Borger Byggeri Byggetilladelse og arealtildeling

Annoncering af ledig byggefelt på kommuneplanområde 4A6 – Boligområde ved Pinguaraq

Nu er der mulighed for at søge om byggefelt 15 på 4A6 – Boligområde ved Pinguaraq i Nuuk.

Kommunen annoncerer hermed byggefelt af følgende størrelse i 4A6 – Boligområde ved Pinguaraq i Nuuk, som ledig.

 • Byggefelt 15: 440 m2

Det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i hvad der gælder for området ved at læse kommuneplantillægget 4A6 – Boligområde ved Pinguaraq i Nuuk.

Kommuneplantillægget kan rekvireres ved henvendelse til Forvaltningen For Anlæg og Miljø eller læses på kommunens hjemmeside https://kp.sermersooq.gl

Et udpluk af kommuneplantillæggets redegørelse og bestemmelser:
Områdets areal er ca. 10,1 ha.

Området er udlagt til blandet boligbebyggelse samt institutioner

Bebyggelsen skal fremstå som en samlet helhed. I detailområder A, B og C, kan der indenfor hvert byggefelt opføres bebyggelse i op til tre etager.

Ansøgere skal være opmærksomme på følgende:

 • Enhver juridisk person; enkelt person, firma, selskab eller forening kan ansøge om et areal, vær opmærksom på at nærtstående ikke kan indgive flere ansøgninger.
 • Det grundlæggende princip ved lodtrækning er, at hver reel ansøger kan have ét lod i lodtrækningen. Det er således ikke tilladt for ægtefæller, personer fra samme husstand og andre personer og/eller selskaber, der generelt eller konkret i forbindelse med ansøgningen, har et stærkt interessefællesskab, eller for selskaber og personer i selskaber, der enten helt eller delvist ejer selskabet, har del i selskabets ledelse eller i øvrigt er nært tilknyttet til selskabet eller ledelsen, samlet at indgive mere end en ansøgning i nærværende udbud af arealer. Det samme gælder koncernforbundne selskaber. Det er eksempelvis ikke tilladt for to ægtefæller, eller et selskab og dettes direktør eller to selskaber med samme hovedaktionær osv. at indgive mere end én ansøgning.
 • Har ansøger allerede arealer der ikke er bebyggede, vil behovet for yderligere arealer skulle entydigt dokumenteres og har der været væsentlig forsinkelse med byggeri på tidligere erhvervede arealer forbeholder forvaltningen sig at forkaste ansøgningen.
 • Har ansøger forfalden gæld til det offentlige, herunder ubetalt byggemodningsandele, forbeholder forvaltningen sig at forkaste ansøgningen. Hvor ansøger er en virksomhed gør ovenstående sig tillige gældende, idet virksomheden, virksomhedens ejer, personer i ledelsen eller personer, der har en bestemmende indflydelse på virksomheden, ikke må have forfalden gæld til det offentlige.
 • Ved åbningen af ansøgningerne efter ansøgningsfristens udløb vil det blive vurderet, om reglerne er overholdt. Hvis det konstateres, at reglerne ikke er blevet overholdt, vil ansøgere, der har overtrådt reglerne, blive diskvalificeret.

Ansøgningen skal vedlægges

 • En beskrivelse af projektet, der skal indeholde:
  • Redegørelse for bygningsanvendelse samt bebyggelsens samlede m2
  • Beskrivelse af, hvordan det samlede byggefelt planlægges udnyttet. Dette omfatter bygningens fodaftryk i forhold til disponerede udenomsarealer, herunder parkeringspladser.
   • Realistisk tidsplan for byggeriet, der overholder gældende tidsfrister for arealreservation og arealtildeling.
 • Finansiel dokumentation: Ansøger skal dokumentere økonomiske muligheder for at realisere det ansøgte byggeri inden for lovgivningens tidsrammer. En erklæring fra banken eller pengeinstituttet skal bekræfte, at ansøger på ansøgningstidspunktet har økonomisk evne til at finansiere byggeriet uden ugrundet ophold. Erklæringen må ikke være betinget af ansøgerens evne til at indgå en uopsigelig lejekontrakt af en bestemt varighed med en solid lejer eller andre betingelser af tilsvarende karakter. Ansøgerens økonomi skal være tilstrækkelig til at opnå finansiering af byggeriet. Erklæringen må ikke indeholde forbehold om bankens manglende juridiske forpligtelse – banken er bundet af erklæringens saglighed i henhold til almindelige kreditvurderingskriterier.
 • Tro og love-erklæring vedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Kun ansøgninger, der indeholder disse oplysninger og dokumentation, vil komme i betragtning. Det er ansøgerens ansvar at sikre, at ansøgningen er tilstrækkelig og korrekt belyst. Kommunen foretager ikke kontrol af ansøgningerne før efter afslutningen af ansøgningsfristen.

Alle ansøgninger der indkommer før eller senest den 31. maj 2024 før midnat vil blive betragtet som samtidige. Ansøgninger der modtages senere end 31. maj 2024 midnat, tages ikke i betragtning.

Tildelings proces

Kommuneqarfik Sermersooq gennemfører lodtrækning mellem de konditionsmæssige bud forventeligt en til to uger efter ansøgningsfrist. Ansøgere vil få besked om, hvor og hvornår lodtrækningen finder sted. Lodtrækningen er åben for alle og vil blive annonceret på kommunens hjemmeside og facebookside.

Der henvises i øvrigt til Kommuneqarfik Sermersooqs almindelige bestemmelser for arealtildeling http://www.kp.sermersooq.gl

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Forvaltningen for Anlæg og Miljø, sai@sermersooq.gl

Ansøgning om arealreservation fremsendes til Kommuneqarfik Sermersooq, Forvaltningen for Anlæg og Miljø, Postboks 1005, 3900 Nuuk, eller elektronisk til sai@sermersooq.gl