Borger

Ny handicappolitik vedtaget i Kommuneqarfik Sermersooq

Den 15. maj 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq en ny og ambitiøs handicappolitik. Politikken afspejler kommunens arbejde for at integrere og tage hensyn til borgere med handicap i alle aspekter af kommunal opgaveløsning.

”Med handicappolitikken fastsætter vi de værdier, som vi lægger vægt på i kommunen. Det er inklusion, respekt og det er lige muligheder for alle borgere. Politikken danner rammen for, hvordan vi vil omsætte disse værdier til handling på sigt og er en investering i vores fælles fremtid” siger borgmester Avaaraq Olsen.

Handicappolitikken bygger på den grundlæggende vision om, at Kommuneqarfik Sermersooq skal være et godt sted at bo og leve for alle borgere igennem hele livet, også borgere med handicap. Politikken fokuserer på fem primære aspekter af livet:

1. Børne- og ungeliv
2. Hverdagsliv
3. Fritidsliv
4. Uddannelses- og arbejdsliv
5. Overgange i livet

Fokusområderne sætter rammen for politikken og fremhæver bredden af handicapområdet, herunder nødvendigheden af, at alle kommunens afdelinger arbejder for rettigheder for borgere med handicap inden for deres respektive områder. Under hvert fokusområde indgår flere tværgående tematikker, som tilgængelighed, aktiv deltagelse, vidensdeling og oplysning, kompetenceudvikling med mere.

”Handicap er et bredt begreb og dækker over en stor gruppe af mennesker. I virkeligheden er der tale om en menneskepolitik, og om hvordan vi skal behandle hinanden ligeværdigt og med respekt. Og om hvordan dem, der har brug for støtte til at tage del i livet, får det” udtaler formand for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked Inge Olsvig Brandt.

Siden den seneste handicappolitik fra 2017, har der været betydelige fremskridt og ændringer på handicapområdet. Handicaplovgivningen fra 2019 har blandt andet medført en bredere forståelse af handicapbegrebet til at inkludere alle med en ”varig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse”, og dermed en større målgruppe for indsatserne. Fremadrettet vil handicappolitikken blive revideret mindst hvert fjerde år for at sikre, at den følger den løbende udvikling på området.

Med den nye handicappolitik er lagt en fælles ramme, hvorfra kommunen vil udvikle forholdene for borgere med handicap. Kommunens forvaltninger vil alle bidrage med tiltag, der arbejder henimod politikkens vision og målsætninger.

”Det er en kæmpestor opgave. Vi skal identificere og tage udgangspunkt i de udfordringer, vi har, for eksempel mangel på faglært personale. Vi skal prioritere forbedringer der, hvor vi er mest udfordret, og skabe et stabilt fundament at bygge videre på” siger formand for Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked Inge Olsvig Brandt.

Handicappolitikken er blevet udarbejdet i en inkluderende proces. Der er blevet afholdt borgermøder, ført dialog med handicaprådet og gennemført en offentlig høring for at sikre alle stemmer blev hørt.

Det er vigtigt, at borgerne bliver hørt og har mulighed for at komme med deres synspunkter. Jeg vil gerne takke borgere, foreninger og medarbejdere for deres værdifulde inputs, som har været med til at forme politikken og vil skabe grundlag for kommunens videre arbejde med politikken” udtaler borgmester Avaaraq Olsen.