Ansøg om socialbolig

Hvis du er boligløs kan du ansøge om en socialbolig i det byområde du opholder dig i.

Betingelser du skal opfylde

  • Du skal godtgøre, at du ikke har mulighed for at anskaffe dig en egnet bolig i det byområde du opholder dig i enten ved køb eller leje, eller ønskeflytning via offentligt ejede boligselskaber.
  • Du opfordres til at annoncere efter bolig, for eksempel igennem den lokale presse, andre medier eller på offentlige steder.
  • Du skal være aktivt boligsøgende og noteret på boligventelister hos offentligt ejede boligselskaber i Kommuneqarfik Sermersooq.


Din konkrete sociale situation tillægges vægt når der tages stilling til om du kan optages på en venteliste til en social bolig. Det sker ud fra følgende prioritering:

  1. Har du forældremyndighed over et barn, som vurderes truet på trivsel, sundhed eller udvikling, såfremt du ikke tildeles selvstændig bolig, og hvor boligtildelingen er et led i en handleplan tildeles du plads på ventelisten som 1. prioritet.
  2. Har du forældremyndighed over et barn, der er anbragt i privat eller offentligt formidlet døgnanbringelse, tildeles du plads på ventelisten som 2. prioritet, såfremt opskrivning på ventelisten er et led i en handleplan.
  3. Er du ung mellem 18 år og til og med 23 år, under udslusning fra døgninstitution/familiepleje eller andre sociale hjælpeforanstaltninger, tildeles du plads på ventelisten som 3. prioritet.
  4. Hvis du har en lægeligt dokumenteret alvorlig, længerevarende eller livstruende sygdom, eller lægeligt dokumenteret psykisk lidelse eller en væsentlig psykisk funktionsnedsættelse tildeles du plads på ventelisten som 4. prioritet.
  5. Er du berettiget til alderspension efter den til enhver tid gældende lovgivning, uden egen bopæl i en af Kommuneqarfik Sermersooqs byområder, og skønnes du at have behov for en social bolig, tildeles du plads på ventelisten som 5. prioritet.
  6. Følger du en handle- eller revalideringsplan, eller er du i misbrugsbehandling eller anstaltsanbragt under udslusning tildeles du plads på ventelisten som 6. prioritet.
  7. Hvis du som følge af ægtefælle/samlevers dødsfald mister din bopæl i personalebolig, ejerbolig eller lejebolig, hvor du ikke kan overtage boligen, tildeles du plads på ventelisten som 7. prioritet.

Hvis du mener, at du opfylder en eller flere af de ovennævnte betingelser kan du kontakte din sagsbehandler for at ansøge om en social bolig.

Du kan se Vedtægt for visitation til social bolig i Kommuneqarfik Sermersooqved at klikke her.