Byplanlægning

På denne side kan du læse mere om byplanlægningen i kommunen. Du kan eksempelvis læse mere om Kommuneplan Sermersooq 2032 og planer der er i offentlig høring.   

Hvis du er interesseret i hvad der gælder for et område skal du gøre følgende ting:

  1. Åben https://kp.sermersooq.gl/da/
  2. Find dit område og klik.
  3. Læs beskrivelsen og hvis der er lavet et kommuneplantillæg for området står der en reference under punktet detaljerede bestemmelser.

Kommuneplan Sermersooq 2032

Kommuneplanen er kommunens overordnede planlægningsværktøj og er grundlaget for at planlægge og bygge. Heri er fastsat kommunalbestyrelsens langsigtede og overordnede strategi til den fysiske planlægning, samt arealanvendelsen for specifikke områder. Det kan f.eks. være sikring af arealer til offentlige formål (f.eks. institutioner).
Læs mere på Kommuneplan Sermersooq 2032

Planer i offentlig høring

Her finder du planer som kommunalbestyrelsen har besluttet at lægge offentlig høring i mindst 6 uger. I høringsperioden har man som borger mulighed for at komme med bemærkninger, indsigelser og ændringer til forslagene.
Her finder du planer som er i offentlig høring.

Kommuneplantillæg

Kommunalbestyrelsen er forpligtiget til at gøre kommuneplanens intentioner gældende overfor borgerne gennem bl.a. et kommuneplantillæg. Et kommuneplantillæg må derfor ikke stride mod kommuneplanen. Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, før der igangsættes større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger, hvis der ikke i forvejen er udarbejdet et tillæg, der muliggør disse anlæg.

Temaplaner

Temaplaner tager udvalgte temaer i kommunen op til særlig behandling.
Temaplaner kan læses her