Erhvervsudviklingspolitik og strategi

Vision

Kommuneqarfik Sermersooq vil være anerkendt som et globalt arktisk kraftcenter inden for bæredygtig erhvervsudvikling.

 • Kommunen vil være den foretrukne indgangsvinkel til Grønland for alt erhvervsliv
 • Services og produktion inden for mineralsektoren — drift, forædling, supply — vil udgøre en væsentlig del af kommunens erhvervsliv
 • Som kraftcenter inden for forskning, uddannelse og kunst vil vi kunne måle os med de bedste inden for udvalgte felter
 • Aktiviteter af høj kvalitet inden for oplevelser, kultur, events, konferencer, madlavning, jagt og sport vil være et kendetegn for Kommuneqarfik Sermersooq
 • Kommuneqarfik Sermersooq vil inspirere og motivere erhvervslivet til at udvikle bæredygtig produktion med hensyn til miljøbevidsthed, reduktion af CO2 udslip og virksomhedernes sociale ansvar.

Mission

Kommuneqarfik Sermersooq skaber rum for udvikling, fornyelse og bæredygtig vækst inden for erhvervslivet.

Det tiltrækker iværksættere, virksomheder, borgere og investeringer til Kommuneqarfik Sermersooq.

Politikkerne

Erhvervsudvikling er et prioriteret fokusområde for Kommuneqarfik Sermersooq. Udvikling af erhverv er en forudsætning for, at Grønland bliver mere selvforsynende. Strukturelt er fisker og fangerområdet i nedgang. Det sætter en nyudvikling af fisker og fangererhvervet på dagsordenen, samtidig med at der skabes vilkår for vækst og udvikling inden for øvrige erhvervsområder.

Kommuneqarfik Sermersooqs erhvervsudviklingsarbejde bygges op af seks politikker, der alle fokuserer på at skabe udvikling, fornyelse og vækst inden for erhverv.

De seks politikker er:

 1. Skabe optimale betingelser for vækst
 2. Udbygge og organisere samarbejder
 3. Understøtte og udbygge naturlige kraftcentre
 4. Opbygge internationalt rettede forretningsområder
 5. Stabil og kompetent arbejdskraft
 6. Samspil mellem Kommuneqarfik Sermersooq og erhvervslivet

Skabe optimale betingelser for vækst

Kommuneqarfik Sermersooq vil skabe rammer, der sikrer øgede og kontinuerte udviklingsmuligheder i erhvervslivet.

Disse tiltag er services for:

 • De eksisterende virksomheder
 • Tilflyttende virksomheder
 • Iværksættere

Udbygge og organisere samarbejder

Kommuneqarfik Sermersooq vil understøtte eksisterende samarbejder og medvirke aktivt til at skabe nye fokuserede eller bredere samarbejder. Kommunen arbejder for at strukturere og eventuelt formalisere samarbejder og interessefællesskaber af forretningsmæssig karakter.

Disse tiltag skal medvirke til, at der opnås styrke, bredde, størrelse og synergi blandt virksomhederne.

Understøtte og udbygge naturlige kraftcentre

Kommuneqarfik Sermersooq vil understøtte og udbygge udvalgte eksisterende kraftcentre . Dette vil ske i tæt samarbejde med virksomheder og institutioner.

Det omfatter for eksempel:

 • Aktiv påvirkning og samarbejde indenfor uddannelse
 • Aktiv påvirkning og samarbejder indenfor udbygning af faciliteter for jagt og turisme, IT og grafisk college, kollegier og andre ressourcer
 • Etablere bedre vilkår for kunstnere, kulturarbejdere og designere
 • Aktiv påvirkning og samarbejde indenfir råstof og minedrift

Opbygge internationalt rettede forretningsområder

Kommuneqarfik Sermersooq vil understøtte erhvervslivets ekspansion på det internationale marked. Kommunen vil investere i internationalt orienterede rammer og services. Såvel udbygning som mulige investeringer skal ske på bæredygtige vilkår – både økonomisk og miljømæssigt.

Der fokuseres på forretningsområder og viden indenfor:

 • Service og supply
 • Klima og miljø
 • Råstoffer og minedrift

I sammenhæng med disse tiltag kommer ”portene” til kommunen – infrastrukturen — i fokus. I særdeleshed havnefaciliteterne i Nuuk, hvor der udarbejdes en særskilt delstrategi, når de overordnede beslutninger er gennemført. Desuden skal mulighederne for forbedrede anflyvningsmuligheder for Tasiilaq og Ittoqqortoormiit undersøges.

Stabil og kompetent arbejdskraft

En stabil og kompetent arbejdskraft er en forudsætning for at opnå erhvervsudvikling blandt nye og eksisterende virksomheder. Udvikling af dette område skal ske i tæt samarbejde med arbejdsmarkedsområdet og de grundlæggende uddannelser.

Erhvervslivet påpeger, at kommunen kan gå i front med særlig fokus på udvikling af ledelse og ledere. God, inspirerende og anerkendende ledelse bidrager til vækst og udvikling, mens dårlig og utilstrækkelig ledelse er en af de primære årsager til ustabilitet.

Et samarbejde med erhvervslivet om få, robuste og meritgivende efteruddannelsesmoduler og sikring af arbejdskraftens grundkompetence, er klart formulerede ønsker fra erhvervslivet.

Samspil mellem Kommuneqarfik Sermersooq og erhvervslivet

Samtaler med personer i erhvervslivet og de afholdte fælles workshops pegede på et ønske om, at samarbejdet med erhvervslivet fokuseres på en ny måde, herunder en ny måde at udføre kommunens rolle på. Dette søges efterkommet.

Kommunen agter at udvikle dels et kontinuerligt, langsigtet samarbejde og dels mere ad hoc prægede samarbejder omkring udvalgte emner.

Strategierne

For at underbygge ovennævnte politikker fokuseres på flg. strategier:

 • Iværksætter- og vækststrategi
 • Turismestrategi
 • Bæredygtig erhvervsudvikling og virksomhedernes sociale ansvarstrategi
 • Bo-stedsstrategi
 • Samarbejds- og kommunikaitonsstrategi

De enkelte strategier specificeres i handleplaner ogprojekter, der fremgår af særskilt mere dynamisk og arbejdsorienteret arbejdsdokument.

Iværksætter og vækststrategi

Iværksættere og virksomheder er de, som i fremtiden skal løfte kommunens selvforsørgelse. Derfor er det et must, at iværksættere og virksomheder får den bedst tilgængelige rådgivning samt optimale rammer at agere under.

Indsatsområder for iværksætter- og vækststrategi:

 • Iværksætteri Opbygge erhvervsudviklingsafdelingen til at varetage og koordinere iværksætterrådgivning. Skabe gode rammer for iværksættere.
 • Vækst Animere eksisterende virksomheder til bæredygtig vækst ved rådgivning, inspiration og kompetenceudvikling
 • Innovationscenter Etablere et innovationscenter, som udover rådgivning og erhvervsudvikling huser større og mindre virksomheder, heriblandt udenlandske selskaber
 • Udvikle låneordninger for iværksættere udenfor Nuuk KS vil arbejde for at udvikle låneordninger, der kan virke som særlig katalysator for udvikling af mindre virksomheder i kommunen uden for Nuuk
 • Nye erhverv KS vil arbejde aktivt for udvikling af en flerstrenget erhvervsstruktur KS vil bistå med særlige indsatser for at udvikle nye erhvervsinitiativer i områder, hvor beskæftigelsen inden for fiskeriområdet reduceres KS vil bidrage til at informere om de muligheder for small scale virksomhed, som den nye råstoflov giver og for supply services i tilknytning til den fortsatte udvikling af området.

Turismestrategi

Turismen i Kommuneqarfik Sermersooq er én af de mest alsidige i Grønland. Vi har lige fra adventure-, hundeslæde-, naturpark-, og havfisketurisme i Østgrønland til trofæjagt i Ivittuut og Paamiut, samt konferencegæster, familieturister, kulturelle turister og backpackere i Nuuk. Derudover er der krydstogtsturister i hele kommunen.

Indsatsområder for turismestrategi:

 • Koordination Klarlægge og koordinere aktiviteter inden for turistinformation, kompetenceudvikling, markedsføring og rådgivning inden for turismesektoren
 • Organisering Kortlægge fordele og ulemper ved strukturen i dag — udarbejde forslag til fremtidig organisering
 • Oplevelsesøkonomi Screene oplevelsesøkonomien i kommunen og inspirere iværksættere og virksomheder om oplevelsesøkonomi
 • Infrastruktur Bidrage til at udvikle en sammenhængende trafikstruktur og etablere anlæg af betydning for erhvervet. Det skal ske i samarbejde med Naalakkersuisut og andre forvaltninger
 • Produktudvikling Produktudvikling inden for turistsegmenter

Bæredygtig erhvervsudvikling og virksomhedernes sociale ansvarsstrategi

Bæredygtig erhvervsudvikling og affaldshåndtering vil være et stærkt brand på det internationale marked og samtidig tiltrække flere turister til Grønland. Kommuneqarfik Sermersooq vil derfor inspirere virksomheder til bæredygtig produktion.

Indsatsområder for bæredygtig erhvervsudvikling:

 • Miæjøvenlig produktion Kommuneqarfik Sermersooq vil med bistand fra ekstern ekspertise udvikle bæredygtigheds- koncepter, der inspirerer virksomheder til produktion, der belaster miljøet mindst muligt. De tre R’er — Re-use, Re-cycle, Re-duce — bliver vigtige elementer
 • Reducere CO2 udslip Iværksætte initiativer, der animerer virksomheder til at reducere CO2 udslip
 • Virksomhedernes sociale ansvar KS vil i dialog med virksomheder udvikle et koncept, der inspirerer virksomheder til at udvikle den sociale kompetence

Bo-stedsstrategi

Kommuneqarfik Sermersooq er geografisk en af verdens største kommuner og Grønlands folkerigeste kommune. Den geografiske dækning af Øst- og Vestgrønland hen over indlandsisen giver særlige udfordringer for infrastrukturen og erhvervssamarbejdet, mens den kulturelle og naturressourcemæssige mangfoldighed giver særlige muligheder.

De enkelte bosteder i Kommuneqarfik Sermersooq er kendetegnet ved rigdomme inden for minera- ler, fauna og kultur. Kommuneqarfik Sermersooq vil med bæredygtighed som gennemgående tema fremme aktiv selvforsørgelse i de enkelte bosteder i samarbejde med lokalbefolkningen.

Kommuneqarfik Sermersooq vil bidrage til at skabe rammer for udvikling og forventer, at lokalbefolkningen i de enkelte bosteder selv aktivt tager ansvar for at udvikle og drive erhvervsudviklingen fremad.

Inden for de overordnede politikområder udvikles initiativer, der i særlig grad matcher vilkårene i de enkelte bosteder. Især iværksætter- og turismestrategierne rummer gode muligheder for de min- dre og decentrale bosteder i kommunen.

Indsatsområder for bostedsstrategi:

 • Basere på lokale ressourcer De konkrete initiativer baseres på inspiration og videndeling med borgerne, og at borgene lokalt tager ansvar i tiltagene
 • Styrke eksisterende virksomheder Rådgive, inspirere og kompetenceudvikle eksisterende virksomheder

Hovedstadsstrategi

Grønlands hovedstad Nuuk spiller en afgørende rolle for hele Grønlands økonomi og er et kraftcenter inden for administration, uddannelse, klima, erhverv, kultur, arbejdsmarked og IT.

Indsatsområder for hovedstadsstrategi:

 • Nuuk som administrativ hovedstad for Grønland Kommuneqarfik Sermersooq vil gennem samarbejde med Naalakkersuisut arbejde for en dynamisk eksportorienteret erhvervsudvikling i kommunen
 • Kompetenceudvikling KS vil initiere strukturering af meritgivende modulopbyggede uddannelser indenfor anlægs-, og servicesektoren og bedre samarbejde mellem de forskellige uddannelsestiltag i KS
 • Kulturbyen Nuuk Det skal være attraktivt at arbejde med kunst og kultur i Kommuneqarfik Sermersooq
 • Nuuk – “porten til Grønland” Effektive forbindelser for mennesker og gods er afgørende for en dynamisk erhvervssektor og international ekspansion. KS vil arbejde for at forbedre havnefaciliteter og lufttransporten gerne ved at støtte etablering af partnerskaber

Samarbejde og kommunikationsstrategi

Den nye profil på erhvervsudviklingsarbejdet i Kommuneqarfik Sermersooq skal udvikles i tæt samspil med det private erhvervsliv og øvrige aktører inden for området, især Naalakkersuisut og centrale internationale aktører.

Som led heri vil vi udvikle og målrette vores dialog, information og kommunikation.

 • Erhvervsråd KS vil etablere et forum for samarbejde med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne, hvor fremtidige tiltag kan drøftes, og hvor vidensdeling og samarbejde mellem virksomheder kan styrkes med henblik på ekspansion på såvel det nationale som det internationale marked
 • Grønlandsk kultur som eksportbrand KS vil udvikle møder mellem kulturarbejdere og mere traditionelle erhverv med henblik på aktivt at fremme, at den grønlandske kultur udvikles til et vigtigt brand for varer til eksport på de internationale markeder. Også den særlige østgrønlandske kultur bringes i spil
 • Erhvervsvenlig kommune Opbygge one-door og fast-track princippet for erhvervslivet til den kommunale forvaltning angående erhverv, rådgivning, arealer, erhvervsregister og oplysning om muligheder i kommunen inden for kultur, fritid m.v.
 • Erhvervsportal Kommunens erhvervsportal udvikles med informationer om erhverv i kommunen, den enkeltes muligheder som iværksætter, tilflyttende virksomheders vilkår etc. Portalen skal være opdateret med de aktuelle erhvervsudviklingsindsatser
 • Dialog og samarbejde Gennem dialog, netværksarbejde, mentorordninger med borgere, iværksættere, virksomheder og mulige tilflyttende virksomheder udvikles et miljø, der animerer til bæredygtig vækst og udvikling — med vægt på synlige resultater.

Handleplaner

Politikerne og strategierne konkretiseres i handleplaner og projekter, der beskrives i særskilt dokument. Kommuneqarfik Sermersooq er i gang med at opbygge erhvervsudviklingsafdelingen, således at planerne implementeres. Vi vil løbende gøre status, justere og videreudvikle planerne og de konkrete indsatser.

Download hele strategien her.