Borger

Annoncering af ledige byggefelter i Qinngorput, Nuuk

Kommunen annoncerer hermed byggefelter ledige i delområde 4A8 Ningitsivik. Alle byggefelter er udlagt til boligformål.

Det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i hvad der gælder for området ved at læse kommuneplantillægget 4A8-2 Boligområde ved Ningitsivik, Nuuk af januar 2024.

Kommuneplantillægget kan rekvireres ved henvendelse til Forvaltningen For Anlæg og Miljø eller læses på kommuneplanen: https://kp.sermersooq.gl

Hvad kan der bygges:Delområder er inddelt i 4 detailområder, hvoraf de 3 kan bebygges med flg.:

Detailområde 1: i alt 16 boliger op maks. 150 m2 i grundplan og 2 boliger på maks.

300m2 i grundplan, og 1,5 etage ekskl. kælder.  

Detailområde 2: i alt 7 dobbelthuse på maks. 210 m2 i grundplan og i 2 etager ekskl. kælder.

Detailområde 3: i alt 17 etagehuse i maks. 3 etager ekskl. kælder. Der er yderligere flg. krav:

Byggefelter 1, 2 & 3 maks. 210 i grundplan skal hver bebygges med min. 5 lejligheder.

Byggefelter 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14 maks. 280 m2 i grundplan skal hver bebygges med min. 5 lejligheder.

Byggefelter 4, 5 & 6 maks. 350 m2 i grundplan skal hver bebygges med min. 7 lejligheder.

Byggefelter 15, 16 og 17 reserveres til opførelse af kommunens almennyttige boliger.

Sider fra 4a8-2_4_kpt_dk

Byggemodning

Der er foretaget overordnet byggemodning, og der vil blive opkrævet byggemodningsandel mellem ca. 0,5 mio kr. og 2,5 mio. kr. afhængig af omfanget af arealets byggemuligheder.

Kommende arealrettighedshaver skal følge almen procedure jf. kommunes bestemmelser om arealtildeling i forbindelse med meddelelse om arealreservation/arealtildeling på byggefelterne.

Hvem kan søge:

  • Enhver juridisk person; enkelt person, firma, selskab eller forening kan ansøge om et areal. Vær opmærksom på at nærtstående ikke kan indgive flere ansøgninger.
  • Det grundlæggende princip bag lodtrækning er, at hver legitim ansøger kan deltage med ét lod i trækningen. Det er således ikke tilladt for ægtefæller, personer fra samme husstand, eller andre personer og/eller virksomheder, der generelt eller specifikt har stærke interessebånd i forbindelse med ansøgningen. Endvidere er det ikke tilladt for virksomheder og personer i virksomheder, der enten fuldt eller delvist ejer virksomheden, deltager i virksomhedens ledelse eller på anden måde er tæt knyttet til virksomheden eller ledelsen, at indsende mere end én ansøgning i nærværende arealudbud. Dette gælder også for koncerntilknyttede virksomheder. For eksempel er det ikke tilladt for to ægtefæller, et selskab og dets direktør, eller to selskaber med samme hovedaktionær, osv., at indsende mere end én ansøgning.


Der kan alene ansøges om ét byggefelt af felterne 1-42. Ansøgningen skal indeholde en prioriteret liste over 8 byggefelterne, den pågældende ansøger ønsker at blive tildelt, såfremt 1. prioriteten går til en anden ansøger.

Når ansøgningsfristen udløber, vil ansøgningerne blive gennemgået for at vurdere overholdelse af reglerne. Såfremt det konstateres, at reglerne ikke er blevet overholdt, vil ansøgere, der har overtrådt reglerne, blive diskvalificeret.

 
Ansøgningen skal vedlægges

  1. En beskrivelse af byggeriet
  2. En realistisk tidsplan for byggeriet, der overholder gældende tidsfrister for arealreservation, arealtildeling og byggetilladelse.
  3. Prioritetsliste indeholdende 1. – 8. prioriterede byggefelter.
  4. Finansiel dokumentation: Ansøger skal fremlægge dokumentation for sin økonomiske formåen til at realisere det ansøgte byggeri inden for de lovgivningsmæssige tidsrammer. En erklæring fra banken eller et pengeinstitut skal bekræfte, at det ud fra en konkret vurdering af ansøgerens økonomiske forhold på ansøgningstidspunktet vurderer, at ansøgeren har kapacitet til at skaffe finansiering til at gennemføre byggeriet på det ansøgte område uden unødig forsinkelse. Erklæringen må ikke være betinget af, at ansøgeren kan sikre en uopsigelig lejekontrakt af en vis varighed med en solid lejer eller andre betingelser af tilsvarende karakter. Ansøgerens økonomi skal i sig selv være tilstrækkelig til at sikre finansieringen af byggeriet. Banken eller pengeinstituttet må ikke i erklæringen angive, at den er uden juridisk forpligtelse, da banken er forpligtet i forhold til erklæringens objektivitet i overensstemmelse med almindelige kreditvurderingskriterier.
  5. Såfremt ansøger allerede har arealreservation eller arealtildeling til ubebyggede arealer, skal behovet for yderligere arealer dokumenteres klart og entydigt. Hvis dette ikke kan dokumenteres eller hvis der har været væsentlige forsinkelser i byggeprocessen på tidligere erhvervede arealer, forbeholder forvaltningen sig retten til at afvise ansøgningen.
  6. Tro og love-erklæring vedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. I tro og loveerklæringen skal ansøger give Kommunen fuldmagt til at indhente oplysninger om evt. gældsforhold hos skattestyrelsen eller andre relevante myndigheder. Hvis ansøger har udestående gæld over kr. 100.000 til det offentlige, herunder ubetalte byggemodningsandele afvises ansøgningen.

Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger og dokumentation, vil komme i betragtning. Det er ansøgers ansvar at ansøgningen er tilstrækkelig og korrekt belyst. Kommunen kontrollerer ikke ansøgningerne før end efter endt ansøgningsfrist.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger der indkommer før eller senest den 1. juli 2024 før midnat vil blive betragtet som samtidige. Ansøgninger der modtages senere end 1. juli 2024 midnat, tages ikke i betragtning.

Tildelingsproces

Kommuneqarfik Sermersooq gennemfører lodtrækning mellem de konditionsmæssige bud forventeligt fire uger efter ansøgningsfrist. Ansøgere vil få besked om, hvor og hvornår lodtrækningen finder sted.

Lodtrækningen er åben for alle og vil blive annonceret på
kommunens hjemmeside og facebookside.

Der henvises i øvrigt til Kommuneqarfik Sermersooqs almindelige bestemmelser for arealtildeling. http://www.kp.sermersooq.gl

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Forvaltningen for Anlæg og Miljø, sai@sermersooq.gl

Ansøgning om arealreservation fremsendes elektronisk til sai@sermersooq.gl mærket 4A8 Ningitsivik