Borger Daginstitutioner og dagpleje

Ny sektorplan skal styrke dagtilbuddene

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Med sektorplanen for dagtilbudsområdet sætter kommunen retningen for det langsigtede arbejde med tiltag, der skal bidrage til at styrke dagtilbudsområdet.

Der er tale om en række tværgående fokuspunkter, som bl.a. dækker opkvalificering, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, gode overgange og indretning af dagtilbuddene. Alle fokuspunkterne skal være med til at sikre sunde og trygge rammer for børnenes trivsel og udvikling.Efter temadag for Udvalg Børn og Skole, har forvaltningen udarbejdet en sektorplan for kommunens i alt 36 pasningstilbud for 0-6-årige. Overordnet set skal sektorplanen forstås som et styrings- og planlægningsværktøj, som skal understøtte politikerne, ledelserne og medarbejderne på området i deres daglige arbejde med børnene og dagtilbuddene.

Rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere
For Kommuneqarfik Sermersooq er det afgørende, at medarbejderne trives. Med sektorplanen vil Forvaltning for Børn og Skole derfor fokusere på de rammer, som er med til at skabe et godt arbejdsmiljø. Mere konkret er der tale om: At tilbyde uddannelse og opkvalificering af medarbejdere og ledere. At skabe gode fysiske rammer for det pædagogiske arbejde. At sikre en god og kvalificeret ledelse ude i de enkelte dagtilbud. Samlet set skal det være med til at skabe bedre fysiske og psykiske arbejdsbetingelser, som i sidste ende skal komme både medarbejderne og børnene til gavn.

I den forbindelse udtaler udvalgsformand for Udvalg for Børn og Skole Juaaka Lyberth følgende: ”Hvis vi ønsker at forbedre vores børn og børnebørns trivsel, er det essentielt, at vi tilbyder medarbejderne de rette arbejdsbetingelser, som danner grundlag for det gode pædagogiske arbejde. Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere går hånd i hånd med et godt arbejdsmiljø.”

Som et led i arbejdet med at rekruttere og fastholde personale på dagtilbuddene, viser erfaringer, at stillinger lettere besættes hvis der tilbydes personalebolig. Derfor er der truffet beslutning om, at det skal prioriteres, at personaleboliger tildeles personale på dagtilbudsområdet. Derudover vil det i større omfang være muligt at udvide rekrutteringen udenbys, i Danmark og resten af Norden. I den forbindelse er det oplagt at forbedre aftalen om praktikanter og praktikforløb med Danmark.

Herved skabes de bedste forudsætninger for et godt arbejdsmiljø, som kan være med til at sikre løbende rekruttering og fastholdelse af personale.

Gode overgange
Med den nye sektorplan er der fokus på overgangen fra hjem til vuggestue, fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole. Forskning viser, at børn der har haft en vanskelig overgang fra f.eks. børnehave til skole, har større risiko for mistrivsel både i løbet af skoletiden men også i voksenlivet.

Forvaltningen vil, i samarbejde med lederne, se på de strukturelle og kulturelle forhold i daginstitutionerne. Hensigten med det er, at skabe sunde og glade børn, som trives og udvikler sig både fysisk og psykisk. Yderligere har kommunen besluttet at indføre ”glidende overgange”, hvor børnene i løbet af førstehalvår, bliver overflyttet til AKO. Dette gøres for at skabe en lettere og mindre overvældende overgang til skolen, hvor børnene ikke oplever at skulle starte op i både skole og AKO samtidig.

Langt de fleste børn tilbringer meget tid i dagtilbuddene. Derfor er det altafgørende, at der er et sundt tillidsforhold mellem daginstitutionen og forældrene. Desto bedre forældrekontakt der er til pædagogerne, des mere positivt og trygt oplever barnet dagtilbuddet. I sektorplanen prioriteres forældrekontakten og forældresamarbejdet. Det gøres den ved at informere, inddrage, engagere og skabe tid og rum. Det betyder, at udvekslingen af informationer om barnet er afgørende. Samtidig skal forældrene have mulighed for at blive inddraget i dagtilbuddets aktiviteter. Dernæst, skal der, sættes tid og rum af til, at pleje den daglige kontakt til forældrene.

Hertil udtaler udvalgsformand for Udvalg for Børn og Skole Juaaka Lyberth: ”Som forældre kan det være svært at sende sit barn i daginstitution for første gang. Det ligger helt instinktivt til os mennesker, at beskytte det dyrebareste vi har. Nemlig vores børn. Derfor må vi ikke tage forældrekontakten for givet. Vi er nødt til at sætte rammerne for et tillidsfuldt forhold mellem dagtilbud og forældre, ellers risikerer vi en usund relation, hvor mistro får lov at blomstre. Hvis forældrene derimod bliver inviteret ind i deres barns hverdag, nedbryder vi den distance, der kan opstå mellem forældrene og daginstitutionen.”    

Indretning af institutionerne
Et tredje fokusområde bliver indretningen af daginstitutionerne. Det skyldes, at institutionens fysiske udformning og indretning har betydning for børnenes hverdag og personalets arbejdsmiljø. Derfor vil forvaltningen undersøge, hvilke muligheder der er for at forbedre de fysiske rammer i de enkelte dagtilbud. Dertil arbejdes der videre med de såkaldte Tunngaviit principper, som fokuserer på indretningen af institutionerne med aktivitetscentre i form af eksempelvis læse-, bevægelses- eller kunstcentre. Aktivitetscentrene fremmer børnenes udvikling, ved at give dem mulighed for at træffe beslutninger selv og finde løsninger i samarbejde med jævnaldrende.

Udvalgsformanden for Udvalg for Børn og skole Juaaka Lyberth udtaler: ”Børn er nysgerrige af natur, og hvis vi kan kombinere deres nysgerrighed med udvikling og læring, så vil det være et godt springbræt til deres næste skridt i barndommen, som er skolen. Med aktivitetscentrene vil pædagogernes faglige kompetencer for alvor komme i spil ved at støtte børnene i deres aktiviteter. Aktivitetscentrene er en sund måde at stimulere børnenes nysgerrighed på.”

Det er blot nogle af de væsentlige initiativer, som man fra kommunens side ønsker at prioritere og indfase i løbet af de kommende år. Formålet med sektorplanen er overordnet at sikre de bedst mulige rammevilkår for børnenes trivsel og læringsmæssige udvikling. Alt imens man fra forvaltningens side tænker personalets arbejdsmiljø og forældrenes rolle ind den samlede plan.