Barselsdagpenge

På denne side kan du få et overblik over barselsdagpenge – Herunder betingelser, takster og ansøgningsproces.

Generelt

Barselsdagpenge er en økonomisk hjælp, forældre og adoptivforældre kan få i forbindelse med deres barselsorlov. Hvis du snart skal være forælder og ikke i forvejen er forsørget af det offentlige, er du omfattet af reglerne om barselsdagpenge.

Der er forskelligt, hvor meget du kan få i barselsdagpenge, afhængig af om du er lønmodtager, under uddannelse, selvstændig eller bor sammen med en selvstændig.

Du får dine barselsdagpenge udbetalt hver 14. dag.

Barselsdagpenge er skattepligtige.

Betingelser

Du kan få barselsdagpenge hvis:
• Du har folkeregisteradresse i Grønland
• Du har arbejdet mindst 1 time i de seneste 13 uger
• Du ikke får løn fra din arbejdsgiver i orlovsperioden
• Du i øvrigt opfylder betingelserne i barselslovgivningen

Takster

Lønmodtager
Hvis du er lønmodtager og du ikke modtager løn under barsel men har ret til barselsdagpenge, svarer dine barselsdagpenge til mindstelønnen for en ikke-faglært arbejder over 18 år efter SIKs overenskomst. Beløbet svarer til det antal timer, du har arbejdet i de seneste 13 uger, dog højst 40 timer om ugen.

Under uddannelse
Hvis du er under uddannelse, svarer dine barselsdagpenge til din uddannelsesstøtte, praktikløn eller praktikstøtte, inklusiv de børnetillæg du hidtil har modtaget og et ekstra børnetillæg for dit nye barn.

Selvstændig eller bor sammen med en selvstændig
Hvis du er selvstændig eller bor sammen med en selvstændig, svarer dine barselsdagpenge til 182 timer i de sidste 13 uger. Det vil sige 14 timer per uge.

Hvis din indtægt har været højere, skal du dokumentere det, for eksempel med indhandlingssedler.

Ansøgning

For at søge om barselsdagpenge, skal du henvende dig hos dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor. Der er forskellige dokumenter, du skal huske at have med.

Kvinder
Kvinder/mødre skal sende eller medbringe:
• En udfyldt ansøgningsblanket
• En graviditetsattest fra jordemoder
• Lønsedler fra de seneste 13 uger
• Skattekort
• Kontonummer
• Attest på, at du ikke får løn fra din arbejdsgiver

Mænd
Mænd/fædre skal sende eller medbringe:
• En udfyldt ansøgningsblanket
• Lønsedler fra de seneste 13 uger
• Skattekort
• Kontonummer
• En udfyldt faderskabsblanket fra Politiet, hvis du ikke er gift med barnets mor
• Attest på, at du ikke får løn fra din arbejdsgiver

Er du juridisk far til et barn, kan du søge om barselsdagpenge — også selvom du ikke har barnet hos dig. Du har dog kun ret til 3 uger.

Adoptiv- og plejeforældre
Adoptiv- og plejeforældre kan også søge om barselsdagpenge. For at søge om barselsdagpenge, skal du henvende dig hos dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.

Blanketter

Find alle blanketter til barselsdagpenge her.

Frister

Du skal underrette din arbejdsgiver senest 13 uger før forventet fødsel.

Klage

Har du søgt om barselsdagpenge og får du ikke fuldt medhold i din ansøgning, har kommunen pligt til at give en begrundelse og en klagevejledning.

Du kan f.eks. klage over afgørelser om:
• Ret til dagpenge under orlov
• Tvungen administration af barselsdagpenge
• Krav om tilbagebetaling

Ønsker du at klage, kan du gøre det til Det Sociale Ankenævn.

Klag til Det Sociale Ankenævn