Fiskeri efter hellefisk

En af de fisk, der i særlig grad fiskes efter, er hellefisken. Hellefisken er vidt udbredt i de grønlandske farvande, både i fjordene og til havs. Den er en rovfisk og lever i dybder fra 200 – 2000 meter. Hellefisk kan fiskes hele året rundt.

Er du erhvervsfisker, skal du altid have en fiskerilicens for at kunne drive fiskeri efter hellefisk.

Er du fritidsfisker, skal du ikke have en fiskerilicens for at fiske efter hellefisk til eget forbrug, men du må ikke indhandle din fangst.

Fiskeri efter hellefisk er delt op i kystnært og havgående fiskeri.

 

Kvoter

Kystnært fiskeri
Der er 4 forvaltningsområder for det kystnære fiskeri af hellefisk, hvor der fastsættes en kvote:
1. Forvaltningsområde 47 med følgende områder
Upernavik
Uummannaq
Diskobugten
2. Forvaltningsområde 46 som er resten af Grønland


I 2019 blev kvoten for kystnært fiskeri efter hellefisk fastsat til følgende: Upernavik 5.800, Uummannaq 5.330 og Diskobugten 5.120 som skal fordeles mellem fartøjer og joller.

I denne link bliver TAC og kvoter både for kystnært og havgående fiskeri offentliggjort hvert år.

Der er ikke kvoter for andre områder.

I det kystnære fiskeri er det ikke tilladt at fiske med garn. De enkelte kommuner kan dog tillade garnfiskeri, hvis de lokale forhold er til det, f.eks. hvis der ikke er risiko for overfiskeri ved at fiske med garn.

Havgående fiskeri
Der er 3 forvaltningsområder for det havgående fiskeri:
• Baffin Bugten
• Davis Strædet
• Østgrønland

Der fastsættes en kvote for hvert af de tre områder.

Udenskærs i Vest- og Østgrønland er hellefisk bestande i bedring, og NAFO har derfor hævet rådgivningen. Rådgivningen om hellefiske udenskærs ved Vestgrønland hæves med 4.070 tons til 36.370 tons (skal deles med Canada), mens rådgivningen om Østgrønland hæves med 150 tons til 24.150 tons.

I denne link bliver TAC og kvoter både for kystnært og havgående fiskeri offentliggjort hvert år.

Ansøgning om fiskerilicens

Fiskerilicenser udstedes til kystnært og havgående fiskeri. Licensen gælder for 1 kvoteår ad gangen, og du skal derfor søge om en ny licens hvert år. Kvoteåret går fra den 1. januar til den 31. december.

Du skal dog være opmærksom på, at din licens først gælder fra den dato, som står på licensen og kun frem til kvoteårets slutning.

Kystnært hellefiskeri
Vil du søge om fiskerilicens til kystnært hellefiskeri, skal du henvende dig til erhvervskonsulenten i din kommune.

Hent ansøgning om licens til kystnært fiskeri efter hellefisk

Når du har en fiskerilicens til kystnært fiskeri efter hellefisk, skal du lande dine fangster til et indhandlingssted eller til et omladnings/indhandlingsfartøj i Grønland.

Du skal altid vise din fiskerilicens, når du indhandler:
• Er dit fartøj under 9,4 meter, er det indhandlingsstedets pligt at rapportere dine fangster
• Er dit fartøj over 9,4 meter, skal du selv føre logbog over dine fangster
• Er dit fartøj over 9.4 meter og under 90 BRT/120 BT, skal du aflevere logbogen til indhandlingsstedet
• Er dit fartøj større end 90 BRT/120 BT, skal du indsende logbogen til GFLK, Postboks 501, 3900 Nuuk

Havgående hellefiskeri
Hvis du vil søge om fiskerilicens til havgående fiskeri efter hellefisk, skal du henvende dig til Departementet for Fiskeri og Fangst.

Når du driver havgående fiskeri efter hellefisk, skal du føre logbog dagligt.

Du kan læse mere om fiskerilicenser her

 

Klage

Hvis du mener, at du har fået uberettiget afslag, kan du klage til apn@nanoq.gl.