Ordinært møde

Udvalg
Lokaludvalget Nuuk
Dato
15. October 2019 -
Titel
Forside

Sagsfremstilling

Medlemmer

Nivi Katrine Christensen

Arnarissoq Fleischer

Moses Masik Marcussen- Mølgaard

Ujammiugaq Engell

Poul Petersen

Finn Meinel

Aviaq Brandt (anmoder om at udtræde)

Esmar Bergstrøm

"Ari" Hansine P. Rasmussen 

Naleraq Eugenius

 

Afbud

Ujammiugaq Engell

Aviaq Brandt

Indkaldte suppleanter

Agnetha Mikka Petersen

Jutho Wilche 

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

1.a Kan dagsordenen godkendes?

Dagsordenen godkendes

Meddelelser

Sagsfremstilling

Fra formanden

- Møde med Pisiffik Nuusuaq evalueringsgruppen

- Møde med Nukissiorfiit angående standere til hybrid og elbiler i Nuuk

 

Fra Sekretariatet

Jeg har udarbejdet nogle forslag til nye tiltag som står herunder. Jeg har vendt dem med Poul, og vil gerne høre jeres tanker og inputs:

Ideer der umiddelbart kan implementeres

Projektrådgivning som format:

Formål: At få flere og bedre ansøgninger om projekter især fra borgere (ikke institutioner og organisationer).

Ressourcer: Rasmus’ tid, online markedsføring i samarbejde med kommunikation, mund-til-mund markedsføring fra lokaludvalgsmedlemmerne.

Konkret: Vi markedsfører at alle borgere med en god ide kan booke tid og få projektrådgivning hos Rasmus. Rådgivningen vil gennem spørgsmål om formål, ide, hvad de gerne vil ændre, samt info om generelle regler, kriterier osv., hjælpe borgere med gode ideer til at videreudvikle og konkretisere deres ideer til ansøgninger. 

 

Projektudviklingsworkshops for lokaludvalgsmedlemmer:

Formål: Flere projekter fra lokaludvalget igennem at vi skaber et fælles sprog samt simpel metodik for at søsætte egne projekter, håndtere og konkretisere ideer, samt skabe gode samarbejdsflader.

Ressourcer: Rasmus’ tid til planlægning og afholdelse, lokaludvalgsmedlemmers tid til at engagere sig i workshoppen, lokaludvalgsmedlemmers tid til at arbejde videre med projekterne, midler (mellem 10K og 20K) til afholdelse.

Konkret: Jeg forestiller mig at vi starter med at lave et workshoplignende møde i november på Inuk hostels. På mødet vil fokus være at vi sammen i nye rammer tænker kreativt og pragmatisk over hvilke forandringer vi gerne vil skabe lokalt. Vi vil gøre det i et ambitiøst, men samtidig realistisk niveau for at sikre at vi kan gennemføre det vi beslutter os for.

 

Åbent arrangement som afslutning på 2019 i hver bydel:

Formål: at skabe synlighed omkring lokaludvalget. At takke byens borgere for et godt år. At fortælle folk at de også kan søge til næste år.

Ressourcer: De penge vi vælger at skyde i det, lidt tid til koordination, 3 lokaludvalgsmedlemmer fra hver bydel der vil stå for det.

Konkret: Jeg forstiller mig et arrangement offentligt hvor vi simpelthen bare siger tak for 2019, og inviterer folk til at være aktive i 2020. Jeg tænker det kunen være sejt hvis det foregik samtidig i de tre bydele. Det kan være alkoholfri juleglögg og lidt musik på et ”torv” i hver bydel, med en lille konkurrence for børn eller lignende. På den måde ville det få et meget lokalt budskab.

 

Arbejdsgrupper i lokaludvalget (ny struktur?):

Formål: at skabe mere, samt bruge vores tid mere til det vi er bedst til.

Ressourcer: Tid fra medlemmer, koordinering fra Rasmus.

Konkret: Min tanke er at vi kan oprette arbejdsgrupper som den der i dag er på Qinngorput-indsatsen på flere områder (også andre end geografisk, kunne være unge, eller kultur f.eks.). Disse kan så starte egne projekter op inden for en given budgetramme. Videre kunne man nedsætte et forbehandlingsudvalg der har til opgave at forberede behandlingen af ansøgningerne. Det kunne være 4 medlemmer der sætter sig sammen, gennemdiskuterer ansøgningerne og så laver indstillinger til udvalget. Dette vil måske gøre behandlingstiden kortere for hele udvalget, og dermed frigive tid til arbejdsgrupperne. 

 

Ideer af højere ambitionsniveau

 

”Better Nuuk”:

Formål: At skabe en internetbaseret platform for borgerinddragelse med forbillede i projektet Better Reykjavik. Herigennem kan vi skabe mere direkte demokrati, vi kan engagere borgere, go vi kan få direkte input til projekter.

Ressourcer: XX tusind kroner til udvikling, X tusind kroner til markedsføring og spredning, En masse timer fra Rasmus

Konkret: Better reykjavik er en online platform hvor borgere kan stille ideer, diskuterer ideer, prioritere ideer og diskutere politik. Den er indrettet enormt intelligent, den undgår facebooks dårlige debatkultur, og den skaber mulighed for at borgere bliver aktive idegeneratorer i stedet for passive kritikere og modtagere. Det er slet ikke sikkert at en eventuel Better Nuuk side skulle se sådan ud, det skal først undersøges, tilrettelægges og udvikles. Jeg tror dette kunne have kæmpe potentiale hvis vi gør det grundigt. Det vil sige laver strategier på implementering, styring, kommunikation, resultater osv., spreder den hurtigt til borgerne, selv er aktive på den i høj grad, har en tidsplan så siden ikke står stille.

https://betrireykjavik.is/domain/1

 

1. Formanden orienterede om arbejdsgruppens arbejde omkring Pissifik Nuussuaq. Arbejdsgruppen har formanden som medlem, og formanden har forsøgt at sætte tiltag i gang. Poul har sendt en skrivelse til gruppen om muligheder, og afventer svar og indkaldelse til næste møde.

- Udvalget spurgte ind til gruppens arbejde, og formanden uddybende. - Udvalget gav flere inputs til hvordan at udfordringen kan løses. Fællesnævnerne var en langsigtet løsning.

- Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

2. Formanden orienterede om henvendelse til Nukissiorfiit omkring standere til hybrid og elbiler i Nuuk.

-  Udvalget tog orienteringen til efterretning.

 

3. Udvalgskoordinatoren præsenterede små ideer, og de blev vel modtaget. Koordinatoren går videre med ideerne. Der blev lavet en arbejdsgruppe omkring en årsafslutning bestående af Naleraq, Agneta og Ramus.

Det blev besluttet at der skal laves en brainstorm/projektworkshop.

Der blev besluttet at gå videre med ideerne samlet set og holde udvalget orienteret.

Input til novembermødet

Sagsfremstilling

Poul og Rasmus har kort snakket om at omdanne novembermødet til et mere workshoplignende format. Dette gøres for at sætte skub i udviklingen af udvalgets egne projekter.

Rasmus beder om input til dette.

Der blev givet input til novembermødet under tidligere punkt, og der blev lagt vægt på at der er givet en invitation til en gåtur i Nuussuaq, så udvalget kan blive inspireret frem imod 2020 hvor Nuussuaq er fokusområde.

 


 

Orienteringer

Sagsfremstilling

Status på udmøntnings af 2019 midler

Sagsfremstilling

Rasmus præsenterer udgifter og fordeling. 

Orienteringen blev taget til efterretning og der blev givet input til nye projektforslag. Der blev givet forslag om at inddrage klubber og foreninger i arbejdet. 

Der blev også givet inputs til at give muligheder for forbedring af nærområder.

Det blev besluttet at lave et lille reklamefremstød for lokaludvalgets pulje for at få flere ansøgninger.

Orientering om udtrædelse

Sagsfremstilling

Medlem og næstformand Aviaq Brandt er udtrådt af udvalget.

Indstilling:

Udvalget indsupplerer Jutho Wilche

Aviaq Brandt er udtrådt af udvalget.

 

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Jutho Wilche blev indsuppleret i udvalget.

Beslutninger

Sagsfremstilling

Valg af næstformand

Sagsfremstilling

Som følge Aviaq Brandts udtrædelse

Valg af næstformand: 

Jutho Wilche blev valgt som næstformand for lokaludvalget

Ansøgning 1 - Pop-up Performance

Sagsfremstilling

Udvalgets kommentarer:
- Udvalget anså ansøgningen for moderne.
- Udvalget var positiv over for udbredelsen i alle tre bydele. 
- Udvalget var bekymret for andelen af løn i ansøgningens budget.
- Udvalget var ligeledes bekymret for ansøgningens fokusering på blot en person, og den manglende deltagelse af andre end selve danseren.

Udvalget afviste ansøgningen på baggrund af, at det ikke opfattes som udvalgets opgave at give tilskud til virksomheder og enkeltpersoners løn. Udvalget opfordrer ansøgeren til at søge igen med større inddragelse af borgere og færre lønkroner.

Bilag

Ansøgning 2 - Saunaprojekt

Sagsfremstilling

Ansøgning 2 - Saunaprojekt

Udvalgets kommentarer
- Udvalget synes det er en rigtig god idé.
- Udvalget fandt ansøgningen for kort og ikke uddybet.
- Udvalget var positive over for den åbenhed over
for offentligheden som projektet har, men var bekymret for det faktum at det kun var medlemmer der kan gratis kan benytte saunaen.

Udvalget afviste ansøgningen, med opfordring om genansøgning. Udvalget opfordrer ansøgeren til at få rådgivning samt søge igen med mere uddybende projektbeskrivelse, budget, tegninger osv. Derudover opfordrer udvalget til at gøre det gratis at benytte saunaen.

Bilag

Ansøgning 3 - Texas Cowboy Nuuk

Sagsfremstilling

Agnetha erklærede sig inhabil og forlod lokalet

Udvalgets kommentarer:
- Udvalget syntes det var en god ide, og har erfaring med at foreningen er arbejdsom.  

Udvalget bevilgede ansøgningen med 7 stemmer for og 1 blank.

 

Bilag

Eventuelt

Sagsfremstilling

Det blev bedt om at der fremadrettet bliver lavet en lille indstilling fra sekretariatet til hver ansøgning.

Moses orienterede om at han vil igangsætte et ungeinddragelsesprojekt. Konkret vil Moses kontakte GUX, for at indlede et samarbejde om hvordan studie/ungdomsmiljøet i byen kan forbedres.

Godkendelse af referat

Sagsfremstilling