Inuit innarluutillit pillugit immikkoortumut pilersaarutip killiffia (2022)

Ilisimatitsissut tusaatissatut tiguneqarpoq.