Den nye skole og daginstitution i Nuuk

Her kan du læse mere om den nye skole og daginstitution i Nuuk centrum.

Baggrund for byggeri af skole og daginstitution

Vision for den nye skole i Nuuk

Vision for den nye daginstitution i Nuuk

Arkitekturen


Baggrund for byggeri af skole og daginstitution

I centrum af Nuuk bygges en ny skole og daginstitution. For både skolen og daginstitutionen er det visionen at opføre byggerier med stort fokus på kvalitet og arkitektur, der kan understøtte et godt læringsmiljø de næste mange år. Skolen vil stå færdig i 2024 og daginstitutionen i 2023.

Skolen i Nuuk centrum opføres som en erstatning for de to byskoler Atuarfik Ukaliusaq (USK) og Atuarfik Samuel Kleinschmidt (ASK), der både er nedslidte og utidssvarende. Skolen opføres med en overkapacitet i forhold til de to eksisterende skoler, for kunne imødekomme en fremtidig stigning i antallet af elever i Nuuk.

Læs mere om baggrunden for byggeriet af skolen og daginstitutionen

Nær indskolingen bygges også en ny integreret daginstitution, som led i at imødekomme efterspørgslen på daginstitutionspladser i Nuuk.

 • Anlæggelsen af skolen og daginstitutionen startede i foråret 2020.
 • Skolen og daginstitutionen bliver opført af den islandske entreprenørvirksomhed Ístak, i samarbejde med deres rådgivere arkitektfirmaet KHR Architecture og ingeniørfirmaet Verkis.
 • Skolen vil have et brutto areal på 16.500 m2 og vil til at starte med blive taget i brug som en 4 spors skole.
 • Skolen vil på sigt have plads til 1.200 elever fordelt på 5 spor.
 • Skolen har integreret skolepasningsordning (AKO) samt specialafdeling. Daginstitutionen vil have et brutto areal på 1.285 m2. Daginstitutionen vil huse 96 børn fordelt på 6 stuer.

Skolen adskiller sig fra andre skoler ved, at dele af skolen åbnes op mod lokalmiljøet, hvor der lægges op til at skolens faciliteter med bl.a. multihal, auditorium, café, dansesal m.m. kan anvendes af foreninger samt til kulturelle arrangementer og events. Arkitekturen for Nuuks nye skole skal dermed ikke bare skabe optimale rammer for læring, men også gøre skolen til et samlingssted for byens borgere.


Vision for den nye skole i Nuuk

Den nye skole i Nuuk udspringer af et ønske om, at skolen og undervisningen i højere grad skal udvikle sig i takt med det omgivne samfund, så vi ruster vores børn og unge til at være en aktiv del af det globaliserede og højteknologiske samfund, som venter dem i fremtiden.

Læs mere om visionen for den nye skole i Nuuk

Samfundet efterspørger i stigende grad unge mennesker, der kan være kreative, kan samarbejde, tænke kritisk og tværfagligt. Det er kompetencer, som skolen søger at give videre til eleverne. Der er derfor stort fokus på, at skolen skal indrettes med læringsmiljøer, der bidrager og motiverer til at øge fagligheden, men også giver mulighed for at understøtte en anden slags læring end den man traditionelt har set.

Vi skal have rammer, som giver eleverne de bedste muligheder for læring, ved at undervisningen foregår i tidssvarende lokaler, der er tilpasset elevernes behov.

Målsætningen er, at skabe et undervisningsmiljø; ”hvor vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og giver eleven lyst til at lære”


Læring på nye måder
For at understøtte en gentænkning af undervisningsformen og skabe en undervisning der tager udgangspunkt i den enkelte elev, er det nødvendigt at bevæge sig væk fra den traditionelle forståelse af undervisningslokaler.

Hele konteksten hvormed skolerne drives i dag reformeres, og skolen skal sikre en alsidig undervisningsform, så alle elever kan tilgå læring på deres præmisser. Forskning viser, at dem der er aktive i en læringsproces, er dem der får det største udbytte. I en traditionel undervisning i traditionelle klasselokaler, har det været læreren, der har været den aktive.

Læs mere om læring på nye måder

Med nye læringsmiljøer lægges der op til, at læreren sætter rammen og skaber forudsætningerne for læringen, men det er eleverne der skal arbejde og være aktive, opsøgende og lærende i processen. Derfor skal der skabes rammer for læring, der tilgodeser eleverne som aktive og deltagende i læringsprocessen.

I de nye bygninger er der en enestående mulighed for at skabe fysiske rammer, der giver mulighed for læring, andre steder end i klasselokalet og danne grundlag for læring på nye måder for både elever og lærere. I hvert klasselokale vil der for eksempel være formidlingstrapper, hvor eleverne kan modtage information, inden de går i gang med en opgave. Hertil vil der være gruppe- og projektrum samt mindre sidde-nicher, som lægger op til samarbejde i grupper.

Med opførslen af skolen er det derfor ambitionen at understøtte nye undervisningsformer i lokaler, der giver eleverne lyst til leg og læring. En del af dette rummes også af Ipad-projektet Kivitsisa ”Et løft af den grønlandske folkeskole”. Med indføring af tablets i undervisningen, nytænker man måden, der bliver drevet undervisning på, ved at formidle læring på nye og anderledes måder.

I forbindelse med overgangen til den nye skole, er Forvaltning for Børn og Skole også opmærksomme på kompetenceudvikling af medarbejdere, så de klædes på til at varetage anderledes læringsforløb.

Lærerne skal have de rette kompetencer til at tilrette læringsforløb, hvor eleverne lærer at bruge deres viden og kompetencer til, i samarbejde med hinanden, at løse virkelige problemstillinger gennem personligt meningsfulde projekter. På den måde erfarer de, at det er motiverende at engagere sig og komme med løsningsforslag til andre. Det gør dem mere handlekraftige, så de på sigt kan arbejde mere selvstændigt med både hænder og hoved samt faglighed og fantasi.


Trygge og udviklende rammer for eleven – det lille i det store
Med en skole, der kan rumme op til 1.200 elever, er det vigtigt, at der er fokus på, at indrette de fysiske rammer på en sådan måde, så hver elev føler sig tryg og veltilpas gennem hele skoledagen. Det er derfor vigtigt, at der skabes små, trygge fællesskaber for den enkelte elev. Skolen indrettes derfor med en tydelig adskillelse mellem trin, så hver elev kan føle, at det er deres skole samtidig med, at der er sammenhæng mellem trin, så alle er en del af én samlet skole.

Læs mere om trygge og udviklende rammer for eleven

I forhold til specialklasseeleverne, er der også et ønske om at skabe endnu bedre rammer for at drive specialundervisning på skolen. Det er væsentligt, at man også formår at tilbyde elever med særlige behov, de bedste rammer for at kunne stimulere deres læring og trivsel.

Der skal derfor skabes rammer, hvor der kan tages hensyn til deres særlige behov, men samtidigt også skabe rammer, der understøtter deres inklusion og samvær med de resterende elever. Dette gøres blandt andet ved, at der oprettes en specialafdeling, som er indrettet efter formålet. Det betyder blandt andet, at der er et ekstraordinært fokus på lyd/akustik, mulighed for at trække sig tilbage til mindre rum og små nicher, samt kontorer og samtalerum til brug for støttepersoner, socialrådgivere, undervisere og forældre.

Specialafdelingen er dog sammenhængende med resten af bygningen, så eleverne føler sig som en del af skolen og har mulighed for at gå til og fra stamklasser over i specialafdelingen.


Medarbejdere og elever – sammenlægning af skoler og skolepasningsordninger
Etableringen af den nye skole i Nuuk betyder også, at der skal ske en sammenlægning af medarbejdere og elever fra Atuarfik Ukaliusaq og Atuarfik Samuel Kleinschmidt, samt medarbejdere og børn fra AKO Illu og AKO Narsarmiutaq.

Dette er en stor forandringsproces for både medarbejdere, børn og forældre.

Læs mere om sammenlægning af skoler og skolepasningsordninger

I slutningen af 2021 blev der igangsat en fusionsproces med fokus på medarbejderne.

På fælles pædagogiske dage sættes der fokus på, at medarbejdere fra de forskellige arbejdspladser mødes for at lære hinanden bedre at kende og skabe en fælles arbejdskultur.

Herudover bruges de fælles pædagogiske dage på at:

 • Skabe tryghed omkring processen
 • Give medarbejdere indblik i byggeri og planer for den kommende skole
 • Skabe fælles arbejdskultur, visioner og værdier
 • Få ny inspiration gennem faglige oplæg og gruppearbejde
 • Besøge byggeplads
 • Samarbejde om planer for elevfusionering og information til forældre
 • Bidrage med input til indretning og udstyr i lokaler m.m.

Processen er igangsat af Forvaltning for Børn og Skole og vil løbe frem mod ibrugtagning af skolen i 2024. Primo 2023 ansættes der en Skoleinspektør til den nye skole, som skal være med til at arbejde videre med fusionsprocessen af både medarbejdere og elever.


Det indledende arbejde – overordnede kriterier og værdigrundlag
Det indledende arbejde blev påbegyndt i 2018. I samarbejde med bygherrerådgiverne Arpe og Kjeldsholm og Orbicon Arctic blev der udfærdiget et brugerprogram for hele projektet.

En brugergruppe blev nedsat med deltagelse fra Forvaltning for Børn og Skole, samt skoleinspektører, teamledere, specialklasselærere og pædagoger. Brugergruppen tog på inspirationstur til Danmark primo 2018 med deltagelse af projektledere fra NCD samt bygherrerådgivere. 

Læs mere om de overordnede kriterier og værdigrundlag

Formålet med den tværfaglige brugergruppe var at brugernes behov så vidt muligt kunne imødekommes og at skolen og daginstitutionen i videst muligt omfang ville blive fremtidssikret. Inspirationsturen blev efterfulgt af et visionsforløb, som skulle levere konkrete input til den videre proces.

Herunder ses nogle af de succeskriterier, som kan betragtes som værdigrundlaget for byggeriet af den nye skole.

SYNLIG LÆRING

 • Bygningen skal understøtte det didaktiske begreb ”synlig læring”. Med synliggørelse af læringen, blandt andet i form af tydelige læringsmål, frem for elevresultater.
 • Bygningen skal indrettes med rum for både formidling, aktivitet og fordybelse.

GODT INDEKLIMA

 • Byggeriet skal tilrettelægges og projekteres så der fra start prioriteres gode indeklimaløsninger med fokus på trivsel.

SAMMENHÆNGSKRAFT

 • Bygningen skal understøtte den pædagogiske struktur og kultur, der ønskes praktiseret.
 • Bygningens interne flow skal styrke sammenhængskraften og samarbejdet i hele bygningen – internt og eksternt.
 • Sammenhængskraften blandt elever, forældre og medarbejdere skal fremme et lavere fravær og højne lærings- og arbejdsglæde og fællesskabsfølelse.
 • Bygningsindretning skal give plads til aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling, selvstændighed og forståelse for demokrati samt bidrage til at udvikle børn og unges evne til at indgå i forpligtende relationer og fællesskaber.

RUMMELIGHED

 • Et sted, hvor der er plads til alle.
 • Inklusion
 • Demokrati og medborgerskab – lokalmiljø

BEVÆGELSE OG MOTION

 • Den nye bygning skal tilbyde innovative arbejdsmiljøer, der kan tiltrække og fastholde medarbejdere.
 • Der skal være byggetekniske løsninger til medarbejderne, der rækker ud over det daglige arbejde og som understøtter en social kultur.
 • Rammerne skal være tidssvarende, med rum og indretning der understøtter et mange facetteret arbejde, herunder lærerforberedelse, møder og samtalerum.


Vision for daginstitution

Kommunens overordnede vision er, at dagtilbud i Kommuneqarfik Sermersooq skal kendetegnes ved høj kvalitet, som understøtter børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Forskning peger på, at læringsmiljøet i dagtilbuddene har stor betydning for, hvordan børnene klarer sig senere i livet – særligt for børn i udsatte positioner. På den baggrund er det af afgørende betydning, at kommunen skaber de bedst mulige rammer for, at de mange nye generationer kan trives og udvikles i kommunens dagtilbud. Tidssvarende bygninger, der er bygget til formålet at være et pædagogisk udviklende tilbud til børn 0-6 år, er en af de afgørende rammer for at dette lykkedes.

Arkitekturen og institutionens fysiske rammer skal være med til at den pædagogiske praksis kan udfolde sig optimalt.


Arkitektur og indretning der understøtter pædagogikken
I kommunens nye daginstitutioner skal det arkitektoniske understøtte det pædagogiske og give de bedst mulige rammer for at udvikle og stimulere børnene. Den nye daginstitution er bygget til børn på 0-6 år og deres univers, så de kan trives og udvikles i rum, der inspirerer til leg og til at gå på opdagelse.

Læs mere om arkitekturen og indretningen

Bygningen bliver indrettet, så der er rum og mulighed for fællesskab, hvor børn kan mødes på tværs af alder og stue, men der skal også være mulighed for, at det enkelte barn kan trække sig tilbage og fordybe sig i sin egen verden.

I en stor institution er det vigtigt at indarbejde og fastholde tanken om ’det lille i det store’, hvor det lille er ´mit sted´, det større er ´vores sted´.

’Det lille i det store’ er et tema i forhold til ønsket om at lave mindre enheder i den store institution for at bevare nærhedsprincippet. Det giver børnene mulighed for at finde mindre steder afsides og private rum, hvor de kan trække sig tilbage i særlige situationer.

Grundlæggende skal alle børn have en fast base, et sted hvor de hører til, hvor de samles med faste voksne og venner.


Tunngaviit
Forvaltning for Børn og Skole har siden 2021 haft øget fokus på indretningen af institutionerne. Indretningen skal forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte og skabe de bedst mulige rammer for børnene. Små børn lærer gennem udforskning af materialer og interaktion med andre børn. Det er derfor vigtigt, at miljøet omkring børnene stimulerer deres fysiske, kognitive, sociale og følelsesmæssige udvikling.

Læs mere om Tunngaviit

Selve indretningen af stuerne skal understøtte de 7 Tunngaviit principper, som er den pædagogiske tilgang, der bruges, i daginstitutionerne i Kommuneqarfik Sermersooq.

Tunngaviit-principperne understreger vigtigheden af, at det pædagogiske personale engagerer sig i børnenes leg. På den måde udvikles deres sprog, tænkning og evne til at regulere sig selv.

De 7 Tunngaviit principper

 1. Fælles produktiv aktivitet
 2. Sproglig udvikling og begyndende skrive- og læsefærdigheder
 3. Skabe sammenhæng
 4. Kompleks tænkning via spørgsmål
 5. Læring gennem dialog
 6. Modellering, Visualisering og Demonstration
 7. Børnestyret aktivitet

For at støtte det pædagogiske personale i at arbejde efter Tunngaviit-principperne indrettes stuerne med aktivitetscentre.  En stue med aktivitetscentre kan eksempelvis indeholde et læsecenter, et bevægelsescenter, et kunstcenter og et center til klodser og konstruktion.

Arbejdet med Tunngaviit i daginstitutionerne er en løbende proces, hvor personalet også løbende skal kompetenceudvikles, men med den nye daginstitution er der mulighed for at indrette selve bygningen og stuerne således, at de fra starten støtter op om den pædagogiske praksis.


Arkitekturen

Det arkitektoniske greb er inspireret af den storslåede, smukke og barske natur, kombineret med indre rumligheder, der favner barnets behov for et trygt og funktionelt nærmiljø.

Skolens udtryk bygger på Grønlands historie om naturen som grundvilkår for livet. Samtidig har det første prioritet, at skabe en bygning med godt indeklima, dagslys og smukke rumligheder, hvor mennesker kan leve og trives. Skolen skal være et vartegn i byen og skal både være en integreret del af byen og på samme tid være tæt integreret i landskabet.

Læs mere om arkitekturen

Det lille i det store

  • Det formmæssige hovedgreb er en opdeling af skolen i mindre enheder, ”huse”, der angiver en tydelig adskillelse mellem trin. Dette betyder, at hver elev kan føle at de går i en ”skole i skolen” og der skabes små trygge fællesskaber for den enkelte.

Udearealer

  • Det er også vigtigt at skolen fletter sig ind i Nuuks eksisterende byliv og understøtter Nuuks helt særlige måde at være storby på.

Den overordnede arkitektoniske vision med at skabe en bygning uden for- og bagside bevirker at de offentligt tilgængelige uderum indbyder til fælles aktiv udfoldelse for byens borgere, uanset aldersgruppe. Udearealerne skal fungere på samtlige årstider, og skabe trygge og indbydende byrum for borgerne.

Uderummene er en vigtig del af skolens funktion som byens nye samlingssted – her inviteres alle indenfor til uformelt ophold, leg og aktivitet og her kan tilbydes udendørs funktioner, der endnu ikke findes i byen, men som kan skabe nye fællesskaber.

Områdets lokale topografi – det flade sletteterræn midt i Nuuk – gør det muligt at have en stor flade til aktivitet, som uden sne er oplagt til boldspil og som i vintersæsonen kan danne ramme om eksempelvis Nuuks sneskulpturfestival og juletræstænding.