Folkeskolen

I Kommuneqarfik Sermersooq er der et antal byskoler og bygdeskoler, der varetager undervisning for børn i den undervisningspligtige alder. Der er ti års undervisningspligt.

Undervisningspligten træder i kraft i august måned det år, hvor barnet fylder seks år. Tidspunktet for undervisningens start kan efter ansøgning om dispensation udskydes med et år, hvis det skønnes hensigtsmæssigt i forhold til barnets udvikling.

Folkeskolen har i samarbejde med hjemmet til opgave:

  • at medvirke til, at eleven tilegner sig alle nødvendige kundskaber og færdigheder,
  • at medvirke til at udvikle elevens anlæg og evner og fremme elevens sundhedsmæssige, sociale og emotionelle udvikling,
  • at medvirke til, at eleven kan skabe sig et harmonisk og selvstændigt liv,
  • at fremme åndsfrihed og tolerance hos eleven og
  • at styrke medansvar og samarbejde mellem eleverne og mellem lærerne og eleven.

Folkeskolen er opdelt i 3 trin omfattende et 3-årigt yngstetrin, et 4-årigt mellemtrin samt et 3-årigt ældstetrin.

Undervisningssprogene er grønlandsk og dansk.