Kommuneqarfik Sermersooqs Rejselegat

Rejselegatets formål er at give kommunens borgere mulighed for at realisere rejseønsker i eller uden for Grønland gennem tildeling af et rejselegat.

Fundats for Kommuneqarfik Sermersooqs rejselegat

§ 1. Legatets formål er at forebygge de negative samfundsmæssige konsekvenser af isolation og bidrage til internationalt udsyn ved at give kommunens borgere mulighed for at realisere rejseønsker i eller uden for Grønland.

§ 2.  Rejselegatet kan søges af borgere med bopæl i Kommuneqarfik Sermersooq.

§ 3.  Støtte til rejsemål kan omfatte ansøgerens husstand helt eller delvist.

§ 4.  Ansøgere skal oplyse følgende:

 1.  rejsemålet,
 2. hvilke personer ansøgningen omfatter, og disse personers tilknytningsforhold til ansøgeren,
 3. specificeret opgørelse af de udgifter, der påregnes at påløbe ved rejsen,
 4. tidspunktet for ud– og hjemrejse,
 5. hvorvidt ansøgeren tidligere har modtaget støtte fra legatet, og
 6. ansøgerens seneste rejseaktiviteter i forbindelse med ferie el. lign.

§ 5. Tilsagn om støtte betragtes som personligt og kan ikke overdrages, pantsættes eller være genstand for retsforfølgning.

§ 6.  Ved tildeling af legatportioner tages særligt hensyn til:

 1. Ansøgers virke i og for kommunen, når dette virke giver anledning til rejseaktivitet
 2. Formålet med rejsen, herunder om rejsen kan
  1. skabe eller bibeholde samhørighed mellem familiemedlemmer
  2. give indsigt i Grønlands kulturelle mangfoldighed, eller
  3. give indsigt i en anden kultur
 3. Sådanne særlige omstændigheder, som ikke kan henføres under ordlyden af nr. 1 og 2, og som ikke angår ansøgers økonomiske forhold.

§ 7. Rejselegatet forvaltes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der skal være myndige, vederhæftige og uberygtede.

Stk. 2. Bestyrelsen udpeges af kommunalbestyrelsen. Udpegning til bestyrelsen har virkning for kommunalbestyrelsens valgperiode.

Stk. 3. Bestyrelsen består af 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer og 2 medarbejderrepræsentanter. Der udpeges en stedfortræder for alle medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen vælger sin formand blandt sin midte.

§ 8. Legatets midler kan søges en gang årligt.Rejselegat 2019

Skal vi hjælpe dig med at realisere dit rejseønske?

Ansøg om rejselegat 2019 hos Kommuneqarfik Sermersooq.

Med rejselegatet kan du som borger i kommunen få realiseret dit rejseønske i eller uden for Grønland.

Din ansøgning om støtte til rejsen kan helt eller delvist omfatte resten af husstanden.

Du kan kun søge om bevilling til en rejse i 2019. Planlagte rejser før april 2019 kan ikke støttes, da bestyrelsen for rejselegatet først afholder møde i slutning af april, hvor der træffes beslutning om tildeling af støtte

Du kan ikke få støtte:
 • Til studierejser, grupperejser og lignende
 • Hvis du eller din ægtefælle/samlever i forvejen har ret til en feriefrirejse
 • Hvis du har mulighed for støtte fra andre fonde
 • Hvis du som handicappet har mulighed for besøgsrejse
 • Hvis du som uddannelsessøgende har mulighed for frirejse
Følgende kriterier danner grundlag for tildelingen:
 • At rejsen skaber eller bibeholder samhørighed mellem familiemedlemmer
 • At rejsen giver indsigt i Grønlands kulturelle mangfoldighed
 • At rejsen giver indsigt i en anden kultur
 • Andre særlige omstændigheder
Ukorrekt eller mangelfuldt skema vil ikke komme i betragtning.  Ansøgningsskema   og  Vejledning   kan også fås ved henvendelse til Kommuneqarfik Sermersooqs borgerforvaltning i Nuuk, Paamiut, Ivittuut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit samt hos bygdekontorerne. Du afleverer dit ansøgningsskema i et af kommunens borgerservicecentre eller sender det pr. e-mail til  kommuneqarfik@sermersooq.gl.

Vi skal senest have din ansøgning den 22. marts 2019.


Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?