Sådan kommer du af med dit affald

Velkommen til Sermersooq Affaldscenters Affalds ABC. Vores Affalds ABC er i alfabetisk orden og indeholder alle de affaldstyper, som behandles i Kommuneqarfik Sermersooq. Under hver affaldstype kan du læse om formålet med ordningen, hvilken affaldstype der er tale om, hvordan du kommer af med affaldet, om der er gebyr for aflevering og hvem ordningen gælder for.

Regulativ, lovgivning og pligter

Har du brug for at vide mere om dine pligter i forhold til affaldsregulativet eller vil du vide mere om lovgivningen bag regulativet, så klik på linket nedenfor, for at gå videre til siden om “Regulativ, lovgivning og forpligtelser som affaldsproducent”

Regulativ, lovgivning og pligter

Affalds ABC

Tryk på et af de nedenstående emner, for at se hvordan du skal forholde dig til de forskellige typer affald.

Ammunition, våben og eksplosiver

OM ORDNINGEN

Ordningen har til formål at sikre korrekt bortskaffelse af ammunition, våben og eksplosiver.

AFFALDSTYPEN

Ordningen dækker over alle former for ammunition, skydevåben og eksplosiver, herunder fyrværkeri og dynamit.

Afleveringsmuligheder anvises efter konkret vurdering ved anmeldelse.

AFHENTNING/AFLEVERING

Kontakt Sermersooq Affaldscenter på tlf. 36 74 11 eller affald@sermersooq.gl for nærmere oplysning om hvordan anmeldelsen skal udformes.

GEBYR

Særligt for erhverv

Der opkræves gebyr i henhold til gældende takstblad, afhængig af affaldstypen og mængde.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Ordningen gælder for alle affaldsproducenter i kommunens bosteder.

Andet genbrugsegnet affald

OM ORDNINGEN

Ordningen har til hensigt at optimere graden af genbrug, og sikre den bedst mulige håndtering. Ved større homogene partier af affald, kan kommunen undersøge mulighederne for afsætning eller lignende, af den konkrete affaldstype. Affald som ønskes anvist efter denne ordning skal anmeldes med et varsel på minimum 24 timer.

AFFALDSTYPEN

Ved andet genbrugsegnet affald forstås større homogene partier af affald, som efter en konkret vurdering af kommunen kan anvises til særlige bortskaffelsesordninger.

AFHENTNING/AFLEVERING

Afleveringsmuligheder anvises efter konkret vurdering ved anmeldelse. Kontakt Sermersooq Affaldscenter på tlf. 36 74 11 eller affald@sermersooq.gl for nærmere oplysning om hvordan anmeldelsen skal udformes.

GEBYR

Særligt for erhverv

Der opkræves gebyr i henhold til gældende takstblad, afhængig af affaldstypen og mængden.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Ordningen gælder for alle affaldsproducenter i kommunens bosteder.

Asbest- og PCB-holdigt affald

OM ORDNINGEN

Formålet med ordningen er at sikre korrekt håndtering og bortskaffelse af affaldet. Affaldet hører under miljøfarligt affald og skal derfor så vidt muligt holdes adskilt fra andre former for affaldstyper.

AFFALDSTYPEN

Asbestholdigt affald er alle typer af affald der indeholder asbest. Det kan eksempelvis være eternitplader og eternitskiffer, asbestisolering, bløde plader til vægge og lofter og bremseklodser fra biler der indeholder asbest. PCB-holdigt affald der dækkes af denne ordning er deponeringsegnet affald med et PCB-indhold på under 1 mg/kg. Det kan eksempelvis være gipsplader, beton, tegl, mm. som er forurenet med PCB. Affaldet kan indeholde dele med maling/lak med op til 50 mg/kg, så længe PCB-indholdet for affaldet samlet set er under 1 mg/kg. Det kan også være beton og tegl med et lag maling, hvor malingen indeholder 0,1-50 mg/kg PCB.

AFHENTNING/AFLEVERING

Denne type affald skal anmeldes uanset mængde. Kontakt Sermersooq Affaldscenter på tlf. 36 74 11 eller affald@sermersooq.gl for nærmere oplysning om hvordan anmeldelsen skal udformes.

EMBALLERING

Asbestholdigt affald skal være emballeret støvtæt og tydeligt markeret at det indeholder asbest. PCB-holdigt affald skal være emballeret støvtæt og tydeligt markeret at det indeholder PCB. PCB-holdigt affald og asbestholdigt affald må ikke blandes sammen i samme emballage.

Hovedstad

I Nuuk skal asbest- og deponeringsegnet PCB-holdigt affald efter anmeldelse og anvisning afleveres til Affaldscenteret.

By og Ittoqqortoormiit

I byerne og Ittoqqortoormiit skal asbest-og deponeringsegnet PBC-holdigt affald efter anmeldelse og anvisning afleveres til de kommunale modtageanlæg.

Særligt for erhverv

Bygder

I alle bygderne har affaldsproducenten pligt til at anmelde asbest- og deponeringsegnet PCB-holdigt affald til Affaldscenteret og benytte den bortskaffelsesmulighed som Affaldscenteret anviser. Dette vil sædvanligvis være nærmeste by. Kontakt Sermersooq Affaldscenter på tlf. 36 74 11 eller affald@sermersooq.gl for nærmere oplysning om hvordan anmeldelsen skal udformes.

GEBYR

Særligt for erhverv

Der opkræves gebyr i henhold til gældende takstblad.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Ordningen affald gælder for alle affaldsproducenter i kommunens bosteder.

Asfaltaffald

OM ORDNINGEN

Ordningen har til formål at sikre en høj grad af genanvendelse af asfaltaffaldet til ny asfalt.

AFFALDSTYPEN

Asfaltaffald er rester af asfalt fra opgravning af asfalt og anlæggelse af ny asfalt.

AFHENTNING/AFLEVERING

I Nuuk, Paamiut og Tasiilaq er der etableret anvisningsordninger, hvor affaldsproducenten selv er forpligtet til at transportere affaldet til de kommunale modtageanlæg. Ved aflevering vil en driftsmedarbejde anvise et område hvor asfaltaffaldet skal læsses af.

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Hovedstad

I Nuuk skal asfaltaffald fra erhverv bortskaffes til Affaldscenteret.

By

I byer skal asfaltaffald fra erhverv bortskaffes til de kommunale modtageanlæg.

GEBYR

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Der opkræves gebyr i henhold til gældende takstblad.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Ordningen gælder for alle affaldsproducenter i Nuuk, Paamiut og Tasiilaq.

Batterier

OM ORDNINGEN

SÆRLIGT FOR PRIVATE

Ordningen har til formål at fremme indsamlingen af brugte batterier fra private affaldsproducenter, således at batterierne ikke ender i naturen eller brændes til skade for miljøet. Batterier fra erhverv skal afleveres under ordningen for Miljøfarligt affald.

AFFALDSTYPEN

Ordningen for batterier omfatter alle slags batterier der bruges i almindelig elektronik, men ikke bilbatterier og lignende. Batterier fra private affaldsproducenter er bl.a.: Batterier i størrelse (AAA, AA, C, D, E i samt specialbatterier, tørbatterier og Zink-Carbon batterier), knapcelle batterier, batterier fra mobiltelefoner og computere/bærbare computere/tablets, batterier fra værktøjer og legetøj.

AFHENTNING/AFLEVERING

I alle kommunens bosteder er der opstillet kasser til opsamling af batterier, hvor private affaldsproducenter frit kan aflevere brugte batterier. Disse kasser kan findes på rådhuset i Nuuk og på kommunekontorene i samtlige byer og bygder. Endvidere har butikker og virksomheder m.fl. mulighed for at have en batterikasse stående. Når kassen er ved at være fuld kan virksomheden henvende sig Affaldscenteret eller modtagestationen, som vil sørge for at den fulde kasse hentes og erstattes med en tom. Hvis en virksomhed ønsker at have en batterikasse stående, kan en sådan rekvireres gratis i Nuuk, ved henvendelse til Sermersooq Affaldscenter og i kommunens øvrige byer og bygder ved henvendelse til den lokale driftsleder eller vejformand.

GEBYR

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Der opkræves gebyr i henhold til gældende takstblad for miljøfarligt affald – se ordning for miljøfarligt affald.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Ordningen gælder for alle private affaldsproducenter i kommunens bosteder.

BETON: Regulær beton og murværk

OM ORDNINGEN

Ordningen har til formål at minimere mængden af deponeret affald og forlænge levetiden på dumpe og kontrollerede deponier. Regulært betonaffald kan desuden anvendes til opfyld ved vejbyggeri og lignende.

AFFALDSTYPEN

Regulært betonaffald fra er udstøbt beton som er fri for strittende armeringsjern.

AFHENTNING/AFLEVERING

Ved aflevering må armeringsjern maksimalt må stikke 2 cm uden for betonen. Regulært betonaffald må maksimalt have et PCB-indhold på 0,1mg/kg. Betonaffaldet skal neddeles til stykker på max. 200x100x50 cm inden aflevering til modtageanlægget.

I særlige tilfælde kan disse størrelsesangivelser overskrides efter forhåndsaftale med Affaldscenteret.

I alle bosteder har affaldsproducenter mulighed for at aflevere kildesorteret regulært betonaffald til de kommunale modtageanlæg. I alle bosteder er der etableret anvisningsordninger, hvor affaldsproducenten selv er forpligtet til at transportere affaldet til de kommunale modtageanlæg.

Hovedstad

I Nuuk skal regulært beton og murværk bortskaffes til Sermersooq Affaldscenter.

By, Ittoqqortoormiit og bygd

I byerne, Ittoqqortoormiit og bygderne skal regulært beton og murværk bortskaffes til det kommunale modtageanlæg.

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Bygder

I alle bygder har affaldsproducenter pligt til at anmelde regulært beton og murværk til Affaldscenteret og benytte den bortskaffelsesmulighed som Affaldscenteret anviser. Dette vil sædvanligvis være nærmeste by. Kontakt Sermersooq Affaldscenter på tlf. 36 74 11 eller affald@sermersooq.gl for nærmere oplysning om hvordan anmeldelsen skal udformes.

GEBYR

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Der opkræves gebyr i henhold til gældende takstblad.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Ordningen gælder for alle affaldsproducenter i kommunens bosteder.

Blandet deponeringsegnet affald

OM ORDNINGEN

Blandet deponeringsegnet affald er affald, der ikke indgår i de øvrige fraktioner eller er omfattet af krav til genanvendelse, forbrænding eller særlig behandling som miljøfarligt affald, elektronikskrot og køle/frysemøbler. Kommunen arbejder på at minimere mængden af blandet deponeringsegnet affald ved bl.a. at indfører ordninger for særlige rene deponeringsegnede affaldstyper som takseres lavere end hvis affaldet er blandet sammen.

AFFALDSTYPEN

Blandet deponeringsegnet affald kan være bl.a.: keramik, porcelæn, vinyl, spejle, fliser, isolering og gips

AFHENTNING/AFLEVERING

Blandet deponeringsegnet affald skal neddeles til stykker på max 200x100x50 cm inden aflevering til modtageanlægget. I særlige tilfælde kan disse størrelsesangivelser overskrides efter forhåndsaftale med Affaldscenteret. Blandet deponeringsegnet affald må maksimalt have et PCB-indhold på 0.1 mg/kg.

I alle bosteder er der etableret anvisningsordninger, hvor affaldsproducenten selv er forpligtet til at transportere affaldet til de kommunale modtageanlæg.

Hovedstad

I Nuuk skal blandet deponeringsegnet affald bortskaffes til Affaldscenteret.

By, Ittoqqortoormiit og bygd

I byer og bygder skal blandet deponeringsegnet affald bortskaffes til de kommunale modtageanlæg.

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Bygder

I alle bygder har affaldsproducenter pligt til at anmelde blandet deponeringsegnet affald til Affaldscenteret og benytte den bortskaffelsesmulighed som Affaldscenteret anviser. Dette vil sædvanligvis være nærmeste by. Kontakt Sermersooq Affaldscenter på tlf. 36 74 11 eller affald@sermersooq.gl for nærmere oplysning om hvordan anmeldelsen skal udformes.

GEBYR

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Der opkræves gebyr i henhold til gældende takstblad.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Ordningen gælder for alle affaldsproducenter i kommunens bosteder.

Både: Udtjente vandfartøjer

OM ORDNINGEN

Formålet er at sikre korrekt bortskaffelse af vandfartøjer så disse ikke efterlades i naturen og udleder miljøfarligt affald i form af brændstof eller andre væsker.

AFFALDSTYPEN

Vandfartøjer er bl.a.: Både, skibe, joller, pramme beregnet til transport på vandet.

AFHENTNING/AFLEVERING

Inden bortskaffelsen skal vandfartøjerne miljøklargøres i henhold til den kommunale miljøklargørings-standard. Blanket til miljøklargøring kan downloades på kommunes hjemmeside eller udleveres ved henvendelse til Sermersooq Affaldscenter.

I alle bosteder er der etableret anvisningsordninger, hvor affaldsproducenten selv er forpligtet til at sørge for transport af de udtjente vandfartøjer til de kommunale modtageanlæg. I forbindelse med bortskaffelsen skal man fremvise dokumentation på miljøklargøringen i form af en udfyldt miljøklargøringsblanket. I tilfælde af manglende dokumentation, vil der blive opkrævet er gebyr for medgået tid i henhold til gældende takstblad.

Hovedstad, byer og Ittoqqortoormiit

I Nuuk skal vandfartøjer afleveres på Affaldscenteret. I Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit skal vandfartøjer afleveres til det kommunale modtageanlæg.

Bygd

I bygderne skal vandfartøjer bortskaffes til den nærmeste by. Det er affaldsproducentens ansvar at vandfartøjet miljøklargøres og afleveres på modtage-anlægget i nærmeste by.

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Ved vandfartøjer større end 30 fod kan der stilles krav om yderligere neddeling/forbehandling. Kontakt Sermersooq Affaldscenter på affald@sermersooq.gl eller tlf. 36 74 11 for information om bortskaffelseskrav.

GEBYR

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Der opkræves gebyr i henhold til gældende takstblad.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Ordningen for gælder for alle affaldsproducenter i kommunens bosteder.

Dagrenovation (indsamlingsordning)

OM ORDNINGEN

Ordningen for dagrenovation har til formål at forhindre ophobning og spredning af dagrenovation i omkring husstande, virksomheder og i naturen generelt. Bygningsejeren har pligt til at stille en dagrenovationsløsning i form af sækkestativer, affaldsskakter, fællescontainere eller lignende til rådighed for de enkelte husstande/virksomheder i bygningsejerens ejendomme samt være tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning. I Nuuk er det også muligt at indgå aftale med en privat affaldsindsamler om bortskaffelse af dagrenovation. Bygningsejeren har pligt til at sikre, at reglerne for håndtering, opbevaring og bortskaffelse af dagrenovation overholdes af de husstande/virksomheder der lejer sig ind hos bygningsejeren. Den enkelt husstand/virksomhed har pligt til at anvende de af bygningsejeren valgte dagrenovationsløsninger og pligt til at overholde gældende regler for kildesortering.

AFFALDSTYPEN

Dagrenovation eller dagrenovationslignende affald er bl.a.:

Køkkenaffald, madrester, mindre emner af emballage som f.eks. juice- og mælkekartoner og snavset papir/pap, hygiejneaffald som f.eks. bleer, fejeskarn.

Dagrenovation er IKKE:

Batterier, maling- og kemikalierester, elpærer og lysstofrør, spraydåser mm.

Dette er eksempler på miljøfarligt affald som ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation. Miljøfarligt affald skal bortskaffes efter reglerne for Miljøfarligt affald.

AFHENTNING/AFLEVERING

I alle kommunens bosteder er der etableret indsamlingsordninger for dagrenovation. Visse steder forestås indsamlingen af kommunen selv, mens den andre steder forestås af private affaldsentreprenører. Dagrenovationsbeholdere skal tømmes med en hyppighed, der sikrer, at risikoen for lugtgener for de omkringliggende huse og erhverv minimeres, som minimum 1 gang ugentligt. Afhentning sker på faste ugedage i tidrummet mellem kl. 7 og 18. Afhentningsdagene oplyses i forbindelse med tilmeldingen til dagrenovationsordningen eller ved henvendelse til Sermersooq Affaldscenter.

I Nuuk, Paamiut og Tasiilaq er det muligt at vælge mellem 1 eller 2 tømninger pr. uge. Dette oplyses i forbindelse med tilmelding til ordningen. I forbindelse med helligdage kan der ske en midlertidig forskydning i tømningerne.

For at sikre, at indsamling af dagrenovation kan ske som planlagt, skal bygningsejeren eller bebohusstanden/virksomheden inden kl. 7 på afhentningsdagen, sørge for snerydning af hele adgangsvejen, så denne er farbar og jævn. Snerydning skal ske på hele adgangsvejen, fra beholderen til nærmest mulige holdeplads for dagrenovationskøretøjet. Det skal sikres at beholderen kan åbnes og tømmes uhindret. Ved vejrlig kan indsamling efter godkendelse fra Sermersooq Affaldscenter udskydes indtil indsamlingen af affald igen kan ske på forsvarlige vis. Her tages hensyn til sigtbarhed, vindforhold og vejenes tilstand i forhold til snerydning.

Hovedstad

I Nuuk er der etableret en kommunalt organiseret indsamlingsordning hvor private affaldstransportører varetager indsamling af dagrenovation fra affaldsproducenterne. Ordningen administreres af Sermersooq Affaldscenter. I Nuuk er det også muligt at indgå aftale med en privat affaldsindsamler om bortskaffelse af dagrenovation.

By

I Tasiilaq er der etableret kommunalt organiserede indsamlingsordninger, hvor private affaldstransportører varetager indsamlingen fra affaldsproducenterne. Ordningen administreres af afdelingen for Drift og Miljø i Tasiilaq. I Paamiut er der etableret kommunalt organiserede indsamlingsordninger, hvor kommunens vejsjak varetager indsamlingen af affald fra affaldsproducenterne. Ordningen administreres af afdelingen for Drift og Miljø i Paamiut.

Bygd (og Ittoqqortoormiit)

I bygderne og Ittoqqortoormiit er der etableret kommunalt organiserede indsamlingsordninger, hvor kommunes vejsjak varetager indsamlingen af dagrenovation fra affaldsproducenterne. Ordningen administreres af det lokale kommunekontor.

BEHOLDERE

Affaldsproducenterne har pligt til for egen regning at anskaffe og vedligeholde det nødvendige antal beholdere til opbevaring af husstandens/virksomheden dagrenovation, med mindre de bor i en lejebolig hvor bygningsejeren stiller en dagrenovationsløsning til rådighed jf. del B, pkt. 9.1 Beholdertypen skal være godkendt af Sermersooq Affaldscenter eller den lokale afdeling af Forvaltning for Anlæg og Miljø.

Anvendes sækkestativer, må der kun benyttes de af kommunen leverede eller godkendte sække.

Bygningsejeren skal sikre, at der altid forefindes tilstrækkeligt antal dagrenovationsbeholdere på adressen samt at disse tømmes tilstrækkeligt ofte. Det er bygningsejerens ansvar at sikre at beholderne ikke overfyldes mellem to tømninger. Bygningsejeren er forpligtet til at sikre, at kapaciteten af beholderen i boligområder svarer til mindst 1 sækkestativ for hver husstand.

PLACERING AF BEHOLDERE

Den enkelte affaldsproducents dagrenovation skal opsamles i beholdere anbragt i umiddelbar nærhed af den enkelte ejendom og på et for brugerne og renovationsfolk let tilgængeligt sted med farbar og jævn adgangsvej hele året. Stativer må ikke placeres hvor de kan være til gene for trafikken eller snerydning. Af hensyn til affaldsrenovatørens arbejdssikkerhed må stativer ikke placeres på steder hvor der er fare for nedfaldende sne eller istapper. Beholdere skal anbringes på en måde, der sikrer, at risikoen for lugtgener for de omkringliggende boliger og erhverv minimeres.

For hovedstaden gælder desuden:

Sækkestativer

Afstanden fra sækkestativ til dagrenovationskøretøjets nærmest tilgængelige holdeplads må ikke overstige 50 m. Der skal være en frihøjde på mindst 2,5 meter langs hele adgangsvejen Bygningsejeren skal sikre at sækkestativer placeres niveaufrit i forhold til omgivende terræn.

Containere

Containere på hjul skal senest kl. 7 på afhentningsdagen køres frem til dagrenovationskøretøjets nærmest tilgængelige holdeplads.

ANVENDELSE OG FYLDNING AF BEHOLDERE

Bygningsejeren har pligt til at sikre, at sække og containere ikke overfyldes mellem to afhentninger.

Sække og containere må udelukkende fyldes med dagrenovation i henhold til definitionen under BEHODERE

I tilfælde af, at der er fyldt andre affaldstyper i beholderen vil Sermersooq Affaldscenter eller den lokale afdeling af Forvaltning for Anlæg og Miljø kontakte bygningsejeren med en henstilling om at overholde gældende sorteringspligt. Såfremt fejlsorteringen gentager sig kan Sermersooq Affaldscenter med bemyndigelse fra kommunalbestyrelen udstede et påbud i sagen. Se mere om overtrædelse og straf unde Regulativ, lovgivning og pligter. Anvendes der sækkestativer, må disse højest fyldes til den på sække trykte fyldningsstreg. Anvendes sække uden fyldningsstreg må sækken højest fuldes til kanten af ringen hvorom sækken ombukkes. Låget skal til enhver tid kunne lukkes.

Affaldsproducenten har pligt til at sikre;

• At vådt affald samt sod og aske indpakkes vandtæt.

• At spidse eller skarpe genstande indpakkes på en måde, så der hverken under afhentning eller transport kan ske skade på renovatør eller sække,

• At fyldte sække ikke vejer mere end 25 kg

VEDLIGEHOLD OG RENHOLDELSE

Affaldsproducenten er pligtig til at holde beholdere i god og renlig stand. Beholderen skal rengøres efter behov, således at der ikke opstår lugtgener omkring dem. Pladsen omkring beholderen skal holdes i god og renlig stand. Opbevaring af dagrenovation må ikke give anledning til forurening, uhygiejniske forhold eller forårsage tilhold af skadedyr. For dagrenovationsordninger i lejeboliger er renholdelse bygningsejerens ansvar.

TILMELDING OG AFMELDING

Bygningsejere har pligt til at etablere dagrenovationsløsninger for deres bygninger og at sikre at husstande/virksomheder i deres bygninger er tilmeldt en dagrenovationsordning. Se tilmeldingspligt under Regulativ, lovgivning og pligter. Affaldsproducenter med affaldsstativ er pligtige til at være tilmeldt afhentning af dagrenovation minimum én gang ugentligt. Tilmeldingspligt til afhentning dagrenovation og evt. natrenovation gælder såfremt en husstand er tilmeldt folkeregisteradresse/adresse på ejendommens adresse og så længe der ikke foreligger en afmelding til Sermersooq Affaldscenter. Det er bygningsejers pligt at sikre at adressen er tilmeldt ordning for dagrenovation (og evt. natrenovation).

Bygningsejeren er pligtig til at sikre, at husstanden/virksomheden er tilmeldt det nødvendige antal tømninger pr. uge. Såfremt Sermersooq Affaldscenter vurderer, at husstanden/virksomheden ikke er tilmeldt det nødvendige antal tømninger pr. uge, kan Sermersooq Affaldscenter efter bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen kræve at husstanden/virksomheden tilmeldes flere tømninger pr. uge eller opstiller og tilmelder et ekstra stativ. Såfremt Sermersooq Affaldscenter konstaterer at en husstand ikke er tilmeldt dagrenovation, selvom husstanden/virksomheden er pligtig til det, kan Sermersooq Affaldscenter efter bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen kræve at husstanden bliver tilmeldt ordningen. Grovere eller gentagne overtrædelser kan medføre politianmeldelse.

Tilmelding

Tilmelding kan ske digitalt i alle kommunens bosteder på Sullissivik.gl med brug af NemId.

Hovedstad

I hovedstaden kan tilmelding også ske ved udfyldelse og fremsendelse af en til- eller afmeldingsblanket til Sermersooq Affaldscenter på affald@sermersooq.gl. Der kan også ske tilmelding ved borgerservice kontoret i Nuuk.

By, Ittoqqortoormiit og bygd

I byer og bygder kan tilmelding ske ved udfyldelse og fremsendelse af en til- eller afmeldingsblanket til Sermersooq Affaldscenter på affald@sermersooq.gl. Der kan også ske ved det lokale borgerservicekontor i byerne eller ved filialkontoret i den enkelte bygd.

Afmelding

Afmelding kan ske digitalt i alle kommunens bosteder på Sullissivik.gl med brug af nemId.

Hovedstad

I hovedstaden kan tilmelding også ske ved udfyldelse og fremsendelse af en til- eller afmeldingsblanket til Sermersooq Affaldscenter på. Der kan også ske tilmelding ved borgerservice kontoret i Nuuk.

By, Ittoqqortoormiit og bygd

I byer og bygder kan tilmelding ske ved udfyldelse og fremsendelse af en til- eller afmeldingsblanket til Sermersooq Affaldscenter på affald@sermersooq.gl. Der kan også ske ved det lokale borgerservicekontor i byerne eller ved filialkontoret i den enkelte bygd.

Særligt for fritidshuse

Private affaldsproducenter, der har fritidshuse i bygderne, er forpligtet til at være tilmeldt afhentning af dagrenovation/natrenovation. Det er ejer der er ansvarlig for tilmelding og afmelding af dagrenovation som skal ske i henhold til ovenstående retningslinjer. Se mere om Betalingspligt fritidshuse under Regulativ, lovgivning og pligter.

BETALINGSPLIGT

Der er betalingspligt til ordningen for dagrenovation Der betales gebyr for afhentning af dagrenovation jf. gældende takstblad.

For bygder of Ittoqqortoormiit betales basisgebyr for afhentning af dagrenovation (og natrenovation) jf. gældende takstblad. Basisgebyret dækker kommunens omkostninger til håndtering og bortskaffelse af dagrenovation op til 2 gange ugentligt (og natrenovation op til 3 gange ugentligt). Se mere om Betalingspligt under Regulativ, lovgivning og pligter.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Ordningen gælder for alle affaldsproducenter i kommunens bosteder.

Dyr smittet med rabies/hundegalskab

OM ORDNINGEN

Formålet med ordningen er at hindre spredningen af rabies/hundegalskab fra dyr til dyr og fra dyr til menneske. Rabies smitter via dyrets spyt så der er risiko for smitte ved bid, krads eller slik på ikke intakt hud (sår og rifter). Et dyr smittet med rabies/hundegalskab er uberegneligt og vil ikke nødvendigvis undvige mennesker som ellers er den normale reaktion især ved ræve. I stedet gør rabies/hundegalskab dyrene meget aggressive og de er derfor mere tilbøjelige til at angribe mennesker uden provokation.

AFFALDSTYPEN

Affaldstypen omhandler oftest hunde, katte og ræve som ses smittet med rabies/hundegalskab.

AFHENTNING/AFLEVERING

Ved mistanke om at et dyr er smittet med rabies/hundegalskab skal politiet og embedsdyrlægen kontaktes omgående. Politiet og embedsdyrlægen vil vejlede om det videre forløb for dyret. Som udgangspunkt bør som minimum det døde dyrs hoved fryses ned, så det senere kan sendes til undersøgelse for rabies.

For bortskaffelse af resten af dyret kontaktes Affaldscenteret før indlevering på tlf. 36 74 11 eller på affald@sermersooq.gl. Affaldscenteret vil vejlede i forhold til bortskaffelse af risikoaffald med smittefare. Affaldet skal være pakket 150 µ sorte sække med dobbelt bundsvejsning (natrenovationssække) eller i tæt beholder eller container. Affaldet skal i videst muligt omfang forblive i en lukket og forseglet beholder, container eller sæk under afbrændingen

GEBYR

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Gebyr i forbindelse med bortskaffelse oplyses ved henvendelse til Affaldscenteret på tlf. 36 74 11 eller på affald@sermersooq.gl.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Regler for bortskaffelse af dyr der er smittet med rabies/hundegalskab gælder for affaldsproducenter i kommunens bosteder.

Dæk

OM ORDNINGEN

Ordningen har til formål at skabe en ren fraktion til bedre håndtering af dæk affald.

AFFALDSTYPEN

Dæk fra er bl.a.: Hele dæk eller dele af dæk fra alle salgs køretøjer. Dæk afleveres uden fælge.

AFHENTNING/AFLEVERING

I alle bosteder er der etableret anvisningsordninger, hvor affaldsproducenten selv er forpligtet til at transportere affaldet til de kommunale modtageanlæg.

Hovedstad

I Nuuk skal dæk og dele af dæk til Sermersooq Affaldscenter.

By, Ittoqqortoormiit og bygd

I byerne, Ittoqqortoormiit og bygderne skal dæk og dele af dæk affald bortskaffes til det kommunale modtageanlæg.

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Hovedstad

I Nuuk har affaldsproducenter pligt til at aflevere dæk på Affaldscenteret.

By og Ittoqqortoormiit

byerne og Ittoqqortoormiit har affaldsproducenter pligt til at aflevere dæk på det kommunale modtageanlæg.

Bygder

I alle bygder har affaldsproducenter pligt til at anmelde dækaffald til Affaldscenteret og benytte den bortskaffelsesmulighed som Affaldscenteret anviser. Dette vil sædvanligvis være nærmeste by. Kontakt Sermersooq Affaldscenter på tlf. 36 74 11 eller affald@sermersooq.gl for nærmere oplysning om hvordan anmeldelsen skal udformes.

GEBYR

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Der opkræves gebyr i henhold til gældende takstblad.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Ordningen gælder for alle affaldsproducenter i kommunens bosteder.

Døde kæledyr

OM ORDNINGEN

SÆRLIGT FOR PRIVATE

Formålet med ordningen er at hjælpe private borgere med at komme af med deres kæledyr på en værdig måde.

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Dyr fra dyrehold mm. skal afleveres under ordningen for fangstester og kødaffald

AFFALDSTYPEN

Døde kæledyr fra private affaldsproducenter, kan være bl.a.: Hunde (evt. slædehunde), katte, gnavere, fugle, krybdyr og akvariefisk.

AFHENTNING/AFLEVERING

Hovedstad

For bortskaffelse i forbindelse med aflivning af kæledyr er der i samarbejde med Donnas dyreklinik etableret en ordning hvor klinikken efter aflivning varetager bortskaffelsen af de døde dyr. Foregår bortskaffelse ikke via dyreklinikken kontaktes Affaldscenteret på 36 74 11 eller på affald@sermersooq.gl.

Affaldscenteret vil vejlede om bortskaffelsen ud fra oplysninger om art, størrelse mm.

By og bygd

I byerne, Ittoqqortoormiit og bygderne er der etableret anvisningsordning, hvor private affaldsproducenter kan aflevere døde kæledyr til det lokale modtageanlæg, hvor en driftsmedarbejder vil vejlede om hvordan dyret bortskaffes.

GEBYR

Der betales ikke gebyr for aflevering af døde kæledyr fra private.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Ordningen gælder for alle private affaldsproducenter i kommunens bosteder.

Fangstrester og kødaffald

OM ORDNINGEN

Formålet med ordningen er at sikre en effektiv og sundhedsmæssig forsvarlig håndtering af fangstrester og kødaffald, der ved uhensigtsmæssig håndtering kan være til stor gene for omgivelserne. Fangstrester og kødaffald tiltrækker desuden ræve, isbjørne, fugle og løse hunde mv., hvilket kan have sundhedsmæssige konsekvenser. Der kan f.eks. være risiko for spredning af sygdomme, hvis affaldet ikke håndteres korrekt.

AFFALDSTYPEN

Fangstrester er organisk affald af animalsk oprindelse.

Affaldet i denne ordning kan være bl.a.: heste, får, køer og evt. slædehunde fra dyrehold, diverse fangstrester fra sæl, hval og hvalros, fiskeaffald og kødaffald fra rensdyr og moskus. I forbindelse med bortskaffelse af slædehunde kan bortskaffelsen også ske under ordningen for kæledyr.

AFHENTNING/AFLEVERING

Fangstrester

Affald i form af fangstrester, fiskeaffald og kødaffald skal ved aflevering være emballeret i 150 µ sorte sække med dobbelt bundsvejsning (natrenovationssække) eller i en tæt beholder eller container. Affaldet skal være parteres i passende stykker af maksimalt 3 kg.

Hovedstad

I Nuuk er der etableret en anvisningsordning, hvor affaldsproducenter kan aflevere fangstrester og kødaffald til forbrændingsanlægget, hvor det forbrændes.

By og bygd

I byerne, Ittoqqortoormiit og bygderne er der etableret anvisningsordning, hvor affaldsproducenter kan aflevere fangstrester og kødaffald til det lokale modtageanlæg, hvor en driftsmedarbejder vil vejlede om hvordan affaldet skal bortskaffes.

STØRRE DØDE DYR FRA DYREHOLD

Ved bortskaffelse af døde dyr fra dyrehold kontaktes Affaldscenteret før indlevering på tlf. 36 74 11 eller på affald@sermersooq.gl. Affaldscenteret vil vejlede om bortskaffelse ud for oplysninger om art, størrelse mm.

Dette gælder for alle kommunens byer og bygder.

I forbindelse med bortskaffelse af slædehunde kan bortskaffelsen også ske under ordningen for kæledyr.

SÆRLIGT FOR PRIVATE

Fiskerester fra private affaldsproducenter kan afleveres under denne ordning og skal behandles på samme måde som fangstrester beskrevet ovenfor.

GEBYR

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Der opkræves gebyr i henhold til gældende takstblad.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Ordningen gælder for alle affaldsproducenter i kommunens bosteder.

FISKEAFFALD: Organisk affald fra fiskeindustrien

OM ORDNINGEN

Formålet med ordningen er at sikre en effektiv og sundhedsmæssig forsvarlig bortskaffelse af større mængder af organisk affald fra produktion af fisk og skaldyr, der ved uhensigtsmæssig håndtering kan være til stor gene for omgivelserne. Fiskeaffald tiltrækker desuden ræve, isbjørne, fugle og løse hunde mv., hvilket kan have sundhedsmæssige konsekvenser. Der kan f.eks. være risiko for spredning af sygdomme, hvis affaldet ikke håndteres korrekt.

AFFALDSTYPEN

Fiskeaffald er organisk affald af animalsk oprindelse. Affaldet i denne ordning kan være bl.a.: fiskerester og skaldyr fra produktionsvirksomheder.

AFHENTNING/AFLEVERING

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Affaldscenteret modtager ikke organisk affald fra fiskeindustrien, men anviser ved henvendelse til bortskaffelsesmulighed afhængig af mængde og type. Ordningen gælder KUN organisk affald fra fiskeindustrien uden emballage.

Organisk affald fra fiskeindustrien skal anmeldes med et varsel på minimum 24 timer.

Kontakt Sermersooq Affaldscenter på tlf. 36 74 11 eller affald@sermersooq.gl for nærmere oplysning om hvordan anmeldelsen skal udformes.

Hovedstad

Anvisningsordning. Affaldsproducenten skal kontakte Affaldscenteret som vil anvise bortskaffelsesmulighed, med et varsel på minimum 24 timer.

By og bygd

Ordningen gælder som udgangspunkt kun for Nuuk – Kontakt Affaldscenteret ved behov for bortskaffelse af større mængder fiskeaffald uden for Nuuk.

SÆRLIGT FOR PRIVATE

Fiskerester fra private affaldsproducenter kan afleveres under ordningen for Fangstrester og kødaffald og skal behandles på samme måde som kødaffald beskrevet i ordningen.

GEBYR

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Der opkræves gebyr i henhold til gældende takstblad.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Ordningen gælder for alle fiskeproducenter i Nuuk.

Fortroligt affald

OM ORDNINGEN

Fortroligt affald er affald som affaldsproducenten ønsker destrueret, så snart affaldet leveres til modtageanlægget.

AFFALDSTYPEN

Fortroligt affald kan være bl.a.:

Papirer med fortrolige oplysninger som. f.eks. regnskaber, personlige papirer eller genstande som ønskes holdt fortrolige.

For erhverv kan fortrolig affald også være toldvarer/afgiftspligtige vare.

AFHENTNING/AFLEVERING

Aflevering af fortroligt affald skal altid aftales på forhånd med Affaldscenteret eller de lokale driftsmedarbejdere.

Hovedstad

Det fortrolige affald kastes direkte i forbrændingsanlæggets tragt under overvågning af den der afleverer affaldet.

By, Ittoqqortoormiit og bygd

Det fortrolige affald afbrændes på stedet, under overvågning af den der afleverer affaldet og en driftsansvarlig.

Eventuelt væskeholdigt affald skal tømmes før aflevering.

GEBYR

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Der opkræves gebyr i henhold til gældende takstblad.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Ordningen gælder for alle affaldsproducenter i kommunens bosteder.

Forurenet jord

OM ORDNINGEN

Formålet med ordningen for forurenet jord, er sikre at forurenet jord bortskaffes på en måde så den forurenede jord ikke skaber ny forurening i forbindelse med f.eks. anlægs og byggearbejde.

AFFALDSTYPEN

Forurenet jord er jord, der indeholder miljøskadelige og/eller sundhedsskadelige stoffer, og kan påvises at udgøre en risiko for forurening af miljøet eller for borgernes sundhed. Forurenet jord fra kan f.eks. fremkomme i forbindelse med udskiftning af olietanke, opgravninger eller renoveringsprojekter. Det kan også fremkomme i forbindelse med uheld, hvor der f.eks. spildes fyringsolie eller kemikalier på jorden.

Kommunen modtager jord i fire klasser alt efter forureningsgrad:

1. Klasse 1 – Ren jord

2. Klasse 2 – Lettere forurenet jord

3. Klasse 3 – Forurenet jord

4. Klasse 4 – Kraftigt forurenet jord

Ordningen gælder kun for jord i klasse 2 og 3.

AFHENTNING/AFLEVERING

Flytning af forurenet jord skal anmeldes til Forvaltning for Anlæg og Miljø, for anvisning af bortskaffelsesmetode. Mistanke om forurenet jord skal ligeledes anmeldes. Det kan eksempelvis være i følgende tilfælde:

• Flytning af forurenet jord bort fra det areal, hvor jorden er opgravet

• Flytning af jord bort fra hotspotregistreret areal, hvor den er opgravet

• Flytning af jord fra et areal, hvor den er opgravet, som er tilknyttet en Kap. 5-virksomhed.

• Flytning af jord bort fra et areal, hvor den er opgravet, som erfaringsmæssigt kan udgøre en risiko (kontakt evt. Affaldscenteret for vejledning herom)

• Flytning af jord bort fra et areal, hvor den er opgravet, der anvendes som offentlig vej.

• Pludseligt opståede, eller konstaterede forureninger, som indebærer afgravning og flytning af jord, eksempelvis spild, eller lækage fra en olietank, som udgør en risiko for arealanvendelsen, indeklimaet ect. Hvorfor der er behov for at agere herpå hurtigt.

Kontakt Sermersooq Affaldscenter på tlf. 36 74 11 eller affald@sermersooq.gl for nærmere oplysning om hvordan anmeldelsen skal udformes.

Den forurenede jord må ikke bortskaffes, førend Sermersooq Affaldscenter har anvist bortskaffelsesmetode.

Jord fra alle klasser skal være renset for sten inden indlevering.

I alle bosteder skal der betales gebyr ved aflevering af forurenet jord klasse 2-4, jf. gældende takstblad.

Ren jord, klasse 1, kan i alle kommunens bosteder afleveres gratis på kommunens modtagefaciliteter.

GEBYR

Der opkræves gebyr i henhold til gældende takstblad, både for virksomheder og private.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Ordningen gælder for alle affaldsproducenter i kommunens bosteder.

Frugt og grønt

OM ORDNINGEN

Formålet med ordningen er at sikre en sundhedsmæssig forsvarlig håndtering af kasserede fødevarer.

AFFALDSTYPEN

Frugt- og grøntaffald kan være bl.a.: Frugt, grøntsager, afskårne blomster og potteplanter uden potte.

AFHENTNING/AFLEVERING

SÆRLIGT FOR PRIVATE

Hovedstad, byer og bygder

Frugt- og grøntaffald fra private affaldsproducenter kan i mindre mængder bortskaffes gennem dagrenovation.

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Hovedstad, byer og bygder

Større mængder frugt- og grøntaffald, inkl. blomster og planter skal afleveres til de kommunale modtageanlæg. Frugt- og grøntaffald skal afleveres uden emballage eller i bionedbrydelig emballage.

Ittoqqortoormiit

I Ittoqqortoormiit er der fra 2019 oprettet en forsøgsordning, hvor alle private affaldsproducenter skal udsortere frugt- og grøntaffald i en særlig beholder. Større partier frugt og grønt skal anmeldes med et varsel på minimum 24 timer.

Kontakt Sermersooq Affaldscenter på tlf. 36 74 11 eller affald@sermersooq.gl for nærmere oplysning om hvordan anmeldelsen skal udformes.

GEBYR

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Der opkræves gebyr i henhold til gældende takstblad.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Ordningen gælder for affaldsproducenter I kommunens bosteder og forsøgsvist for private affaldsproducenter i Ittoqqortoormiit.

Fødevarer

OM ORDNINGEN

Formålet med ordningen er at skabe en bedre håndtering og vejledning vedr. bortskaffelse af forskellige former for fødevarer fra kommunens affaldsproducenter.

AFFALDSTYPEN

Fødevarer kan være bl.a.: homogene partier af fødevarer, der har overskredet udløbsdatoen, fejlproducerede fødevarer, fordærvede fødevarer mv..

AFHENTNING/AFLEVERING

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Større mængder at fødevarer skal anmeldes med et varsel på minimum 24 timer.

Fødevarer skal som udgangspunkt afleveres uden emballage.

Kontakt Sermersooq Affaldscenter på tlf. 36 74 11 eller affald@sermersooq.gl for nærmere oplysning om hvortil affaldet skal bortskaffes.

GEBYR

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Der opkræves gebyr i henhold til gældende takstblad.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Ordningen gælder for affaldsproducenter i alle kommunens bosteder.

GIPS: Ren, tør gips uden søm og skruer

OM ORDNINGEN

Ordningen har til formål at håndtere gips mere hensigtsmæssigt, samt forlænge levetiden på dumpe og kontrollerede deponier, ved at ændre måden gips deponeres på.

AFFALDSTYPEN

Denne affaldstype er gips som skal være ren og fri for søm og skruer. Gips kan f.eks. forekomme i forbindelse med renoveringer, nybyggeri eller skånsomme nedrivninger.

AFHENTNING/AFLEVERING

Gips skal afleveres til Affaldscenteret eller den lokale modtagestation. Affaldet skal være sorteret.

Hovedstad

I Nuuk kan ren gips afleveres til Affaldscenteret.

By og bygd

I byerne, Ittoqqortoormiit og bygderne kan ren gips afleveres til de kommunal modtageanlæg.

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Bygd

I alle bygder har affaldsproducenter pligt til at anmelde ren gips til Affaldscenteret og benytte den bortskaffelsesmulighed som Affaldscenteret anviser. Dette vil sædvanligvis være nærmeste by.

Kontakt Sermersooq Affaldscenter på tlf. 36 74 11 eller affald@sermersooq.gl for nærmere oplysning om, hvordan anmeldelsen skal udformes.

GEBYR

SSÆRLIGT FOR ERHVERV

Der opkræves gebyr i henhold til gældende takstblad.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Ordningen gælder for alle affaldsproducenter i kommunens bosteder.

Glasaffald

OM ORDNINGEN

Ordningen har til formål at minimere mængden af deponeret affald.

AFFALDSTYPEN

Glasaffald er bl.a.: Emballageglas som f.eks. vinflasker, syltetøjsglas, glasskår mm. som er renset for fremmedlegemer i form af træ, kapsler, metal, madrester og lignende. Større emner/møbler af glas, spejle og vinduer uden rammer.

AFHENTNING/AFLEVERING

Affaldsproducenter i alle kommunens bosteder har pligt til at aflevere rent kildesorteret glasaffald uden spor af eventuelle madrester, træ, plastik og lignende til det kommunale modtageanlæg.

Hovedstad

I hovedstaden har affaldsproducenter pligt til at aflevere kildesorteret glasaffald til Sermersooq Affaldscenter.

By, bygd og Ittoqqortoormiit

Affaldscenter har pligt til at aflevere kildesorteret glasaffald til det kommunale modtageanlæg.

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Bygd

I alle bygder har erhvervsdrivende affaldsproducenter pligt til at anmelde glasaffald til Affaldscenteret og benytte den bortskaffelsesmulighed som Affaldscenteret anviser. Dette vil sædvanligvis være nærmeste by. Kontakt Sermersooq Affaldscenter på tlf. 36 74 11 eller affald@sermersooq.gl for nærmere oplysning om hvordan anmeldelsen skal udformes.

GEBYR

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Der opkræves gebyr i henhold til gældende takstblad.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Ordningen gælder for alle affaldsproducenter i kommunens bosteder.

Isolering, ren

OM ORDNINGEN

Ordningen har til formål at håndtere ren isolering mere hensigtsmæssigt, samt forlænge levetiden på dumpe og kontrollerede deponier ved at ændre måden ren isolering deponeres på.

AFFALDSTYPEN

Denne affaldstype er isolering i form af plader, beklædningsmaterialer mm. Isolering kan f.eks. forekomme i forbindelse med renoveringer, nybyggeri eller skånsomme nedrivninger.

AFHENTNING/AFLEVERING

Ren isolering skal afleveres til Affaldscenteret eller den lokale modtagestation.

Hovedstad

I Nuuk kan ren isolering afleveres til Affaldscenteret.

By og bygd

I byerne, Ittoqqortoormiit og bygderne kan ren isolering afleveres til de kommunal modtageanlæg.

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Bygd

I alle bygder har affaldsproducenter pligt til at anmelde ren isolering til Affaldscenteret og benytte den bortskaffelsesmulighed som Affaldscenteret anviser. Dette vil sædvanligvis være nærmeste by. Kontakt Sermersooq Affaldscenter på tlf. 36 74 11 eller affald@sermersooq.gl for nærmere oplysning om, hvordan anmeldelsen skal udformes.

GEBYR

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Der opkræves gebyr i henhold til gældende takstblad.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Ordningen gælder for alle affaldsproducenter i kommunens bosteder.

Jern- og metalskrot

OM ORDNINGEN

Ordningen har til formål at fremme genanvendelse af jern- og metalskrot.

Jern- og metalskrot eftersorteres, pakkes og sendes til genanvendelse uden for Grønland.

AFFALDSTYPEN

Jern- og metalskrot fra private affaldsproducenter er bl.a.:

Cykelstel, udtjente stålreoler, rør og metal/jern fra renoveringsprojekter, emballage som f.eks. konservesdåser, øl og sodavandsdåser.

Jern- og metalskrot fra erhverv er bl.a.:

Beslag, brugte og kasserede lagerreoler, metalrør, jern- og metalprofiler, metal wire og plader samt udtjente containere. Udtjente køretøjer indgår ikke i denne kategori. Jern- og metalskrot skal neddeles til maksimalt 500 cm x 200 cm inden aflevering til modtageanlægget.

OBS: Wire skal være kvejlet op eller have en maksimallængde på 2 meter.

Ved større partier eller specielle emner (f.eks. præisolerede fjernvarmerør eller lign.) kan kommunen stille særlige krav til neddeling eller anden forbehandling før modtagelse.

AFHENTNING/AFLEVERING

Hovedstad

I hovedstaden har affaldsproducenter pligt til at aflevere kildesorteret jern- og metalskrot til Sermersooq Affaldscenter.

By, bygd og Ittoqqortoormiit

Affaldsproducenter har pligt til at aflevere kildesorteret jern- og metalskrot til det kommunale modtageanlæg.

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Bygd

I alle bygder har erhvervsdrivende affaldsproducenter pligt til at anmelde jern og metalskrot til Sermersooq affaldscenter og benytte den bortskaffelsesmulighed som Affaldscenteret anviser. Dette vil sædvanligvis være nærmeste by. Kontakt Sermersooq Affaldscenter på tlf. 36 74 11 eller affald@sermersooq.gl for nærmere oplysning om, hvordan anmeldelsen skal udformes.

GEBYR

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Der opkræves gebyr i henhold til gældende takstblad.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Ordningen gælder for alle affaldsproducenter i kommunens bosteder.

Køretøjer: Udtjente køretøjer

OM ORDNINGEN

Formål med ordningen er at sikre korrekt bortskaffelse af affaldet, således at der ikke efterlades køretøjer i by og natur, som indeholder miljøfarlige dele.

AFFALDSTYPEN

Køretøjer fra private affaldsproducenter er bl.a.:

Biler, snecootere og ATV’er.

Køretøjer fra erhverv er bl.a.:

Biler, lastbiler, entreprenørmaskiner, snescootere og ATV’er.

AFHENTNING/AFLEVERING

Inden bortskaffelsen skal køretøjerne miljøklargøres i henhold til den kommunale miljøklargøringsstandard. Blanket til miljøklargøring kan rekvireres ved henvendelse til Sermersooq Affaldscenter.

I alle bosteder er der etableret anvisningsordninger, hvor affaldsproducenten selv er forpligtet til at sørge for transport af de køretøjer til de kommunale modtageanlæg. I forbindelse med bortskaffelsen skal man kunne fremvise dokumentation på miljøklargøringen i form af en udfyldt miljøklargøringsblanket. I tilfælde af manglende dokumentation, vil der blive opkrævet er gebyr for medgået tid i henhold til gældende takstblad.

Hovedstad, byer og Ittoqqortoormiit

I Nuuk skal køretøjer afleveres på Affaldscenteret, i Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit skal køretøjer afleveres til det kommunale modtageanlæg.

Bygd

I bygderne skal køretøjer bortskaffes til den nærmeste by. Det er affaldsproducentens ansvar at køretøjet miljøklargøres og afleveres på modtageanlægget i nærmeste by.

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Ved køretøjer større end almindelige personbiler, kan der stilles krav om yderligere neddeling/forbehandling. Kontakt Sermersooq Affaldscenter på affald@sermersooq.gl eller tlf. 36 74 11.

GEBYR

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Der opkræves gebyr i henhold til gældende takstblad.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Ordningen gælder for alle affaldsproducenter i kommunens bosteder.

Miljøfarligt affald

OM ORDNINGEN

Formål med ordningen er at sikre, at der ikke efterlades eller udledes miljøfarligt affald til skade for natur, dyreliv og mennesker.

AFFALDSTYPEN

Miljøfarligt affald kan være bl.a.:

Husholdningskemikalier, spildolie, lavenergipærer akkumulatorer, lysstofrør, malingrester og batterier samt beholdere, der har indeholdt miljøfarligt affald f.eks. malerspande, spraydåser og oliedunke.

Miljøfarligt affald kan også være elektronikaffald som bl.a.:

Computere, printere, fjernsyn, telefoner og el-værktøj. Alle udtjente elektronikprodukter er dækket af ordningen.

Ligeledes kan miljøfarligt affald være hårde hvidevare som bl.a.:

Køleskabe, kummefrysere, svaleskabe.

Ordningen gælder IKKE lægemidler og medicinrester, der skal afleveres til sundhedsmyndighederne.

AFHENTNING/AFLEVERING

Affaldet der indgår i denne ordning skal ved aflevering være sorteret i følgende fraktioner:

Elektronikskrot som f.eks.: computere, printere, kopimaskiner, telefoner, skærme og el-værktøj.

Køle-/frysemøbler som f.eks.: køle-/fryseskabe, kummefrysere og svaleskabe.

Kemikalier som f.eks.: syrer, baser, frostvæsker og opløsningsmidler.

Maling, lak, lim, fugemasse og trykfarve. I denne fraktion indgår også malerspande og tonerpatroner mv.

Olieaffald, alle former for spildolie

Akkumulatorer, batterier til f.eks. biler og både.

Batterier, alle andre typer af batterier, f.eks. AA- og AAA-batterier og knapbatterier.

Trykbeholdere som. f.eks.: Spraydåser, gasflasker og trykluftflasker

Lysstofrør og elpærer af alle typer.

Forurenet træ, som indeholder mere end 50mg/kg PCB og træ malet med tungmetalholdig maling eller træ, som på anden måde er kraftigt forurenet, herunder trykimprægneret træ.

Særlig miljøfarligt affald, som ikke indgår i ovenstående fraktioner eller kræver helt ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger, eksempelvis pyroteknisk affald.

Særligt miljøfarligt affald kan kun afleveres efter forudgående aftale med Affaldscenteret. Kontakt Affaldscenteret på tlf. 36 74 11 eller på affald@sermersooq.gl.

For information om Asbestholdigt affald, se ordning for asbest- og pcb-holdigt.

Ordningen gælder ikke lægemidler og medicinrester, der skal afleveres til sundhedsvæsenet.

For information om eksplosivt affald, som f.eks. fyrværkeri, se Ammunition, våben og eksplosiver.

I alle bosteder er der etableret indsamlingsordninger og anvisningsordninger.

Vær opmærksom på at der for indlevering af visse typer affald er pligt til at lave en forudgående anmeldelse til Sermersooq Affaldscenter. Se mere om Anmeldepligt under Regulativ, lovgivning og pligter.

Kontakt Sermersooq Affaldscenter på tlf. 36 74 11 eller affald@sermersooq.gl for nærmere oplysning om, hvordan anmeldelsen skal udformes.

Affaldet skal altid afleveres til driftspersonalet ved modtageanlægget. Ved aflevering bliver det farlige affald vejet og klassificeret, ligesom der bliver foretaget en vurdering af om affaldet er korrekt emballeret. Affaldet efterbehandles og pakkes på modtagestationen, hvorefter de farlige fraktioner bortskaffes til behandling i Danmark.

SÆRLIGT FOR PRIVATE

Hovedstad

I Nuuk skal private affaldsproducenter aflevere miljøfarligt affald til modtagestationen.

By, Ittoqqortoormiit og bygd

I byerne, Ittoqqortoormiit og bygderne skal vejformanden kontaktes for aftale om afhentning af miljøfarligt affald.

Der er også etableret en anvisningsordning, hvor miljøfarligt affald, elektronikskrot og køle-/frysemøbler kan bortskaffes til de kommunale modtageanlæg.

For batterier er der desuden etableret en indsamlingsordning med kasser opstillet på kommunekontorer og hos nogle virksomheder, se under Batterier.

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Hovedstad og By

I Nuuk, Paamiut og Tasiilaq er der etableret en anvisningsordning, hvor affaldsproducenten selv er forpligtet til at sørge for transport og aflevering af affaldet til de kommunale modtageanlæg. I Nuuk er modtageanlægget på Affaldscenteret.

Miljøfarligt affald, elektronikskrot og køle-/frysemøbler skal bortskaffes til modtageanlægget.

Bygd og Ittoqqortoormiit

I alle bygder og Ittoqqortoormiit har affaldsproducenter pligt til at anmelde miljøfarligt affald til Affaldscenteret og benytte den bortskaffelsesmulighed som Affaldscenteret anviser. Dette vil sædvanligvis være nærmeste by.

Kontakt Sermersooq Affaldscenter på tlf. 36 74 11 eller affald@sermersooq.gl for nærmere oplysning om, hvordan anmeldelsen skal udformes.

KRAV TIL BEHOLDERE, OPBEVARING OG TRANSPORT

Opbevaring af miljøfarligt affald skal foregå i beholdere, der med hensyn til placering, konstruktion og tæthed sikrer, at der ikke sker forurening af luft, jord, vand og is. Det farlige affald skal så vidt muligt opbevares i originalemballagen – i modsat fald med tydelig mærkning af beholderens indhold. Beholdere med miljøfarligt affald skal kunne lukkes.

Affaldsproducenten er pligtig til at holde beholdere til miljøfarligt affald rene, således at risikoen for spild og sammenblanding minimeres.

Miljøfarligt affald i væske- eller pulverform skal altid emballeres.

Forskellige typer af miljøfarligt affald må ikke opbevares i samme beholder, med mindre de hver især er forsvarligt emballerede og sikret mod afdampning og spild.

Beholdere med miljøfarligt affald må ikke placeres så indholdet er tilgængeligt for offentligheden. Eksempelvis må man ikke anbringe beholdere med miljøfarligt affald uden for sin bopæl/virksomhed på en måde, så børn og dyr umiddelbart kan få adgang til affaldet.

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Hvis driftsmedarbejderen, der modtager affaldet vurderer, at det er nødvendigt at om-emballere kemikalier eller andre typer af farligt affald, betales der gebyr efter medgået tid i henhold til gældende takstblad. I særlige tilfælde hvor fejlemballering udgør en risiko for arbejdsulykker på modtageanlægget, kan der anvises alternativ bortskaffelsesmulighed.

GEBYR

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Der opkræves gebyr i henhold til gældende takstblad.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Ordningen gælder for alle affaldsproducenter i kommunens bosteder.

PAP: Rent pap

OM ORDNINGEN

Ordningen har til formål at øge genanvendelsen af papaffald. Det sorterede pap afsendes dels til genanvendelse i Danmark og anvendes dels til optimering af forbrændingen af andet affald.

AFFALDSTYPEN

Rent pap er bl.a.: Rent tørt pap uden papir og plastik. Det kan f.eks. være flyttekasser og emballage pap fra eksempelvis cornflakes og tandpastapakker.Rent pap er IKKE kopi/skrivepapir, pizzaæsker, aviser og reklamer.

AFHENTNING/AFLEVERING

Affaldsproducenter i Nuuk, Paamiut og Tasiilaq har mulighed for at aflevere rent tørt balleret pap til de kommunale modtage anlæg.

SÆRLIGT FOR ERHVERV

I alle bygder og Ittoqqortoormiit skal papaffald fra erhverv anmeldes til Sermersooq Affaldscenter, som anviser hvilken bortskaffelsesmulighed, der skal benyttes. Dette vil sædvanligvis være bortskaffelse til nærmeste by.

Rent og tørt pap modtages kun balleret.

Kontakt Sermersooq Affaldscenter på tlf. 36 74 11 eller affald@sermersooq.gl for nærmere oplysning om, hvordan anmeldelsen skal udformes.

GEBYR

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Der opkræves gebyr i henhold til gældende takstblad.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Ordningen gælder for alle affaldsproducenter Nuuk, Paamiut og Tasiilaq.

Småt brændbart

OM ORDNINGEN

Småt brændbart affald er affald der er egnet til forbrænding, men som ikke er omfattet af krav til sortering, deponering eller særlig behandling som f.eks. miljøfarligt affald, elektronikskrot og køle/frysemøbler

AFFALDSTYPEN

Småt brændbart er bl.a.: Emballageaffald, plast, kufferter og gamle møbler som udelukkende består af brændbare materialer og som ikke er egnede til direkte genbrug.

AFLEVERING

Småt brændbart affald skal neddeles til stykker på max 100x100x50 cm inden aflevering til modtageanlægget. I særlige tilfælde kan disse størrelsesangivelser overskrides, efter aftale med Sermersooq Affaldscenter.

Affaldet må ved indlevering ikke indeholde væske.

I alle bosteder er der etableret anvisningsordninger, hvor affaldsproducenten selv er forpligtet til at transportere affaldet til de kommunale modtageanlæg.

Hovedstad

I Nuuk skal småt brændbart afleveres til Sermersooq Affaldscenter.

By, Ittoqqortoormiit og bygd

I byerne, Ittoqqortoormiit og bygderne skal småt brændbart affald bortskaffes til det kommunale modtageanlæg.

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Bygder

I alle bygder har affaldsproducenter pligt til at anmelde småt brændbart affald til Affaldscenteret og benytte den bortskaffelsesmulighed som Affaldscenteret anviser. Dette vil sædvanligvis være til nærmeste by.

Kontakt Sermersooq Affaldscenter på tlf. 36 74 11 eller affald@sermersooq.gl for nærmere oplysning om, hvordan anmeldelsen skal udformes.

GEBYR

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Der opkræves gebyr i henhold til gældende takstblad.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Ordningen gælder for alle affaldsproducenter i kommunens bosteder.

STORSKRALD (indsamlings og anvisningsordning)

OM ORDNINGEN

SÆRLIGT FOR PRIVATE

Denne ordning er kun for private.

Uden for indsamlingsperioderne skal affaldet sorteres i forskellige affaldstyper jf. regulativet og indleveres til Sermersooq Affaldscenter.

Det er kun i bestemte perioder af året der tilbydes indsamling af storskrald, forår og efterår.

Ordningen for storskrald har til formål at forhindre at affald henkastes/henstilles i vejkanten og skæmmer bybilledet eller dumpes til forurening af i naturen.

AFFALDSTYPEN

Storskrald dækker over alle former for ikke-nagelfast indbo fra private husstande.

Storskrald fra private affaldsproducenter er bl.a.: møbler, lamper, køkkengrej, tøj, legetøj, tæpper, nipsting, flyttekasser, pap, grill, billeder, dæk, cykler, paller (max. 3), tomme malerbøtter, hvidevare, elektronik.

Storskrald er IKKE:

Byggeaffald som f.eks. beton, murværk, gips, træaffald, fliser mm. Gamle køkkener, sanitet, paller i store mængder, miljøfarligt affald i form af f.eks. kemikalier eller olie, fyrværkeri og patroner.

AFHENTNING/AFLEVERING

Afhentning af storskrald sker på forskellige måder alt efter om der er tale om hovedstad eller by/bygd.

Hovedstad

I Nuuk er der etableret indsamlingsordning 2 gange om året over en periode på 2-3 uger, i foråret efter tøbrud og i efteråret inden snefald.

Indsamlingen sker ved husstanden, men kun efter tilmelding til Affaldscenteret.

Indsamlingen annonceres på Affaldscenterets og kommunens facebooksider, kommunens hjemmeside og i Nuuk Ugeavis

Når der er åbent for tilmelding kan du kontakte Sermersooq Affaldscenter på tlf. 36 74 11 eller på affald@sermersooq.gl fra mandag til fredag (dog ikke helligdage).

Uden for indsamlingsperioderne skal affaldet sorteres i forskellige affaldstyper jf. regulativet og indleveres til Sermersooq Affaldscenter.

By, Ittoqqortoormiit og bygder

For afhentning af storskrald skal du henvende dig til dit lokale borgerservicekontor eller filialkontor, for yderligere oplysninger om, hvordan det gøres i din by/bygd.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Private boligejere og lejere af private boliger (privatudlejning) der er tilmeldt den kommunale indsamlingsordning (med stativer).

Stort brændbart

OM ORDNINGEN

Stort brændbart affald er affald der er egnet til forbrænding, men som ikke er omfattet af krav til genanvendelse, deponering eller særlig behandling som f.eks. miljøfarligt affald, elektronikskrot og køle/frysemøbler

AFFALDSTYPEN

Stort brændbart fra private affaldsproducenter er bl.a.:

Emballageaffald, plast, gamle møbler, linoleumsbelægninger og madrasser som primært består af brændbare materialer og som ikke er egnet til direkte genbrug.

Stort brændbart fra erhverv er bl.a.:

Emballageaffald, plast, gamle møbler, linoleumsbelægninger og madrasser som primært består af brændbare materialer.

AFHENTNING/AFLEVERING

Stort brændbart affald er emner som er større end 100x100x50 cm og som derfor kræver neddeling før det kan brændes eller pakkes og sendes afsted til forbrænding.

Affaldet må ved indlevering ikke indeholde væske.

I alle bosteder er der etableret anvisningsordninger, hvor affaldsproducenten selv er forpligtet til at transportere affaldet til de kommunale modtageanlæg.

Hovedstad

I Nuuk skal stort brændbart til Sermersooq Affaldscenter, hvor neddeling vil finde sted.

By, Ittoqqortoormiit og bygd

I byerne, Ittoqqortoormiit og bygderne skal stort brændbart affald bortskaffes til det kommunale modtageanlæg.

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Bygder

I alle bygder har affaldsproducenter pligt til at anmelde stort brændbart affald til Affaldscenteret og benytte den bortskaffelsesmulighed som Affaldscenteret anviser. Dette vil sædvanligvis være nærmeste by. Kontakt Sermersooq Affaldscenter på tlf. 36 74 11 eller affald@sermersooq.gl for nærmere oplysning om, hvordan anmeldelsen skal udformes.

GEBYR

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Der opkræves gebyr i henhold til gældende takstblad.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Ordningen gælder for alle affaldsproducenter i kommunens bosteder.

Tov og reb

OM ORDNINGEN

Ordningen har til hensigt at sikre korrekt bortskaffelse af reb og tovværk, så det ved bortskaffelse ikke yder skade på materiel.

AFFALDSTYPEN

Tov og reb er lavet syntetisk (af plast) eller af naturmaterialer som f.eks. hamp.

AFHENTNING/AFLEVERING

Tov og rebstykker på under 2 meter afleveres uden yderligere restriktioner under denne ordning.

Tov og reb som har en længde på mere end 2 meter skal være kvejlet op inde indlevering til modtagestationen.

GEBYR

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Tov og rebstykker under 2 meter afleveres under denne ordning men indvejes som småt brændbart.

Tov og rebstykker over 2 meter afleveres under denne ordning men indvejes som stort brændbart.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Ordningen gælder for alle affaldsproducenter i kommunens bosteder.

Trawl, net og liner, rene

OM ORDNINGEN

Ordningens formål er at øge mængden af trawl, net og liner, der kan genbruges. Rene trawl, net og liner pakkes og sendes til genbrug i Danmark. Plastmaterialerne fra trawl, net og liner anvendes til nye produkter, hvoraf nogle kommer retur til Grønland.

AFFALDSTYPEN

Rene trawl, net og liner fra affaldsproducenter er bl.a.:

Fiskenet, garn, liner og trawl inkl. de flydere, fendere, vægte, tovværk som sidder fastmonteret herpå. Flydere, fendere, vægte og tovværk er dog kun tilladt, hvis de sidder fast på garnet/linen/trawlet/nettet.

Taifunwire (net med metalwire), trawldøre og plastikkar med skumfyld er IKKE en del af denne ordning og må ikke indleveres sammen med trawl, net og liner.

AFHENTNING/AFLEVERING

Trawl, net og liner skal afleveres hver for sig, eksempelvis i en bigbag. Kroge skal være afmonteret og der må ikke forekomme løse kroge. Dette er af hensyn til arbejdssikkerheden for de medarbejder, der håndterer affaldet og den videre genbrug.

SÆRLIGT FOR PRIVATE

Hovedstad, byer og Ittoqqortoormiit

I Nuuk, Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit har private affaldsproducenter mulighed for at aflevere rene trawl og net til det lokale modtageanlæg.

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Hovedstad

Rene trawl og net afleveres på Affaldscenteret som anviser aflæsningsmulighed.

Byer

I byerne og Ittoqqortoormiit har alle erhvervsproducenter mulighed for at aflevere rene trawl og net til det lokale modtageanlæg.

Bygder

I alle bygder skal rene trawl og net fra erhverv anmeldes til Sermersooq Affaldscenter, som anviser hvilken bortskaffelsesmulighed der skal benyttes. Dette vil sædvanligvis være bortskaffelse til nærmeste by.

Kontakt Sermersooq Affaldscenter på tlf. 36 74 11 eller affald@sermersooq.gl for nærmere oplysning om, hvordan anmeldelsen skal udformes.

GEBYR

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Der opkræves gebyr i henhold til gældende takstblad.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Ordningen gælder for alle affaldsproducenter i kommunens bosteder.

TRÆ: Malet, trykimprægneret og lettere forurenet træ

OM ORDNINGEN

Formål med ordningen er at holde miljøforurenende træaffald adskilt fra rent træ, samt at sikre at forurenet træaffald ikke ender i naturen til skade for natur, dyreliv og mennesker.

AFFALDSTYPEN

Malet, trykimprægneret og lettere forurenet træ er bl.a.:

Planker, brædder, bjælker, plader eller lister der stammer fra nybyggeri, renoveringer/ombygning, nedrivning eller anlægsarbejder og som er trykimprægneret, malet eller lettere forurenet af andre årsager.

AFHENTNING/AFLEVERING

Træet skal være renset for urenheder som f.eks. beton, fugemasse, søm/skruer og beslag. Rester af tagpap kan accepteres. PCB-indholdet i træ og evt. maling må maksimalt være 1 mg/kg og der må ikke forekomme tungmetaller og andre forurenende stoffer i malingen. Ved højere PCB-indhold eller anden forurening skal træet håndteres som miljøfarligt affald eller PCB-forurenet affald.

Træet skal normalt neddeles i stykker på max. 200x100x50 cm, inden det kan afleveres til modtageanlægget.

I særlige tilfælde kan affaldet overskride disse størrelsesangivelser, efter forhåndsaftale med Sermersooq Affaldscenter.

SÆRLIGT FOR PRIVATE

I alle bosteder er der etableret anvisningsordninger, hvor den private affaldsproducent selv er forpligtet til at transportere affaldet til de kommunale modtageanlæg.

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Hovedstad, by og Ittoqqortoormiit

I Nuuk, Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit er der etableret anvisningsordninger, hvor affaldsproducenten selv skal bringe træaffaldet til modtageanlægget.

Bygder

I alle bygder er der etableret anvisningsordninger, hvor affaldsproducenten har pligt til at anmelde affaldet til Affaldscenteret og benytte den bortskaffelsesordning som Affaldscenteret anviser. Det vil sædvanligvis være i nærmeste ny. Kontakt Sermersooq Affaldscenter på tlf. 36 74 11 eller affald@sermersooq.gl for nærmere oplysning om, hvordan anmeldelsen skal udformes.

GEBYR

SÆRLIGT FOR ERHVERV

Der opkræves gebyr i henhold til gældende takstblad.

ORDNINGEN GÆLDER FOR

Ordningen gælder for alle affaldsproducenter i kommunens bosteder.