Kommuneqarfik Sermersooq udlejer restaurant (Nipisa) i historisk område

Kommuneqarfik Sermersooq genudbyder restaurerede lokaler til brug for restaurant, beliggende Hans Egedesvej 29, 1. sal i offentligt udbud.

Efter udbudsrunde i sommeren 2018, hvor der ikke var tilstrækkelig konkurrence til at udbuddet blev fremmet til kontraktindgåelse, har Kommuneqarfik Sermersooq efter drøftelser med interesserede parter foretaget en gennemgang og revision af udbudsmateriale med henblik på at imødekomme de ønsker, der er fremkommet i videst muligt omfang. Dette afspejler sig særligt i lejekontraktens §§ 3 og 5 om opsigelsesvarsler og lejens størrelse.

Tilbudsindhentning er ikke omfattet af Inatsisartutlov nr. 1 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med senere ændringer eller andre formaliserede udbudsregler.

Kommuneqarfik Sermersooq tilstræber imidlertid størst mulig lighed, saglighed og gennemsigtighed i forbindelse med tilbudsindhentningen.

Udbyder er Kommuneqarfik Sermersooq, Forvaltning for Anlæg og Miljø, Kuussuaq 2, 3900 Nuuk.

Tilbudsgrundlaget

Tilbudsgrundlaget består af følgende dokumenter: 

Tildelingskriteriet

Der vil blive foretaget offentlig lodtrækning blandt de tilbudsgivere, der opfylder minimumsbetingelserne for at få taget tilbud i betragtning.

Lodtrækningen finder sted i mødelokale 1 på Kommuneqarfik Sermersooqs rådhus, Kuussuaq 2, 3900 Nuuk, fredag den 23. november 2018 kl. 14.00.

Kontrakt vil blive tildelt det først udtrukne bud, der opfylder minimumsbetingelserne.

Tilbudsform/minimumsbetingelser

Minimumsbetingelserne er følgende: 

  • Tro- og loveerklæring, hvor tilbudsgiver erklærer, at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over kr. 100.000,00. Formular vedhæftet som bilag C til udbudsmaterialet skal anvendes.
  • Erklæring fra bank eller kautionsforsikringsselskab, der tilkendegiver, at tilbudsgiver kan stille sikkerhed stor kr. 150.000,00 i form af depositum. Formular vedhæftet som bilag D til udbudsmaterialet og skal anvendes, idet mindre ændringer kan accepteres, hvis indholdet ikke ændres.

Bydende afgiver tilbud ved at udforme en skrivelse til Kommuneqarfik Sermersooq, hvor den fysiske eller juridiske person, der afgiver tilbud, angives med kontaktdata og eventuel CVR nr. Skrivelsen skal indeholde utvetydig oplysning om at tilbudsgiver, ubetinget, ønsker at leje restaurationslokalet på de i lejekontrakten (bilag A) angivne vilkår.

Det bemærkes, at bilag A ikke er til forhandling, men at de bydende kan rette skriftlig henvendelse til Kommuneqarfik Sermersooq, såfremt der er kommentarer til udkastet af forståelsesmæssig karakter. Svar på eventuelle spørgsmål vil blive offentliggjort sammen med udbudsmaterialet på kommunens hjemmeside. Bilag A udgør aftalegrundlaget mellem vindende byder og Kommuneqarfik Sermersooq.

Tilbuddet skal vedlægges erklæring fra bank og tro- og loveerklæring vedrørende offentlig gæld, jf. bilag C til udbudsmaterialet.

Aflevering af tilbud

Tilbud skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde senest 23. november 2018 kl. 14.00, idet tilbud kan afleveres på ”licitationsstedet” frem til åbningen af bud starter kl. 14.00. Bud skal afleveres i lukket kuvert mærket ”Nipisa” på adressen:

Kuussuaq 2, 3900 Nuuk,
att.: stabschef Alex Nørskov
Forvaltning for Anlæg og Miljø

Det er ikke muligt at afgive bud pr. mail eller elektronisk i øvrigt.

Det er i enhver henseende tilbudsgivernes risiko, at tilbuddet kommer frem til rette sted og person.

Nuuk, den 26. oktober 2018

Kommuneqarfik Sermersooq

PDF