Ordinært møde

Udvalg
Lokaludvalget Nuuk
Dato
9. December 2019 -
Titel
Dagsorden godkendes

Sagsfremstilling

- Kan dagsordenen godkendes?

Dagsordenen blev godkendt 

Meddelelser og orienteringer

Sagsfremstilling

Fra formanden:

- Poul og Rasmus er fortsat i dialog med Jan Mørch om FabLab, Poul orienterer herom.

- Poul er i dialog med Justus Hansen om El-standere.

Fra sekretariatet

- Ændret ansøgningsskema

- Januarworkshop den 14/1

- Årets korteste dag (Ujammi orienterer)   

- Julefrokost/nytårskur (Jutho orienterer)

Poul orienterede om muligheden for at deltage i en konference i Island i forbindelse med FabLab. Materialet vil blive sendt videre. Det blev besluttet at udvalget godt kan dække en flybillet til Island for en deltager fra udvalget.

Poul orienterede om dialog vedrørende el-standere.

Rasmus orienterede kort om ansøgningsskemaets opdatering 

Ujammi orienterede om samarbejdet med Katuaq vedrørende årets korteste dag. Det blev besluttet at Ari holder velkomst på vegne af lokaludvalget. 

Jutho orienterede julefrokost/nytårskur. Det blev besluttet at holde det den 17/1 2019.

Udvalget tog orienteringerne til efterretning.

Ari orienterede derudover om 1. søndag i advent hvor 2 kor sang forskellige steder.

Beslutninger

Sagsfremstilling

Mødekalender og ansøgningsdeadlines.

Sagsfremstilling

- Det foreslås fra Rasmus, at der holdes fast i at mødes 2. tirsdag i hver måned. I så fald vil møderne falde på følgende datoer:

14/1, 11/2, 10/3, 14/4, 12/5, 9/6, 11/8, 8/9, 13/10, 10/11 og 8/12. (Møde i juli udeladt da der holdes sommerferie.)

Det forslås ligeledes at møderne i februar, april, juni, august, oktober og december behandler ansøgninger med tilhørende ansøgningsfrister den første i disse måneder.

Kan udvalget tilslutte sig dette?  

Udvalget besluttede at:

Mødes 2. onsdag i hver måned. 

Ansøgningsdeadlines fra dagsordenen blev godkendt.

Nedsættelse af en arbejdsgruppe bestående af lokaludvalget, kulturafdelingen samt forvaltning for Anlæg og Miljø

Sagsfremstilling

Ift. at vi har Nuussuaq som fokusområde i 2020 ønskes der nedsat en arbejdsgruppe der sammen med kommunens forvaltning laver nogle helhedsorienterede løsninger for området.

Poul sidder i gruppen og der ønskes et eller to medlemmer yderligere.

Det blev besluttet at:

Ujammi, Agnetha meldte sig. Finn, Moses og Naleraq blev suppleanter. 

Indkomne ansøgninger

Sagsfremstilling

1 – Starz (ansøgning fra Nuk Håndbold)

Faglig vurdering:

Ansøgningen omhandler et børnehåndboldhold fra Nuuk for unge med særlige behov. Klubben vil gerne give disse unge mulighed for at deltage i Lykke-cup. En turnering for netop denne målgruppe. Lykke-cup foregår i Aalborg.

Lokaludvalget støtter ikke studierejser, men det vurderes IKKE at dette falder under denne kategori. Rejsen kan dermed godt støttes. På trods af at selve denne aktivitet ikke forgår i Nuuk, vurderes det, at den vil have positiv effekt for en af byens svage grupper (børn med særlige behov), og den vurderes dermed at leve op til Lokaludvalgets tildelingskriterier.

Den faglige vurdering er at ansøgningen falder inden for hvad der kan gives støtte til, om end den ikke er klokkeklar.

Der indstilles til at udvalget træffer besluttes vedrørende tilsagn. 

2 – Svømmehalsaktivitet (ansøgning fra Paarsisoq)

Faglig vurdering:

Ansøgningen omhandler et forældre-baby svømmehold en gang ugentligt i 2020. Det vurderes at kunne skabe et nyt tilbud til småbørnsforældre i kommunen, og give disse en glidende indgang til at benytte Malik i den ordinære åbningstider.

Lokaludvalgets tildelingskriterier fastslår at driftsudgift som udgangspunkt ikke støttes, men at der i en opstartsfase godt kan gives sådan støtte. Det vurderes dermed at ansøgningen godt kan bevilges, med en bemærkning om at foreningen bør finde en anden finansieringskilde fra 2021.

Der indstilles til at udvalget træffer besluttes vedrørende tilsagn.   

3 – Foredragsaftener (ansøgning fra Paarsisoq)

Faglig vurdering:

Ansøgningen omhandler en række foredrag inden for forskellige emner relateret til at være forældre, samt et førstehjælpskursus. Projektet vurderes at kunne bidrage med vigtig viden, og nye forbindelser mellem familier i byen. Ansøgeren har allerede fundet lokaler, og projektet virker generelt velovervejet.

Der er intet i tildelingskriterierne der hindrer at give tilskuddet.

Der indstilles til at udvalget træffer besluttes vedrørende tilsagn.   

4 – Saunaprojekt (Genansøgning fra Nuuk Vinterbadelaug)

Faglig vurdering:

Ansøgningen er en genansøgning fra Nuuk Vinterbadelaug. På sidste møde afviste udvalget ansøgningen med opfordring til at søge igen med flere oplysninger, tegninger osv. Efter dette havde undertegnede et møde med foreningen og de fik rådgivning om ansøgningen. Efterfølgende har de så søgt igen.

Ift. god forvaltningsskik kan udvalget ikke afvise den nuværende ansøgning på baggrund af andre punkter end dem man afviste på sidste gang. Disse var: Ansøgningen var for kort og ikke uddybet, samt at saunaen ikke var åben nok for offentligheden.

Overordnet set er ansøgningen meget kompetent udført. Der er allerede indhentet arealtildeling, lavet budget, truffet materialevalg osv. Foreningen har taget lokaludvalgets ord til sig ved at uddybe ansøgningen samt indarbejde gratis adgang en aften om ugen i driftsplanen. Derudover er den betalte adgang på blot 20 kr., hvilket vurderes som værende ”åbent for offentligheden”.

Der er intet i tildelingskriterierne der hindrer at give tilskuddet.

Der indstilles til at udvalget træffer besluttes vedrørende tilsagn.   

5 – Maaji Nuan! (ansøgning fra Maaji Nuan/Finn Meinel)

Faglig vurdering:

Ansøgningen vedrører Maaji Nuan 2020, en stor foreningslivsuge for alle byens borgere. Projektet falder rigtig godt inden for lokaludvalgets formål og tildelingskriterier. En væsentlig udgift er honorar til B67 ift. hjælp til afholdelse. Dette vurderes at være en rigtig god løsning fremfor ”lønnet” arbejdskraft, da dette er en indirekte støtte til en frivillig forening.

Der er intet i tildelingskriterierne der hindrer at give tilskuddet.

Der indstilles til at udvalget træffer besluttes vedrørende tilsagn.   

6 – Lokalmuseet (ansøgning fra Nuuk Lokalmuseum)

Faglig vurdering:

Ansøgningen vedrører transport af en udstilling til Lokalmuseet. Udstillingen vedrører det historiske, kulturelle og handelsmæssige bånd der er mellem Østvendsyssel og Vestgrønland.

Ansøgningen er præcis, og det er tydeligt hvad der støttes. Ansøgningen vurderes at kunne berige Nuuks kulturliv og dermed skabe endnu et kulturtilbud til byens borgere. Ansøgningen er i sin form ikke meget anderledes end det tilsagn der blev givet til Nuuk Kunstmuseum på seneste møde.

 Der er intet i tildelingskriterierne der hindrer at give tilskuddet.

Der indstilles til at udvalget træffer besluttes vedrørende tilsagn.   

7 – Reggae Projekt (ansøgning fra Inuit Dubbing)

Faglige vurdering:

Ansøgningen omhandler produktionen af et grønlandsk reggae album. En række kunstnere har sat sig sammen og formet en musikgruppe der gerne vil producere et nyt indslag til den grønlandske musikscene.

Alle kunstnerne har indsendt underskrevne erklæringer på, at de er med i projektet. Dette vidner om at projektet allerede er velforberedt. Det vurderes at projektet viol kunne berige Nuuks kulturliv.

Der søges om 50.000 kroner. Det samlede udgiftsniveau er højere og gruppen ønsker sandsynligvis dermed at samfinansiere med støtte andre steder fra.    

Der er intet i tildelingskriterierne der hindrer at give tilskuddet.

Der indstilles til at udvalget træffer besluttes vedrørende tilsagn.   

1 – Starz (ansøgning fra Nuk Håndbold)

Udvalgets kommentarer:

- Stor ros fra udvalget til arbejdet.
- Udvalget mener at aktiviteten har karakter af studierejse.
- Der opfordres til at søge om aktiviteter i Nuuk.

Beslutning:

Afvist

2 – Svømmehalsaktivitet (ansøgning fra Paarsisoq)

Udvalgets kommentarer:

- Udvalget kender til aktiviterne fra ansøger, og ved at det er gode aktiviteter.
- Ansøger opfordres til at søge andre midler næste gang så det ikke for karakter af driftsstøtte da udvalget måske vil have svært ved at støtte dette.
- Udvalget var betænkelige ved mængden af honorar i ansøgningen.

Beslutning:

Bevilget enstemmigt 

3 – Foredragsaftener (ansøgning fra Paarsisoq)

Udvalgets kommentarer:

- Udvalget syntes at ideen var virkelig god.
- Udvalget fandt ansøgning lidt overfladisk og savnede lidt uddybning. 

Beslutning:

Betinget bevilling.

Udvalget udbeder sig en konkretisering og uddybning af foredragsrækken. Såfremt en tilfredstillende af denne fremsendes er det fulde beløb bevilget. Formandsskabet er besluttende organ på den betingede bevilling.

4 – Saunaprojekt (Genansøgning fra Nuuk Vinterbadelaug)

Udvalgets kommentarer:

Udvalget var glade for at se ansøgningen igen, og at den var så uddybet.

Beslutning:

Bevilget med stemmerne 7 for 1 blank.

5 – Maaji Nuan! (ansøgning fra Maaji Nuan/Finn Meinel)

Finn præsenterede projektet, gav uddybende bemærkninger, og forlod derpå lokalet.

Udvalgets kommentarer:

- Udvalget var glade for ideen.
- Udvlaget ville gerne have det tydeligt at lokaludvalget har støttet projektet.  

Beslutning:

Bevilget

6 – Lokalmuseet (ansøgning fra Nuuk Lokalmuseum)

Udvalgets kommentarer:

- Udvalget var glade for at ansøgningen var klar og forståelig.
- Det blev bemærket at ansøgningen havde en historisk værdi.

Beslutning:

Bevilget enstemmigt.

7 – Reggae Projekt (ansøgning fra Inuit Dubbing)

Udvalgets kommentarer:

- Udvalget kendte lidt til ansøger, og ved at det er dygtige musikere.
- Udvalget var lidt i tvivl om hvorledes projektet kom Nuuk borgerne til gode.

Beslutning:

Afvist med stemmerne 1 for 5 imod 2 blank

 

Ansøgninger indkommet efter udgivelse af dagsorden:

 

8. Større projekteringsprojekt i samarbejde med Norrøn

Udvalgets kommentarer:

- Udvalget var positive overfor tankerne bag projektet.
- Projektets kompleksitet gjorde det vanskeligt at overskue projektet.
- Udvalget ville gerne have uddybet projektet mundtligt

Beslutning:

Det blev besluttet at indkalde forlagsstiller til en samtale med henblik på at tage stilling til evt. bevilling.

Finn ønskede at sidde i Advisory Board til det evt. projekt
 

9. INUISA-ansøgning om bla. borgerinddragelse

Moses og Gorm uddybbede ansøgningen, gav uddybende bemærkninger og forlod derpå lokalet.

Udvalgets kommentarer:

- Udvalget var positive overfor grundlaget og tankerne bag ansøgningen.
- Udvalget mente ikke at ansøgningen var tilstrækkeligt uddybet.
- Udvalget savnede konkrete input til projektplan osv. 

Beslutning:

Det blev besluttet at udskyde beslutningen om ansøgningen, til mødet hvor der også tages stilling til den tidligere ansøgning. Udvalget udbeder sig information vedrørende projektets plan, løn, lokale, indkøb, vision/mission.

Evt.

Sagsfremstilling

Det blev besluttet at hyre en musiker til lørdagens arrangement. Naleraq sender en reminder ud til udvalget.

Ari rejste spørgsmål om at deltage i kulturnatten sammen i lokaludvalget. Der var tilslutning til at drøfte det på næste møde. Ari og Finn ser på mulighederne.

Finn fremlagde en ide om at bygge shelters i gåafstand fra Nuuk, der var generel god stemning omkring ideen.

Poul informerede om at han skal mødes med borgmesteren, og udbad sig input fra udvalget.