Borger

Kommuneqarfik Sermersooq indfører ny model til opsporing af sygdomme

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommunen opdaterer metoden til vurdering af beboere i plejehjem og patienters behandlingsbehov.

Kommuneqarfik Sermersooq indfører en ny metode til opsporing af sygdomme hos borgere i ældre-, handicap- og psykiatriområdet. I den anledning afholdt kommunen et kursus for de ansatte der har berøring med disse borgere. Modellen der kaldes triagering, er en metode kommunen vil indføre i plejen af borgere på institutioner og i eget hjem, der modtager omsorgsydelser

Kurset er en del af Kommuneqarfik Sermersooqs samarbejdsaftale med Aalborg Kommune og det er to sygeplejersker fra Aalborg der afholder kurset sammen med Velfærdsforvaltningen. Personale fra Kommuneqarfik Sermersooq havde været i Aalborg i efteråret 2017 og det var under dette besøg de var blevet præsenteret for dette redskab, der skal forebygge indlæggelser ved tidligt at opspore sygdomme som blærebetændelse, lungebetændelse eller tryksår.

Merry Jakobsen der arbejder på Ippiarsuk glæder sig til at det bliver nemmere at danne sig et overblik af beboernes tilstand når hun møder på arbejde. ”Vi arbejder med vagtskifter og det bliver nemmere at se, hvad det er vi skal være opmærksomme på. Hvad er der sket de foregående vagter? Nogle gange kan vi også arbejde som tilkaldevagter og skemaet der følger metoden, kommer til at hjælpe meget med at få dannet sig et hurtigt overblik over vores beboere og deres tilstand.”

Modellen giver en klar rolle- og ansvarsfordeling, der har til formål at gøre det nemmere at tage beslutninger der kan have at gøre med ældre på plejehjemmet. ”Der er elementer i modellen som vi bruger i forvejen i vores arbejde i dag. Men der hvor den vil forbedre tingene, er at der kommer klarere rollefordeling blandt de ansatte, med uddelegeringen af opgaver og det bliver lettere at holde øje med borgernes og patienternes tilstand”, siger Ajannguaq Kristoffersen, der til dagligt arbejder på plejehjemmet Ippiarsuk.

Lokal forankring

Sundhedsstyrelsen i Danmark udgav i december 2017 Tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne hos ældre mennesker, som er en udvidelse af anbefalinger om samme emne fra 2013. Aalborg Kommune er en af dem der aktivt bruger udgivelsens anbefalinger, man lokalt kan tilpasse til gældende forhold.

Netop den lokale tilpasning er et af emnerne i kurset på Hotel Hans Egede. Deltagerne i kurset er udvalgt som nøglepersoner, der sammen med deres kolleger på institutionerne og Velfærdsforvaltningen skal vurdere hvordan de bedst kan gøre brug af modellen, samtidigt med at tage højde for den dagligdag de har på institutionerne.

Indførelsen af denne metode kræver et tæt samarbejde med borgere der modtager hjælp og pleje og deres pårørende. Samarbejdet om tidlig opsporing har især den fordel, at de pårørende ofte kender borgeren bedst, og det er oftest dem, der først opdager mindre ændringer, som kan være vigtige at handle på.

Når personalet vurderer borgerens eller patientens tilstand, noterer de om det er det samme som tidligere eller om der er sket en forværring. De vurderer også om denne eventuelle forværring i personens tilstand kræver at de handler på det med det samme, eller om det blot er noget de skal være opmærksomme på.