Borger

Annoncering af ledigt byggefelt på Tuapannguit

Nu er der mulighed for at søge om et erhvervsareal på Tuapannguit, Nuuk. Kommunen annoncerer hermed et byggefelt af en størrelse på omkring 11.000 m2, i centerområdet 1C26 Tuapannguit, som ledigt.

Det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i hvad der gælder for området ved at læse kommuneplantillægget 1C26-2 Centerområde Tuapannguit, Nuuk af september 2023.

Kommuneplantillægget kan rekvireres ved henvendelse til Forvaltningen For Anlæg og Miljø eller læses på kommunens hjemmeside https://kp.sermersooq.gl

Et udpluk af kommuneplantillæggets redegørelse og bestemmelser:Området er placeret på et prominent sted i byen og det forventes at et nybyggeri skal udformes med høj arkitektonisk kvalitet og med respekt for de byhistoriske træk, men også som et selvstændigt signaturbyggeri.

Området er et centerområde udlagt til erhvervsformål indenfor turisme i form af hotel.

Byggeområdet er inddelt i 3 zoner, der kan bebygges med flg.:

Byggezone I & II: op til 3 etager

Byggezone II: Stueetage skal friholdes for bebyggelse, for at bevare udsigt til horisont

Byggezone III: op til 7 etager

Etager måles fra kote 19

Procedure for tildeling af arealet blandt ansøgerne:

På baggrund af kommuneplanens intentioner om et signaturbyggeri på en placering, der har byhistorisk betydning for lokalbefolkningen, er der er opsat kriterier i prioriteret rækkefølge. Prioriteringerne indgår i vægtningen af ansøgningerne i overensstemmelse med kommuneplantillæggets bestemmelser. Det vil sige, at arealet først ved lodtrækning tildeles en ansøger, der henhører under 1. prioritet, dernæst blandt 2. prioritet og slutteligt 3. prioritet.

Prioriteterne er følgende

 1. 3 point
 2. 2 point
 3. 1 point

Point tildeles efter følgende princip, der bedømmes ud fra projektbeskrivelsen:

1Hotel over 3.000 m2                1
Hotel under 3.000 m20
2Hotel med min. 200 m2 offentligt tilgængelige funktioner indeholdt i bygningskroppen 1
Hotel med under 200 m2 offentligt tilgængelige funktioner indeholdt i bygningskroppen0
3Hotel med bæredygtighedstiltag i anlæg og/eller drift         1
Hotel uden bæredygtighedstiltag i anlæg og/eller drift        0

Vinder af arealet skal i ansøgning om arealtildeling overholde projektbeskrivelsen, der har dannet baggrund for tildeling af point. Hvis den endelige ansøgning ikke overholder dette, bortfalder arealreservationen/-tildeling.

Dertil skal ansøger overholde følgende:

 • Enhver juridisk person; enkelt person, firma, selskab eller forening kan ansøge om et areal. Vær opmærksom på at nærtstående ikke kan indgive flere ansøgninger.
 • Det grundlæggende princip bag lodtrækning er, at hver legitim ansøger kan deltage med ét lod i trækningen. Det er således ikke tilladt for ægtefæller, personer fra samme husstand, eller andre personer og/eller virksomheder, der generelt eller specifikt har stærke interessebånd i forbindelse med ansøgningen samlet at indsende mere end en ansøgning. Endvidere er det ikke tilladt for virksomheder og personer i virksomheder, der enten fuldt eller delvist ejer virksomheden, deltager i virksomhedens ledelse eller på anden måde er tæt knyttet til virksomheden eller ledelsen, at indsende mere end én ansøgning i nærværende arealudbud. Dette gælder også for koncerntilknyttede virksomheder. For eksempel er det ikke tilladt for to ægtefæller, et selskab og dets direktør, eller to selskaber med samme hovedaktionær, osv., at indsende mere end én ansøgning.


Når ansøgningsfristen udløber, vil ansøgningerne blive gennemgået for at vurdere overholdelse af reglerne. Såfremt det konstateres, at reglerne ikke er blevet overholdt, vil ansøgere, der har overtrådt reglerne, blive diskvalificeret.

 
Ansøgningen skal vedlægges

 1. En beskrivelse af projektet, der skal indeholde:
  1. Anslået antal af hotelværelser og bebyggelsens samlede m2
  1. Beskrivelse af tilknyttede faciliteter, herunder de, der vil være tilgængelige for den almene offentlighed,
 1. Beskrivelse af bæredygtighedstiltag både i anlæg og drift af hotellet.
  1. Beskrivelse af, hvordan det samlede byggefelt planlægges udnyttet. Hermed menes bygnings fodaftryk vs. disponerede udenoms arealer.
  1. Realistisk tidsplan for byggeriet, der overholder gældende tidsfrister for arealreservation og arealtildeling.
 2. Finansiel dokumentation: Ansøger skal fremlægge dokumentation for sin økonomiske formåen til at realisere det ansøgte byggeri inden for de gældende tidsrammer. En erklæring fra banken eller et pengeinstitut skal bekræfte, at det ud fra en konkret vurdering af ansøgerens økonomiske forhold på ansøgningstidspunktet vurderes, at ansøgeren har kapacitet til at skaffe finansiering til at gennemføre byggeriet på det ansøgte område uden unødig forsinkelse. Erklæringen må ikke være betinget af, at ansøgeren kan sikre en uopsigelig lejekontrakt af en vis varighed med en solid lejer eller andre betingelser af tilsvarende karakter. Ansøgerens økonomi skal i sig selv være tilstrækkelig til at sikre finansieringen af byggeriet. Banken eller pengeinstituttet må ikke i erklæringen angive, at den er uden juridisk forpligtelse, da banken er forpligtet i forhold til erklæringens objektivitet i overensstemmelse med almindelige kreditvurderingskriterier.
 3. Såfremt ansøger allerede har arealreservation eller arealtildeling til ubebyggede arealer, skal behovet for yderligere arealer dokumenteres klart og entydigt. Hvis dette ikke kan dokumenteres eller hvis der har været væsentlige forsinkelser i byggeprocessen på tidligere erhvervede arealer, forbeholder forvaltningen sig retten til at afvise ansøgningen.
 • Tro og love-erklæring vedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. I tro og loveerklæringen skal ansøger give Kommunen fuldmagt til at indhente oplysninger om evt. gældsforhold hos skattestyrelsen eller andre relevante myndigheder. Hvis ansøger har udestående gæld over kr. 100.000 til det offentlige, herunder ubetalte byggemodningsandele afvises ansøgningen.

Kun ansøgninger, som indeholder disse oplysninger og dokumentation, vil komme i betragtning. Det er ansøgers ansvar at ansøgningen er tilstrækkelig og korrekt belyst. Kommunen kontrollerer ikke ansøgningerne før end efter endt ansøgningsfrist.

Alle ansøgninger der indkommer før eller senest den 6. marts 2024 før midnat vil blive betragtet som samtidige. Ansøgninger der modtages senere end 6. marts 2024 midnat, tages ikke i betragtning.

Tildelings proces

Kommuneqarfik Sermersooq gennemfører lodtrækning mellem de konditionsmæssige bud forventeligt fire uger efter ansøgningsfrist. Ansøgere vil få besked om, hvor og hvornår lodtrækningen finder sted. Lodtrækningen er åben for alle og vil blive annonceret på kommunens hjemmeside og facebookside.

Der henvises i øvrigt til Kommuneqarfik Sermersooqs almindelige bestemmelser for arealtildeling. http://www.kp.sermersooq.gl

Yderligere oplysninger kan indhentes hos Forvaltningen for Anlæg og Miljø, sai@sermersooq.gl Ansøgning om arealreservation fremsendes elektronisk til sai@sermersooq.gl