Byggetilladelse og arealtildeling

Annoncering af ledigt byggefelt i Kulusuk

Et byggefelt i Kommuneplanens delområde 37B2 i Kulusuk, annonceres hermed ledig.

Områdets anvendelse fastlægges i kommuneplanen til erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, lager, håndværk, værksted, produktion, oplag og transport samt industri.

Området er et delvist bebygget erhvervsområde. Området har et areal på cirka 2,3 ha.

Der kan i begrænset omfang etableres ny bebyggelse, på baggrund af en konkret vurdering.

Kommende arealrettighedshavere skal følge almen procedure jf. kommunes bestemmelser om arealtildeling i forbindelse med udlodning og meddelelse om arealreservation/arealtildeling på byggefeltet.

Ansøgere skal være opmærksomme på følgende:

Enhver juridisk person; enkelt person, firma, selskab eller forening kan ansøge om et areal. Der kan kun søges om et byggefelt.

Ansøgningen skal vedlægges:

  • Tidsplan for byggeriet.
  • En beskrivelse af byggeriet.
  • Dokumentation for ansøgers økonomiske evne til realisering af byggeriet.

Ansøger skal fremlægge dokumentation for ansøgers økonomiske evne til at gennemføre det beskrevne projekt. Dokumentationen skal ske i form af bankerklæring om ansøgers økonomiske evne til at gennemføre projektet. Banken skal erklære, at banken anser ansøger for at være økonomisk i stand til at gennemføre det beskrevne projekt.

Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger, vil komme i betragtning. Det er ansøgers ansvar at ansøgningen er tilstrækkelig og korrekt belyst.

Alle ansøgninger der indkommer før eller senest den 26. maj. 2023 vil blive betragtet som samtidige. Afhængig af antal ansøgninger vil byggefeltet blive fordelt ved lodtrækning.

Der henvises i øvrigt til Kommuneqarfik Sermersooqs almindelige bestemmelser for arealtildeling. https://kp.sermersooq.gl/da/arealtildeling/  

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Forvaltningen for Anlæg og Miljø, telefon 36 74 40.

Ansøgning om arealreservation fremsendes til Kommuneqarfik Sermersooq, Forvaltningen for Anlæg og Miljø, Postboks 1005, 3900 Nuuk, eller elektronisk til sai@sermersooq.gl, med reference ledig byggefelt KPT 37B2 i Kulusuk.

Vedlagt er kortbilag af byggefeltet.