Ordinært møde

Udvalg
Lokaludvalget Nuuk
Dato
12. November 2019 -
Titel
Dagsorden godkendes

Sagsfremstilling

Gorm der ikke har været med før blev budt velkommen, og udvalget tog en introduktionsrunde.

Dagsordenen blev godkendt.

Meddelelser

Sagsfremstilling

Fra sekretariatet:

- Der er færdigbehandlet kommunalt budget, og lokaludvalget fortsætter uforandret.

Lokaludvalget tog meddelelserne til efterretning.

Orienteringer

Sagsfremstilling

3a. Orientering om Rasmus’ forslag fra sidste møde

På sidste møde havde Rasmus en række forslag til udvalget til små og større tiltag. Der var ikke så mange reaktioner sidst udover at det lød fint, så læs gerne forslagene igennem igen.
- Projektrådgivning og reklamefremstød er sat i gang.

- Årsafslutning taler Naleraq og Agnetha om sammen med Rasmus.
- ”Better Nuuk” er der ikke gjort mere ved. Se gerne oplægget fra sidst igen, og besøg hjemmesiden herunder. Hvis der er udvalgsmedlemmer der har lyst til at gå videre med det vil Rasmus gerne hjælpe, men det skal ikke være båret kun af sekretariatet. Hvis ikke er det helt fint, så ligger vi den i skuffen til fremtiden.
https://betrireykjavik.is/domain/1
- Projektudviklingsworkshop foreslås rykket til Januar?

3b. Input til projektudviklingsworkshoppen – hvad skal den kunne?

Rasmus laver en lille ”post-it-øvelse”, hvor lokaludvalget giver lidt input til, hvad der kunne være fokus for en sådan workshop.

Nalerag og Agnetha har holdt et møde om årsafslutning og aftalt, at det slås sammen med Naleraqs fernisering af lysudstillingen i Qinngorput. Lørdag den 14/12 er valgt.

Der er lavet et lille reklamefremstød i ugeavisen, på sociale medier, på busskure og per brev til foreninger.

Projektet ”Better Nuuk” blev drøftet, og det blev lagt frem at hvis der er energi i det så kan vi køre videre med det. Der blev også givet input omkring at Kbh har en mulighed for at borgere kan sende billeder ind med fejl og mangler i bybilledet. Vi arbejder videre med at lave en lettere adgang til at indsende inputs.
- Der blev lavet en arbejdsgruppe bestående Gorm, Moses, Ujammi, Poul.

Der var tilslutning til at rykke workshoppen til januar. Samt at vi inviterer nogle suppleanter.

De øvrige orienteringer blev taget til efterretning.

Rasmus indsamlede inputs til workshoppen i januar igennem en lille post-it-øvelse, og vil nu gå videre med at designe workshoppen. 

Beslutninger

Sagsfremstilling

4a. Næste års fordeling af midler

Sidste år vedtog udvalget en retningsgivende fordeling af midler inden for en række områder, og med en masse gode ideer. Denne blev så fremlagt og godkendt af økonomiudvalget. En lignende skal laves i år. Den skal på økonomiudvalget i december og vi skal derfor vedtage den på dette møde.

Der er vedlagt to forslag til hvordan næste års fordeling af midler kunne være.

En af modellerne eller en modificeret eller anden version vedtages.

4b. Katuaq samarbejde om filmvisning og årets korteste dag

Katuaq har, efter en dialog startet af Rasmus, to områder de gerne vil samarbejde med lokaludvalget på.

1. Filmvisning af filmen ”The Grizzlies”
2. Årets korteste dag

Der træffes beslutning om et evt. samarbejde.   

4c. Evt. ansøgninger der kommer ind.

Såfremt der kommer ansøgninger ind behandles disse for, at spare tid fra mødet i december. Ansøgningerne vil fremsendes udvalget inden mødet.

4a.

Der blev drøftet de to udsendte løsningsmodeller.

Inputs var blandt andet:

  • Der er vedtaget en kulturstrategi, men den fremgår ikke af budgetforliget, dette kunne vi reagere på.
  • Nuussuaq næste års fokusområde bør være med.
  • Hvis kommunen har overordnede fokusområder kunne man evt. lægge sig op af dem?
  • Der vil ligge nogle udgifter omkring Qinngorput til næste år.
  • Det er vigtigt at der er albuerum i fordelingen så vi ikke er styret for stramt af det.
  • Børn, unge og socialt udsatte er vigtigt, og det kunne vi også kigge nærmere på.
  • Hvis lokaludvalget skal lave mange projekter selv er der behov for at vi mobiliserer udefra.

Mulighed 2 blev vedtaget.

4b.

(Filmvisningen er trukket som forslag)
- Årets korteste dag

Det fremsendte materiale blev drøftet.
Det blev besluttet at indlede samarbejde med Katuaq om årets korteste dag, og bevilge op til 100.000 kr. til formålet. Det fremsendte forslag vil udvalget gerne ændre og opgradere. Der blev nedsat en arbejdsgruppe der vil henvende sig til Katuaq sammen med Rasmus. Arbejdsgruppen er Agnetha, Nivi og Ujammi.
Det blev principielt besluttet at der ikke kan støttes lokaleleje. 

Kulturafdelingen har forhørt sig om lokaludvalget vil sponsorere Nuussuaqs juletræ.

Det blev besluttet at støtte et juletræ i Nuussuaq med 15.000 kr.
Derudover er det ønsket at støtte et juletræ i Qinngorput og Nuuk. Altså er loftet for juletræer i alt 45.000 kr.

4c

Jettes bænkeprojekt

Udvalgets kommentarer:
- Det er en god ide at pifte bænkene lidt op.
- Det er vigtigt at forvaltningen anlæg og miljø godkender indsatsen
- Såfremt Jette ønsker det vil udvalget gerne udvide indsatsen. Nivi fra udvalget vil gerne inddrages.

Tilsagn på 7500 kr. såfremt anlæg og miljø godkender projektet.

Nuuk kunstmuseum – NATURE

Nivi fra lokaludvalget præsenterede udvalget, svarede på uddybende kommentarer og forlod derpå lokalet som inhabil.

Udvalgets kommentarer:
- Det er en god ide
Der blev givet tilsagn med stemmerne 7 for og 0 imod.

Henvendelse angående FabFab i Qinngorput

Der blev orienteret om en henvendelse omkring et muligt FabLab. Et fritidstilbud til de computer og teknologiinteresserede unge. Poul og Rasmus har haft et møde med en mulig initiativtager.
Udvalget var generelt positive overfor ideen. Såfremt det kan lade sig gøre ville det være et stort plus for byen.
Den nye klub i Qinngorput bakker lokaludvalget op som muligt udgangspunkt for udvalget.

Egne projekter

Sagsfremstilling

Hvert andet møde skal udvalget jf. tidligere beslutning arbejde med egne projekter. I skrivende stund er der ikke indkommet projekter. Såfremt der gør fremsendes disse til resten af udvalget og behandles under dette punkt. 

- Ari kor 1. søndag i advent

Udvalgets kommentarer
- Der var lidt forvirring da flere af korene sang flere steder i forvejen.
- Der var dog enighed om at der f.eks. ved alderdomshjem og lignende er behov for det.

Det blev besluttet at støtte projektet med de ansøgte 21.000 kr.

- Arnarissoq redskaber til AHL

Udvalgets kommentarer:
- Der kunne generelt gives til flere skoler.
- Der blev ytret ønske om, at der ikke skulle være 100% sponsorat fra lokaludvalget.
- Det blev påpeget at det er lidt en omvendt fremgangsmåde at give penge før projekteringen.
- Det var generelt holdningen, at det er en rigtig god ide, men at det er nødvendigt at have flere oplysninger for at kunne give så stort et tilsagn.
- Der blev givet forslag til at støtte projekteringen f.eks. ved hjælp af den arktiske ingeniør udvalget benytter ved shelterprojektet.

Det blev besluttet, at der ikke gives hele tilsagnet, men at der laves et møde med fritidsafdelingen, lokaludvalgsformanden, forslagsstiller og skolen.

Første skridt er at Poul, Arnarissoq og Rasmus holder et møde.

Orientering fra Nivi om shelterprojekt

Udvalget tog Nivis orientering om det iganværende shelterprojekt i Qinngorput til efterretning. De fire shelters lokaludvalget vil opføre vil formentlig stå færdigt til næste sommer.

Nivi orientere om muligt stort samarbejde med Norrøn

Nivi har udviklet på et samarbejde med arkitektfirmaet Norrøn omkring en stor undersøgelse af hvorledes Nuuk kan forbedres for lokalbefolkning og turister. Nivi orienterede om dette.

Udvalget tog orienteringen til efterretning og var generelt positive over for ideen.

Nuussuaq - Næste års fokusområde

Sagsfremstilling

6a. Lad os spise sammen – fællesspisningsuge (Aflyst)

Kommunens kulturafdeling afholder i ugen 2.-8. december en fællesspisningsuge kaldet ”lad os spise sammen”. De forslår at lokaludvalget står for et arrangement i Illorput, hvor vi kan invitere borgere måske især fra Nuussuaq til fællesspisning med lokaludvalget.

Der træffes beslutning om hvorvidt udvalget er med på denne ide. Hvis der siges ja nedsættes en lille gruppe der står for arrangementet. 

6b. Nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af lokaludvalget, kulturafdelingen samt forvaltning for Anlæg og Miljø

Ift. at vi har Nuussuaq som fokusområde i 2020 ønskes der nedsat en arbejdsgruppe der sammen med kommunens forvaltning laver nogle helhedsorienterede løsninger for området.

Poul sidder i gruppen og der ønskes et eller to medlemmer yderligere.

 

Punktet blev udskudt til næste møde

Evt.

Sagsfremstilling

Udvalget vedtog en julefrokost – Rasmus arbejder med det.