Borger

Forslag til Kommuneplantillæg 2B2-4 Qeqertat 2020, Nuuk, Nuussuaq-bydel

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Udvalg for Økonomi og Erhverv besluttede 22. marts 2018 at sende forslag til kommuneplantillæg 2B2-4 i offentlig høring i 6 uger.

FORMÅL
Forslag til kommuneplantillæg 2B2-4, Qeqertat 2020 udlægger området til erhvervs- og havneformål.

Forslaget til kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af projektansøgningerne på Qeqertat havnearealer, indsendt af henholdsvis Usissat Aps og et konsortium bestående af fem virksomheder: Royal Greenland, Aalborg Havn, STARK Kalaallit Nunaat A/S, Arctic Group og Blue Water A/S. I høringsperioden af projektansøgningerne er et indsendt alternativt projekt fra Nuuk Bådpark implementeret i planlægningen af arealerne. Forvaltningens behandling af projektansøgningerne blev endelig godkendt af Kommunalbestyrelsen 21. november 2017 i henhold til planlovsændringen pr. 1. januar 2016.

Forslaget til kommuneplantillægget muliggør en realisering af projektansøgningernes formål. Planforslaget fastlægger bestemmelser der sikrer at arealerne, der er omfattet af projektansøgningerne, udvikles efter en samlet plan, herunder udbygning af områdets infrastruktur og visuelle karakter. Planen sikrer samtidig at den tidligere planlægning for udvikling af containerhavnen i Nuuk videreføres, samt skaber arealer kommunen eller et kommunalt udviklingsselskab kan disponere over og udvikle til andre erhverv.

Forslaget til kommuneplantillægget er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens vision om at udvikle Nuuks erhvervsbånd i henhold til Kommuneqarfik Sermersooqs Hovedstadsstrategi og kommuneplan.

OFFENTLIG DEBAT
Forslagene fremlægges til offentlig høring i 6 uger i perioden 28. marts – 9. maj 2018.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden 9. maj 2018 og skal rettes til:

Kommuneqarfik Sermersooq,
Anlægs- og Miljøforvaltning,
Postboks 1005, 3900 Nuuk eller
på mailadressen:
plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

RETSLIGE FORHOLD
Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

PLANEN KAN LÆSES HER

sermersooq.gl under høringsportalen
• Kommunens borgeservicecentre
• Ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00

Kommuneqarfik Sermersooq tager forbehold for trykfejl i annoncen.

PDF