Affald og Miljø

Sidste nyt fra Sermersooq Affaldscenter – April 2021

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Dette nyhedsbrev er en kort opsummering af en del af de opgaver der løses i Kommuneqarfik Sermersooqs tekniske afdelinger på miljø- og affaldsområdet.

Modtagerstationen

Når der afleveres affald til modtagestationen, skal affaldet være sorteret i de fraktioner som er beskrevet i Kommunens affaldsregulativ. Det gælder også for erhvervsdrivende og sådan har det været i flere år.

Vi modtager forbrændingsegnet affald, der bliver læsset direkte i forbrændingen til bortskaffelse. Derfor er det vigtigt at affaldet kun indeholder brændbare materialer og ikke jern, beton eller elektronikaffald f.eks. Det fortæller Driftsleder for modtagestationen Finn Karlsen, som fortsætter: ”Vi modtager en gang imellem læs, som viser sig ikke at være sorteret korrekt.

Hvis vi opdager dette før affaldet aflæsses, afvises affaldet på modtagerstationen og transportøren må tage affaldet med tilbage til producenten som har ansvaret for at affaldet bliver sorteret korrekt. Hvis vi først opdager fejlsorteringen efter affaldet er blevet læsset af, får affaldsproducenten pålagt et gebyr som dækker de omkostninger vi har til at sortere affaldet her på modtagerpladsen.

Generelt oplever vi, at erhvervsdrivende er gode til at sortere deres affald. Dels fordi det kan betale sig økonomisk, men der er også stor forståelse for den miljømæssige gevinst ved at affaldet er sorteret.

Affaldsregulativ for 2021 kan findes her: https://sermersooq.gl/da/regulativer-lovgivning-og-pligter/


Hold øje med

Det er snart tid til den årlige storskraldsindsamling i Nuuk. Det bliver afholdt i perioden 17. – 28. maj.

Hold øje med Nuuk Ugeavis, Affaldscenterets Facebookside samt Sermersooq Kommunes hjemmeside for flere oplysninger.


Affald og energi i tal for april

  • Forbrændingsanlægget har brændt 1.217,9 tons affald svarende til 40,6 tons i døgnet.
  • Den samlede varmeproduktion fra forbrændingsanlægget var 2.775,9 MWh varme. Heraf blev 2.054,5 MWh sendt ud i Nukissiorfiits fjernvarmenet i Nuussuaq og anvendt til opvarmning.
  • Dette er en udnyttelse på 74,2 %. I samme periode har svømmehallen Malik brugt 249,38 MWh til opvarmning.
  • Der har været 1.458 ekspeditioner af erhvervskunder i perioden. Det er 49 ekspeditioner om dagen.