Annoncering af ledige byggefelter på Isuliffik

Nu er der mulighed for at søge om erhvervsarealer på Isuliffik på Qinngorput.

Kommunen annoncerer hermed følgende byggefelter af følgende størrelser i erhvervsområdet 4B5 – Erhvervsområde ved Isuliffik, som ledige.

Byggefelt 15: 891 m2
Byggefelt 16: 794 m2
Byggefelt 18: 861 m2
Byggefelt 24: 1008 m2

Det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i hvad der gælder for området ved at læse kommuneplantillægget 4B5 – Erhvervsområde ved Isuliffik, Nuuk – April 2015.

Kommuneplantillægget kan rekvireres ved henvendelse til Forvaltningen For Anlæg og Miljø eller læses på kommunens hjemmeside https://kp.sermersooq.gl

Et udpluk af kommuneplantillæggets redegørelse og bestemmelser:
Området er ca. 7 ha. og er beliggende i Qinngorput bydelen i et dalstrøg (Qinngorput Sletten) ca. 40 meter over havets overflade mellem det 800 meter høje fjeld Ukkusissat/Store Malene mod øst og en lavere fjeldryg mod vest.

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion, oplag og transport samt industri.

Bebyggelser må udføres i op til 10 meter over færdigt terræn.

Byggefelter må bebygges med op til 50 %

Ansøgere skal være opmærksomme på følgende:

 • Enhver juridisk person; enkelt person, firma, selskab eller forening kan ansøge om et areal, vær opmærksom på at nærtstående ikke kan indgive flere ansøgninger.
 • Det grundlæggende princip ved lodtrækning er, at hver reel ansøger kan have ét lod i lodtrækningen. Det er således ikke tilladt for ægtefæller, personer fra samme husstand og andre personer og/eller selskaber, der generelt eller konkret i forbindelse med ansøgningen, har et stærkt interessefællesskab, eller for selskaber og personer i selskaber, der enten helt eller delvist ejer selskabet, har del i selskabets ledelse eller i øvrigt er nært tilknyttet til selskabet eller ledelsen, samlet at indgive mere end en ansøgning i nærværende udbud af arealer. Det samme gælder koncernforbundne selskaber. Det er eksempelvis ikke tilladt for to ægtefæller, eller et selskab og dettes direktør eller to selskaber med samme hovedaktionær osv. at indgive mere end én ansøgning.
 • Har ansøger allerede arealer der ikke er bebyggede, vil behovet for yderligere arealer skulle entydigt dokumenteres og har der været væsentlig forsinkelse med byggeri på tidligere erhvervede arealer forbeholder forvaltningen sig at forkaste ansøgningen.
 • Har ansøger forfalden gæld til det offentlige, herunder ubetalt byggemodningsandele, forbeholder forvaltningen sig at forkaste ansøgningen. Hvor ansøger er en virksomhed gør ovenstående sig tillige gældende, idet virksomheden, virksomhedens ejer, personer i ledelsen eller personer, der har en bestemmende indflydelse på virksomheden, ikke må have forfalden gæld til det offentlige.


Når ansøgningen åbnes ved ansøgningsfristens udløb, vil det blive vurderet om reglerne er overholdt. Konstateres det ikke at være tilfælde, vil ansøgere, der måtte overtræde reglerne bliver diskvalificeret.

 Ansøgningen skal vedlægges

 • En beskrivelse af projektet, der skal indeholde:
  • Redegørelse for bygningsanvendelse samt bebyggelsens samlede m2
   • beskrivelse af, hvordan det samlede byggefelt planlægges udnyttet. Hermed menes bygnings fodaftryk vs. disponerede udenoms arealer, herunder p-pladser.
   • Realistisk tidsplan for byggeriet, der overholder gældende tidsfrister for arealreservation og arealtildeling.
 • Finansiel dokumentation. Ansøger skal dokumentere ansøgers økonomiske mulighed for at realisere det ansøgte byggeri indenfor lovgivningens tidskrav. Bank eller pengeinstitut skal erklære, at det er bank eller pengeinstituttets vurdering, at ansøger, ud fra en konkret vurdering af ansøgers økonomiske forhold på ansøgningstidspunktet, har mulighed for at tilvejebringe finansiering til – uden ugrundet ophold – at realisere byggeriet på ansøgte areal. Erklæringen må ikke være betinget af at ansøger kan tilvejebringe en uopsigelig lejekontrakt af en vis årrække med en solid lejer eller andre betingelser eller forbehold af tilsvarende karakter. Ansøgers økonomi skal selv være tilstrækkelig til at opnå finansiering af byggeriet. Bank eller pengeinstitut må ikke angive i erklæringen, at denne er uden juridisk forpligtelse for banken – banken er forpligtet i forhold til erklæringens saglighed ud fra almindelige kriterier for kreditvurdering.
 • Tro og love  erklæring vedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.
 • Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger og dokumentation, vil komme i betragtning. Det er ansøgers ansvar at ansøgningen er tilstrækkelig og korrekt belyst. Kommunen kontrollerer ikke ansøgningerne før end efter endt ansøgningsfrist.

Alle ansøgninger der indkommer før eller senest den 17. maj 2024 før midnat vil blive betragtet som samtidige. Ansøgninger der modtages senere end 17. maj 2024 midnat, tages ikke i betragtning.

Tildelings proces

Kommuneqarfik Sermersooq gennemfører lodtrækning mellem de konditionsmæssige bud forventeligt en til to uger efter ansøgningsfrist. Ansøgere vil få besked om, hvor og hvornår lodtrækningen finder sted. Lodtrækningen er åben for alle og vil blive annonceret på kommunens hjemmeside og facebookside.

Der henvises i øvrigt til Kommuneqarfik Sermersooqs almindelige bestemmelser for arealtildeling. http://www.kp.sermersooq.gl

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Forvaltningen for Anlæg og Miljø, sai@sermersooq.gl

Ansøgning om arealreservation fremsendes til Kommuneqarfik Sermersooq, Forvaltningen for Anlæg og Miljø, Postboks 1005, 3900 Nuuk, eller elektronisk til sai@sermersooq.gl