle.

Kommuneqarfik Sermersooq tilbyder hjælp og støtte til børn og voksne med handicap. Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har Kommuneqarfik Sermersooq forskellige tilbud og støttemuligheder til dig.

Det er din sagsbehandler og dig, som sammen vurderer, hvilke tilbud du har ret til og kan have behov for.

Kommunens handicaptilbud er opdelt i voksenområdet og børne- og ungeområdet. Derudover er børne- og ungeområdet delt i to afhængigt af, om støtten foregår i skoletiden eller uden for skoletiden.

Du kan med fordel henvende dig direkte til den enhed, som er bedst i stand til at hjælpe dig med dit spørgsmål eller din situation. Hvis du er i tvivl om, hjælper kommunen dig, så din henvendelse ender det rette sted.

Hvem skal du kontakte?

Børne- og ungeområdet for familier med børn og unge op til 18 år
 • Støtte i skoletiden
  Hvis din henvendelse drejer sig om støtte til et barn i skoletiden, skal du kontakte Forvaltning for Børn og Skoler.
  E-mail: alim@sermersooq.gl
 • Støtte uden for skoletiden
  Hvis din henvendelse drejer sig om støtte til et barn med handicap eller pårørende til et barn med handicap, skal du kontakte Forvaltning for Børn og Familie
  E-mail: sepi@sermersooq.gl
Voksenområdet for borgere over 18 år
 • Støtte til borgere over 18 år
  Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked. Alle støttemuligheder på voksenområdet er beskrevet i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarkeds kvalitetsstandarder på handicapområdet. De gældende kvalitetsstandarder er tilgængelige på kommunens hjemmeside.
  E-mail: si@sermersooq.gl

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 29 af 7. august 2020 om støtte til personer med handicap

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 24. juni 2020 om tilsyn med det sociale område

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 4. november 2019 om botilbud til personer med handicap

Ofte anvendte støttemuligheder

Her følger en liste over støttemuligheder. Denne liste er ikke udtømmende, og et eventuel tilbud om støtte til dig/jer vil tage udgangspunkt i din/jeres situation og behov.

Støtte på børneområde

Økonomisk støtte
Kommuneqarfik Sermersooq kan yde økonomisk støtte i særlige tilfælde. Det kan være:

          Hvis et handicap medfører væsentlige merudgifter

          Hvis der er brug for støtte til varetagelse af omsorg for barn med handicap i eget hjem

          Hvis der er brug for økonomisk støtte til en flytning som følge af et handicap.  

Rådgivning og vejledning
Kommuneqarfik Sermersooq yder rådgivning og vejledning til personer med handicap. Rådgivning og vejledning kan blandt andet ske i form af:

          Terapeutiske samtaler

          Rådgivning til valg af hjælpemidler

          Vejledning i brug af hjælpemidler.

Aflastning
Kommuneqarfik Sermersooq tilbyder aflastningsophold for personer med handicap, hvis daglige omsorg varetages af forældre, øvrige pårørende i eget hjem eller en plejefamilie.  Der tilbydes aflastning hvis:

          omsorgsopgaven medfører væsentligt merarbejde

          aflastning er en forudsætning for, at forældrene, de øvrige pårørende eller plejefamilien fortsat kan varetage omsorgsopgaven.

Ledsager
Kommuneqarfik Sermersooq tilbyder ledsagelse til personer med handicap,  om ikke kan færdes alene på grund af sit handicap. Personen med handicap bestemmer selv, hvilke aktiviteter der ønskes ledsagelse til.
Der ydes kun ledsagelse til aktiviteter, der ikke kræver socialpædagogisk støtte.

Støtteperson
Kommuneqarfik Sermersooq tilbyder en støtteperson til personer med handicap. Formålet er at styrke personen med handicaps mulighed for at udfolde sig på egne betingelser og leve et så normalt liv som muligt.

Der er også mulighed for at en støtteperson i skoletiden.

Habilitering og rehabilitering på Det Landsdækkende Handicapcenter
Kommuneqarfik Sermersooq kan tilbyde en person med handicap habilitering og rehabilitering på Det Landsdækkende Handicapcenter.

Ophold på døgntilbud
Kommuneqarfik Sermersooq tilbyder ophold på et døgntilbud til personer med handicap, når personen har behov for omfattende eller specialiseret støtte, som ikke kan dækkes på anden vis.

Hjælpemidler
Kommuneqarfik tilbyder støtte til anskaffelse af hjælpemidler til personer med handicap.

Boligindretning
Kommuneqarfik Sermersooq yder støtte til specialindretning af bolig, når det er nødvendigt for at gøre boligen bedre egnet som hjem for en person med handicap.

Kurser og rådgivning
Kommuneqarfik Sermersooq tilbyder personer med handicap samt pårørende mulighed for at deltage i kurser, undervisning og rådgivning.

Træning
Kommuneqarfik Sermersooq tilbyder træning med henblik på at styrke personer med handicaps selvstændighed og udfoldelsesmuligheder.
Det kan både være træning med fokus på general træning, rehabilitering og i samspil med relevante hjælpemidler. 

Ergonomi – forflytningsvejledninger
Kommuneqarfik Sermersooq tilbyder hjælp til borgere, der ikke selv kan forflytte sig i og uden for eget hjem, og deres pårørende. Det skal sikre, at pårørende eller personale kan forflytte borgeren sikkert og forsvarligt.

 

Tilbud til voksne

Økonomisk støtte
Kommuneqarfik Sermersooq kan yde økonomisk støtte i særlige tilfælde. Det kan være:

          Hvis et handicap medfører væsentlige merudgifter.

Rådgivning og vejledning
Kommuneqarfik Sermersooq yder rådgivning og vejledning til personer med handicap. Rådgivning og vejledning kan blandt andet ske i form af:

–     Der ydes råd og vejledning til borgere med et handicap, i forhold til at styrke den enkeltes muligheder for at overkomme barrierer i hverdagen, som er en følge af borgerens handicap

–    Rådgivning til valg af hjælpemidler

      Vejledning i brug af hjælpemidler.

Aflastning
Kommuneqarfik Sermersooq tilbyder aflastning for voksne med handicap på en døgninstitution.
Der kan være ventetid i de tilfælde, hvor døgninstitutionerne ikke har det nødvendige antal aflastningspladser til rådighed.

Ledsager
Kommuneqarfik Sermersooq tilbyder ledsagelse til personer med handicap, som ikke kan færdes alene på grund af sit handicap. Personen med handicap bestemmer selv, hvilke aktiviteter der ønskes ledsagelse til.
Der ydes kun ledsagelse til aktiviteter, der ikke kræver socialpædagogisk støtte.

Støtteperson
Kommuneqarfik Sermersooq tilbyder en støtteperson til personer med handicap. Formålet er at styrke personen med handicaps mulighed for at udfolde sig på egne betingelser og leve et så normalt liv som muligt.

Habilitering og rehabilitering på Det Landsdækkende Handicapcenter
Kommuneqarfik Sermersooq kan tilbyde en person med handicap habilitering og rehabilitering på Det Landsdækkende Handicapcenter.

Ophold på døgninstitution, der drives af Socialstyrelsen
Kommuneqarfik Sermersooq tilbyder ophold på et døgntilbud til personer med handicap, når personen har behov for omfattende eller specialiseret støtte, som ikke kan dækkes på anden vis.

Hjælpemidler
Kommuneqarfik tilbyder støtte til anskaffelse af hjælpemidler til personer med handicap.

Boligindretning
Kommuneqarfik Sermersooq yder støtte til specialindretning af bolig, når det er nødvendigt for at gøre boligen bedre egnet som hjem for en person med handicap.

Kurser og rådgivning
Kommuneqarfik Sermersooq tilbyder personer med handicap samt pårørende mulighed for at deltage i kurser, undervisning og rådgivning.

Træning
Kommuneqarfik Sermersooq tilbyder træning med henblik på at styrke personer med handicaps selvstændighed og udfoldelsesmuligheder.
Det kan både være træning med fokus på general træning, rehabilitering og i samspil med relevante hjælpemidler. 

Ergonomi – forflytningsvejledninger
Kommuneqarfik Sermersooq tilbyder hjælp til borgere, der ikke selv kan forflytte sig i og uden for eget hjem, og deres pårørende. Det skal sikre, at pårørende eller personale kan forflytte borgeren sikkert og forsvarligt.

Afdeling for yngre med handicap og et betydeligt plejebehov
Kommuneqarfik Sermersooq har en dedikeret afdeling til yngre voksne (fra 18 år til pensionsalderen) med handicap med omfattende behov for fysisk og psykisk støtte og omsorg

Bokollektiver
Kommuneqarfik Sermersooq kan tilbyde borgere med handicap botilbud. Bokollektiver er til borgere, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykiske funktionsevne har behov for motivation, støtte og omsorg.

Beskyttede boenheder
Kommuneqarfik Sermersooq kan tilbyde borgere med handicap botilbud. Beskyttede boenheder er til borgere, som på grund af væsentlig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse har behov for at kunne komme i kontakt med personale døgnet rundt.

Aktivitets- og Samværstilbud
Aktivitets- og samværstilbud er for borgere med et handicap, der har et behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Tilbuddet kan medvirke til, at borgerne kan få mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, og hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre samt deltage i et socialt fællesskab.
Der er også aktivitets- og samværstilbud med mulighed for aftenåbent.

Kørsel med Handicapbus
Kommuneqarfik Sermersooq tilbyder transport for borgere med handicap, der ikke selv kan tage med offentligt transportmiddel eller taxa.