Frivillighedspolitik

Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik bygger på et ønske om, at kommunens borgere inddrages mest muligt i løsningen af de socialpolitiske udfordringer kommunen står overfor. Ved at inddrage borgerne, ønsker Kommuneqarfik Sermersooq at skabe selvbærende miljøer, der understøtter og styrker fællesskaberne, og samtidig fremmer de enkelte borgeres evne til at tage ansvar for deres eget liv og lokalsamfundets udvikling.

Frivilligt socialt samarbejde

I Kommuneqarfik Sermersooq forstås ved frivilligt socialt arbejde, arbejde der er:

 • frivilligt
 • ulønnet for menige borgeres vedkommende
 • non-profit
 • udført til gavn fir andre end ens slægtninge
 • formelt organiseret

Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik retter sig mod tre forskellige grupper:

 • Borgere, der ønsker at lave frivilligt arbejde i en organisation eller forening
 • Ikke statslige organisationer (NGO’er)
 • Private virksomheder — CSR

De ikke statslige organisationer, NGO’er (non-governmental organizations), er selvstændige organisationer, der beskæftiger sig med frivilligt socialt arbejde indenfor et selvvalgt arbejdsområde. Disse NGO’er kan benytte sig af frivillige, der arbejder ulønnet eller have ansatte medarbejdere og de kan og løfte kommunale opgaver i samarbejde med det offentlige.

Flere private virksomheder er i dag socialt engageret i samfundet. Disse virksomheders sociale engagement er som udgangspunkt konkretiseret i virksomhedernes CSR strategier (Corporate Social Responsibility). Frivillighedspolitikken retter sig imod disse private virksomheder, der ønsker at tage aktivt del i samfundsudviklingen og herigennem frivilligt påtager sig et samfundsmæssigt ansvar.

De private virksomheder kan bidrage med at skabe et mere rummeligt og fleksibelt arbejdsmarked. De kan herved være med til at lette adgangen til arbejdsmarkedet for borgere med fysiske, psykiske eller sociale begrænsninger.

Kommuneqarfik Sermersooq anerkender det frivillige arbejde, der finder sted blandt sports- og fritidsforeninger i kommunen. Denne politik henvender sig dog ikke til denne målgruppe, men udelukkende til det frivillige arbejde der har et socialt sigte.

Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik

Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik har som mål:

 • At skabe et aktivt lokalsamfund, hvor borgerne gennem aktiv medinddragelse opnår indflydelse på udviklingen i storkommunen
 • At styrke de lokale fællesskaber i kommunen
 • At fremme borgernes selvstændighed og handlekraft
 • At styrke, synliggøre og forbedre vilkårene for de frivillige sociale organisationer og foreningers arbejde i Kommuneqarfik Sermersooq
 • At skabe sammenhæng mellem de frivillige organisationer og den kommunale indsats
 • At inddrage private virksomheder i løsningen af de sociale udfordringer i kommunen
 • At udbrede og styrke den sociale ansvarlighed blandt borgerne i kommunen
 • At bidrage til bedre koordinering af det frivillige sociale arbejde i Kommuneqarfik Sermersooq

Strategi for Frivillighedspolitikken

Kommuneqarfik Sermersooqs mål for Frivillighedspolitikken kan inddeles under følgende fire temaer:

 • Kommuneqarfik Sermersooq vil forpligte ledere og medarbejdere til aktivt at inddrage de frivillige sociale organisationer og de private virksomheder i deres arbejde, når dette skønnes relevant
 • Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at fremme den nære dialog mellem kommunen, de frivillige sociale organisationer og de private virksomheder
 • Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at samarbejde med borgerne og de frivillige sociale organisationer om at tage et medansvar med henblik på at løfte de socialpolitiske udfordringer i kommunen
 • Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at samarbejde med de private virksomheder om at tage et medansvar med henblik på at løfte de socialpolitiske udfordringer i kommunen

Kommuneqarfik Sermersooq vil forpligte ledere og medarbejdere til aktivt at inddrage de frivillige sociale organisationer og de private virksomheder, når dette skønnes relevant. Dette udføres at:

 • Ledelsen skal trække på de frivillige sociale organisationer og de private virksomheders viden og erfaring i forbindelse med videnstilførsel, vidensdeling og undervisning generelt. Dette kan bl.a. ske ved at repræsentanter fra de frivillige sociale organisationer og de private virksomheder inviteres til at fungere som foredragsholdere og undervisere i forbindelse med kurser, temadage og intern undervisning af kommunens medarbejdere.
 • Ledelsen skal ved planer om nye større tiltag af mere væsentlig karakter og væsentlige ændringer af bestående tiltag, inddrage de frivillige sociale organisationer og de private virksomheder med henblik på information, dialog og respons.

Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at fremme den nære dialog mellem kommunen, de frivillige sociale organisationer og de private virksomheder. Dette udføres ved at:

 • der oprettes én fælles indgang til kommunen, hvor de frivillige sociale organisationer og de private virksomheder kan henvende sig når de ønsker at tage kontakt til kommunen. Herved fremmes en klar og entydig kommunikationsvej mellem de frivillige sociale organisationer og de kommunale forvaltninger.
 • der afholdes et årligt møde mellem kommunen, de frivillige sociale organisationer og de private virksomheder.
 • nye større tiltag og væsentlige ændringer, der vedrører det frivillige arbejde sendes i høring tidligt i forløbet.

Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at samarbejde med borgerne og de frivillige sociale organisationer om at tage et medansvar med henblik på at løfte de socialpolitiske udfordringer i kommunen. Dette udføres ved at:

 • der kan ydes støtte i form af praktisk hjælp og økonomisk støtte til aktiviteter, der udøves af frivillige sociale organisationer.
 • der afsættes et årligt beløb, der kan ansøges om i forbindelse med frivilligt socialt arbejde i kommunen. Der kan søges om driftstilskud eller støtte til enkeltstående aktiviteter.
 • der oplyses og vejledes om det frivillige sociale arbejde i kommunen.
 • Kommuneqarfik Sermersooq ønsker, at gøre det nemt for borgerne og de frivillige sociale organisationer at lave frivilligt socialt arbejde ved generelt at skabe gode rammer for arbejdet.

Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at samarbejde med de private virksomheder om at tage et medansvar med henblik på at løfte de socialpolitiske udfordringer i kommunen. Dette udføres ved at:

 • indgå i partnerskaber med de private virksomheder, ønsker Kommuneqarfik Sermersooq, at skabe fundament for et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere, der har svært ved at få adgang til det almindelige arbejdsmarked.
 • Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at åbne op for nye samarbejdsformer med de private virksomheder. På denne måde skabes der et bredere grundlag for at finde løsningsmuligheder for de socialpolitiske udfordringer.
 • Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at styrke udvekslingen af viden, erfaring og netværk mellem kommunen og de private virksomheder, for herigennem at sikre optimale løsninger for de socialpolitiske problemstillinger. Denne udveksling vil kunne ske gennem årlige koordineringsmøder mellem de private virksomheder og Kommuneqarfik Sermersooq.

Afslutning

Kommuneqarfik Sermersooq ønsker med denne Frivillighedspolitik, at danne den overordnede ramme for frivilligt socialt arbejde i kommunen.

Opgaven med at løse de socialpolitiske udfordringer i kommunen bygger på en fælles social ansvarlighed. Denne Frivillighedspolitik er i et led i Kommuneqarfik Sermersooqs overordnede ønske om at fastholde væksten i lokalsamfundet ved at vi som samfund løfter i flok. Ved at understøtte og styrke fællesskaberne og tage udgangspunkt i borgernes, de lokale frivillige organisationers og de private virksomheders iboende ressourcer og muligheder, skabes der reelle muligheder for at borgerne aktivt kan bidrage til at skabe et socialt bæredygtigt samfund.

Kommuneqarfik Sermersooq vedkender sig det overordnede ansvar for den offentlige sociale indsats i kommunen, men ønsker at være i dialog med de frivillige organisationer og hermed blive opmærksomme på nye behov, der måtte komme.

Kommuneqarfik Sermersooq respekterer de frivillige sociale foreningers ret til selvbestemmelse og autonomi i forbindelse med deres opgaveløsning og organisering.

Download Frivillighedspolitikken her.